Menu

Energie

Reklamace vyúčtování služeb ve společenství vlastníků jednotek


Přestože se přímo nejedná o spotřebitelskou problematiku, nezřídka se střetáváme s dotazy ohledně vyúčtování služeb ve společenství vlastníků jednotek. Tento článek aspiruje na to, aby čtenáři přiblížil možné kroky, které může učinit v případě, že není spokojen s vyúčtováním za služby, jež mu bylo společenstvím vlastníků jednotek vystaveno. O jaké služby se vlastně jedná? Typicky o služby spojené s dodávkami energií, nebo s úklidem v domě. Nutno podoktnou, že úprava se dá vztáhnout a využít nejen na vztah mezi společenstvím a vlastníkem jednotky, nýbrž i na případy, kdy tyto služby zajišťuje bytové družstvo, a dokonce i na případy, kdy tyto služby zajišťuje pro své nájemce vlastník bytové jednotky.

Právo požadovat po správci domu včasné vyúčtování za zálohy placené v souvislosti s užíváním bytu je obecně zakotveno v § 1181 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Tuto právní normu dále rozvíjí speciální zákon zabývající se čistě problematikou služeb spojených s užíváním bytu, s opravdu velmi dlouhým názvem, a to zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Zde lze naleznout většinu informací týkají se reklamace vyúčtování služeb ve společenství vlastníků jednotek, a právě s tímto předpisem článek dále pracuje. Doplňujícím předpisem, který zmíním jen pro úplnost, je poté vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Teď už tedy k samotnému vyúčtování. Stěžejní povinnosti poskytovatele služeb, tedy v našem případě společenství vlastníku jednotek, je provést vyúčtování řádně a včas. Včas znamená do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (§ 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.). Řádně znamená uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování (§ 7 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb.). S tím, že jak poskytovatel, tak příjemce jsou povinni své vyrovnání (tedy příjemce zaplatit nedoplatky, či poskytovatel vrátit přeplatky) provést ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Pokud se Vám na doručeném vyúčtování nebude něco zdát, můžete písemně požádat poskytovatele, aby Vám tyto nejasnosti osvětlil. Slovy zákona můžete žádat, znovu opakuji písemně, aby doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování a aby Vám umožnil pořízení kopie podkladů, a to do 30 dnů od doručení požádání (§ 8 odst. 1 zákona č. 67/2013). Společenství vlastníků jednotek je tedy povinno nejen vydat vyúčtování, nýbrž na požádání i všechny relevantní podklady, které se vyúčtování týkají.

Pokud však s vyúčtováním nebudete spokojení ani po dodání souvisejících dokumentů, můžete vůči němu uplatnit námitky (tedy jej „reklamovat“), a to do 30 dnů ode den doložení podkladů. V případě, že jste o doložení podkladů nezažádali, musíte služby reklamovat už do 30 dnů od doručení vyúčtování. Pakliže nereklamujete vyúčtování v uvedených lhůtách, tak platí, že s tímto, i když třeba nesprávným, vyúčtováním souhlasíte (§ 8 odst. 2 zákona č. 67/2013). Je tedy třeba postupovat relativně rychle a zbytečně řešení problému neodkládat.

A jakým způsobem vlastně reklamovat? Z hlediska důkazního vždy doporučujeme veškeré právní jednání činit písemně, a to doporučeně s dodejkou, nebo do datové schránky. Postup při reklamaci není výjimkou. Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, a je tudíž ze zákona povinováno mít datovou schránku. Pokud tedy nechcete zbytečně čekat, až pošta doručí dopis, můžete svou reklamaci adresovat sem. Své společenství vlastníků jednotek najdete na Seznamu držitelů datových schránek (odkaz viz https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/) například tak, že do příslušného vyhledávače zadáte adresu Vašeho společenství vlastníků jednotek.

Je důležité zmínit, že pokud společenství nebude dodržovat své povinnosti výše zmíněné, tedy nedoručí-li včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování nebo povinnosti spojené s vypořádáním reklamace, pak zákon počítá v § 13 s pokutou, kterou Vám musí společenství zaplatit. Výši pokuty zákon podpůrně stanoví na 50 Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení, tedy dokud společenství nesplní svou povinnost. Nutno podotknout, že je rovněž připuštěna možnost, že si výši pokuty ujednáte ve společenství rozdílně, proto raději nahlédněte do jeho stanov.

Co dělat v případě, kdy jsem si jistý, že nebylo vyúčtováno správně a poskytovatel po mě chce zaplatit nedoplatky z vyúčtování, které nebylo správně vystaveno? Nejvyšší soud opakovaně ve svých rozhodnutích dovodil, že jestliže nebylo vyúčtování vystaveno řádně, není příjemce služeb povinen platit nedoplatky v něm uvedené, a nadto může požadovat zaplacení pokuty dle § 13 zákon č. 67/2013 Sb., pakliže již došlo k uplynutí lhůty, ve které byl poskytovatel služeb povinen vyúčtování vystavit, tedy do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Více viz „Doručila-li žalovaná žalobci vyúčtování, které nebylo řádné (neobsahovalo všechny předepsané náležitosti a cena služeb ani výše záloh nebyla uvedena ve správné výši), dostala se do prodlení se svou povinností stanovenou v § 7 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.“ (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2021, sp. zn. 26 Cdo 2734/2020).

Roman Šubrt

Odbroný právní poradce

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Změny ochrany spotřebitelů v Energetickém zákoně

Energetický zákon patří mezi nejčastěji novelizované a měněné zákony v našem právním řádu. Ještě na tento rok jsou naplánované dvě další změny, třetí má přijít s rokem 2025.

Není proto příliš s podivem, že i k 1. lednu byl Energeticky zákon nemálo pozměněn. Objevily se v něm nové podmínky pro vystavování licencí, předělané definice všemožných pojmů a měnily se také délky zúčtovacích období.

My se ovšem v tomto článku budeme věnovat změnám, které se bezprostředně týkají nás, spotřebitelů.

Automatické prodloužení smlouvy – Co to je?

Nejzásadnější změnou prošel institut tzv. „automatické prolongace“. Zjednodušeně řečeno, jde o to, že si strany smlouvy o dodávce energií mohou ujednat, že po uplynutí doby smlouvy, se smlouva automaticky znovu uzavře na další období. Přičemž spotřebitel má možnost obnovení smlouvy zabránit tím, že jí do 20 dní před uplynutím doby původní smlouvy vypoví.

Troufnu si říci, že absolutní většina čtenářů podobnou větu ve své smlouvě nalezne, neboť obnovování je pro dodavatel v zásadě velmi výhodné. Udrží si tak totiž stávající klienty, a to s vynaložením minimálního úsilí.

Stejný benefit to má pro spotřebitele. Když je s dodavatelem spokojený je automatické prodloužení skvělý způsob, jak na smlouvu navázat a nemuset nic vyřizovat.

Automatické prodlužování smlouvy – Problémy

Potíž nastává tehdy pokud s dodavatelem spokojení nejsme a musíme si dávat dobrý pozor, abychom stihli prodloužení zabránit, přičemž když tento termín zmeškáme, čekají nás ve většině případů další 3 roky nespokojenosti s dodavatelem.

Navíc se nejedná vyloženě o prodloužení, ale spíše o novou smlouvu za stejných podmínek. Jenže ony podmínky vždy úplně stejné být nemusí. Vlastně se mohou zcela zásadně lišit v ceně, smluvní pokutách za porušení smlouvy, platebních podmínkách a dalších věcech.

Před novelizací přitom spotřebitel v zásadě neměl možnost se proti takovýmto změnám, jakkoliv bránit. To už naštěstí dnes neplatí.

Automatické prodlužování smlouvy – Ochrana spotřebitele

Nově má dodavatel povinnost 30 dní před uplynutím původní smlouvy, tedy 10 dní před uplynutím lhůty pro výpověď automatického prodloužení, poučit spotřebitele o jeho právu vypovědět.

Kromě poučení nabídne dodavatel spotřebiteli také podmínky, za kterých bude smlouva prodloužena. Musí tak dopředu sdělit cenu, platební podmínky, výši smluvních pokut nebo i dobu, na kterou se smlouva prodlužuje.

Spotřebitel má poté 10 dní na to se rozmyslet, zda smlouvu vypovědět nebo u dodavatele za stanovaných podmínek setrvat nadále.

Automatické prodlužování smlouvy – Nedodržení povinnosti

Pokud dodavatel nesplní výše uvedenou informační povinnost a spotřebitel smlouvu nevypoví k obnovení smlouvy sice dojde, ale nebude se již jednat o smlouvu na dobu určitou, nýbrž na dobu neurčitou, kterou má spotřebitel možnost kdykoli s tříměsíční výpovědní lhůtou vypovědět.

Za cenu energií v takto prodloužené smlouvě bude platit cena platná v původní smlouvě. Přičemž pokud dodavatel veřejně pro smlouvy na dobu neurčitou nabízí cenu nižší, použije se ta.

Nesplnění informační povinnosti dodavatele je tak pro spotřebitele dosti výhodné. Za změny automatického prodlužování smluv o dodávkách energií tak můžeme pouze chválit. Přesuňme se ale nyní ke zbývajícím změnám

Smlouvy na dobu určitou delší naž 3 roky

Smlouvy o dodávkách energií mohou být uzavřeny na dobu určitou nejdéle na dobu 3 let. Toto pravidlo mají dodavatele dosti zažité a v praxi se dodržuje téměř 100%.

Změnil se nám ovšem následek, který s sebou uzavření smlouvy na dobu určitou na dobu delší 3 let přináší. Původně by taková smlouva platila 3 roky za smlouvu na dobu určitou a po uplynutí 3 let by se sama změnila na smlouvu na dobu neurčitou, kterou může spotřebitel kdykoliv vypovědět.

Tak už to dnes není. Nově totiž smlouvy uzavřené na dobu delší než 3 roky, prostě po 3 letech skončí. To nebrání možnosti sjednat si automatické prodloužení, jak jsme se bavili výše, ale k automatické přeměně už zde nedochází.

Zrušení výpovědi smluv se spotovými tarify?

K žádné podobné změně naštěstí nedochází, ač to tak na první pohled tak vypadá. Z § 11c totiž tato možnost zmizela, ale zůstala zachována v § 11ca. Před změnou totiž bylo právo vypovědět v zákoně uvedené hned dvakrát po sobě. Odstranění bylo tak spíše takovou kosmetickou úpravou.

Každopádně je určitě dobré zde připomenout, že každý spotřebitel může smlouvu o dodávce energií se spotovým tarifem (navázání ceny energií na vývoj ceny na tzv. organizovaných trzích) vypovědět, a to kdykoliv s pouze měsíční výpovědní dobou.

Závěr

Změny v Energetickém zákoně jsou spotřebitelům rozhodně ku prospěchu. Konkrétně po změnách ohledně automatického prodlužování smluv naše organizace volala už dlouho.

K příjemným změnám došlo také v oblasti sdílené energetiky, tohle téma si ovšem pošetříme na jiný článek.

Přestože je tato změna pro spotřebitele změnou velmi pozitivní, zdá se mi absurdní, jak obrovským počtem změn Energetický zákon prochází. Jedná se o poměrně nový předpis, ale už nyní má kvůli četným a často zbytečným změnám úplně nesmyslnou systematiku a nemohou se v něm vyznat ani vzdělaní právníci. Bylo by proto myslím na místě se nad stavem tohoto zákona, který má na životy občanu zcela zásadní dopad, zamyslet a zvážit nějakou rozsáhlejší změnu nebo rekodifikaci, po které by byl alespoň na nějakou dobu tzv. legislativní klid.

Za Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. 

Michal Bruzek

Odborný právní poradce 

SOS- Asociace v pořadu Na vaší straně

V novém pořadu TV Nova Na vaší straně mluvila v sobotu 6. ledna předsedkyně SOS – Asociace Mgr. Alena Máčová o zkušenostech spotřebitelů s dodavatelem energií Lidová energie a inkasní společností Rychlé řešení pohledávek.

Záznam pořadu můžete shlédnout zde: https://tv.nova.cz/porad/na-vasi-strane/epizoda/401128-6-1-2024

DLUH NA PŘEPLATCÍCH SI MOHOU SPOTŘEBITELÉ OD SVÝCH DODAVATELŮ „ODEBÍRAT“ ZE ZÁLOH

TISKOVÁ ZPRÁVA ERÚ

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se denně obracejí spotřebitelé, jimž dodavatelé nevracejí přeplatky z vyúčtování. V některých případech se přitom jedná o desetitisícové částky. Občané mohou v těchto případech obchodníkům oznámit, že jim nebudou hradit zálohy na energie, neboť vůči nim započítávají pohledávku představovanou přeplatkem. V některých případech je také možné odstoupit od smlouvy. Je ovšem třeba postupovat velmi precizně a přesně.

Jedním z nejčastějších důvodů, proč se letos spotřebitelé obracejí na ERÚ, je neuhrazený přeplatek ze strany dodavatele elektřiny nebo plynu. Obchodník ho sice řádně uvede ve vyúčtování, i s datem splatnosti, termín ovšem nedodrží a se svými klienty následně nekomunikuje buď vůbec, nebo komunikuje jen velmi sporadicky.

„V první řadě by měl spotřebitel dodavateli vždy zaslat písemnou výzvu k uhrazení přeplatku. Pokud zůstane bez reakce, může dluh postupně ´umazávat´ ze záloh, na základě úkonu započtení, nebo může dluh vymáhat cestou sporného řízení. V případě započtení sdělí spotřebitel obchodníkovi, že zálohu neuhradí z důvodu, že vůči ní započítává pohledávku představovanou přeplatkem,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, která zároveň zdůrazňuje: „Pozor na to, že ani pokud nám dodavatel dluží, nemůžeme mu prostě přestat platit zálohy. Úkonem započtení je však tato naše zákaznická povinnost splněná.“

Vymáhání celého přeplatku je možné pouze formou exekuce – skrze soudního exekutora či soud. Je pro ni nutné disponovat tzv. exekučním titulem, většinou rozhodnutím o přiznání pohledávky. Toho se každý zákazník domůže u příslušného civilního soudu prostřednictvím žaloby. Spotřebitel (osoba odebírající elektřinu a plyn mimo rámec podnikatelské činnosti, typicky pro svou domácnost) navíc u ERÚ v rámci návrhu na spor, který je mimosoudní obdobou žaloby. Výjimku by představovala situace, kdy by u dodavatele bylo zahájeno insolvenční řízení, v takovém případě lze pohledávky uplatnit pouze přihlášením do insolvenčního řízení.

Neuhrazený přeplatek v nezanedbatelné výši může být zároveň podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele. To zákazníkovi umožňuje (podle občanského zákoníku) od ní bez zbytečného odkladu odstoupit, pokud se protistrany nedomluví na jiném řešení, například snížení záloh na další období.

„Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku jeho doručení dodavateli. Pokud se tedy rozhodneme tímto způsobem s obchodníkem spolupráci ukončit, měli bychom už mít sjednanou smlouvu s obchodníkem novým, abychom po určité období nezůstali bez dodavatele. Naše pohledávka se tím neruší,“ upřesňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Dluh nezaniká ani tehdy, když dodavatel, který svou finanční situaci není schopen řešit, své zákazníky převede k jinému obchodníkovi, většinou prostřednictvím transakce označované jako prodej obchodního závodu. V tom případě se jeho povinnosti převádějí na nového dodavatele.

ERÚ se setkává také s případy, kdy zákazníky kontaktuje jiný obchodník s tím, že ví o problémech jejich dodavatele, a nabízí jim přechod k němu. „Tady je na místě velká obezřetnost. Je totiž pravděpodobné, že tento obchodník získal informaci a kontakt na ně od jejich problémového dodavatele. A nyní využívá jejich nepříznivé situace,“ radí Ladislav Havel

V případě, že by zákazník smlouvu s jiným dodavatelem bez dalšího uzavřel, mohl by tím porušit smlouvu s dodavatelem stávajícím, a vystavit se tím riziku smluvní pokuty. Pohledávka vůči původnímu dodavateli by se v případě uzavření nové smlouvy s jiným dodavatelem na nového dodavatele nepřevedla, na rozdíl od výše zmiňovaného prodeje obchodního závodu.

Podrobný návod, jak postupovat v případě neuhrazeného přeplatku ze strany dodavatele, najdou spotřebitelé na webu ERÚ.

Zdroj: Energetický regulační úřad. www.eru.cz. Dostupné on-line: https://eru.gov.cz/dluh-na-preplatcich-si-mohou-spotrebitele-od-svych-dodavatelu-odebirat-ze-zaloh

Pozor na automatické prodloužení smlouvy s dodavatelem energií

Pokud uzavíráme s dodavatelem energií smlouvu, tak můžeme uzavřít buď smlouvu na dobu určitou, nebo smlouvu na dobu neurčitou. Pokud uzavřeme smlouvu na dobu neurčitou, tak smlouva platí, dokud jedna ze stran od smlouvy neodstoupí nebo ji nevypoví. V případě smlouvy na dobu určitou pak smlouva zaniká po uplynutí doby, na kterou byla sjednaná. Je ale tomu tak vždy?

  U smluv o dodávkách energií se většinou můžeme setkat s institutem tzv. automatické prolongace (prodloužení) smlouvy. To znamená, že pokud jedna ze stran nevysloví nesouhlas s prodloužením smlouvy v podobě výpovědi smlouvy, tak se po uplynutí sjednané doby smlouva automaticky prodlouží, a to zpravidla za stejných podmínek a o stejnou dobu, na jakou byla původní smlouva sjednána. Podáním výpovědi pak naopak dojde k tomu, že po uplynutí sjednané doby smlouva zanikne.

  Automatické prodloužení smlouvy může být obsaženo buď již v samotné smlouvě, nebo v obchodních podmínkách dodavatele. Nejedná se přitom o nějaký “výmysl” dodavatelů, ale naopak o právní institut, s kterým počítá i zákon, jako např. § 11c odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, který počítá se smlouvou, “ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez jeho výslovného souhlasu“.

  Je ale nutné pamatovat na to, že nemůžeme podat takovou výpověď (a tedy projevit nesouhlas s prodloužením) kdykoliv. Ve smlouvách bývá často upravena lhůta, ve které musí spotřebitel podat výpověď, aby došlo ke zrušení automatické prolongace. Ve starších smlouvách, především pak u pochybnějších dodavatelů, se šlo často setkat s poněkud striktními lhůtami, které mohly často zaskočit spotřebitele a nechat ho “na pospas” automatické prolongaci. Ve stínu energetické krize pak na tuto praxi reagovala novela energetického zákona s účinností od 1. 1. 2022, kdy do energetického zákona přibyl výše zmíněný § 11c odst. 1, kdy je spotřebitel “oprávněn závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku ze smlouvy.” To znamená, že pokud by byla ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách mnohem přísnější lhůta, tak by se daná lhůta nepoužila a místo toho by se ustanovení řídilo lhůtou dvaceti dní před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy.

  Ze zákona nevyplývá dodavatelům žádná povinnost informovat spotřebitele o blížící se prolongaci smlouvy. Je tak dobré být obezřetný a hlídat si termín konce smlouvy, abychom nepromeškali lhůtu pro vypovězení smlouvy.

  Pokud máme dobré zkušenosti s naším dodavatelem a chtěli bychom nadále mít u něj smlouvu, tak je automatická prolongace smlouvy naopak celkem vítaná. I tak je ale dobré myslet na rizika, která jsou spjata s touto prolongací. V poslední době se mezi dodavateli vyskytla praxe, kdy společně s prolongací dojde taky ke zvýšení ceny, s kterým spotřebitel nepočítal. Za běžných okolností může spotřebitel v případě jednostranného zvýšení ceny ze strany dodavatele vypovědět smlouvu do desátého dne předem dnem účinnosti zvýšení ceny, a to na základě § 11a odst. 4 energetického zákona. Prostřednictvím automatického prodloužení ale může dodavatel určitým způsobem tuto právní úpravu „obejít“. K dané praktice se vyjádřil i Energetický regulační úřad v tiskové zprávě z 3. července 2023. Pokud se například ve smlouvě odkazuje na ceník s vyššími cenami, který je zveřejněný a platný v dostatečném předstihu před prolongací, tak je spotřebitel po prodloužení smlouvy vázaný tímto ceníkem, aniž by měl možnost vypovědět smlouvu z důvodu zvýšení ceny.

Za Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

Kare Bělák

Odborný právní poradce 

VÍCE NEŽ ČTYŘI PROCENTA DOMÁCNOSTÍ A PODNIKATELŮ MAJÍ CENY ZAFIXOVANÉ NAD CENOVÝMI STROPY

Vyšší než současné zastropované ceny elektřiny nebo plynu by od 1. ledna 2024 mohla platit až 4,2 % domácností a podnikatelů-maloodběratelů, a to kvůli vysoko zafixovaným cenám vázaným na smlouvy na dobu určitou. Vyplývá to z průzkumu, který mezi dodavateli uskutečnil Energetický regulační úřad (ERÚ)[1]. Ačkoliv tento podíl do konce roku pravděpodobně výrazně klesne, aktivita je teď třeba nejen na straně dodavatelů, ale také samotných zákazníků.

Alespoň některé smlouvy s cenami elektřiny nebo plynu zafixovanými nad současnými cenovými stropy, jejichž platnost přesahuje období zastropování, má ve svém portfoliu většina z dotázaných dodavatelů. Celkově se jedná o 367 tisíc odběrných míst, tedy o 4,2 % z celkového počtu 8,94 mil. odběrných míst v České republice.

„Většina dodavatelů již oslovila nebo v dohledné době plánuje oslovit své zákazníky, kteří mají ceny zafixované nad cenovými stropy, s nižší nabídkou. Týkat by se to mělo přibližně tří set tisíc odběrných míst. Zde je však třeba apelovat také na spotřebitele, aby na nabídky dodavatelů, které jsou zpravidla časově omezené, včas zareagovali. Jedná se totiž o změny smluvních podmínek, které musí zákazník aktivně odsouhlasit. Z dosavadních zkušeností dodavatelů přitom vyplývá, že někteří zákazníci na nabídky nereagují, buď vyčkávají nebo jsou nekontaktní,“ upozorňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Pouze malá část dodavatelů (do 10 tisíc odběrných míst) na dotazy ERÚ odpověděla, že o snižování cen, resp. o úpravě fixovaných kontraktů, neuvažuje. Někteří se obávají, že by tím porušili povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Jiným v tom údajně brání smlouvy se zprostředkovateli, které jim zakazují oslovit zákazníky napřímo. Překážkou jsou v několika případech i podmínky soutěží (pořádaných např. v rámci burzy), kde dodavatelé vysoutěžili dané kontrakty.

Specifickou skupinu (přes 50 tisíc odběrných míst) tvoří dodavatelé, kteří v době konání průzkumu (září 2023) stále vyčkávali, zda a v jaké podobě vláda přistoupí k dalšímu zastropování cen energie pro nadcházející rok. Teprve poté hodlali oslovit klienty, kterým by mohla kvůli vysokým fixacím skokově vzrůst cena na přelomu roku.

„Spotřebitelům, kteří mají cenu zafixovanou nad cenovými stropy a dodavatel je dosud nekontaktoval, jednoznačně doporučujeme, aby se na něj obrátili sami, a to co nejdříve. Díky aktivnímu přístupu mohou získat nižší cenu u současného dodavatele, nebo přejít včas k dodavateli novému, i kdyby to mělo znamenat, že za předčasné ukončení smlouvy zaplatí sankci. Rozdíly v nabízených cenách jsou nyní tak výrazné, že sankci v některých případech vynahradí. Potřeba je ale dobře počítat a jednat,“ nabádá Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Spotřebitelům (nejen) při změně dodavatele mohou pomoci také webové stránky ERÚ (www.eru.cz), kde jsou (nejen) v rámci kampaně Aktivně na energie k dispozici návody, rady a praktické tipy související s dodávkami elektřiny a plynu.

[1] Průzkumu se zúčastnili dodavatelé obsluhující téměř 99 % z odběrných míst elektřiny na hladině nízkého napětí a odběrných míst plynu v kategoriích domácností a podnikatelů-maloodběratelů.

Zdroj: Energetický regulační úřad. www.eru.cz. Dostupné on-line: https://www.eru.cz/vice-nez-ctyri-procenta-domacnosti-podnikatelu-maji-ceny-zafixovane-nad-cenovymi-stropy

Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku, která se uskuteční v naší kanceláři na Mečové 5 v Brně.

ENERGETICKÉ DESATERO SPOTŘEBITELE

Energetický regulační úřad vydal desatero pro spotřebitele, v němž spotřebitelům radí, jak se obecně orientovat na energetickém trhu, i jak postupovat v modelových situacích. Vychází z podnětů, které často dostává, a zaměřuje se na oblasti, v nichž veřejnost opakovaně chybuje

POZORNĚ ČTĚTE

Smlouvu o dodávkách energií či jakýkoliv jiný dokument si vždy pečlivě přečtěte. Nerozumíte nějaké pasáži? Zeptejte se. Nedokáže vám protistrana otázky uspokojivě zodpovědět? Pak raději nic nepodepisujte!

NENECHTE SE “UKECAT”

Zprostředkovatelé vám klidně zavolají nebo zazvoní u vašich dveří. A ti nepoctiví z nich, známí jako energošmejdi, mají spoustu triků, jak vás dotlačit k okamžitému podpisu smlouvy. Neskočte jim na to, vezměte si čas na rozmyšlenou. Je ve vaší obci zakázán podomní prodej? Pokud ano, pak při nevyžádané návštěvě podomního prodejce zavolejte obecní policii.

NEDĚLEJTE ZMĚNU PRO ZMĚNU

Neměňte dodavatele energií jen proto, že vám někdo tuto možnost nabídne. Jste spokojení s tím svým? Pak u něj klidně zůstaňte. A se zprostředkovatelem se vůbec nebavte.

MYSLETE NA PRAVIDLO “JEDNO – JEDNA”

V jednom odběrném místě (elektřiny nebo plynu) vám může dodávat pouze jeden dodavatel. Pokud chcete dodavatele změnit, musíte ukončit smlouvu s tím stávajícím. Nevyplývají vám z toho nějaké sankce?

KOMUNIKUJTE PÍSEMNĚ

Písemnou formu volte vždy především v případě reklamací či stížností na smluvní protistranu. Úplně nejlepší je doporučený dopis nebo zpráva přes datovou schránku (pokud je dodavatel přijímá). V případě sporu pak můžete svou aktivitu a její obsah jednoduše a prokazatelně doložit.

PIŠTE SI TERMÍNY

Klíčovým údajem je zejména to, kdy vám končí smlouva s dodavatelem (nebo zda je na dobu neurčitou). Termín najdete na každém vyúčtování. Přepište si datum do kalendáře, ať nezapomenete. Pokud se vám smlouva na dobu určitou po jejím uplynutí automaticky prodlužuje, zjistěte si, jaké podmínky budete mít po prolongaci, a případně smlouvu ještě před tím vypovězte.

PROBLÉMY ŘEŠTE HNED

Našli jste chybu ve vyúčtování od dodavatele? Na nic nečekejte a (písemně!) ho reklamujte! Oklamal vás zprostředkovatel? Vypovězte s ním smlouvu (anebo – dle okolností – namítejte její neplatnost)! Čím dřív budete jednat, tím lépe. Na webu ERÚ najdete spoustu praktických informací. A pokud něco nedohledáte, můžete se nám ozvat.

SCHOVÁVEJTE/NEMAŽTE DOKUMENTY

Smlouvu, obchodní podmínky, ceník, vyúčtování, odpovědi na upomínky či reklamace. Zkrátka veškerou důležitou dokumentaci a korespondenci s dodavateli či zprostředkovateli si uchovávejte. V e-mailu, či šanonech, dle typu nastavené komunikace.

HLÍDEJTE SI SPOTŘEBU

Platba za energie se odvíjí nejen od jednotkové ceny (za 1 MWh elektřiny nebo plynu), ale především od vaší spotřeby. Tu můžete průběžně sledovat na svém elektroměru/plynoměru. Pokud se vám spotřebu daří snižovat, proveďte si samoodečet a pošlete ho distributorovi.

BUĎTE AKTIVNÍ

Vymáhá po vás někdo v souvislosti s energiemi poplatky, o kterých jste nikdy neslyšeli? Prokazuje se jako zaměstnanec vám úřadu? Máte o čemkoliv pochybnosti? Pak jednejte! Zjistěte si informace například na webu ERÚ, případně zkuste najít lidi s obdobnými zkušenostmi.

Zdroj: Eneregetický regulační úřad, dostupné on-line: https://www.eru.cz/desatero-spotrebitele

Jak a kdy mohu podat návrh na zahájení spotřebitelského sporu k ERÚ?

V posledních dvou letech, ve kterých se Česká republika ocitla v energetické krizi, se dostalo mnoho spotřebitelů do obtíží se svými dodavateli elektřiny a plynu. Stejně tak se rozmohl i nešvar v podobě tzv. “energošmejdů”, tedy zprostředkovatelů energií, kteří pod záštitou zprostředkování smluv s dodavatelem za výhodnou cenu často uzavřeli za spotřebitele smlouvy, na základě kterých se pak tito spotřebitelé ocitli pod náručí často pochybných společností.

Problémy a spory s dodavateli mohou být různého charakteru. Často tím bývá třeba neexistující komunikace ze strany dodavatele, na základě které je pak pro spotřebitele dost obtížné vymáhat např. doručení řádného či mimořádného vyúčtování nebo uznání řádně provedené výpovědi ze smlouvy. Dále se někteří dodavatelé pokoušejí na nárůstu cen vydělat tak, že nenápadně změní fixně stanovené ceny na tzv. spotové ceny, které se odvíjejí od neustále kolísajících cen elektřiny na energetickém trhu. Taková změna ale znamená porušení smlouvy ze strany dodavatele. Dodavatelé mohou taky mít v praxi to, že oznámí navýšení ceny či změnu obchodních podmínek bez dostatečného předstihu nebo změnu neoznámí vůbec, čímž tak znemožní spotřebiteli uplatnit své právo na vypovězení smlouvy z důvodu navýšení ceny či změn obch. podmínek, které mu tak stanoví zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon.

Ze strany dodavatele tak může dojít k celé řadě pochybení, a to jak ve formě porušení smlouvy, tak porušení zákona. Spotřebitelé se ale ocitají v poněkud slabší pozici. Nemají tolik finančních prostředků, co mají tyto společnosti, a zároveň jsou závislí na dodávkách elektřiny a plynu od těchto společností. Tyto faktory tak odrazují spotřebitele od případného soudního řešení těchto sporů. Aby měli spotřebitelé nějakou možnost bránit se těmto pochybným praktikám ze strany dodavatelů, tak je Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) přiznána pravomoc rozhodovat o těchto spotřebitelských sporech.

ERÚ má tak pravomoc rozhodnout ve sporu dvěma různými způsoby. Může nařídit dodavateli, aby splnil své povinnosti, které vyplývají ze smlouvy. Může tak tím být např. vrácení přeplatku, doručení vyúčtování, oznámení navýšení ceny a změny obch. podmínek v zákonem stanoveném předstihu a další povinnosti, které vyplývají dodavateli ze smlouvy. ERÚ pak dál může rozhodnout o tom, zda určitý právní vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem vznikl, stále existuje nebo zanikl a kdy se tak stalo. To udělá např. v případech, kdy dodavatel odmítá uznat řádně podanou výpověď spotřebitele.

ERÚ tyto spory řeší v tzv. řízení ve věci spotřebitelského sporu, které je svou povahou vlastně správním řízením. Abychom mohli takové řízení zahájit, tak je nutné podat návrh, který musí mít určité náležitosti. Nejdřív je nutné označit návrh jako “návrh na rozhodnutí spotřebitelského sporu”. Musíte zde označit sebe, jakožto “navrhovatel” a dodavatele jakožto “odpůrce”. Dále je nutné srozumitelně zde popsat problém, který máte s dodavatelem a co tomuto sporu předcházelo. Hodí se tak napsat, jaký je váš právní vztah, např. uvést den uzavření smlouvy a její číslo či jiné její označení, dále pak popsat, na základě jakého jednání dodavatele došlo k vašemu sporu a jak jste se snažil s dodavatelem spor vyřešit. Dále je nutné do návrhu napsat, jak by měl podle vás ERÚ rozhodnout. Aby měl ERÚ nějaké podklady, na základě kterých pak může rozhodnout, tak je nutné přiložit k návrhu i důkazy, kterými může být např. samotná smlouva s dodavatelem, vámi podaná výpověď či výzva, obchodní podmínky dodavatele atd. Nezapomeňte na podpis!

Návrh je pak možné poslat ERÚ několika způsoby, a to buď poštou na adresu Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, dále pak e-mailem (zde nutný zaručený elektronický podpis) nebo zprávou do datové schránky ERÚ na adresu eeuaau7. Je nutné počítat s tím, že může takové řízení u ERÚ trvat i víc než měsíc, pokud se jedná o složitější případ nebo je zrovna ERÚ zatížen velkým množstvím podnětů (což byla situace v roce 2022). ERÚ vás může v průběhu řízení i vyzvat k předložení dalších podkladů či skutečností.

Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu k ERÚ není spojeno s žádným správním poplatkem. Proto neváhejte v případě, že dodavatel porušuje smlouvu nebo vás jiným způsobem napadá na vašich právech, se obrátit na ERÚ. Stává se, že už jen samotné zahájení řízení u ERÚ donutí dodavatele k plnění svých závazků, tací dodavatelé totiž často spoléhají na to, že spotřebitelé zůstanou pasivní a nebudou se snažit dotáhnout svůj problém k úřadům.

Pokud si se sepsáním návrhu nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat!

Karel Bělák

Odborný právní poradce

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Přednáška v parku Lužánky v rámci Dědského dnu

Zveme všechny spotřebitele na přednášku pana Mgr. Pavla Prokopa na téma Klamavé obchodní praktiky, která se uskuteční v neděli 20.8. od 19:30 V Brně v parku Lužánky v rámci Dědského dne.

https://www.dedskyden.cz/

https://ponava.cafe/udalosti/babi-leto-a-dedsky-den-2023/