Menu

Štítek: reklamace

Reklamace zájezdu

Na dovolenou se každoročně, ať už v zimě nebo létě, těší nespočet spotřebitelů. Bohužel ne vždy dovolená končí odpočinkem a radostí z příjemně stráveného času. V průběhu zájezdu může dojít k řadě situací, které Vám dovolenou pokazí. Jak se může zákazník bránit, pokud pořadatel zájezdu pochybí? Na to Vám odpoví následující článek. Nejprve je třeba definovat, co to zájezd je.

Dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu se jedná o soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud:

a) soubor těchto služeb je nabízen jediným podnikatelem, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu, nebo
b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního ruchu
1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě jejich ceny,
2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou cenu,
3. inzerovány nebo prodávány s označením „zájezd“ nebo s podobným označením,
4. sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo
5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

Mezi typy služeb cestovního ruchu pak patří:
a) doprava zákazníka,
b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,
c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo
d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.

Samotná smlouva o zájezdu nemusí mít písemnou formu, ovšem tzv. potvrzení o zájezdu, kde jsou vylíčeny všechny podstatné náležitosti o zájezdu (smluvní strany, cena zájezdu, vymezení zájezdu, doprava, ubytování, další služby) už písemnou formu mít musí. Také je pořadatel povinen sdělit zákazníkovi vhodným způsobem ještě před uzavřením smlouvy údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělí mu také, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány. Dále je třeba upozornit, že samotná smlouva často odkazuje na obchodní podmínky a je třeba s nimi být před podpisem smlouvy obeznámen.

Reklamace zájezdu
V případě, že Vám zájezd zkomplikují neočekávané problémy, nejprve vše oznamte již na místě delegátovi, se kterým sepíšete veškeré vady, které zájezd má. Pokud delegát tyto vady řešit nebude, po návratu ze zájezdu uplatněte reklamaci přímo u pořadatele. V tomto případě je vhodné mít jakékoliv důkazy ohledně vad například ve formě fotografie. Je důležité zdůraznit, že je třeba vady oznámit vždy bez zbytečného odkladu.

Odstranitelné vady zájezdu musí pořadatel odstranit v přiměřené lhůtě vzhledem k závažnosti vady, přičemž tuto lhůtu stanoví zákazník. Pokud taková vada není odstraněna, zákazník má právo, aby nápravu zjednal sám. Účelně vynaložené náklady, které zákazník k nápravě musel vynaložit bude následně požadovat po pořadateli. O vadu se také jedná v případě, kdy pořadatel nedodrží smluvenou třídu hotelu. Často se stává, že se pořadatel vymluví na obsazenost hotelu a nabídne Vám hotel s vyšší třídou, ovšem za vyšší cenu. Takové jednání je v rozporu se zákonem, neboť zvýšení standartu pro nemožnost poskytnutí smluveného ubytování hradí pořadatel zájezdu.

Není-li možné vadu odstranit v místě zájezdu, má zákazník právo požadovat slevu z ceny zájezdu. K vypočítání výše slevy Vám může pomoci Frankfurtská tabulka slev (o tom se více dočtete v našem článku). Pořadatel zájezdu pak musí takovou reklamaci vyřídit do 30 dnů. Pokud tak neučiní, může se zákazník se svým nárokem obrátit buď k Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce, či na soud. V závažných případech, kdy jsou vady podstatné a pořadatel nepřijme opatření k jejich odstranění a nezajistí, aby zájezd mohl pokračovat, má zákazník nárok na přepravu na místo odjezdu či na jiné dohodnuté místo.

Náhrada za ztrátu radosti z dovolené
Spolu s náhradou majetkové škody (sleva z kupní ceny, náhrada účelně vynaložených nákladů k odstranění vady) má zákazník nárok také na náhradu újmy nemajetkové. Jedná se o případy, kdy pořadatel deklaruje určité skutečnosti a ty pak nedodrží (pokud například garantuje určitý typ pláže, což neodpovídá skutečnosti, nebo dojde k narušení dovolené nemocí zákazníka způsobenou porušením hygienických předpisů ze strany hotelu). Jinak řečeno se jedná o situaci, kdy realita bude natolik špatná, že Vám sebere veškerou radost z dovolené. Naopak se náhrady nemajetkové újmy nemůže dovolat zákazník, kterému dovolenou pokazí nějaká subjektivní skutečnost (počasí, hádka s rodinou, apod.).

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Reklamace školních potřeb

V Českém rozhlase Brno radila dne 18. 9. 2018 předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová v poradně Apetýtu na téma reklamace školních potřeb.

 

 

 

 

Záznam vysílání si můžete poslechnout zde:

 

APETÝT

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

REKLAMACE ZKAŽENÝCH POTRAVIN

Jistě jsme se již všichni setkali s tím, že potraviny, které jsme si zakoupili v obchodě, po rozbalení nebyly zrovna v nejlepší kondici. Jak se ale máme zachovat v případě, kdy je výrobek zkažený, prošlý, či plesnivý? Reklamovat!

Z ustanovení § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která se týkají jakosti při převzetí potravin. Prodejce je tímto zavázaný k tomu, aby jím prodaná věc byla způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo si zachovala obvyklé vlastnosti. Tyto účinky u potravin vyvolává především uvedení doby použitelnosti potraviny uvedené na jejím obalu. Doba použitelnosti je v tomto případě i dobou pro uplatnění reklamace.

Reklamaci uplatníte u prodávajícího, u kterého jste si danou potravinu zakoupili. Pro její uplatnění je nutné předložit účtenku či výpis z účtu, pokud jste v obchodě platili kartou. V rámci reklamace zkažené potraviny, můžete požadovat výměnu za produkt stejného druhu, nebo odstoupení od smlouvy (tedy vrácení peněz), což jsou nejobvyklejší způsob řešení této situace. Samozřejmě je možné žádat i odstranění vady či slevu z kupní věci, jako v případě reklamace jiného zboží, avšak v případě potravin to nebudou často využívané možnosti.

Jakmile podáte reklamaci, prodávající má povinnost Vám vydat v písemné formě potvrzení o uplatnění reklamace a rozhodnout o výsledku ihned případně do tří pracovních dnů, pokud se jedná o komplikovanější případ.

Kromě reklamace můžete také podat podnět Státní veterinární správě, která je dozorovým orgánem v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Jestliže se jedná o potravinu rostlinného původu, můžete se obrátit na Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Zmíněné orgány mají zpravila 30 dní pro vypracování výsledků kontroly.

 

Michaela Černá

odborná právní poradkyně SOS-A, z.s.

 

Prodloužená záruka a pojištění zboží

Ve dvaceti čtyř měsíční době spotřebitelům dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v účinném znění, náleží práva z vadného plnění, tedy nárok zboží reklamovat. Podnikatel má pak na vyřízení reklamace lhůtu 30 dnů. Mezi práva z vadného plnění pak patří: odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo jako krajní možnost odstoupení od smlouvy. Primárním nárokem je výměna zboží za zboží bez vady, pokud to není neúměrné. Dále je to oprava, sleva z kupní ceny a v poslední řadě se použije odstoupení od smlouvy při podstatném porušení smlouvy. Odstoupit od smlouvy spotřebitel může především při: uznané reklamace tří stejných či čtyř různých vad nebo při porušení 30 denní doby pro vyřízení reklamace. Odstoupením se rozumí vrácení zboží podnikateli, přičemž podnikatel Vám naopak vrátí peněžní prostředky. 

Kromě výše uvedené zákonné záruky mnoho prodejců nabízí tzv. prodlouženou záruku. Tato záruka je oddělena od zákonné záruky a jedná se o dva samostatné instituty. Spotřebitel tak musí mít na paměti, že pravidla pro uplatnění reklamace se nebudou řídit zákonnými ustanoveními, nýbrž smluvními podmínkami prodejce. Pokud je Vám tedy tato záruka nabídnuta, důsledně si přečtěte podmínky, za kterých můžete dané zboží reklamovat. Jedná se většinou o řadu omezení jako je například výběr určitého práva z vadného plnění, např. jen možnost opravy. Dále může být ve smluvních podmínkách uvedeno, že lze reklamovat zboží jen pro určitý typ vady či na určitou část zboží. V konečném důsledku tak nemusí být prodloužená záruka pro spotřebitele výhodná, a to především v případě, kdy si za tuto záruku musí připlatit.

Mnohdy prodejci při koupi zboží navíc nabízí i pojištění výrobku. Toto pojištění je sice sjednáváno přímo u prodejce, nicméně druhou smluvní stranou není sám prodejce, nýbrž pojišťovna. Zpravidla pojištění kryje poškození výrobku, pro který jej není možné reklamovat – tedy mechanické poškození. Nicméně obsahem takového pojištění můžou být i jiné škodné události, jako je například krádež. Samotné pojištění se bude řídit pojistnými podmínkami, ve kterých může být také řada výjimek, za kterých nebude uplatnění pojistného plnění možné.

Nezbývá než spotřebitelům doporučit pečlivě prostudovat podmínky jak prodloužené záruky, tak i pojistné smlouvy.

odborná právní poradkyně
Lucie Kučerová

Reklamace vyúčtování služeb ve společenství vlastníků jednotek

Před tím, než uvedeme, jak postupovat při reklamaci vyúčtování služeb, tak je nutné definovat samotné společenství vlastníků jednotek, aby bylo zřejmé, zda můžete tento článek aplikovat na váš problém. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) vzniká v případě bytového spoluvlastnictví za účelem zajišťování správy domu a pozemku. SVJ je právnickou osobou, která vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Velmi důležité jsou stanovy SVJ, kde jsou mimo jiné určena pravidla pro úhradu cen služeb vlastníků jednotek. Další okolnosti týkající se SVJ jsou upraveny v občanském zákoníku (§ 1194 a násl.) Pokud jste vlastníkem bytu nebo jste jeho nájemcem tohoto bytu a nesouhlasíte s výší nebo způsobem vyúčtování dodávky teplé či studené vody a dalších služeb spojených s vaším bytem, tak je tento článek určen právě pro vás.

Rozúčtování nákladů za služby (zejména dodávku teplé a studené vody, služby spojené s úklidem bytového domu apod.) upravuje zákon č. 67/2013 Sb. a dále vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění. V případě, že s následným vyúčtováním, jež by mělo být provedeno na základě těchto zmíněných předpisů, nesouhlasíte (další z našich článků se podrobně zabývá postupem pro rozúčtování nákladů), tak nezbývá nic jiného než vyúčtování reklamovat. Postup je upraven v § 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. Námitku (reklamaci) ke způsobu a obsahu vyúčtování je třeba předložit poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od doručení vyúčtování. Poskytovatelem služeb se rozumí buď samotné společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nemovitosti, pokud užíváte tento byt jako nájemce. Častým jevem v případě SVJ ale bývá, že rozúčtování a vyúčtování služeb provádí osoba odlišná od SVJ, což zjistíte v hlavičce vyúčtování. Nicméně dle zákona se poskytovatelem rozumí samotné SVJ, tudíž nikdy nepochybíte, pokud zašlete reklamaci přímo společenství vlastníků jednotek. Reklamaci zasílejte zásadně písemně poštou, nejlépe doporučeně s dodejkou. Dle zákona musí být reklamace poskytovatelem vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

Pokud reklamace nebude vyřízena, nesouhlasíte s ní a vaše námitky nadále přetrvávají, tak nezbývá nic jiného, než se obrátit na Energetický regulační úřad (ERÚ), který vykonává ochranu oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. Jinak řečeno, může rozhodnout spor o vyúčtování mezi vámi a poskytovatelem. V tomto případě ale zároveň doporučujeme, abyste se obrátili na některou z našich osobních poraden, která vám pomůže vypracovat tento podnět pro ERÚ. Seznam těchto poraden naleznete zde: Osobní poradenství.

Zdeněk Nevřivý

O cestovních kancelářích s Janem Hejtmánkem v Českém rozhlase Olomouc

V právní poradně Českého rozhlasu Olomouc promluvil dne 26. 6. 2018 v 10.04 hodin právník SOS  Asociace, z. s. Jan Hejtmánek na téma: “Nebojte se krachu cestovní kanceláře. V platnost vstupuje novela zákona o cestovním ruchu!”

 

 

Záznam vysílání si můžete poslechnout zde:

 

Právní poradna ČRo Olomouc

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

SOS V ČESKÉM ROZHLASE NA TÉMA DOVOLENÝCH A REKLAMACÍ

V pořadu Apetýt Českého rozhlasu Brno radila dne 12. 6. 2018 v 10.30 hodin předsedkyně SOS  Asociace, z. s. Gerta Mazalová ve spotřebitelské poradně na téma dovolených a reklamací, vrácení celé kupní ceny v případě neuskutečněného zájezdu ze strany pořadatele. Konečně bude mít i český spotřebitel rovné postavení jako v jiných zemích EU – účinnost nového zákona o cestovním ruchu vejde v platnost 1. 7. 2018!

 

Záznam vysílání si můžete poslechnout zde:

 

APETÝT

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Přednáška SOS – Asociace, z. s. s prezentací ve Střelicích

Dne 17. 4. 2018 se konala přednáška s prezentací ve Střelicích na pozvání p. starosty. Hovořila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová na téma: Bezpečné nákupy, Rozdíly mezi nakupováním v pevných a jiných prodejnách, Reklamace, Nabídky po telefonu. Dále následovala diskuze s účastníky.

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Pozvánka na přednášku – Střelice u Brna

Zveme Vás na přednášku s besedou na téma reklamace zboží a služeb. Akce se uskuteční v úterý 17. dubna 2018 od 16.45 hodin v sále radnice Střelic u Brna. Přednášet a odpovídat na dotazy bude paní Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

Více si můžete přečíst zde:

Střelický zpravodaj

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Beseda v Knihovně Jiřího Mahena

Dne 30. 11. 2017 proběhla v Knihovně Jiřího Mahena v Brně konference pro seniory v rámci projektu Senior Pas na téma „Žijeme aktivně i ve stáří“. Součástí této konference byla také přednáška odborné právní poradkyně Gabriely Brejchové, která se zaměřila na předvánoční nákupy a následné reklamace. Přednáška nebyla zaměřena pouze na kamenné obchody, ale i na nakupování online, neboť téměř polovina přítomných seniorů aktivně nakupuje přes e-shop. Účastníci byli také seznámeni s nejčastějšími problémy vánočních nákupů, se kterými se setkáváme v našich poradnách Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Na závěr pak proběhla krátká diskuze v rámci dotazů účastníků přednášky.

Gabriela Brejchová,

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.