Menu

Štítek: pojištění

Přednáška na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně

Dne 4. prosince 2017 proběhla přednáška na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně na téma Pojišťovnictví v cestovním ruchu. Přednášku pro přibližně 40 studentů vedl odborný právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Bc. Petr Gloc. Přednáška proběhla v rámci předmětu Pojišťovnictví. Díky tomu bylo možné probrat téma do větších podrobností, jelikož se studenti v dané problematice velmi dobře orientovali. Na závěr proběhla menší diskuze s dotazy jak na dané téma, tak na spotřebitelské právo obecně.

Petr Gloc,

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Zima na lyžích bezpečně – cestovní pojištění a úraz v cizině

Každý z nás se jistě celý rok těší na pohled na zasněžené vrcholky hor a čerstvě upravené sjezdovky. Na to, jak zajistit, aby se pár vytoužených dní zimní dovolené rázem nezměnilo v hotové peklo, se nyní společně podíváme.

V prvé řadě je potřeba rozlišovat cílovou destinaci, a to cestování v rámci EU do zemí, s nimiž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a zbylé destinace (překvapivě např. Kanada nebo USA). Dále je třeba přihlédnout k tomu, zda v cizině pobýváme krátkodobě v rámci dovolené, nebo se zdržíme delší dobu např. z důvodu pracovní stáže či delšího pobytu u příbuzných.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Evropský průkaz zdravotního pojištění je platný ve všech státech EU a dalších, které jej zohledňují (např. Norsko nebo Švýcarsko). Pro cestování do těchto zemí tedy není nutné uzavírat zvláštní cestovní pojištění a v případě, kdy potřebujete lékařské ošetření, je lékař po předložení tohoto průkazu povinen vám bezplatně poskytnout lékařskou pomoc.

Tento průkaz tedy v podstatě zajišťuje, že pacient z jiného členského státu EU, případně dalších jmenovaných států, dostane lékařskou péči za stejných podmínek jako místí občan. Je však potřeba mít se na pozoru, neboť v některých státech je běžné, že zdravotní úkon je ze zdravotního pojištění hrazen pouze částečně a pacient v rámci spoluúčasti zbylou část doplácí ze svého. V tomto případě tedy i naše zdravotní pojišťovna uhradí svůj povinný díl a zbytek musí hradit pacient sám.

Dalším kamenem úrazů může být podmínka, podle níž je hrazená péče v rámci tohoto průkazu poskytována pouze ve veřejných zdravotních zařízeních, tedy v těch napojených na veřejný systém zdravotního pojištění. Lékař je samozřejmě z titulu obecné lékařské povinnosti povinen poskytnout neodkladnou péči v každém případě, ovšem v případě ošetření v soukromých zařízeních může být následně vyžadována plná úhrada tohoto ošetření.

Cestovní pojištění

Pokud se chystáte o vánočních svátcích či jarních prázdninách vycestovat do země, která není členským státem EU, ani nemá s ČR uzavřenou žádnou smlouvu v oblasti zdravotnictví, je tou nejlepší prevencí zřídit si před takovou cestou cestovní pojištění buď přímo na pobočce Vaší pojišťovny, nebo přes internet z pohodlí domova.  Základní úprava pojištění je obsažena v § 2758 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V podstatě se jedná o smluvní vztah vymezený pojistnou smlouvou mezi pojistitelem (konkrétní pojišťovnou), která se zavazuje poskytnout pojistníkovi (osobě, která si pojištění sjednala pro sebe či třetí osobu) pojistné plnění (finanční částka vyplacená v případě škodné události) a za tuto službu hradí pojistiteli (pojišťovně) pojistné.  Základní dvojící je tedy pojistitel, tj. pojišťovna a pojistník, tj. osoba, která s pojišťovnou smlouvu uzavírá. Nadto však v rámci pojistné smlouvy mohou vystupovat i další dvě osoby a sice pojištěný, tedy osoba, která je pojištěná neboli na kterou se pojištění vztahuje a jejíž život, zdraví a majetek či případně odpovědnost se pojišťuje a tzv. oprávněná osoba, tedy ta, jíž na základě pojistné události vzniká nárok na pojistné plnění, např. v situaci, kdy jí je způsobena škoda. Bližší informace k  pojištění naleznete pod následujícím odkazem: https://www.asociace-sos.cz/serial-o-pojisteni/ .

Je rovněž třeba zmínit, že cestovní pojištění samotné není zákonem upraveno jako zvláštní smluvní typ a každá smlouva o cestovním pojištění je proto sjednána jako kombinace úrazového, obnosového a odpovědnostního, čili pojištění vlastního úrazu, bolestné a nemocenské, které si může spotřebitel sjednat.  Nejčastějšími druhy komerčního cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění cestovních zavazadel, storno poplatků a případně asistenčních služeb, v rámci nichž pojišťovna klientovi poskytuje právní či finanční pomoc.

U cestovního pojištění je klíčová především výše pojistného limitu a rozsah událostí, na které se pojištění vztahuje.  Je proto potřeba důkladně si prostudovat obchodní podmínky a zaměřit se zejména na tzv. výluky z pojištění (tedy na co se pojištění nevztahuje) a výši případného plnění.

Pro názornější ukázku zkusme uvést následující příklad.

Pan Emil Novotný se rozhodne o vánočních prázdninách vycestovat se svým synem Adamem na zimní dovolenou na lyže. Za tímto účelem uzavře cestovní pojištění s nejmenovanou pojišťovnou (pojistitelem), v rámci něhož má sjednáno úrazové, obnosové a odpovědnostní pojištění. Částka, kterou pojišťovně za toto pojištění hradí, se nazývá pojistné. Pan Emil je tedy pojistníkem a jeho syn je pojištěným. Adam třetí den dovolené nešťastnou náhodou na sjezdovce při jízdě srazí a zraní malého chlapce a při tom si sám zlomí nohu. Za zlomeninu mu tedy v souladu s konkrétními pojistnými podmínkami náleží pojistné plnění (úrazového pojištění) a současně kompenzace za každý den hospitalizace v nemocnici (obnosové pojištění). Náhrada nemajetkové újmy, kterou po panu Novotném pravděpodobně budou požadovat rodiče zraněného chlapce, bude kryta odpovědnostním pojištěním. Zraněný chlapec, případně jeho rodiče jsou v tomto případě tzv. oprávněnou osobou, jíž náleží pojistné plnění, tedy částka poskytnutá oprávněné osobě v případě, kdy nastane pojistná událost. Výše pojistného plnění se odvíjí od výše pojistného.

Pokud během Vašeho pobytu v zahraničí nastane situace, kdy budete muset vyhledat lékařskou pomoc, může vám být nápomocno dané konzulární pracoviště ČR v daném státě. Je tedy dobré si před cestou uložit kontakt na český konzulát a také asistenční službu pojišťovny, u níž máte sjednáno cestovní pojištění.

Při kontaktování asistenční služby je nutné operátorovi pojišťovny sdělit své identifikační údaje a číslo pojistné smlouvy a popsat, k čemu a jak došlo. V lepším případě pojišťovna sama klientovi doporučí konkrétní zdravotnické zařízení, aby se předešlo nadbytečným nečekaným nákladům. Pokud by však dané zdravotnické zařízení po klientovi i přesto požadovalo úhradu určitých nákladů, je možno tyto náklady následně získat od pojišťovny zpět formou refundace.

Dále je potřeba rozlišit, zda si klient způsobil úraz sám nebo událost způsobila třetí osoba. Pokud by k úrazu došlo v důsledku nedbalosti klienta (např. neopatrnost, vliv alkoholu a jiných návykových látek), mohla by se pojišťovna proplacení takového ošetření poměrně snadno zříci, a proto je nutné mít v okruhu pojistných událostí zahrnuto i pojištění vlastní odpovědnosti. Pokud k úrazu dojde s přičiněním třetí osoby, je nejvhodnější k její identifikaci využít policii (např. při dopravní nehodě). Pojišťovna může dále odepřít pojistné plnění, pokud se prokáže, že komplikace, která úraz způsobila, existovala již před uzavřením pojištění.

redakce SOS – Asociace z.s.

SOS a Marianne bydlení: Dovolená a pojištění

Na cestě čeká řada nástrah, od poškozených či ztracených kufrů přes zpožděné lety a hotely daleko od moře až po krach cestovky. Co dělat, aby se z dovolené nestala noční můra, a jak si zajistit nápravu? Poradí Iva Brejlová.

PŘED VÝBĚREM

Rozlišujte cestovní agenturu a cestovní kancelář – agentura jen zprostředkovává zájezdy kanceláří. „Měli byste být obezřetní, kontrolovat, zda CK má zákonné pojištění proti úpadku, dávat pozor na podezřele nízkou cenu.

Kancelář by také neměla chtít 100 % ceny zájezdu s velkým předstihem,“ radí Václav Hönig. Zjišťujte si i cizí zkušenosti. „V dnešní době je jednoduché podívat se, jak byli ostatní zákazníci spokojeni se službami konkrétní kanceláře, a najít si případně ověřené recenze na vyhlédnutý hotel,“ radí Jiří Fröhlich. Vyměňovat si zkušenosti můžete i na webu Asociace-sos.cz.

PRAVIDLA

Pokud jedete s cestovní kanceláří, která poskytuje služby v České republice, náleží vám práva dle české úpravy. Pokud pojedete s takovou, která se na českou klientelu nijak nezaměřuje, nemá zde své obchodní zastoupení, nemá web v češtině a podobně, pak se pravidla řídí právem země podnikatele, který cestovku vlastní. Pro ty ze zemí Evropské unie by měla ovšem platit stejná nebo velice podobná pravidla.

CO PŘI KRACHU

Z hlediska nároků není rozdíl v tom, jestli ke krachu cestovky dojde půl roku před termínem zájezdu, nebo pár hodin před ním.

Na sjednané služby, případně vrácení finanční částky, máte nárok v obou případech.

Pokud cestovní kancelář zájezd s veškerými službami uskuteční, její krach vás vlastně nemusí zajímat.

V opačném případě vám ale vzniká nárok na zaplacené služby nebo vrácení částek za to, co jste nedostali.

POJIŠTĚNÉ KANCELÁŘE

Všechny kanceláře musejí být ze zákona pojištěny pro případ úpadku. Jejich seznam lze zkontrolovat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Informace o pojištění a o tom, co dělat v případě problémů, mají kanceláře povinnost předat zákazníkům společně s cestovní smlouvou. Při problémech se obracejte na pojišťovnu. „Potřebné doklady je nutné doložit do šesti, respektive do tří měsíců od vzniku pojistné události,“ dodává Jiří Fröhlich. Doba i to, kolik peněz dostanete, záleží na tom, jakou smlouvu má kancelář s pojišťovnou.

ZTRACENÉ PENÍZE

Novela zákona o cestovním ruchu změnila pravidla toho, co získáte, pokud se zájezd neuskuteční. Podle SOS v neprospěch klientů.

„Dle evropské směrnice má spotřebitel právo na 100 % částky. Český zákon však na nátlak pojišťoven stanovil, že cestovní kancelář a pojišťovna sjednají limit pojistného plnění, který činí minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb cestovní kanceláře nebo 30 % jejích tržeb v předchozím roce,“ říká (Gerta Mazalová).

Pokud je sjednaná částka nízká, můžete dostat zpět jen část peněz. Ministerstvo aktuálně připravuje změny, (Gerta Mazalová) zatím doporučuje obracet se na soud.

ČTĚTE SMLOUVY

Hlídejte si, co je ve smlouvě, a zda jsou v ní přesně popsány podmínky zájezdu. „Zejména to, jak bude klient na místo dopraven, kde bude ubytován, jak je to se stravováním a podobně,“ vysvětluje (Gerta Mazalová). Když je ve smlouvě ujednání o tom, že budete ubytováni v pokoji s výhledem na moře, a po příjezdu hledíte z okna na silnici, je možné situaci reklamovat. Pokud to ale smlouva neobsahuje, o vadu se oficiálně nejedná.

LŽIVÁ DOVOLENÁ

Nejčastější stížnosti se týkají kvality a čistoty ubytování, jídla či dalších služeb. Nepravdivé informace znamenají klamání zákazníka, a to je protizákonné. Nedostatky reklamujte ihned u delegáta. Pokud neuspějete nebo chcete mít jistotu pro další jednání, vady zdokumentujte. Máte právo na okamžitou nápravu i na slevu z ceny zájezdu, reklamaci ale musíte uplatnit do měsíce od skončení zájezdu. Přemýšlejte však, co řešit. Na dovolenou přece jedete, abyste si odpočinuli, ne se rozčilovat nad tím, že v moři nejsou vlny nebo že jste k snídani nedostali to, co snídáte doma. 9

ZPOŽDĚNÝ LET

Letecký dopravce je v případě zpoždění (od dvou hodin podle délky letu) povinen poskytnout občerstvení. Je-li nezbytný pobyt přes noc, musí poskytnout ubytování a přepravu do a z místa ubytování. Můžete využít dva telefonní hovory zdarma, případně zaslat dvě zprávy faxem či e-mailem. Podle EU lze požadovat i peněžité odškodnění při zpoždění delším než tři hodiny, pokud toto zpoždění nebylo způsobeno mimořádnými okolnostmi. Podobně je to se zrušením letu. Je ale nutné zajistit důkazy pro případný soudní spor (třeba letenky, potvrzení o zpoždění, fotky tabulí) a kontaktovat dopravce standardizovaným formulářem (Air Passenger Rights EU Complaint Form).

KRATŠÍ ZÁJEZD

Kvůli zpožděnému letu můžete s pořadatelem zájezdu řešit náhradu škody i újmu za narušení dovolené. A to hlavně, jak uvádí zákon, pokud byl zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.

„Podstatným zkrácením rozumíme třeba situaci, kdy si koupíte pětidenní zájezd a cestovní kancelář z důvodu změny letu zkrátí pobyt o den,“ upřesňuje Jiří Fröhlich.

TRABLE S KUFRY

Práva na náhradu za poškození či ztrátu zavazadel se řídí takzvanou Montrealskou úmluvou. I bez pojištění můžete požadovat náhradu za zničené či ztracené zavazadlo. Nejasné je to však s jejich hodnotou – tedy hlavně obsahu. Navíc je odpovědnost přepravce omezena do limitu zhruba 38 tisíc korun. „Cestující může s dopravcem sjednat individuální navýšení tohoto limitu, ovšem samozřejmě za takovou službu si něco připlatí,“ dodává (Gerta Mazalová).

PRO JISTOTU

Určité záruky máte v České republice nebo EU jisté, ale ne vždy pokryjí všechno, co byste si představovali. Pokud nechcete riskovat, je na místě připojistit se. Pojišťovny nabízejí řadu variant, můžete si vybrat pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti, asistenci, storno zájezdu a další.

Nespoléhejte ale na to, že od pojišťoven získáte cokoli. „Odškodnit jsme nemohli například turistu, kterému se v rámci dovolených neustále ztrácely kufry,“ říká Václav Bálek, mluvčí Allianz. „Zjistili jsme, že šlo o pojistný podvod. Po příletu kufry vyzvedla manželka a odjela z letiště, on na něm chvíli čekal a pak oznámil, že se ztratily,“ vysvětluje. Takové situace si pojišťovny hlídají.

ZUZANA VESELÁ, ODBORNÁ REDAKTORKA „Z letadla mi jednou vyložili tak polámaný a orvaný kufr, že si od té doby už zavazadla vždycky radši balím do ochranné folie. Reklamaci jsem ale nakonec neřešila. Byl to docela starý kousek, takže bych nejspíš stejně nic nedostala.“

PETRA HAASOVÁ, OBRAZOVÁ REDAKTORKA „Poprvé do Londýna jsem jela autobusem. Na trajektu jsem samozřejmě vystoupila, ale když se přiblížil čas přistání, došlo mi, že si vůbec nepamatuju, kde autobus stojí – a jinak než v něm se z trajektu dostat nedá. Nakonec to dobře dopadlo, ale tu hrůzu, že autobus nenajdu, si dobře pamatuju dodnes.“

OSLOVILI JSME tři odborníky, kteří velmi dobře vědí, jak si poradit, abyste si dovolenou užili bez zbytečných zádrhelů.

(GERTA MAZALOVÁ), PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ, ASOCIACE-SOS. CZ

VÁCLAV HÖNIG, ŘEDITEL ÚSEKU NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ČPP, CPP. CZ

JIŘÍ FRÖHLICH, MLUVČÍ ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE, COI. CZ

TEREZA PAVCOVÁ EDITORKA „Zrovna loni si můj bratranec den před odletem na dovolenou usekl poslední článek prstu na ruce. Když opadl první šok z ošklivé nehody, zavolala jeho přítelkyně do cestovní agentury, kde jí ovšem operátor sdělil, že si zájezd nepojistili. Ona si ale byla celkem jistá, že pojištění při nákupu dovolené sjednávali, prošla všechny smlouvy a rychle zjistila, že se nemýlila. Do agentury zavolala znovu, a i když to znamenalo ještě chvíli dohadování, nakonec dostali velkou část peněz zpátky – šlo opravdu o nečekanou událost a bratranec na ní navíc nenesl žádnou vinu. Proto radím schovávat smlouvy a dobře si pamatovat, co kde sjednáváte.“

KAROLÍNA HŮLOVÁ, ART DIRECTORKA „Přítelkyně mé maminky se coby aktivní starší dáma vydala na třídenní organizovaný výlet do Drážďan. Pojištění měla zařízené i přesto, že ho během své na cestování bohaté minulosti nikdy nevyužila. Tentokrát stačila kluzká dlažba, a následoval pád s komplikovanou zlomeninou stehenní kosti. Díky pojištění nemusela řešit operaci v místní nemocnici ani převoz a jediné, co ji trápilo, byla neznalost němčiny pro domluvu s lékaři.“

CO SI MŮŽETE PŘIPOJISTIT Cestovní pojištění koupíte nejspíš formou balíčku. „Kromě léčebných výloh zahrnuje i pojištění úrazu, odpovědnosti a zavazadel. Když řešíte v zahraničí jakýkoli problém, vždy kontaktujte asistenční službu, která poradí postup, zajistí tlumočníka a řadu dalších nezbytností,“ doplňuje Václav Hönig.

SOS POSTUP PRO PŘÍPAD PROBLÉMŮ NA DOVOLENÉ

KOLIK DOSTANETE? Výše slevy má být podle zákona přiměřená rozsahu a trvání vady. Některé cestovní kanceláře berou jako vodítko ‚frankfurtskou tabulku slev‘ používanou některými soudy v Německu. Ta ale není právně závazná. K tomu můžete žádat peníze s odvoláním na pojmy ‚újma za narušení dovolené‘ nebo ‚ztráta radosti z dovolené‘.

EVA VŠETÍČKOVÁ, ODBORNÁ REDAKTORKA „Situace, do které jsem se dostala loni během odjezdu na dovolenou, by se letos kvůli migrační krizi asi už tak zdárně nevyřešila. Poté, co jsem dva dny před odletem do Řecka zjistila, že mám propadlý pas, jsem se lehkomyslně spolehla na výhodu Schengenu – možnost vycestovat na občanský průkaz. Slovo lehkomyslně musím zdůraznit, neboť ani ve snu by mě nenapadlo, že i takový dokument propadá. Asi vypadám důvěryhodně, protože jsem dojela tam i zpátky.“

TEREZA NOVÁ, PRODUKČNÍ „Vraceli jsme se z Bali domů a na přestup v Jakartě jsme měli tři hodiny, což nám přišlo jako dost dlouhá doba. Jenže letadlo mělo právě ty tři hodiny zpoždění a i když jsme na letišti běželi, už jsme přestup prostě nestihli. A na přepážce aerolinek nám řekli, že se nedá nic dělat a musíme si koupit novou letenku, protože jsme si tu původní nepořídili na jejich oficiálním webu, ale přes agenturu. S indonéskou společností, která nás vezla z Bali, se bohužel nic moc domluvit nedalo, takže jsme strávili noc v Jakartě a letěli až druhý den. Dodnes si ale nejsem jistá, jestli jsme na odškodnění přece jen neměli právo.“

 

Ani pojištění proti krádeži někdy nepomůže, když Vás zloděj pouze okrade!

Ani pojištění proti krádeži někdy nepomůže, když Vás zloděj pouze okrade…! Napřed facka, potom krádež – jinak žádné pojištění!

Všichni často telefonujeme při chůze na ulici, v MHD, v autobuse a podobně.  Mobil nám zazvoní vždy, když to nečekáme, např. při nákupu. Víme sice, že to není slušné, ale dělá se to, je doba elektronická a šetříme časem. Někdy se nám to však může pěkně prodražit.

Panu Michalovi zazvonil mobil zrovna ve chvíli, kdy šel po ulici a “ ve chvíli, kdy vzal telefon, přiběhl k němu muž, vytrhl mu telefon z ruky a utekl neznámo kam“, jak bylo napsáno v protokole Policie ČR, kde krádež pochopitelně ihned nahlásil. Protože měl mobil řádně pojištění proti možnosti odcizení, uplatnil u příslušné pojišťovny tzv. „škodní událost.“

Jak byl překvapen, když byla tato „škodní událost“ zamítnuta s odůvodněním, že se pojištění nevztahuje „na jakoukoliv ztrátu pojištěné věci kromě ztráty pojištěné věci v důsledku loupeže a krádeže vloupáním“, jak je uvedeno v podrobných Všeobecných obchodních podmínkách této pojišťovny.

Jinými slovy, pachatel by musel použít násilí v případě loupeže, překonat překážku (např. mobil by musel být v uzamčené místnosti) nebo aspoň měl před okradením vyhrožovat, že mu ublíží, když mu mobil nevydá. V případě krádeže zase nepoužil násilí, nezmlátil p. Michala a tím ho připravil o náhradu škody za mobilní telefon v ceně cca 15 tisíc korun. Je otázkou, zda se tím p. Michal může utěšit.

Michal může litovat nejen ztráty drahého mobilu, ale i zbytečně vyhozených peněz za jeho pojištění. Pojišťovně můžeme jen poradit, aby upravila svou pojistnou smlouvu tak, aby nebyla pro běžného spotřebitele matoucí nejen svým obsahem, ale hlavně také názvem.

Navrhujeme místo Sjednaný druh pojištění změnit na nový název Sjednaný druh pojištění pro odcizení vloupáním nebo krádeží za použití násilí!…

Podle judikatury uvedené v komentáři k trestnímu zákoníku  “Neočekávané vytrhnutí věci z ruky není ještě násilím ve smyslu § 173 odst. 1. Proto je takové jednání pouze krádeží podle § 205, zde však zloděj nepřekonal žádnou překážku. Za násilí by však bylo třeba považovat takové počínání pachatele, při kterém pachatel například tím, že věcí cloumá, překonává odpor napadeného, který věc pevně svírá a snaží se klást odpor, aby se jí již proti projevované vůli napadeného zmocnil.

Podle pojistné smlouvy čl. 9 odst. 1 se pojištění vztahuje na nahodilé poškození a odcizení věci a zneužití mobilního telefonu. A podle odst. 3 se v případě odcizení vztahuje pojištění na ztrátu pojištěné věci v důsledku loupeže nebo krádeže vloupáním. Název pojištění může působit poněkud matoucím dojmem, protože pokud si spotřebitel nepřečte pojistné podmínky, nemusí mu být jasné, že se pojištění nevztahuje na prostou krádež (bez použití násilí). Není to sice protiprávní, ale je třeba varovat spotřebitele, že pojištění proti odcizení se nemusí vztahovat na všechny možné způsoby odcizení a je potřeba si vždy pořádně přečíst pojistné podmínky.

To ostatně říkáme spotřebitelům u všech druhů pojištění, i u cestovních apod.  Nicméně běžný spotřebitel, který nemá právní vzdělání a nevede se za ruku s právníkem, když jde podepisovat pojistnou smlouvu. Spoléhá se na odbornost a poctivost pracovníků bankovního úřadu, kteří by mu měli vysvětlit a informovat ho přesně o tom, na co si věc vlastně pojišťuje. A pojišťovna, ať už má sídlo v ČR nebo ve Francii, by neměla používat háčků ve svých obchodních podmínkách jen proto, aby se vyhnula své finanční ztrátě.

 

Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace,z.s.

4. díl seriálu o pojištění, tentokrát na téma “Cestovní pojištění”

V dnešním díle seriálu o pojištění se vzhledem k blížícím se prázdninám blíže podíváme na cestovní pojištění, a zejména to, v čem spotřebitelé chybují. Na začátek si ale krátce shrňme, co vlastně cestovní pojištění je, přesněji tedy, jaké typy pojištění se pod pojmem „cestovní pojištění“ obvykle skrývají.

Základem bývá úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti. Tedy, pojišťovna bude hradit v případě, že se něco stane vám nebo, že naopak vy někomu způsobíte újmu. Tím ale balíček cestovního nekončí, některé pojišťovny nabízejí i pojištění majetku, kdy by pojišťovna hradila v případě, že vás někde během pobytu na dovolené vykrade. Dále to může být storno zájezdu, zpoždění letu, pojištění právní ochrany, v případě, že se v zahraničí dostanete do problémů s tamním právem a celá řada dalších. Je tedy důležité si napřed doma v klidu vyjasnit, co vše chcete mít pojištěné a kolik jste ochotni za pojištěné utratit financí.

S otázkou výše toho, co bude hradit spotřebitel, úzce souvisí i to, kolik bude případně hradit pojišťovna. Na otázku jak si nastavit limit nám poskytl odpověď pojišťovací zprostředkovatel Ing. Jakub Plajner: “Jaké limity? Je potřeba si uvědomit poměrně dost vyšší ceny v cizině, obzvláště v případě zimních dovolených, kde eventuální let vrtulníku na sjezdovku může být v řád tisíců eur. Některé pojišťovny nyní nabízí za poměrně malý příplatek bezlimitní plnění. Spotřebitelé by určitě měli dbát na to, aby pojištění obsahovalo rozumný limit na plnění odpovědnosti – viz medializované případy z rakouský Alp. To však neznamená, že odpovědnost se má řešit jen v rámci zimní dovolené”. Zkrátka to, co si spotřebitel představí jako obrovskou sumu peněz, není už tak obrovská částka, pokud se za ni má hradit lékařská pomoc, letecký převoz apod.

S lékařskou pomocí souvisí jeden velký mýtus ohledně cestovního pojištění, které v rámci rozhovoru se SOS – Asociací z.s. Ing. Plajner zmiňuje: “Většina spotřebitelů si myslí, že v případě uzavření cestovního pojištění, nebudou po nich např. v nemocnici požadovat jakoukoliv úhradu. Ne vždy tomu tak je! Lékař může a nemusí vyžadovat platbu přímo od klienta. Proto doporučujeme klientů cestovní pojištění od velkých nadnárodních pojišťoven, jejichž jméno je pro lékaře garancí úhrady”. Nemusíte se bát, že v případě pojištění od malé regionální pojišťovny by vám lékaři neposkytli žádnou pomoc, ale už by se mohl zdráhat vykonat nákladné vyšetření na drahých přístrojích; namísto operace zvolí levnější řešení atd. Pokud se tedy chcete vyhnout jakýmkoliv případným problémům, je na místě vybrat právě pojišťovnu se zvučným a známým jménem.

Součástí pojistné smlouvy jsou i obchodní podmínky. Právě v těchto budou schovány veškeré výjimky, kdy pojišťovna nebude plnit. Než něco podepíšete, bedlivě si je přečtěte. Slušná pojišťovna určitě nebude mít problém poskytnout vám čas nezbytný k prostudování svých podmínek. Pojišťovací zprostředkovatelé by vám vždy měli vše vysvětlit a smlouvu s vámi projít. Zaměřte a případně se doptejte zejména na zmíněné výjimky z povinnosti vyplatit pojistné plnění, odkdy pojištění platí, kde všude pojištění platí a jak přesně postupovat v případě škodné události. Podotýkáme, že povinnosti má i spotřebitel, proto zejména nezapomeňte před odjezdem pojištěn uhradit!

A na jak dlouho pojištění sjednat? K tomu nám opět dává radu Ing. Plajner: “Roční cestovní pojištění se vyplatí např. až 35 den (pozn. redakce: Tím myšleno, že spotřebitel stráví v zahraničí více jak 35 dnů). Také jsou možné různé “extra” připojištění – zde záleží na nabídce jednotlivých pojišťoven”. Zde dodáváme, že jsme se svolením citovaného citaci upravili tak, aby neodkazovala na žádné konkrétní pojišťovny, a i proto zde ještě dodáme pár informací. Roční cestovní pojištění se vyplatí zejména pro ty, kteří jezdí za rok na více dovolených či např. pravidelně v zimě lyžovat či v létě na kola do Rakouska. Namísto toho, abyste museli pokaždé cestovní pojištění sjednávat, si jednoduše sjednáte jedno na kalendářní rok. Toho je samozřejmě dražší, ale právě jak zmiňuje Ing. Plajner, pokud strávíte v zahraničí více jak určitý počet dnů, již se vyplatí. Počet dnů, kdy se již vyplatí roční cestovní pojištění se různí dle nabídek pojišťoven. Pokud jste velcí cestovatelé, doporučujeme zhodnotit nabídky pojišťoven na některém z internetových srovnávačů případně si zajít ke zprostředkovateli, který zastupuje více pojišťoven a nechat si poradit.

Závěrem už dodám jen Bon voyage a příště se můžete těšit na Pojištění domácnosti a pojistku na blbost.

redakce SOS – Asociace, z.s.

 

3. díl seriálu o pojištění, tentokrát na téma “Povinné ručení”

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
aneb tzv. povinné ručení

 

V rámci minulých článků jsme se zabývali pojištěním obecně, tedy tím, co to pojištění vlastně je, vysvětlením základních pojmů k pojištění se vztahujících, typů pojištění a dalším, co hromadně nazvěme „obecnou částí“. Dnes už se blíže podíváme na jeden specifický typ pojištění, se kterým se ve svém životě setkává každý spotřebitel vlastnící auto či motorku. Tímto je, jak název napovídá, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, který se do běžné mluvy lidí vžil jednoduše jako „povinné ručení“. Pro účely tohoto článku ho tak i budeme nazývat, ale pozor, povinné ručení je obecný pojem, který se vztahuje, resp. zavazuje různé osoby. Tento typ pojištění lze uzavřít, na mnoho profesí a činností. Ještě jednou tedy, pro jistotu, zopakuji – my budeme v tomto článku jako povinné ručení označovat pouze a toliko pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Povinné ručení upravuje vedle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a (zejména) zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Velmi zjednodušeně se dá říci, že toto pojištění je povinné jednak kvůli ochraně těch řidičů, kteří by byli jinak byli takovým „držgrešlemi“, že by si toto pojištění nesjednali (a při případné nehodě pak čelili povinnosti uhradit značné sumy), jednak samozřejmě též za účelem snazšího poskytnutí finanční kompenzace poškozenému. V případě, že totiž řidič nabourá, čili způsobí škodní událost (dopravní nehodu), je tzv. škůdcem. S tím je mimo jiné spojená povinnost takto způsobenou škodu uhradit.

Ti z čtenářů, kteří disponují automobilem, znají ceny těchto čtyřkolových dopravních prostředků a ceny jakékoliv opravy, si uvědomí, že i taková malá dopravní nehoda v koloně ve velkoměstě, která se stane v rychlosti ne větší než 30 km/h může škůdce vyjít na desítky až stovky tisíc Kč dle toho, jaké auto nabourá. Toto je samozřejmě stále ta lepší možnost, neboť mluvíme toliko o škodě na majetku. Avšak i při malé rychlosti se může někdo zranit, a v tomto případě se částky škodného rychle násobí (morální následky škůdce z toho, že někoho zranil, odložme stranou). Zákonodárce tedy, na základě výše uvedeného a v souladu s principem ochranou poškozeného a jeho kompenzace, zavedl povinnost sjednat povinné ručení. Povinné ručení stojí ročně podstatně menší částku a zajišťuje, že pojistné plnění (tj. náhradu vzniklé škody) uhradí poškozenému pojišťovna. Škůdce díky tomu zároveň není vystaven nebezpečí osobního bankrotu.

Možná si říkáte, že jezdíte opatrně a žádná nehoda se vám stát nemůže. Nebo se naopak bojíte, že ten řidič, co za vaším autem nedodržuje bezpečnou vzdálenost, pojištění nemá a vy si pak opravu budete muset hradit sami.

V dřívějších letech měla ČKP nárok vymáhat pojistné, které byste jinak hradili své pojišťovně. Tato částka byla stanovena právním předpisem, který v souvislosti s objemem motoru daného vozidla stanovoval částku za každý den bez povinného ručení. Ode dne 15. 1. 2015 a účinnosti novely č. 354/2014 Sb. už tento nárok nemá a hříšníkům hrozí nadále „jen“ pokuta, která může dosáhnout výše až 40.000,- Kč (http://www.ckp.cz/tisk/tiskovezpravy/tiskova-zprava-ckp-50.pdf). Nadále má však nárok uplatňovat to, čemu se říká regresní náhrada, tj. nárok toho, kdo za škůdce plnil, vymáhat toto plnění zpátky – tedy tu částku, kterou za vás ČKP uhradí, po vás bude chtít zpátky. Byť je v tomto ohledu na ČKP pohlíženo velmi negativně, je potřeba si uvědomit, že primární účel vymáhání těchto částek je, aby v garančním fondu bylo dostatek prostředků pro hrazení poškozeným, kterým byla způsobena škoda osobou bez povinného ručení.

A co dělat v případě, kdy vás nabourá někdo, kdo nemá povinné ručení? Zde se není třeba obávat. Česká kancelář pojistitelů, která disponuje oním garančním fondem, jím disponuje právě pro tyto případy. Tedy, pokud vám škodu v rámci dopravní nehody způsobí osoba bez sjednaného povinného ručení, ČKP vám škodu uhradí z tohoto fondu. Zjistíte-li něco takového, zachovejte tedy klid.

Pokud již dojde k dopravní nehodě, je v prvé řadě třeba vše zdokumentovat. V autě byste měli mít oficiální formulář s nadpisem „Záznam o škodní události“. (Můžete jej sehnat například u svého pojistitele). Zde obě strany vyplní údaje, údaje o pojistiteli a popíší, jak se nehoda stala. Na oficiálním formuláři jsou papíry propisovací. Každý z účastníků nehody obdrží po vyplnění jeden výtisk formuláře. Je velmi důležité, aby pravdivost údajů v dokumentu stvrdily obě strany podpisem. Po podpisu dokumentu není možné nic do formuláře dopisovat. Pak už stačí jen kontaktovat asistenční službu a své auto předat do rukou profesionálů, kteří z něj opět udělají krasavce. Avšak pozor na odtahové služby, co u vás jsou za pár minut od nehody. Jste-li v nesnázích, volejte na asistenční linku svého pojistitele, ten vám poradí, co a jak a hlavně doporučí servis svého smluvního partnera, čímž minimalizujete případné problémy s uznáním nároku na plnění.

Adam Plajner
odborný právní poradce

2. díl seriálu o pojištění – “Druhy pojištění podle občanského zákoníku”

V minulém díle našeho pojišťovacího seriálu jsme rozebírali, co vlastně pojištění je a kdo jsou jednotlivé strany pojistné smlouvy. Zmínili jsme pojmy jako pojistné, pojistná událost a pojistné plnění. V rámci praktických příkladů a úvodu jsme zmínili i termíny jako pojištění domácnosti nebo povinné ručení. Co by ale měl spotřebitel vědět, je, že pojem jako je „pojištění domácnosti“ nebo „cestovní pojištění“ v občanském zákoníku nenalezneme. A i když například „životní pojištění“ vyloženě nalezneme, životní pojištění, které Vám bude pojišťovací agent či finanční poradce nabízet, může jít nad rámec toho, jak životní pojištění chápe občanský zákoník. Jak to? To si vysvětlíme v dnešním článku.

V prvé řadě je potřeba nahlédnout do stránek zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen OZ). Jako první je v § 2779 a násl. OZ zmíněno povinné pojištění, tj. takové, které má osoba povinnost uzavřít na základě jiného právního předpisu. Sem, pro spotřebitele klasicky, patří právě povinné ručení, které musí mít uzavřené provozovatel motorového vozidla. Dále se pojištění jako takové dělí na tzv. škodové, obnosové, životní, úrazové, pro případ nemoci, pojištění majetku, právní ochrany, odpovědnosti, úvěru nebo záruky a finančních ztrát. Seznam je to poměrně dlouhý a vezmeme-li v potaz, že v rámci např. cestovního pojištění sem spadá hned několik výše uvedených, je třeba si jednotlivé vysvětlit.

Škodové pojištění ve smyslu § 2811 a násl. OZ je takové, které vyrovná úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. V praxi je tedy škodové pojištění např. již tolikrát zmíněné povinné ručení – pokud způsobíte škodu jinému majiteli vozidla, dojde k pojistné události a pojišťovna vyrovná oprávněné osobě finanční kompenzací škodu, kterou jste způsobili.

Obnosové pojištění ve smyslu § 2821 a násl. OZ je takové, kdy se pojišťovna smluvně zaváže v případě pojistné události poskytnout buďto jednorázové nebo opakované pojistné plnění, klasicky tedy určité finanční plnění. Dojde-li tedy k nějaké skutečnosti, kterou pojistná smlouva charakterizuje jako pojistnou událost, vznikne oprávněné osobě (v tomto případě nejčastěji pojištěnému) právo na pojistné plnění, jímž je již zmíněné buďto jednorázové či opakované plnění.

Životní pojištění, jak název napovídá, se vztahuje k životu pojištěného. Tento druh pojištění lze sjednat, dle OZ, toliko jako pojištění obnosové, zmíněné v odstavci výše, tedy, dojde-li k pojistné události, je oprávněné osobě vyplacena určitá suma. Životní pojištění lze sjednat pro případ smrti. To může např. stanovit banka jako podmínku pro poskytnutí hypotéky (tedy, zemře-li dlužník, dříve, než splatí bance celou částku, uspokojí se banka, jakožto oprávněná osoba, z tohoto pojištění). Životní pojištění lze však také sjednat pro dožití se určitého věku či jiné změny osobního postavení člověka. V praxi se tedy může životní pojištění sjednat, vedle výše uvedeného příkladu s bankou, pro případ smrti za účelem zaopatření rodiny nebo jako opakované či jednorázové plnění po, např. dosažení důchodového věku. Důležité je nezaměnit pojištění životní, úrazové a pro případ nemoci, kde jsou rozdílné podmínky pro plnění ze strany pojišťovny. Faktem zůstává, že pokud Vám „pojišťovák“ sjednává životní pojištění, často sjednává, dle OZ, všechny tři zároveň. Tedy, v rámci životního pojištění máte, dejme tomu, plnění o určité sumě, jakmile se dožijete 65 let a zároveň opakované plnění pro případ, že vás srazí automobil nebo vám bude diagnostikována určitá život velmi ztěžující nemoc. Závěrem k životnímu pojištění nutno zmínit seč velmi nepříjemnou, ale v praxi vídanou situaci, kdy si pojištěný, který se ocitne v nepříznivé finanční situaci, vezme život, aby pojistným plněním zaopatřil rodinu. Zde upozorňuji, že v 99% případů, dojde-li policie k závěru, že došlo k sebevraždě či se pojištěný záměrně choval tak, aby mu někdo smrt způsobil („vběhne“ pod autobus, který musel vidět), pojišťovna nic nevyplatí.

Dále se dostáváme k pojištění úrazovému a pro případ nemoci. Jak bylo nastíněno výše, obě dvě tato pojištění se většinou sjednávají v rámci životního, ale úrazové také např. v rámci cestovního pojištění (klasicky si představte, že vás někdo srazí na lyžích). Tato pojištění mají velmi široký záběr pojistných událostí, přes úraz pracovní, na dovolené, v rámci běžného života (řidič vás srazí na přechodu) přes mnoho a mnoho dalších, bavíme-li se o pojištění úrazovém a přes těhotenství (ano, zde je název „pro případ nemoci“ poměrně nešťastný, ale zároveň nemůžeme po zákonodárci reálně chtít, aby upravoval vše samostatně), preventivní péči až po nemoci, o kterých většina z nás nechce slyšet, které se mohou pojištěnému stát až osudnými, v případě pojištění pro případ nemoci. Zde je třeba zmínit, že pojištění pro případ nemoci směřuje na zdravotní péči, jenž je nutná z titulu nemoci. Tedy, zemře-li pacient s rakovinou, plnění by vycházelo z životního pojištění.

Ke konci článku se dostáváme k méně depresivním druhům pojištění, jimiž jsou pojištění majetku; tedy, způsobí-li vám nebo vy sami neúmyslně škodu na majetku, pojišťovna tuto škodu uhradí. Zde je nutno zmínit důležitou věc, a to, že pojištěný – vlastník dané věci – nesmí danou věc svépomocně opravovat. Musí být dodržen striktní postup, tedy nafocení škody, abyste disponovali vlastními důkazy o stavu majetku, nahlášení škodné události a vyčkání, až přijede pojistný likvidátor a stav zdokumentuje ještě on. Dalším typem pojištění je pojištění právní ochrany, zde se jedná o poměrně jednoduché pojištění, kdy v případě pojistné události, což je reálná potřeba pojištěného být právně zastoupen, blíže specifikována smluvními podmínkami, bude pojišťovna hradit náklady (jako odměnu právního zástupce aj.). Často využívaným pojištěním je pojištění odpovědnosti. Toto lze taktéž vysvětlit poměrně jednoduše: pojišťovna uhradí oprávněné osobě škodu, za kterou je pojištěný odpovědný, a to při splnění podmínek stanovených pojistnou smlouvou a spadá-li zároveň druh odpovědnosti pod pojistnou událost dle pojistné smlouvy. Pojištění úvěru nebo záruky a pojištění finančních ztrát není mezi spotřebiteli příliš časté, kryje určité události, díky nimž hrozí pojištěnému ztráta finančních prostředků či majetku.

Občanský zákoník rozeznává mnoho druhů pojištění a díky kombinacím, které vytvářejí pojišťovny nám, spotřebitelům, na tváři vznikají vrásky při snaze je pochopit. Některé druhy pojištění jsou velmi nepříjemné, a to jen, když je má člověk sjednat. Ze své osobní zkušenosti mohu říci, že rozhovor o životním pojištění je nepříjemný jak pro spotřebitele, tak pro pojišťovacího agenta, který musí pokládat otázky typu „Na jaké smrtelné nemoci se chcete pojistit?“ nebo „Kolik má Vaše rodina dostat peněz po Vaší smrti?“.

V rámci našich běžných článků týkajících se bydlení, energií, reklamací nebo dovolených se veškerá škoda točí kolem ztráty finančních prostředků či zkažené radosti z dovolené, což v konečném důsledku není nic  natolik osudového. Pojištění je poměrně odlišné téma, neboť člověka donutí zamyslet se nad tím, co všechno se mu může stát, což většina z nás slyšet nechce. Je však důležité tento „knedlík v hrdle“ spolknout a zamyslet se, případně i u důvěryhodné osoby si zjistit,  zda je pro vás některé pojištění vhodné. Zároveň je důležité uvědomit si, že například cestovní pojištění na týden vyjde spotřebitele zpravidla na několik stokorun Na jednu stranu to jsou peníze, které, jak se říká, nenajdete na chodníku. Na stranu druhou  jde o cenu nepoměrně menší, než mohou být náklady na zdravotní péči, pokud si spotřebitel např. na lyžích pochroumá páteř, potřebuje převést vrtulníkem do nemocnice a dva měsíce nebude moci pracovat. Samozřejmě u každého pojištění je důležité zvolit nejen vhodný typ pojištění, ale také zvážit, zda vámi uzavírané konkrétní pojištění i podle svých konkrétních pojistných podmínek vůbec kryje rizika, kterým můžete být vystaveni. U zmiňovaného cestovního pojištění například pojišťovny nabízejí různé druhy pojištění v závislosti na aktivitách, jimž se budete na dovolené věnovat.

Pokud nechápete jak je to tedy přesně s životním pojištěním, o kterém mluví pojišťovna, nezoufejte. K rozebrání jednotlivých druhů se dostaneme v dalších článcích. Smyslem toho dnešního bylo seznámit spotřebitele s přehledem pojištění, které zná náš občanský zákoník a nastínit, co tzv. kryjí. Pokud potřebujete konkrétní radu ohledně pojistné smlouvy, neváhejte kontaktovat SOS – Asociaci prostřednictvím našeho emailu poradna@asociace-sos.cz, na telefonní lince 900 10 10 10 (10 Kč,-/min) či na jedné z našich mnoha osobních poraden po celé České republice.

Adam Plajner
odborný právní poradce