Menu

Energie

Dopis Ing. Písaříka – Bohemia Energy předsedkyni Gertě Mazalové a její odpověď !

Dne 15.11.2021 mi byl doručen dopis od pana Ing. Písaříka, majitele společnosti Bohemia Energy, ve kterém mě vyzývá, abych přestala poskytovat rady spotřebitelům, kteří jsou poškozeni ukončením dodávek energií společností Bohemia Energy a na kterých mi velice záleží.

Se zněním tohoto dopisu nemohu souhlasit, neboť ho považuji za poněkud nátlakový a odmítám jakékoliv poučování ze strany pana Písaříka, neboť já zákony neporušuji a respektuji je.

Znění obou dopisů jsem se rozhodla zde uveřejnit.

Gerta Mazalová předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Rozhovor s Gertou Mazalovou a Mgr. Alenou Máčovou pro inStory.cz a Magazín Plus

https://zpravy.instory.cz/zpravy/153-zkrachovala-bohemia-energy-zacina-rozesilat-vyuctovani-a-lidem-se-z-vysokych-sum-podlamuji-kolena.html

https://zpravy.magazinplus.cz/domaci/3097-zkrachovala-bohemia-energy-rozesila-vysoka-vyuctovani-nebojte-se-porusit-zakon-radi-odbornici.html

Gerta Mazalová
Předsedkyně SOS- Asociace, z.s.

Rozhovor v časopise ECHO Media a.s. ohledně současné energetické krize situace s předsedkyní Gertou Mazalovou.

Rozhovor v časopise ECHO Media a.s. ohledně současné situace na trhu s energiemi s předsedkyně Gerta Mazalová radí postižených spotřebitelům energetickou krizí.

Více zde: https://echo24.cz/a/SaaUq/miliardar-ktery-zmizel-i-se-zalohami-poradkyne-vysvetluje-jak-resit-drahy-plyn-a-energie

Shrnutí aktuální situace na trhu s energiemi

Jistě žádnému spotřebiteli neuniklo, že na podzim letošního roku došlo k poměrně vyhrocené situaci v oblasti energií. Docházelo k výraznému zdražování energií, a tak se i většina dodavatelů musela uchylovat k někdy ne úplně šťastným krokům, které měly zásadní dopad na spotřebitele. V tomto článku se podíváme na shrnutí této problematiky a stručně rozebereme možné situace, do kterých se spotřebitelé mohli a mohou dostat.

První situace, která potkala většinu spotřebitelů, je taková, že dodavatelé se velmi často rozhodli jednostranně změnit smlouvu, konkrétně ceník, a došlo tak ke zdražení ceny, za kterou spotřebitelé energie odebírali. Součástí většiny spotřebitelských závazků v oblasti energií je totiž ujednání (nacházející se většinou v obchodních podmínkách) o možnosti jednostranné změny smlouvy dodavatelem. Toto ujednání je obecně možné, přičemž jej umožňuje i ust. § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud však dodavatel tohoto využije a přistoupí k jednostranné změně závazku, spotřebiteli pak náleží právo smlouvu s tímto dodavatelem zrušit bez sankce dle § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Je však potřeba dodržet určitou lhůtu. Jestliže dodavatel o zvýšení ceny informuje alespoň 30 dní před tímto zvýšením ceny, je třeba, aby spotřebitel dodavateli zaslal odstoupení od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti zvýšení ceny. Pokud však dodavatel spotřebitele včas neinformuje, může spotřebitel smlouvu ukončit až do 3 měsíců od data zvýšení ceny. Pokud tedy byla jednostranná změna závazku ze strany dodavatele v souladu se smlouvou, spotřebiteli se nabízí dvě možnosti, a to buď zvýšení ceny akceptovat, nebo celý závazek s dodavatelem ukončit a najít si dodavatele jiného.

Často však nastávala situace, že se dodavatel uchýlil k jednostranné změně závazku a zvýšení ceny energií, aniž by měl na toto v souladu se smlouvou nárok. Jestliže byla smlouva ujednána na dobu určitou a na tuto dobu byla rovněž ve smlouvě sjednána pevná (tzv fixovaná) cena, pak má toto ujednání přednost před ujednáním o možnosti jednostranné změny, které bývalo obsažené v obchodních podmínkách, a dodavatel tak měl povinnost původně smluvenou cenu dodržet. V takovém případě bylo třeba, aby se spotřebitel proti tomuto postupu dodavatele bránil a žádal dodržení původního závazku. Dodavatelé však bohužel příliš často na naše výzvy, se kterými jsme spotřebitelům pomáhali, nereagovali, a tak bylo třeba počítat s tím, že situaci bylo třeba řešit i prostřednictvím Energetického regulačního úřadu.

Mohla však nastat i mnohem komplikovanější situace, a to taková, že pro určité dodavatele energií bylo navýšení velkoobchodních cen neúnosné, a tak se rozhodli svoje aktivity na trhu s energiemi ukončit, a přišli tak o licenci, která jim umožňovala s energiemi obchodovat. V tomto případě byli spotřebitelé chráněni zákonem, aby ze dne na den nepřišli o dodávky energií, a dostali se do režimu tzv. dodavatele poslední instance (dále jen „DPI“). Každému spotřebiteli, který byl dříve zákazníkem krachujícího dodavatele, byl přidělen nový dodavatel, od kterého mohli energie odebírat nejdéle 6 měsíců. Během těchto šesti měsíců bylo tedy potřeba si zajistit dodávky od jiného dodavatele. Nejprve byli někteří spotřebitelé dokonce rádi, že se zbavili závazku s určitými dodavateli, nicméně nikdo nečekal, co bude následovat. Můžeme konstatovat, že z režimu DPI se stala určitá past na spotřebitele, jelikož dodavatelé ceny energií navýšili o administrativní náklady, které byly značné, a spotřebitelům tak byly stanoveny zálohy ve výši i několika desetitisíců měsíčně. V tomto případě jsme spotřebitelům nemohli poradit nic jiného, než aby se s daným dodavatelem zkusili domluvit na snížení záloh, příp. aby si co nejrychleji zařídili standardní závazek s novým dodavatelem. Tato situace byla pro většinu lidí velmi finančně náročná, a tak jsme často museli spotřebitele odkazovat i na úřady práce, kde se mohli informovat o možnosti obdržet potřebné sociální dávky, které mohly tyto neočekávané výdaje pokrýt.

Poslední situace, ve které se spotřebitelé mohli ocitnout byla taková, že spotřebitelé byli zároveň vázáni tzv. aukcí energií. To znamená, že spotřebiteli byl dodavatel energií vybrán přes určitého zprostředkovatele, a spotřebitel byl v podstatě omezen na své svobodě vůle, aby si vybral dodavatele podle svého vlastního uvážení. Jestliže se tedy spotřebitel dostal do některé z výše vyjmenovaných situací a zároveň byl vázán podmínkami aukce energií, tak nemohl takto jednoduše změnit dodavatele dle své vůle, ale bylo třeba ještě učinit jeden krok navíc, a to kontaktovat daného zprostředkovatele a požádat ho o výběr dodavatele nového.

Na závěr mi nezbývá, než dodat, že jestliže jste se také dostali do problémů týkajících se dodávek energií, neváhejte se obrátit na některou z našich poboček, kde s Vámi tuto situaci důkladně probereme a pokusíme se Vám najít nejvhodnější řešení. Naše sdružení se pro spotřebitele snaží udělat maximum možného, abychom jim z leckdy bezvýchodných situací pomohli najít cestu a věříme, že nejpozději v novém roce se celá tato nepříjemná situace na trhu s energiemi uklidní.

Hana Ševčíková

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

S čím v poslední době klientům nejčastěji pomáháte?

V tuto chvíli nejčastěji řešíme změny dodavatelů energií, jejich vysoké zálohy a další otázky související s energetickou krizí. V poslední době jsme zaznamenali velký nárůst stížností na neoprávněnou jednostrannou změnu smluv prostřednictvím dodatků ke smlouvám, které dodavatelé energií rozesílaly zákazníkům – spotřebitelům, a to už byl jasný signál, že tito dodavatelé nejsou schopni dodržet fixní ceny energií, na kterých se původně  se zákazníky dohodli.

Od 14.10.2021 už skupina Bohemia Energy přestala dodávat elektřinu a od 17.10.2021 také plyn. Proto spotřebitelům doporučujeme nehradit už žádné zálohové platby za energie a plyn těmto společnostem (Bohemia Energy entity, s.r.o, Comfort Energy s.r.o. Europe Easy Energy a-s. X Energie, Kolibřík). Spotřebitelé ale nejsou bez ochrany, nastoupil dodavatel poslední instance (DPI), který ihned začal dodávat elektřinu i plyn zákazníkům, ovšem po dobu nejdéle 6 měsíců. Během této doby si musí zákazníci najít nového dodavatele. Pomáháme spotřebitelům s rozklíčováním nevýhodných smluv, které bohužel stále i nadále podepisují, pořádáme semináře, přednášky s promítáním a další osvětou, jak se chránit v této energetické krizi.

Co dělat v případě, že lidem přijde od DPI velmi vysoký rozpis záloh
a lidé to nejsou schopni zaplatit?

Nemyslím si, že by DPI měli v úmyslu zahajovat nějaké exekuce vůči podvedeným a okradeným lidem, kteří se nijak neobohatili, spíše byli šikovně finančně poškozeni.

Podle informací, které máme z ERÚ, se situace dá řešit, pokud se ovšem nejedná o chorobné neplatiče. Pokud zákazník nemůže uhradit zálohu, která převyšuje vysoce jeho mzdu, důchod a veškeré příjmy, tak mu může sice hrozit odpojení od elektřiny, ale ne okamžitě, protože dodavatelé musejí postupovat podle platné legislativy. Zákazník dostane postupně 2 upomínky, vždy po měsíci a teprve pak ho mohou odpojit od elektřiny, aby se mu nezvyšoval dluh za spotřebovanou elektřinu. Poté bude DPI jednat se spotřebitelem o úhradě dluhu, příp. o splátkovém kalendáři, dohodnou se spolu a nebude nutné přistupovat k soudnímu vymáhání.

Proč jsou ty ceny u dodavatelů DPI tak vysoké?

Ceny jsou stanoveny v rámci reakce na aktuální ceny na trhu, burzách apod. a jsou podstatně o hodně vyšší. Dříve některé velké subjekty prodávaly energie asi za 1800,- Kč za MWh

(megawathodinu), tito podnikatelé nakoupili v podstatě levnou energii pro své stávající zákazníky, ovšem těm tisícům nových zákazníků, které dle zákona museli přijmout, nakupovali už v době velkého zdražení cen na burzách atd.

Na jak dlouho doporučujete uzavírat nové smlouvy s dodavateli energií?

Nejen my, ale i ERÚ vyzývá všechny spotřebitele, kteří po ukončení dodávek od spol. Bohemia Energy entity přešli k DPI, aby si co nejdříve vybrali standartní produkt z nabídky dodavatelů energií (jejich seznam naleznou na stránkách www.eru.cz), vyjde je to levněji, protože DPI se řídí očekávanou spotřebou na půl roku, zatímco běžní dodavatelé rozpočítávají zálohy na celý rok. Navíc se jedná o zimní měsíce a spotřeba je vyšší hlavně u domácností, kde se elektřinou nebo plynem topí.

Jak si vysvětlujete to, že k takové situaci, kdy skončila Bohemia Energy a další, mohlo vůbec v českém právním státě dojít?

Dnes je jasné, že tento problém neřeší jen náš stát, vlastně i Slovenská republika ucítila už před námi dopady této energetické krize. A dnes je prakticky tato situace už i v jiných evropských státech. Já sama se podivuji tomu, proč se mnohonásobnému miliardáři, který zmizel prakticky i se zálohami svých zákazníků nebyl obstaven alespoň částečně účet, protože nevěřím tomu, že se dočkáme nějakého vyúčtování ze strany těchto naprosto nezodpovědných podnikavců.

Myslíte si, že je správné, že jsou vůči představitelům těchto alternativních dodavatelů podávány žaloby?

Nemyslím si, že by žaloby něco vyřešili, málokdo si je může finančně dovolit, soudy dnes trvají dlouho a je otázkou, zda by byly úspěšné.

Spíše se domnívám, že by se měla co nejvíce zapojit také Evropská komise a zástupci vlád jednotlivých států, protože je zřejmě nutné upravit i legislativu tak, aby byli lépe chráněni naši občané, kteří pracují, řádně platí daně i zdravotní a sociální pojištění a nezaslouží si spadnout do chudoby a zadlužení.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Přednáška na téma : „Krach skupiny Bohemia Energy a jeho následky pro spotřebitele“.

V pátek 29.10.2021 ve 14 hodin proběhla v naší poradně v rámci Brněnských dnů , pořádaných  pod záštitou Ing. Petra Hladíka, náměstka  primátorky m. Brna.


Gerta Mazalová
Předsedkyně SOS- Asociace, z.s.

Gerta Mazalová v Události, komentáře ČT24

Poslouchejte s námi, Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace hovoří na téma : Dopady kovidové a energetické krize na naše spotřebitele od 16min 15sec na odkaze:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/221411000371029

Přečtěte si rady Gerty Mazalové v echo24.cz

Gerta Mazalová radí v článku časopisu ECHO:

https://m.echo24.cz/a/SRmsd/nahle-az-sestkrat-drazsi-zalohy-na-plyn-domacnosti-drti-drahe-energie-prechazeji-na-uhli

Vystoupení Radky Špačkové v ČT

Události, komentáře dne 26.10.2021
 https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411000371026/,

Energetika od 36 min 13 sekundy.

Radka Špačková, poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů –  Asociace z.s. 

Dlouho očekávaná novela energetického zákona a její cesta Poslaneckou sněmovnou

Smlouvy uzavírané s příslibem levnějších energií jsou jedním z nejčastějších problémů, které v poradnách řešíme. Od 1. ledna 2022 však věříme, že počet takových případů se v návaznosti na přijatou novelu energetického zákona sníží.

Víceméně skoro všichni se již setkali s označením „Energošmejdi“. Jedná se o pověřené zástupce společností, kteří navštěvují nejčastěji starší lidi u nich doma a přesvědčují je o tom, že když s nimi uzavřou smlouvu o zprostředkování, vyberou jim pro ně nejvhodnějšího a nejlevnějšího dodavatele energií.

Takto přesvědčení spotřebitelé poté smlouvu společně s plnou mocí podepíšou a problém je na světě. Realita totiž vůbec neodpovídá jejich očekáváním. Nejen, že ve většině případů dodávky energií nejsou o nic moc levnější, ale jakmile spotřebitelé chtějí závazek s dodavatelem ukončit, musí čelit někdy až likvidačním smluvním pokutám.

Vláda v březnu minulého roku však přišla s návrhem novely energetického zákona, která by tyto nekalé praktiky měla nadobro vyřešit. Takto předložený návrh byl loňský rok přikázán k projednání jednotlivým organizačním výborům. Až nakonec v červenci tohoto roku Poslanecká sněmovna návrh ve třetím čtení schválila. V červenci však ještě zdaleka nebylo vyhráno, neboť návrh byl postoupen ke schválení Senátu, který jej vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy však nebyly nikterak převratné a tuto výslednou verzi s úpravami Senátu přijalo 141 ze 157 přítomných poslanců. Zákon byl poté doručen k podpisu prezidentu, který ji podepsal 27. září 2021.

Co nám tedy nového novela přináší? Nejen, že život takzvaným Energošmejdům opravdu ztíží, ale zároveň přináší větší možnost ukončení závazků ze strany spotřebitele.

Mezi nejzásadnější změny můžeme řadit to, že spotřebitel bude moci kdykoliv bez postihu vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem či odvolat udělenou plnou moc. Zanikne také problém spojený s automatickým výběrem dalších dodavatelů na základě smlouvy o zprostředkování. Plná moc udělená k uzavření smlouvy zanikne totiž automaticky do 12 měsíců ode dne jejího udělení. V praxi to tedy znamená, že zprostředkovatel za spotřebitele bude moci uzavírat smlouvy s dodavateli pouze do 12 měsíců od udělení zmocnění. Pokud by tedy spotřebiteli vybral jednoho dodavatele, se kterým uzavře smlouvu na 3 roky, nemůže Vám po ukončení tohoto závazku vybrat dalšího bez toho, aniž by si od Vás opět vyžádal plnou moc.

Další velkou změnou je povinnost zprostředkovatele Vám zaslat bezodkladně písemné vyhotovení smlouvy s dodavatelem, kterou za Vás uzavřel, a to nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření. Vy poté, když nebudete s výběrem spokojeni, můžete bez postihu do 15 dnů od zahájení dodávek smlouvu s dodavatelem sami vypovědět.

Novela také přináší povinnost dodavatelů písemně oznámit každému spotřebiteli zvýšení ceny elektřiny nebo plynu. Dodavatelé původně hrozili, že v důsledku zavedení této povinnosti, budou muset zdražovat. Předseda Senátu však toto tvrzení odmítl se slovy, že oznámení je možné zasílat i levnějšími cestami než doporučeným dopisem, a tudíž zdražování nebude nutné.

Zároveň novela významně ztíží vůbec možnost podnikání v energetice, kdy bude po zprostředkovatelích požadovat prokázání odpovídajícího vzdělání, praxe v energetice a podmínku spolehlivosti. Takto podnikat poté budou moci pouze osoby s oprávněnou licencí udělenou přímo Energetickým regulačním úřadem a tyto osoby poté budou zveřejňovány na stránkách www.eru.cz. Výslovně je zakotvena i povinnost zprostředkovatele svou činnosti provozovat poctivě a s odbornou péčí. Zprostředkovatel bude muset zohledňovat práva a oprávněné zájmy spotřebitele a bude jim muset dávat přednost před zájmy vlastními.

Od července příštího roku zároveň pravomoc pro řešení sporů o splnění povinností ze smlouvy o zprostředkování v energie připadne Energetickému regulačnímu úřadu. Spotřebitelé se tedy v těchto věcech již nebudou obracet na Českou obchodní inspekci, ale přímo na Energetický regulační úřad.

Takových změn je samozřejmě mnohem víc. Všechny změny, které novela energetického zákona přináší naleznete přehledně na stránkách Energetického regulačního úřadu zde: https://www.eru.cz/cs/-/tiskove-sdeleni-e2-80-93-zmeny-energetickeho-zakona-z-pohledu-spotrebitele . Jedná se sice o verzi návrhu, který poté Senát ještě trochu pozměnil, ale jak jsem uvedla již výše, změny nejsou pro účely tohoto shrnutí nikterak významné, a proto z něj můžete bez problémů vycházet.

V závěru pak tedy mohu jenom uvést, že jsme opravdu zvědaví, jak se novela zavede v praxi. Ale již teď můžeme s jistotou říct, že díky ní spoustě spotřebitelům spadne kámen ze srdce a jejich život o méně stresující.

(Pro velké nadšence pak celé znění novely energetického zákona zde: https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=799&ct1=5 )

Radka Špačková

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.