Menu

Telekomunikace

Konec nevyžádaných hovorů

Zažila to většina z nás. Zazvoní neznámé číslo a na druhé straně se ozve neodbytný  zástupce společnosti, který se vám snaží vnutit všemožné zbytečné produkty od vysavačů až po nový telefonní tarif. A to i přes to, že o telefonický marketing nemáte sebemenší zájem.  S novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací by tomu však měl být konec.

Většinová část novely vešla v účinnost  1. ledna 2022. V současné době se nacházíme v přechodném období, které bude trvat do konce června tohoto roku. To znamená, že některé nově vzniklé nároky ještě nelze uplatnit. Je tomu tak, aby se poskytovatelé služeb měli možnost s novým zněním zákona seznámit a popřípadě provést dostatečné změny.

Transpoziční novela vychází z evropského kodexu pro elektronické komunikace. Kromě větší ochrany spotřebitele
a jeho osobních údajů se zaměřuje mimo jiné na snadnější vstup operátorů na trh, koncepčnější podporu osob s handicapem a plynulejší přechod mezi poskytovateli internetového připojení. Další novinkou je povinnost poskytovatelů zpřístupnit tísňovou komunikaci nejen prostřednictvím telefonátů, ale také SMS zpráv a dalších prostředků. Telefonického marketingu se týká především novela § 66 odst. 1; § 95 odst. 1, 3, 4, 5; a § 96 odst. 1, 2.

Poskytovatel interpersonální komunikační služby založené na číslech, který čísla rozděluje dle číslovacího plánu účastníkům (tedy operátor) nyní nesmí předat osobní informace účastníka (tedy zákazníka) třetí osobě za účelem telefonického marketingu bez účastníkova výslovného přání. Navíc ho musí poučit i o jeho právu souhlas kdykoli odvolat nebo opravit.

Systém, na kterém je nová úprava založena se nazývá opt-in. Spočívá v tom, že souhlas účastníka lze udělit výlučně výslovně a nelze ho pouze očekávat. Dřívější úprava byla naopak založena na systému opt-out, který automaticky počítal s účastníkovým souhlasem. Zavádí se tedy zákaznicky přívětivější přístup.

Předání osobních informací probíhá pomocí účastnických seznamů, ve kterých jsou sepsáni všichni účastníci, kteří mají o telefonický marketing zájem. Nyní je v zákonné úpravě nově specifikováno, že mezi účastnické seznamy se počítá
i seznam náhodně vygenerovaných čísel. To znamená, že telefonický marketing nelze provozovat ani tímto způsobem. Pokud je v seznamu uveřejněn i jiný kontaktní údaj (např. e-mail), vztahuje se na něj stejná ochrana jako na telefonní číslo.

Telefonáty, které nejsou prováděny za účelem marketingu lze samozřejmě nadále neomezeně provozovat. Nemusíte se bát, že by se vám nedovolal např. váš praktický lékař. Také můžete nadále očekávat telefonáty provádějící průzkumy trhu. Je ovšem důležité dávat si velký pozor na to, komu svoje osobní údaje svěřujete a vždy myslet na možné riziko jejich zneužití.

Marie Křečanová,
Odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asocicace, z.s.

Dobrá zpráva pro spotřebitele z oblasti telekomunikací!

Dobrá zpráva pro spotřebitele z oblasti telekomunikací!

Do nynější doby platilo, že pokud se spotřebitel rozhodl ukončit smlouvu s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti (dále jen „operátor“) před uplynutím doby trvání, na kterou byla smlouva sjednána, vystavil se tím sankci. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v případě smluv uzavřených na dobu určitou stanovuje výjimku z obecného pravidla, kdy smlouvy na dobu určitou není možné běžně vypovědět dříve, než uplyne doba, na kterou jsou uzavřeny, v oblasti telekomunikací toto však možné je. Problém ale nastal ve chvíli, když chtěl spotřebitel této výjimky využít, protože mu jiný operátor nabídl výhodnější tarif, podnikatel měl pak totiž právo za toto jednání uložit spotřebiteli pokutu, a to až do výše jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedné pětiny součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Spotřebiteli tedy hrozila sankce ve výši 20 % součtu všech měsíčních plateb, které by operátorovi zaplatil, kdyby smlouvu neukončil.

Tomuto však novela zákona o elektronických komunikacích učinila přítrž. Tato novela zakotvená zákonem č. 311/2019 Sb. nabyde účinnosti dne 1. 4. 2020. Dle § 63 odst. 1 písm. p) nového znění zákona operátor nesmí po spotřebiteli žádat úhradu sankce za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. Úhrada sankce smí být požadována pouze, pokud se spotřebitel rozhodne smlouvu ukončit dříve, než uběhnou tři měsíce od jejího uzavření, pak může být operátorem stanovena sankce, která však nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Spotřebiteli by pak tedy v tomto případě bylo možné dát sankci pouze ve výši 5 % součtu všech plateb, které by operátorovi zaplatil, kdyby smlouvu neukončil.

Dle vyjádření vlády k návrhu této novely je cílem nové úpravy podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací a soutěž uvnitř oligopolní struktury trhu. Spotřebitelé byli většinou vázáni smlouvami sjednanými alespoň na 24 měsíců, přičemž výše smluvní pokuty je odrazovala od přechodu k jinému operátorovi a zamezila se tak jejich možnost pohybu na trhu. Současně tímto byli také odrazováni operátoři od podávání lákavějších konkurenčních nabídek.[1]

Další změnou, kterou přináší novela je zkrácení lhůty, a to v případě, že se zákazník rozhodne využít možnosti přenesení svého telefonního čísla k novému operátorovi. Dle původního znění zákona muselo dojít k ukončení smlouvy a k přenesení telefonního čísla nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy o toto přenesení zákazník požádal. Nyní k zániku smlouvy musí dojít nejpozději počátkem prvního pracovního dne následujícího po uplynutí lhůty 2 pracovních dnů, která začne běžet, jakmile přejímající poskytovatel služby vyrozumí opouštěného poskytovatele služby, neboli operátor má na toto převedení zjednodušeně řečeno pouze dva pracovní dny.

Zásadní novinkou však je také to, že výše zmíněné ustanovení § 63 zákona o elektronických komunikacích se podle odst. 13 téhož ustanovení použije i na podnikající fyzickou osobu. Dle mého názoru se jedná o velký zvrat v koncepci spotřebitelského práva, které prozatím chránilo pouze spotřebitele, a i přestože jsou drobní podnikatelé často ve stejném slabším postavení jako spotřebitelé vzhledem k podnikatelům, kteří jsou významnými hráči na trhu, tak od jejich ochrany dával zákon ruce pryč. Vláda tento krok zdůvodnila právě tím, „že postavení malých podnikatelů se v oblasti elektronických komunikací téměř neliší od postavení spotřebitelů, a proto je vhodné tuto faktickou nerovnost zmírnit právní úpravou.“[2]Vláda však původně zamýšlela, že se ochrana bude vztahovat i na mikropodniky, tedy i na právnické osoby s méně než 10 zaměstnanci, v konečném znění zákona však zůstaly pouze podnikající fyzické osoby. Myslím si, že tímto krokem zákonodárce otevřel pomyslné dveře k ochraně živnostníků a drobných podnikatelů, která by se v budoucnu mohla více přibližovat zákonné ochraně spotřebitele.

Dobrou zprávou pro spotřebitele je také skutečnost, že od 1. 4. 2020 bude Český telekomunikační úřad zveřejňovat srovnání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.            Úřad by měl na webových stránkách umožnit spotřebitelům porovnávat a posuzovat různé služby v oblasti elektronických komunikací z hlediska jejich ceny i kvality. Tento krok by měl také vést k posílení konkurenčního prostředí, jelikož cena i kvalita služeb poskytovaných operátory budou transparentní, čímž podnikatelé budou povzbuzováni k nabízení výhodnějších nabídek.

Nová právní úprava má tedy přinést zejména vyšší ochranu spotřebitelů i podnikajících fyzických osob, kteří by měli nést při změně poskytovatele služeb co nejmenší náklady, a zároveň má podpořit konkurenční prostředí na trhu elektronických komunikací.

Odborná právní poradkyně

Hana Ševčíková


[1] Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). In: Právní rozhledy. 2019, č. 6, s. II. ISSN 1210-6410.

[2] Tamtéž.

Odborná právní poradkyně SOS-A, z.s. Hana Ševčíková

Výpadek při zápasu Kluže se Slavií

Fotbalová Slavia v úterý večer vykročila za vysněnou účastí v Lize mistrů vítězstvím 1:0 v rumunské Kluži, tisíce fanoušků v Česku to ale neviděly. Televize O2, která přenos z utkání vysílala, měla velký výpadek. Lidé, kteří chtěli zápas sledovat například na počítači pomocí internetového prohlížeče, tak měli smůlu.

Praha 16:09 21. srpna 2019Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu

Operátor O2 (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

V televizi byl přenos v pořádku, jenže webové rozhraní bylo kvůli velkému zájmu o sledování zápasu mezi Kluží a Slavií přetížené, a lidé tak přes prohlížeče nebo mobilní aplikaci nemohli utkání na O2 TV sledovat.Slavia a Liga mistrů? Venku hrají lépe než doma, varuje Trpišovský před odvetou s KlužíČÍST ČLÁNEK

Jiná tuzemská televize přitom práva na vysílání Ligy mistrů nemá, takže pokud si diváci nenašli nějaký přenos ze zahraničí, neměli šanci na internetu zápas jinak sledovat.

Už večer se O2 TV zákazníkům za výpadek omluvila na sociálních sítích s tím, že na odstranění problému společnost pracuje. Výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay napsal už večer na svém twitterovém účtu, že se omlouvá a že některé televizní aplikace byly v důsledku obrovského zájmu diváků přetížené.

Tisková mluvčí televize Lucie Jungmannová pak ve středu uvedla, že diváků, kteří sledují O2 TV prostřednictvím IPTV technologie a ne přes aplikaci, web nebo set-top box, se výpadek netýkal. Potíže se podle Jungmannové objevily u těch diváků, kteří si přenos pustili těsně před začátkem utkání. Proto společnost divákům doporučuje, aby spuštění aplikace nenechávali na poslední chvíli.

Společnost zároveň uvedla, že dělá maximum pro to, aby se situace už neopakovala a všem svým zákazníkům zároveň během dvou dnů zašle e-mailem poukaz v hodnotě 500 korun na nákup příslušenství nebo telefonu v jejích prodejnách.‚Gól s příběhem.‘ Na tréninku Masopustovi nacvičená akce nevycházela, proti Kluži s ní rozhodl zápasČÍST ČLÁNEK

Taková poukázka se ale všem poškozeným zákazníkům nelíbí a někteří by chtěli místo ní slevu na měsíční tarif za televizi. Podle právníka ze sdružení obrany spotřebitelů Jana Hejtmánka to ale není jednoduché. Problém podle něj může být v prokazování toho, jak velká škoda zákazníkům ve skutečnosti vznikla.

„Je tam podle mě velký nepoměr v tom, že spousta předplatitelů si O2 TV předplácí právě na sportovní utkání typu toho včerejšího (úterního – pozn. redakce)přenosu. To se bude těžko vyčíslovat při zohlednění té slevy. Kdyby mi O2 TV řekla, že mi to nefungovalo dvě hodiny v měsíci a že mi dají poměrnou slevu ve výši 1,23 korun, tak se mi to asi moc líbit nebude,“ říká Jan Hejtmánek pro Radiožurnál.

O2 TV se s výpadkem internetového připojení při sledování významných fotbalových zápasů nepotýkala poprvé. Už v minulosti měla podobné problémy například při derby pražských „S“.

O2 TV Sport
@O2TVSportCZ


https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/fotbal-liga-mistru-kluz-slavia-prenos-televize-o2-tv-vypadek-nahrada_1908211609_tat

Omluva O2 Sport: ‼ Omlouváme se za včerejší výpadek O2 TV, který postihl část našich zákazníků. Pro všechny jsme připravili kompenzaci v podobě poukázky 500 Kč na nákup příslušenství nebo telefonu v našich prodejnách. Poukázky budeme posílat emailem během dnešního a zítřejšího dne.

10:46 – 21. 08. 2019

Reklamace vyúčtování telekomunikačních služeb

Domníváte se, že Váš účet za telefon neodpovídá tomu, jak ve skutečnosti služby využíváte? Nedostává se Vám telekomunikační služby, kterou platíte? Nevíte, co dělat, když se vyskytnou nepřesnosti ve vyúčtování těchto služeb?

Samozřejmě i vyúčtování telekomunikačních služeb lze reklamovat. Rozdíl proti reklamaci běžného zboží však spočívá v tom, že reklamace telekomunikačních služeb má zvláštní zákonnou úpravu, a to v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Reklamace vyúčtování telekomunikačních služeb se pak týká zejména § 64 a § 129 tohoto zákona.

Je důležité mít na paměti, že se reklamace podává přímo u operátora. Forma reklamace není stanovená (lze ji tedy učinit e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně), je však třeba mít na paměti, že nejlepší způsob je takový, který umožňuje následně podání reklamace prokázat.

Lhůta stanovená pro podání reklamace je 2 měsíce od doručení vyúčtování poskytované služby, spotřebitel by však měl vyúčtování reklamovat bez zbytečného odkladu. Po 2 měsících právo reklamovat vyúčtování zaniká. Operátor pak musí reklamaci vyřídit do 1 měsíce od jejího podání (od doručení operátorovi). Tato měsíční lhůta se pak prodlužuje na 2 měsíce, pokud musí operátor věc řešit se zahraničním provozovatelem.

Je třeba mít na paměti, že i přes podání reklamace nezaniká spotřebiteli povinnost vyúčtovanou cenu uhradit. V případě uznání reklamace mu tato cena bude vrácena až následně. Tedy se zaplacením neotálejte, neboť pokud by reklamace nebyla úspěšná, navýší se vyúčtovaná částka o úrok z prodlení, případně další sankce. Pouze ve výjimečných případech může na žádost spotřebitele Český telekomunikační úřad rozhodnout o odkladu povinnosti zaplatit vyúčtovanou cenu.

Pokud operátor reklamaci uzná, je povinen spotřebiteli vrátit rozdíl v chybně vyúčtované ceně vrátit nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy reklamaci vyřídil. Je-li však reklamace neúspěšná a operátor ji zamítne, může spotřebitel, pokud s tímto nesouhlasí a na chybném vyúčtovaní trvá, podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Tento návrh se podává u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), a to do jednoho měsíce ode dne, kdy byla reklamace zamítnuta. Stejný postup může spotřebitel uplatnit v případě, že operátor nestihne reklamaci vyřídit do výše uvedeného jednoho měsíce (resp. dvou v případě nezbytnosti komunikace se zahraničním poskytovatelem).

Není-li spotřebitel úspěšný ani u Českého telekomunikačního úřadu, může ještě podat opravný prostředek, tzv. rozklad, anebo věc řešit soudně. V takovém případě je třeba vzít v potaz, že pokud spotřebitel u soudu neuspěje, bude nucen hradit náklady soudního řízení, a to většinou i náklady druhé strany.

Vendula Kourková

REKLAMACE POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Že posílání dopisů a zásilek nemusí být tak jednoduché, jako napsaní zprávy na mobilním telefonu nebo počítači, o tom se čas od času přesvědčí většina z nás. V poslední době se zvyšuje počet dotazů od spotřebitelů směrem k našemu SOS – Asociace, jak mají postupovat v případě, že nejsou spokojeni se službami České pošty. V následujícím článku se tedy zaměříme na to, jakým způsobem lze poštovní služby reklamovat.

Obecně se dá říci, že poštovní služby lze reklamovat na každé pobočce nebo vyplněním elektronického formuláře na stránkách České pošty. Dodání zásilky je možné reklamovat do jednoho roku od podání zásilky. Při této reklamaci je nutné předložit podací stvrzenku. Spolu s reklamací dodání je také možno reklamovat výplatu dobírkové částky. Pokud nebyla Českou poštou dobírková částka vyplacena, nebo její část, je Česká pošta povinna tuto částku neprodleně vyplatit. V obou případech je možné reklamovat, jak na pobočce České pošty, tak prostřednictvím webového formuláře.

V případě, že byl Váš balík či psaní při přepravě poškozeno nebo došlo k úbytku jeho obsahu, máte také nárok tyto poštovní služby reklamovat. Tuto reklamaci je nutno uplatnit při převzetí zásilky nebo do dvou pracovních dnů po jejím dodání. Pokud byla závada patrná už při předání, není možné poškozenou zásilku reklamovat stejně jako v případě, pokud byl ze strany dodavatele příjemce na možné poškození upozorněn.

Nutno dodat, že výše uvedené platí pouze pro poštovní služby doporučená zásilka, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní a cenný balík. Na všechny ostatní služby je možné podat reklamaci do jednoho roku od podání. Takové případy budou Českou poštou posouzeny a reklamující bude dohodnutým způsobem o výsledku reklamace informován.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že reklamující vyjádří nesouhlas s vyřízením reklamace, bude tato reklamace přezkoumána a o výsledku přezkumu bude reklamující informován. Pokud není reklamující spokojen ani po tomto přezkumu, může se obrátit na Český telekomunikační úřad, kde může podat námitku, nutno podotknout, že je tato služba zpoplatněna.

Ivo Divila, odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

SOS – ASOCIACE A ČT 24 O VOLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

Podívejte se na záznam vysílání pořadu Devadesátka ČT 24, kde o plánu Evropské unie regulovat ceny volání do zahraničí diskutovali Josef Chomyn z Českého telekomunikačního úřadu, Jiří Grund z Asociace provozovatelů mobilních sítí a také právník našeho SOS – Asociace, z.s. Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek. jeho vyjádření k problematice z pohledu spotřebitele najdete na záznamu v čase 39:20 a dále. Poslechněte si, jaký je názor naší organizace na regulaci cen volání do zahraničí. Na celé vysílání se můžete podívat ZDE.

POZOR – SPOLEČNOST UPC ROZESÍLÁ UPOMÍNKY K PROMLČENÝM POHLEDÁVKÁM

V posledních několika týdnech se na naši organizaci obrátilo několik spotřebitelů s tím, že jim společnost UPC Česká republika, s.r.o. zaslala upomínku k neuhrazené pohledávce. Jelikož si tito spotřebitelé nebyli vědomi jakýchkoliv svých dluhů vůči této společnosti, až po komunikaci se společností UPC se spotřebitelé dozvěděli, že se jedná o staré již promlčené pohledávky (např. z let 2013 a 2014), přičemž společnost UPC vyžaduje jejich úhradu pod možnou sankcí přerušení poskytování služeb a odstoupení od smlouvy. Spotřebitelé si nejsou jisti, jak takovou situaci řešit a jak dále postupovat, aby společnost UPC nepřikročila k omezení služeb nebo jejich úplnému ukončení.

Obecně je právo na omezení nebo ukončení poskytování služeb elektronických komunikací ze strany poskytovatele služeb garantováno § 65 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Zde je stanoveno, že nezaplatil-li spotřebitel ve lhůtě splatnosti za poskytnuté služby, poskytovatel služeb jej nejprve prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu ke splnění dluhu. Po marném uplynutí náhradní lhůty může podnikatel účastníku omezit poskytování služeb. Poskytovatel služeb může podle tohoto ustanovení úplně ukončit smluvní vztah pouze v případě, kdy spotřebitel soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za služby. V případě promlčených pohledávek je ale podle našeho názoru situace odlišná.

Názor Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. je takový, že podle § 609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Obecně je poté promlčecí lhůta podle § 629 občanského zákoníku tříletá. Vymáhá-li tedy společnost UPC po spotřebitelích starší pohledávky, nejsou spotřebitelé povinni promlčené pohledávky uhradit. Je-li pohledávka promlčená, nemá poskytovatel telekomunikačních služeb právo na omezení nebo ukončení poskytování služeb, jelikož i toto právo je podle našeho názoru majetkovým právem ve smyslu § 611 občanského zákoníku. Takové právo se tedy uplynutím promlčecí doby promlčí ve smyslu § 609 občanského zákoníku.

 

Právní oddělení SOS – Asociace, z.s.

Novinky v oblasti smluv s mobilními operátory

2. září 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, která přinesla několik zajímavých změn v oblasti ochrany spotřebitele ve vztazích s mobilními operátory a dalšími poskytovateli služeb elektronických komunikací. Jaké konkrétní změny novela přinesla? Novinkou je regulace délky výpovědní doby. Pokud nyní spotřebitel vypoví smlouvu se svým stávajícím operátorem, nesmí délka výpovědní doby překročit 30 dnů. Ačkoliv se stále jedná o poměrně dlouhou dobu, zavedení této novinky můžeme jistě považovat za krok správným směrem, protože výpovědní doby před novelou zákona byly zpravidla delší.

Dále je nově povinnou součástí smlouvy s operátorem ujednání o rozsahu možných jednostranných změn a způsobu jejich oznámení účastníkovi, včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy. Na to navazuje ustanovení, že pokud podnikatel takto jednostranně změní smlouvu, je povinen informovat účastníka způsobem sjednaným ve smlouvě rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat.

Třetí důležitou novinkou je podstatná změna v oblasti automatického prodlužování smluv uzavřených na dobu určitou. Dosud museli operátoři spotřebitele o prodloužení smlouvy pouze informovat. Nyní platí, že pokud účastník neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou. Tuto novinku hodnotíme jednoznačně jako přínos, jelikož v praxi často docházelo k situacím, kdy podnikatel spotřebitele informoval takovým způsobem, že si spotřebitel informace o prodloužení nevšiml (např. byla tato informace „ukryta“ na poslední straně vyúčtování). Smlouva poté byla automaticky prodloužena např. o další dva roky, aniž by spotřebitel měl o toto prodloužení zájem. K takovým situacím by nyní docházet nemělo.

Podnikatelé poskytující služby elektronických komunikací jsou nyní povinni uvést smlouvy do souladu s novými zákonnými podmínkami do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy do začátku března roku 2018. To však nic nemění na tom, že na stávající i nové smlouvy se nová pravidla vztahují již nyní, jak potvrdil ve svém vyjádření i Český telekomunikační úřad.

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek,

Vedoucí právník SOS – Asociace, z.s.

Virtuální operátoři

V dnešní době téměř každý vlastní mobilní telefon. Aby mohl být provozován, potřebujeme k tomu mobilní operátory. Na našem trhu jsme dlouhodobě zvyklí na tři největší a nejrozšířenější operátory. Nelze si však nevšimnout, že jim pomalu vzrůstá konkurence v podobě virtuálních operátorů. Kdo však tito virtuální operátoři jsou? Je dobré využívat jejich služeb, nebo je lepší držet se „staré trojky“?

Virtuální operátoři jsou typičtí tím, že nemají vlastní mobilní síť. K poskytování svých služeb využívají sítě plnohodnotných mobilních operátorů (např. T-mobile, Vodafone, O2), ke kterým si zakoupí přístup. Virtuální operátory lze také dělit do několika skupin podle jejich závislosti právě na plnohodnotném operátorovi.

Rozhodnout se však, zda využívat služeb virtuálního operátora, musí každý spotřebitel sám. Pokud nad tím uvažujete, je dobré si zjistit následující informace:

  1. Jak moc je virtuální operátor závislý na plnohodnotném operátorovi? Není lepší smlouvu uzavřít rovnou s plnohodnotným operátorem?
  2. Jak lze odstoupit od smlouvy? To záleží na tom, kde a jakým způsobem byla smlouva uzavřena (v obchodních prostorách, mimo obchodní prostory, distančním způsobem).
  3. Jak lze smlouvu ukončit? Je dobré vědět, zda je smlouva na dobu určitou, nebo neurčitou.
  4. Jak mohu reklamovat služby? Informujte se, které služby můžete reklamovat a jakým způsobem bude reklamace probíhat.
  5. Kolik stojí volání na linku operátora? Ačkoli jde skoro vše vyřešit skrze internet, může se Vám stát, že budete potřebovat kontaktovat virtuálního operátora telefonicky. V takové situaci je vhodné vědět, kolik zaplatíte za minutu hovoru.

Přestože zákon většinu z těchto věcí ošetřuje, řídí se vztahy mezi spotřebitelem a operátorem také obchodními podmínkami operátora. V nich se občas může objevit něco, co nás může zaskočit, proto není dobré je podceňovat. Při výběru operátora se tedy hlavně nezapomeňte informovat o podmínkách, za kterých budete jeho služeb využívat. Jestliže se však naskytne nějaký problém, neváhejte a obraťte se na nás.

Gabriela Mártonová

odborná právní poradkyně SOS-Asociace

Reklamace internetového připojení

Máte problémy s internetovým připojením? Rychlost Vašeho připojení nedosahuje rychlosti garantované poskytovatelem internetu? Jaká je účinná obrana?

Ve smlouvě s poskytovatelem zajisté naleznete hodnoty, které stanovují rychlost Vašeho připojení. Obvykle jsou uvedeny ve formátu „25 / 25 Mb/s“, kdy první údaj označuje rychlost stahování (download) a druhý rychlost nahrávání (upload). Skutečnou rychlost si můžete snadno ověřit přímo ve Vašem internetovém prohlížeči nebo za pomoci speciálních programů.  Poskytovatel však většinou rychlost udává jako maximální, proto je pravděpodobné, že reálná rychlost bude nižší. Skutečná rychlost by se proto musela lišit opravdu zásadně, aby případná reklamace mohla být uznána.

V případě nemožnosti využití internetového připojení z důvodu technických problémů poskytovatele je možné rovněž službu reklamovat, pokud se nejedná o dopředu oznámenou běžnou údržbu ošetřenou ve smluvních podmínkách poskytovatele.

Reklamace se řídí zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, stejně jako reklamace vyúčtování telefonních služeb. Je potřeba ji odeslat do dvou měsíců od poskytnutí vadné služby. Poskytovatel má povinnost reklamaci vyřídit do jednoho měsíce. Reklamaci je vhodné odeslat písemnou formou s dodejkou, která poslouží jako důkaz o odeslání.

Štěpán Houdek

odborný právní poradce SOS – Asociace