Menu

Energie

Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku, která se uskuteční v naší kanceláři na Mečové 5 v Brně.

ENERGETICKÉ DESATERO SPOTŘEBITELE

Energetický regulační úřad vydal desatero pro spotřebitele, v němž spotřebitelům radí, jak se obecně orientovat na energetickém trhu, i jak postupovat v modelových situacích. Vychází z podnětů, které často dostává, a zaměřuje se na oblasti, v nichž veřejnost opakovaně chybuje

POZORNĚ ČTĚTE

Smlouvu o dodávkách energií či jakýkoliv jiný dokument si vždy pečlivě přečtěte. Nerozumíte nějaké pasáži? Zeptejte se. Nedokáže vám protistrana otázky uspokojivě zodpovědět? Pak raději nic nepodepisujte!

NENECHTE SE “UKECAT”

Zprostředkovatelé vám klidně zavolají nebo zazvoní u vašich dveří. A ti nepoctiví z nich, známí jako energošmejdi, mají spoustu triků, jak vás dotlačit k okamžitému podpisu smlouvy. Neskočte jim na to, vezměte si čas na rozmyšlenou. Je ve vaší obci zakázán podomní prodej? Pokud ano, pak při nevyžádané návštěvě podomního prodejce zavolejte obecní policii.

NEDĚLEJTE ZMĚNU PRO ZMĚNU

Neměňte dodavatele energií jen proto, že vám někdo tuto možnost nabídne. Jste spokojení s tím svým? Pak u něj klidně zůstaňte. A se zprostředkovatelem se vůbec nebavte.

MYSLETE NA PRAVIDLO “JEDNO – JEDNA”

V jednom odběrném místě (elektřiny nebo plynu) vám může dodávat pouze jeden dodavatel. Pokud chcete dodavatele změnit, musíte ukončit smlouvu s tím stávajícím. Nevyplývají vám z toho nějaké sankce?

KOMUNIKUJTE PÍSEMNĚ

Písemnou formu volte vždy především v případě reklamací či stížností na smluvní protistranu. Úplně nejlepší je doporučený dopis nebo zpráva přes datovou schránku (pokud je dodavatel přijímá). V případě sporu pak můžete svou aktivitu a její obsah jednoduše a prokazatelně doložit.

PIŠTE SI TERMÍNY

Klíčovým údajem je zejména to, kdy vám končí smlouva s dodavatelem (nebo zda je na dobu neurčitou). Termín najdete na každém vyúčtování. Přepište si datum do kalendáře, ať nezapomenete. Pokud se vám smlouva na dobu určitou po jejím uplynutí automaticky prodlužuje, zjistěte si, jaké podmínky budete mít po prolongaci, a případně smlouvu ještě před tím vypovězte.

PROBLÉMY ŘEŠTE HNED

Našli jste chybu ve vyúčtování od dodavatele? Na nic nečekejte a (písemně!) ho reklamujte! Oklamal vás zprostředkovatel? Vypovězte s ním smlouvu (anebo – dle okolností – namítejte její neplatnost)! Čím dřív budete jednat, tím lépe. Na webu ERÚ najdete spoustu praktických informací. A pokud něco nedohledáte, můžete se nám ozvat.

SCHOVÁVEJTE/NEMAŽTE DOKUMENTY

Smlouvu, obchodní podmínky, ceník, vyúčtování, odpovědi na upomínky či reklamace. Zkrátka veškerou důležitou dokumentaci a korespondenci s dodavateli či zprostředkovateli si uchovávejte. V e-mailu, či šanonech, dle typu nastavené komunikace.

HLÍDEJTE SI SPOTŘEBU

Platba za energie se odvíjí nejen od jednotkové ceny (za 1 MWh elektřiny nebo plynu), ale především od vaší spotřeby. Tu můžete průběžně sledovat na svém elektroměru/plynoměru. Pokud se vám spotřebu daří snižovat, proveďte si samoodečet a pošlete ho distributorovi.

BUĎTE AKTIVNÍ

Vymáhá po vás někdo v souvislosti s energiemi poplatky, o kterých jste nikdy neslyšeli? Prokazuje se jako zaměstnanec vám úřadu? Máte o čemkoliv pochybnosti? Pak jednejte! Zjistěte si informace například na webu ERÚ, případně zkuste najít lidi s obdobnými zkušenostmi.

Zdroj: Eneregetický regulační úřad, dostupné on-line: https://www.eru.cz/desatero-spotrebitele

Jak a kdy mohu podat návrh na zahájení spotřebitelského sporu k ERÚ?

V posledních dvou letech, ve kterých se Česká republika ocitla v energetické krizi, se dostalo mnoho spotřebitelů do obtíží se svými dodavateli elektřiny a plynu. Stejně tak se rozmohl i nešvar v podobě tzv. “energošmejdů”, tedy zprostředkovatelů energií, kteří pod záštitou zprostředkování smluv s dodavatelem za výhodnou cenu často uzavřeli za spotřebitele smlouvy, na základě kterých se pak tito spotřebitelé ocitli pod náručí často pochybných společností.

Problémy a spory s dodavateli mohou být různého charakteru. Často tím bývá třeba neexistující komunikace ze strany dodavatele, na základě které je pak pro spotřebitele dost obtížné vymáhat např. doručení řádného či mimořádného vyúčtování nebo uznání řádně provedené výpovědi ze smlouvy. Dále se někteří dodavatelé pokoušejí na nárůstu cen vydělat tak, že nenápadně změní fixně stanovené ceny na tzv. spotové ceny, které se odvíjejí od neustále kolísajících cen elektřiny na energetickém trhu. Taková změna ale znamená porušení smlouvy ze strany dodavatele. Dodavatelé mohou taky mít v praxi to, že oznámí navýšení ceny či změnu obchodních podmínek bez dostatečného předstihu nebo změnu neoznámí vůbec, čímž tak znemožní spotřebiteli uplatnit své právo na vypovězení smlouvy z důvodu navýšení ceny či změn obch. podmínek, které mu tak stanoví zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon.

Ze strany dodavatele tak může dojít k celé řadě pochybení, a to jak ve formě porušení smlouvy, tak porušení zákona. Spotřebitelé se ale ocitají v poněkud slabší pozici. Nemají tolik finančních prostředků, co mají tyto společnosti, a zároveň jsou závislí na dodávkách elektřiny a plynu od těchto společností. Tyto faktory tak odrazují spotřebitele od případného soudního řešení těchto sporů. Aby měli spotřebitelé nějakou možnost bránit se těmto pochybným praktikám ze strany dodavatelů, tak je Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) přiznána pravomoc rozhodovat o těchto spotřebitelských sporech.

ERÚ má tak pravomoc rozhodnout ve sporu dvěma různými způsoby. Může nařídit dodavateli, aby splnil své povinnosti, které vyplývají ze smlouvy. Může tak tím být např. vrácení přeplatku, doručení vyúčtování, oznámení navýšení ceny a změny obch. podmínek v zákonem stanoveném předstihu a další povinnosti, které vyplývají dodavateli ze smlouvy. ERÚ pak dál může rozhodnout o tom, zda určitý právní vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem vznikl, stále existuje nebo zanikl a kdy se tak stalo. To udělá např. v případech, kdy dodavatel odmítá uznat řádně podanou výpověď spotřebitele.

ERÚ tyto spory řeší v tzv. řízení ve věci spotřebitelského sporu, které je svou povahou vlastně správním řízením. Abychom mohli takové řízení zahájit, tak je nutné podat návrh, který musí mít určité náležitosti. Nejdřív je nutné označit návrh jako “návrh na rozhodnutí spotřebitelského sporu”. Musíte zde označit sebe, jakožto “navrhovatel” a dodavatele jakožto “odpůrce”. Dále je nutné srozumitelně zde popsat problém, který máte s dodavatelem a co tomuto sporu předcházelo. Hodí se tak napsat, jaký je váš právní vztah, např. uvést den uzavření smlouvy a její číslo či jiné její označení, dále pak popsat, na základě jakého jednání dodavatele došlo k vašemu sporu a jak jste se snažil s dodavatelem spor vyřešit. Dále je nutné do návrhu napsat, jak by měl podle vás ERÚ rozhodnout. Aby měl ERÚ nějaké podklady, na základě kterých pak může rozhodnout, tak je nutné přiložit k návrhu i důkazy, kterými může být např. samotná smlouva s dodavatelem, vámi podaná výpověď či výzva, obchodní podmínky dodavatele atd. Nezapomeňte na podpis!

Návrh je pak možné poslat ERÚ několika způsoby, a to buď poštou na adresu Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, dále pak e-mailem (zde nutný zaručený elektronický podpis) nebo zprávou do datové schránky ERÚ na adresu eeuaau7. Je nutné počítat s tím, že může takové řízení u ERÚ trvat i víc než měsíc, pokud se jedná o složitější případ nebo je zrovna ERÚ zatížen velkým množstvím podnětů (což byla situace v roce 2022). ERÚ vás může v průběhu řízení i vyzvat k předložení dalších podkladů či skutečností.

Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu k ERÚ není spojeno s žádným správním poplatkem. Proto neváhejte v případě, že dodavatel porušuje smlouvu nebo vás jiným způsobem napadá na vašich právech, se obrátit na ERÚ. Stává se, že už jen samotné zahájení řízení u ERÚ donutí dodavatele k plnění svých závazků, tací dodavatelé totiž často spoléhají na to, že spotřebitelé zůstanou pasivní a nebudou se snažit dotáhnout svůj problém k úřadům.

Pokud si se sepsáním návrhu nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat!

Karel Bělák

Odborný právní poradce

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Přednáška v parku Lužánky v rámci Dědského dnu

Zveme všechny spotřebitele na přednášku pana Mgr. Pavla Prokopa na téma Klamavé obchodní praktiky, která se uskuteční v neděli 20.8. od 19:30 V Brně v parku Lužánky v rámci Dědského dne.

https://www.dedskyden.cz/

https://ponava.cafe/udalosti/babi-leto-a-dedsky-den-2023/Na co vše si dát pozor v procesu pořizování fotovoltaické elektrárny

Nejen v souvislosti s energetickou krizí vzrostl v poslední době zájem o fotovoltaické elektrárny. Na co by si spotřebitelé měli dát v procesu jejich pořizování pozor, si povíme v tomto článku.

Na začátku procesu pořizování fotovoltaické elektrárny by měl spotřebitel vědět, proč si chce elektrárnu pořídit. Aby bylo možné určit výkon budoucí elektrárny, měl by spotřebitel znát svou spotřebu elektřiny. Tomu všemu je pak vhodné přizpůsobit projekt elektrárny zkonzultovaný se spolehlivou společností podnikající v této oblasti. Ta může spotřebiteli pomoci rovněž se žádostí o připojení k síti či s žádostí o dotaci – např. z programu Nová zelená úsporám, který pomáhá pokrýt až polovinu pořizovací ceny elektrárny (https://novazelenausporam.cz/). Rozhodně doporučitelné je však zjistit si historii dané společnosti, např. pomocí recenzí jejích klientů na internetu.

Je dobré počítat s tím, že výkon elektrárny se bude v průběhu roku (podle slunečních dnů, kterých je v létě nejvíce, kdežto v zimě nejméně) měnit. Elektrárnu je proto možné doplnit o baterii sloužící k ukládání vyrobené elektřiny pro dobu, kdy elektrárna nevyrábí, a k pokrytí případných výpadků sítě. Jelikož však baterie není nutnou součástí elektrárny, záleží rozhodnutí o instalaci baterie na spotřebiteli. Ve vzdálenosti 50 cm od baterie by se neměla vyskytovat žádná voda.

Dalším vhodným doplňkem elektrárny je chytré řízení spotřeby, které může výrazně zvýšit podíl vyrobené elektřiny využité pro vlastní spotřebu, a urychlit tak návratnost investice do elektrárny. Přípojný bod by se měl z důvodu bezpečnosti nacházet na místě volně přístupném z veřejné komunikace (aby k němu měl hasičský záchranný sbor v případě požáru volný přístup).

Aby mohlo dojít k co největšímu využití vyrobené energie, je ideálním umístěním panelů nezastíněná střecha či garáž domu s dostatečnou plochou a sklonem 35°–45°, orientovaná na východ či západ; vhodná je také jižní orientace. V případě domu situovaného v památkové zóně je třeba dát si pozor na to, zdali není instalace solárních panelů v této zóně zakázána.  

Doporučit lze spotřebiteli najít si společnost, která mu připraví veškeré podklady pro podání žádosti o připojení k síti, k nimž patří projektová dokumentace či smlouva o připojení. Společnost by následně měla za spotřebitele (v ideálním případě) žádost o připojení k síti rovněž podat.

Vhodné je také rozfázovat si financování elektrárny tak, aby spotřebitel hradil první zálohu ve výši 10–40 % (po podpisu smlouvy se společností), druhou zálohu ve výši 50–70 % (po získání smlouvy o připojení k síti a po začátku montáže) a zbytek z celkové ceny instalace po předání díla, jehož součástí jsou předávací protokol a revizní zpráva. Některé společnosti nabízejí i vyřízení spotřebitelského úvěru na financování elektrárny.

Spotřebitel by měl pamatovat na to, že dotace z programu Nová zelená úspora (dle velikosti a typu elektrárny ve výši 40–200 tis. Kč) mu bude vyplacena zpětně, a to přestože zažádat o tuto dotaci lze teoreticky i před realizací instalace či v průběhu ní. Čekací doba pro získání dotace činí v některých případech i rok.

Životnost fotovoltaických elektráren se liší; proto je vhodné sjednat si dostatečně dlouhou záruční dobu, během níž bude spotřebitel moci vady elektrárny reklamovat.    

Ačkoli je pořizování fotovoltaické elektrárny finančně, administrativně i časově náročným procesem, rozhodně se tato investice z dlouhodobého hlediska spotřebiteli vyplatí – třeba už proto, že přebytky vyrobené elektřiny lze prodávat.

Vojtěch Ertl

Odborný právní poradce

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.SOS Asociace, z.s. v Událostech na ČT1

Zdroj: ČT1

V neděli 28. 5. 2023 mluvila naše právnička Alena Máčová v Událostech na ČT1 o problémech spotřebitelů, kteří se v minulém roce zafixovali vysokou cenu energií na několik let dopředu.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000100528/

SOS – Asociace, z.s. v pořadu ČT1 Události v regionech Brno

Poslechněte si reoportáž o energetickém poradenství, která zazněla v pořadu ČT1 Události v regionech Brno: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/323281381990502/

Zdroj: ČT

Green deal

Green deal neboli Zelená dohoda EU je balíček opatření schválených Evropskou unií v roce 2019, který se zaměřuje na zlepšení energetické účinnosti budov a podporu obnovitelných zdrojů energie. Cílem je snížit emise skleníkových plynů v EU o 20 % do roku 2020 a pomoci splnit cíle EU pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Základní principy zelené dohody EU jsou následující: podpora transformace energetiky a energetické účinnosti; vytvoření podmínek pro investice a inovace; zajištění, že lidé a firmy mohou využívat nové technologie a iniciativy; posílení konkurenceschopnosti EU; zajištění, aby byla spotřebitelům poskytnuta dostatečná ochrana.

Urychleně jej implementují státy EU a na tuto implementaci tlačí i Evropská komise, členské státy Unie a další zúčastněné strany. Jeho hlavními cíli jsou dosáhnout uhlíkové neutrality EU do roku 2050 a zajistit, aby byla zajištěna udržitelnost a integrace veřejných a soukromých financí v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Česká republika se zavázala, že bude plnit cíle EU pro uhlíkovou neutralitu do roku 2050. V souvislosti s tím Česká republika zahájila několik iniciativ na podporu zelené dohody EU. V červenci 2020 přijala národní energetickou a klimatickou strategii pro období 2021-2030. Strategie se zaměřuje na snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030, posílení energetické účinnosti budov a podporu obnovitelných zdrojů energie. V srpnu 2020 byla dokončena první fáze procesu uvedení obnovitelné energie do energetické soustavy ČR. Další kroky na podporu Green dealu EU v České republice zahrnují plánovanou reformu energetického trhu a vyjednávání s Komisí o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Přínos Green dealu
Tato dohoda by měla přispět k lepšímu životu i zdraví občanů EU zajištěním:
• čistého ovzduší, nezávadné vody, zdravé půdy a biologické rozmanitosti
• renovací budov v zájmu energetické účinnosti
• zdravých, cenově dostupných potravin
• rozšíření veřejné hromadné dopravy
• ekologičtější energie a inovací díky špičkovým čistým technologiím
• delší životnosti výrobků – ty bude možno opravovat, recyklovat a opět používat
• pracovních míst odolných proti budoucím změnám na trhu práce, jakož i vzdělávání v oblastech, jež budou potřeba pro budoucí transformaci společnosti
• globálního konkurenceschopného, odolného průmyslu.

Rizika Green dealu
Mezi rizika, jež s sebou Zelená dohoda přináší, patří zejména:
• aktuální neexistence některých potřebných technologií, zejm. těch ke skladování energie
• růst cen energií, zčásti vyvolaný i např. uzavíráním tepelných a jaderných elektráren či zvyšováním cen emisních povolenek
• značné finanční náklady na její realizaci.

Celkově by však Zelená dohoda měla přispět ke zkvalitnění života občanů EU i k rozvinutí spolupráce společností z jednotlivých členských států EU. Jde o velkou příležitost pro nás všechny odrazit se ode dna krizí, jež nás všechny v poslední době potkávaly, a to i za cenu krátkodobého uskromnění se v průběhu transformace ekonomiky.

Adam Vacek
Odborný právní poradce
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s
.

Úspora elektřiny a vody

Úspora elektřiny a vody
Pokračující energetická krize se v uplynulých měsících dotkla prakticky každého z nás, zvláště po finanční stránce. Protože teploty venku začínají klesat a ceny za energie mají opačný trend, připravili jsme pro vás několik tipů, jak ušetřit energii i svoji peněženku.
Úspora elektřiny
Většina spotřebičů a zařízení je v dnešní době na elektřinu, kvůli čemuž se může zdát, že uspořit na elektřině je téměř nemožné. Opak je ale pravdou.
Větrání
I v podzimních a zimních měsících, kdy se topí, nezapomínejte pravidelně větrat obytné pokoje. Doporučuje se krátké, ale velmi intenzivní větrání po dobu několika minut. Jestli budete větrat ráno, odpoledne, či večer, to už záleží na vás. Jestliže ale chcete ušetřit co nejvíce, nenechávejte okna otevřená několik hodin v průběhu dne, neboť zbytečně unikne průběžně ohřívaný vzduch. Větrat “na ventilačku” je v zimním období nevhodné.
Nesviťte zbytečně
Osvědčeným způsobem, jak ušetřit za elektřinu, je méně svítit. Nenechávejte rozsvíceno v místnostech, ve kterých nejste, a vypněte zdroje světla, která nutně nepotřebujete (např. dekorační lampy a světýlka). Pokud potřebujete světlo na čtení nebo práci, využijte spíše stolní lampičku než velké pokojové osvětlení. Jste-li zvyklí mít rozsvíceno během večerního sledování televize, zkuste místo lampiček zapálit svíčky. Jemné světlo plamínků Vám vytvoří příjemnou romantickou atmosféru, a navíc ušetříte pár drobných. Nezapomeňte však svíčku umístit na nehořlavý podklad a do bezpečné vzdálenosti od jiných předmětů, aby se romantika nezměnila v dramatický zážitek! Zapálené svíce nikdy nenechávejte bez dozoru.
Vypojte spotřebiče ze sítě
Pokud máte do sítě zapojené spotřebiče, které nevyužíváte každý den, odpojte je. Pokud nabíjíte mobilní telefon nebo notebook (či jiné zařízení schopné dočasného provozu bez přímého napájení), nenechávejte je po plném dobití připojené v síti. Úspora energie bude sice malá, navíc ale předejdete nebezpečí zkratu, ke kterému by mohlo dojít.
Zacvičte si
Pokud je Vám doma zima, zkuste si místo zvýšení teploty na radiátoru nebo termostatu zacvičit. Nejenže protáhnete ztuhlé svaly a uděláte něco prospěšného pro své zdraví, ale současně se i zahřejete. Provést několik lehkých cviků vícekrát doporučujeme zejména seniorům a lidem, kteří vykonávají sedavou práci.
Termoizolační folie
V posledních dnech jsou termoregulační folie velmi žádaným zboží, neboť nabízí poměrně snadný a levný způsob, jak zmírnit tepelné ztráty Vašeho domova. Jedná se o folie, které se vlepí na okenní tabulky. Speciální izolační vrstva pak méně propouští naakumulované teplo ven, což vám zaručí stabilnější teplotu uvnitř. Jejich užití je vhodné zejména ve starých domech se špatnými izolačními vlastnostmi. Můžete je objednat z internetových obchodů, případně se dojít informovat na specializovanou prodejnu, kde s Vámi mohou prokonzultovat vhodnost jejich užití ve vašem domě či bytě.
Termofor
Pokud vás trápí promrzlé nohy, můžete zauvažovat o pořízení termoforu (ohřívací láhve). Do něj nalejete horkou vodu, zašroubujete a na noc schováte pod peřinu k nohám. Termofor Vás vydrží hřát několik hodin v kuse, díky čemuž můžete na noc ubrat na teplotě vytápění ložnice, aniž byste se museli bát, že Vás v noci probudí zima. Pokud nechcete pořizovat termofor, obdobným služebníkem mohou být naplněné PET-lahve. Vychladlou vodu ráno zbytečně nevylévejte do odpadu, ale využijte ji na zalití vašich pokojových rostlin.
Do budoucna pořizujte úsporné spotřebiče
Není nutné, abyste ihned vyměnili všechny spotřebiče, které spadají do neúsporných tříd. Pokud ale budete v dohledné době kupovat nový spotřebič (ať už z nutnosti nebo jako dárek k Vánocům), nechte si v obchodě poradit s výběrem. Vhodné je vybírat výrobky ze tříd A, B a C.
Úspora vody
Nezanedbatelnou část rodinného rozpočtu tvoří také účet za vodu. Přinášíme vám proto několik tipů, jak lze prostřednictvím drobných úsporných změn ve vaší domácnosti šetřit nejen peněženku, ale i životní prostředí a naši planetu.
Úspora vody v kuchyni
Pořiďte si myčku
Investice do myčky na nádobí vám jednak uspoří čas s ručním mytím nádobí, ale také citelně sníží výdaje za vodu. Užíváním myčky ušetříte až dvakrát více vody ve srovnání s ručním mytím nádobí ve dřezu pod tekoucí vodou. Její pořízení je sice finanční zásah do rodinného rozpočtu, ale časem se náklady vrací, především ve vícečlenných domácnostech. V menších domácnostech je tedy na zvážení, zda není lepší variantou zůstat u ručního mytí nádobí.
Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou
V případě, že nevlastníte myčku na nádobí, nemyjte nádobí pod tekoucím proudem vody, ale napusťte si vodu do dřezu. Mytím nádobí pod tekoucí vodou totiž spotřebujete až třikrát více vody oproti mytí v napuštěném dřezu. V případě mytí jen pár kousků špinavého nádobí pod tekoucí vodou také doporučujeme zvážit instalaci spořiče vody (perlátoru), se kterým můžete ušetřit až 50 % vody.
I při vaření se dá šetřit vodou
Při ohřevu vody v rychlovarné konvici ohřívejte jen tolik vody, kolik skutečně spotřebujete. Odměřujte si vodu do nádob dle reálných potřeb. Ušetříte tím totiž nejen vodu, ale i elektrickou energii, jelikož se vám bude voda ohřívat kratší časový interval. Vařte jídlo na páře – nejen, že tím uděláte něco pro své zdraví, ale také tím značně ušetříte. Pokud si vaříte např. vodu na těstoviny či rýži, používejte pokličku, která zabrání přebytečnému úniku vody a zároveň si tím snížíte dobu přípravy jídla s následnou úsporou elektrické energie.
Úspora vody v koupelně
Neplýtvejte vodou při osobní hygieně
Až třetina denní spotřeby vody zužitkujeme právě na osobní hygienu. Značnou úsporou může být ovšem pouze nepatrná změna v hygienických návycích. Hlavní zásadou je nenechat vodu zbytečně odtékat. Například zubní hygienu neprovádějte pod proudem tekoucí vody, ale za použití kelímku. Stejné praktiky využijí muži i při holení vousů. Za pouhých 5 sekund totiž proteče kohoutkem až 1 litr vody.
Perlátor
Jedná se o malé mechanické zařízení, které si našroubujete na vodovodní baterii. Baterií potom neproteče standardní objem vody. Můžete tím ušetřit až polovinu běžné spotřeby vody. Perlátor lze všestranně využít jak u sprchové a umývadlové baterie, tak i u kuchyňského dřezu. Uvedené zařízení bývá automatickou součástí nově pořízené baterie.
Dejte přednost sprše před vanou
Kratší interval sprchování sníží spotřebu vody až na polovinu oproti využití vany. Pokud ovšem rádi relaxujete ve vaně, zamyslete se nad tím, jak by se dala voda dále využít. Obsah vany po koupeli můžete upotřebit například na splachování toalety. Pro vanové nadšence může být úsporou také pořízení menší vany, a tím samozřejmě i spotřeba menšího objemu vody než u klasické velké vany.
Sprchujte se úsporně
Sprchování je sice úspornější než vana, ale záleží také na délce sprchování. Pokuste se tedy zkrátit sprchování na nezbytné minimum a při nanášení sprchového gelu či šamponu vodu vypínejte. Vodu ve sprše ušetříte také instalací již zmíněného perlátoru či koupí úsporné sprchové hlavice, která má již zabudovaný omezovač průtoku.
Šetřete při splachování toalety
I když se to nemusí na první pohled jevit, protékající toaleta způsobuje zbytečný únik vody do kanalizace. Doporučujeme investovat do moderní toalety s duálním splachováním, u kterého si sami zvolíte, zda na jedno spláchnutí spotřebujete 10 litrů či pouze 3 litry vody. Pokud ovšem neplánujete pořizovat novou toaletu, můžete úsporu vody na toaletě vyřešit levnější variantou, kterou je spořič vody na WC. Po instalaci tohoto zařízení odteče pouze nezbytně nutné množství vody, nikoliv celá nádržka a vy tím tedy značně ušetříte. Víte, že během hodiny můžete kvůli protékající toaletě přijít až o 80 litrů vody? Zvažte tedy investici do nové toalety či alespoň spořiče vody.
Úspora při praní
Nezapínejte pračku, pokud ji nemáte zcela naplněnou. Snažte se prát jednorázově větší objem prádla v týdenním cyklu než četněji pouze s poloviční náplní pračky. Využívejte také šetrnější, kratší a tím úspornější prací cyklus. Pokud disponujete starším typem pračky, zvažte po jejím dlouhodobějším užívání a opotřebení koupi nové pračky, se kterou docílíte až desetinásobnou úsporu vody.
Využívejte dešťovou vodu
Tento tip je vhodný spíše pro vlastníky domů či bytů se zahradou. Nadměrnou spotřebu pitné vody můžete nahradit užitkovou zachycenou dešťovou vodou, která je bezplatná a snáze dostupná. Dešťová voda má v domácnostech široké využití. Můžete ji použít jak na zalévání květin, záhonů, tak na splachování záchodu či při běžném úklidu, mytí vozidla nebo praní prádla. K zachycení dešťové vody stačí použít barely či retenční nádrže.

SOS – Asociace z.s

Rozhovor Mgr. Aleny Máčové pro ČT 24

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058061123/, 

Mgr. Alena Máčová, právnička SOS – Asociace, z.s. poskytla 23.11.2022 rozhovor ČT 24, který si můžete poslechnout. Vstup Mgr. Máčové do vysílání od 18:10 minuty.

Sdružení obrana spotřebitelů – Asociace, z.s.