Menu

Distanční smlouvy

Nákupní galerie jako „převlečený“ e-shop – aneb na co si dát pozor při nákupu na internetu

Stále častěji se v naší poradně setkáváme s problematikou nákupních galerií. Spotřebitelé si často myslí, že nakupují na klasickém e-shopu, ve skutečnosti se ovšem jedná o tzv. „virtuální galerii“, jejímž prostřednictvím nabízejí zboží externí subjekty. Jde tedy o jakési online tržiště, které je pouze zprostředkovatelem a nabízí zboží od jiných obchodníků. Většinou se jedná o společnost se sídlem v Číně či jinde mimo ČR. Pro spotřebitele je tedy často obtížné ověřit jejich skutečnou existenci či důvěryhodnost. Typickým problémem těchto galerií je, že zboží bývá doručeno s velkým časovým prodlením a pokud je vůbec doručeno, tak je obvykle nízké kvality nebo nemá zákazníkem vymíněné vlastnosti.

První potíže nastávají zejména u doby dodání zboží. Zboží se většinou fakticky nachází ve třetích zemích, a i když udávají, že je zboží skladem, doba dodání může být několik týdnů až měsíců. Takže i když je zboží označeno např. výrazem „skladem u dodavatele“, může to v praxi znamenat, že se zboží nachází v Číně a bude doručeno klidně až za několik měsíců. Další problém nastává v případě, že Vám zboží správně nesedí, či neodpovídá tomu, co jste si objednali. Řešení reklamací a/nebo vrácení zboží může být pro spotřebitele velmi obtížné, jelikož musíte zboží posílat na adresu sídla, což je v případě sídla v Číně prakticky nemožné. Nákupní galerie také často velmi špatně komunikují se spotřebiteli nebo v některých případech dokonce nekomunikují vůbec.   

Novela zákona o ochraně spotřebitele s sebou přinesla celou řadu změn. Mimo jiné také zákon nově vymezuje v § 2 odst. 2 písm. b) pojem on-line tržiště, pro jehož provozovatele je stanovena rozšířená informační povinnost v § 11b, aby byla zajištěna dostatečná ochrana spotřebitele související s tímto způsobem prodeje. Spotřebitel musí před uzavřením smlouvy vědět, s kým smlouvu uzavírá a jaké povinnosti má třetí strana a poskytovatel on-line tržiště při současném plnění obou těchto subjektů, a dále zda se na smlouvu uplatní práva spotřebitele vyplývající z evropských předpisů. Důležité je, aby byla spotřebiteli poskytnuta obecná informace o hlavních parametrech určujících pořadí předkládaných nabídek – tato informace se považuje za podstatnou pro účely posuzování, zda nedošlo k užití klamavé obchodní praktiky.

Jak si ověřit skutečnost, že se nejedná o klasický e-shop se sídlem v České republice, ale o nákupní galerii?Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“) uvádí na svých internetových stránkách v sekci pro spotřebitele seznam rizikových e-shopů. V tomto pravidelně aktualizovaném seznamu si můžete jednoduše vyhledat, zda se nejedná právě o jeden z rizikových e-shopů, kterému je vhodné se vyhnout a pro nákup zvolit ověřenější internetový obchod.

Vždy doporučujeme si předem zjistit co nejvíce informací o daném e-shopu a načíst si obchodní podmínky – zejména dobu dodání zboží, podmínky vrácení a reklamace zboží. Dobré je si také na Googlu ověřit recenze na daný e-shop od jiných spotřebitelů. Často tento krok může být prvním varovným signálem, zda není lepší se e-shopu obloukem vyhnout.

Nejčastěji se jedná například o tyto e-shopy: bonky.cz, balando.cz, joot.cz, booho.cz a mnohé další. Tyto názvy až podezřele připomínají známé společnosti, jako jsou Zonky, Zalando či Zoot. Spotřebitel si je tedy může snadno splést a může nabýt domnění, že nakupuje na ověřených českých e-shopech.  

Pokud jste se již staly obětí těchto podvodných e-shopů, nezbývá Vám než odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy máte ze zákona právo, přestože to zprostředkovatel nemusí přiznat. Případně také banky poskytují službu tzv. chargeback, neboli vrácení peněz, pokud jste uplatnili platbu kartou. V případě, že obchodník, na jehož účet byla platba připsána, závazek nesplní včas, může spotřebitel požádat banku o vrácení platby, a tak nepřijde o své peníze. 

Na závěr už snad jen jedna dobrá rada. Vždy si předem zjistěte všechny podstatné informace o daném e-shopu a o jeho věrohodnosti. Předejdete tím spoustě následných problémům. Přejeme Vám pokud možno bezproblémový a především bezpečný a úspěšný nákup na internetu.  

Klára Červinková

Odborná právní poradkyně

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

Přednáška pro spotřebitele v Praze

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PŘEDNÁŠKU

PŘEDNÁŠKA PRO SPOTŘEBITELE NA TÉMATA Z OBLASTI SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA – NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY, REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

DNE 17. 4. V 10:30 HOD.

KDE: Kulturní centrum Průhon, Praha 17- Řepy, Socháňova 1220/27

VSTUP ZDARMA

Poslechněte si rozhovor s naším odborným právním poradcem panem Josefem Černým

Odborný právní poradce pan Ing. Černý z poradny v Albrechticích nad Orlicí mluvil ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové o spotřebitelském právu.

https://hradec.rozhlas.cz/zmeny-prav-i-povinnosti-kupujicich-a-obchodniku-pohledem-spotrebitelskeho-radce-8911077

Zdroj: Český rozhlas

Novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

Dlouho očekávána novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku přináší do spotřebitelského práva mnoho významných změn. V mnoha oblastech nová pravidla přispějí k lepší ochraně práv spotřebitelů, zejména zranitelné skupiny spotřebitelů. Nová pravidla platí od 6. ledna 2023.
Současně dochází k vyjasnění a zjednodušení některých pravidel, aby byla v praxi snáze aplikovatelná. V následujícím textu jsou představeny nejdůležitější změny, které nová právní úprava v oblasti spotřebitelského práva přináší.

Uzavírání smluv po telefonu
Dochází ke zpřísnění uzavírání spotřebitelských smluv během telefonického hovoru. Podnikatel má nově povinnost potvrdit spotřebiteli telefonickou nabídku v textové podobě. To znamená, že mu ji zašle například elektronicky emailem nebo dopisem. Spotřebitel si tak může na základě získaných informací uzavření smlouvy rozmyslet. K tomu, aby byla smlouva platně uzavřena, je pak zapotřebí, aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď standardně podpisem papírového vyhotovení, nebo jakýmkoliv i neformálním elektronickým způsobem (např. email, SMS). V opačném případě není spotřebitel smlouvou vůbec vázán. Zákon specificky nestanoví, dokdy může spotřebitel takto obdrženou nabídku přijmout. Mělo by k tomu však případně dojít v přiměřené lhůtě. Nabídka může být samozřejmě i časově omezená ze strany podnikatele. Smlouva začne platit poté, co je podnikateli doručeno přijetí nabídky.

Odstoupení od smlouvy v případě nekalé obchodní praktiky
Pokud se spotřebitel stal „obětí“ nekalé obchodní praktiky, zákon mu nově umožňuje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření. Spotřebitel může místo odstoupení od smlouvy požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky. Čím závažnější nekalá obchodní praktika bude, tím vyšší slevu může spotřebitel požadovat.

Smlouvy uzavírané při podomním prodeji nebo v rámci tzv. organizovaných prodejních akcí
Ochrana spotřebitelů byla posílena i v případě smluv, které byly uzavřeny při tzv. podomním prodeji, tj. u spotřebitele doma bez předem domluvené návštěvy nebo během tzv. organizované prodejní akce. V těchto případech vyšší ochrana spočívá v prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, která bude nově činit 30 dnů namísto stávajících 14 dnů.

Ochrana před umělým navyšováním cen před slevovou akcí
Nabízí-li podnikatel slevu, musí spotřebitele současně informovat i o nejnižší ceně, za kterou zboží prodával po dobu 30 dní před slevou. Tato informační povinnost má zabránit tomu, aby byl spotřebitel lákán na slevu, která slevou ve skutečnosti není, nebo není tak výrazná, jak se jeví.

Reklamace
I nadále může spotřebitel reklamovat vady, které se na věci projeví v době 24 měsíců od převzetí věci. Nejvýznamnější změnou je, že se prodlužuje doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na věci, tj. na zakoupeném zboží, vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal. Nově namísto stávajících 6 měsíců dochází k převrácení tohoto důkazního břemene ve prospěch spotřebitele po dobu 12 měsíců. Skutečnost, že se nějaká vada projevila až po převzetí, neznamená, že za ni prodávající neodpovídá. Vadou je navíc nově i to, že zboží nemá dostatečnou životnost, kterou lze rozumně očekávat.

Ochrana v online prostředí při nakupování na internetu
Nově budou spotřebitelé v online prostředí chráněni před netransparentním nákupem na on-line tržišti a také před falešnými recenzemi. Vědět s kým na online tržišti uzavírám smlouvu je velmi důležité, protože jenom v případě, že nakupuji od podnikatele, mám jako kupující v postavení spotřebitele zvláštní ochranu vyplývající ze spotřebitelské legislativy.
Důležité pro rozhodování spotřebitele o nákupu na internetu je také řazení nabídek a zveřejněné recenze produktů. Podnikatel bude nově muset uvést, podle jakých parametrů jsou řazeny nabídky na online tržišti, aby bylo zřejmé, zdali jejich pořadí nebylo ovlivněno např. placenou reklamou. Aby se zabránilo zveřejňování falešných, klamavých recenzí, má nově prodávající povinnost informovat spotřebitele, zda jsou na jeho stránkách zveřejňovány recenze, které pochází skutečně od spotřebitelů, kteří výrobek zakoupili.
Nová úprava přináší také zákaz používání tzv. předem zaškrtnutých políček, z nichž by spotřebiteli plynula povinnost dodatečné platby. V minulosti se vyskytlo několik případů, kdy bylo spotřebitelům při nákupu na e-shopu vkládáno do nákupního košíku zboží, které si spotřebitel nevybral, nebo byl předem zaškrtnut souhlas s poskytnutím dodatečné služby (např. pojištěním), o kterou spotřebitel neprojevil zájem. Pokud se tak stane, takto získaný souhlas spotřebitele nezavazuje.
Nakupování v e-shopech se týká i další důležité pravidlo. Jeho cílem je zajistit, aby si spotřebitel byl v průběhu objednávkového procesu vědom, kterým krokem se již k smlouvě zavazuje a vznikne mu tak povinnost zaplatit. To může podnikatel zajistit různou formou. Typicky prostřednictvím tlačítka v objednávkovém formuláři na nákupním portálu. V takovém případě musí podnikatel příslušné tlačítko dostatečně přesně označit, a to nejen slovy „Objednávka zavazující k platbě“, ale i jiným způsobem, ze kterého bude zjevné, že se spotřebitel tímto krokem zavazuje k úplatné smlouvě, tedy platbě. Pokud podnikatel takovýto postup vůči spotřebiteli nezajistí, smlouva bude neplatná.

Lhůta pro dodání zboží
Zcela nově je také upravena lhůta pro dodání zakoupeného zboží. Prodávající bude muset zakoupené zboží dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (pokud si samozřejmě se spotřebitelem nedohodne jinou lhůtu). Pokud prodávající zboží nedodá v této lhůtě, tak spotřebitel podnikateli dá ještě přiměřenou dodatečnou lhůtu k dodání. Pokud ani v této další lhůtě není zboží podnikatelem dodáno, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Platí zde však výjimky, například je-li dodržení přesné lhůty nezbytné (např. dodání narozeninového dortu), a o této skutečnosti spotřebitel podnikatele informoval. V takovém případě, nedojde-li k včasnému dodání zboží, může spotřebitel od smlouvy rovnou odstoupit, aniž by podnikateli poskytl dodatečnou lhůtu k dodání.

Návod k použití
Rovněž se upravují pravidla pro poskytování návodu k použití, aby byl reflektován vývoj na trhu, zejména v oblasti digitalizace. I nadále zůstává zachována povinnost prodávajícího poskytnout psaný návod k použití, pokud je to nezbytné s ohledem na charakteristiky výrobku nebo služby. Nově se však stanoví, že v papírové podobě musí být návod poskytován jen na vyžádání spotřebitele, pokud to zároveň není vzhledem k okolnostem nepřiměřené (např. u digitálních produktů, kde plnění nemá žádnou hmotnou povahu). V ostatních případech tak může být návod poskytnut i na jiném trvalém nosiči dat, například prostřednictvím emailu nebo CD nosiče. Nelze však pouze odkázat na obsah na internetových stránkách – musí zde být možnost si digitální kopii stáhnout a uložit.

Užívání zneužívajících ujednání ve smlouvách je přestupkem
Dále je třeba upozornit na to, že zákon o ochraně spotřebitele pro prodávajícího nově zakotvuje povinnost zdržet se užívání zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Porušení této povinnosti je přestupkem. Zneužívající ujednání jsou blíže vymezena v § 1814 občanského zákoníku.

Mgr. Alena Máčová
Právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Pozvánka přednáška pro seniory “Reklamace, odstoupení od smlouvy”

Nákupní galerie – e-shop či nikoliv?

Jako příklad bych uvedl asi neznámější nákupní galerie u nás, a to jsou Bonky.cz a Balando.cz. Tyto stránky zcela jistě směřují svůj název tak, aby se co nejvíce podobaly slavnějším společnostem.

Nejprve si definujme, co taková nákupní galerie vlastně znamená. Technicky se vlastně nejedná o e-shop, ale o pouhého zprostředkovatele. To znamená, že daná stránka pouze zprostředkovává obchod mezi Vámi a podnikatelem
v Číně. (Pro účely článku je ovšem dále nazývejme e-shopy. pozn. red.)

Oba e-shopy se tváří jako české, jsou v českém jazyce, prodávají zboží v české měně. Dokonce když kliknete na „kontakt“ na webových stránkách, tak zde uvidíte české společnosti se sídlem v Praze.

Překvapení ovšem nastává tehdy, pokud se podíváte do obchodních podmínek obou e-shopů. Oba e-shopy totiž provozuje čínská společnost Shanghai TingYou Trade Co.,Ltd, IČ: 913101163423297705, Caobao Rd 1243-315, PSČ: 200235, Shanghai, CN se sídlem v Šanghaji.

E-shopy sice uvádějí Česká sídla, takže případné reklamace by se daly směřovat tam, ale mnohdy, zde nikdo neodpovídá.

Samozřejmě, reklamace takového zboží z Číny se provádí velmi těžko. Jednak je tu samotná jazyková bariéra, za druhé je zde obrovská vzdálenost mezi výrobcem a Vámi. V obchodních podmínkách dokonce uvádějí následující: „Prostřednictvím platformy prodávají zboží zahraniční subjekty. Provozovatel platformy bonky.cz není prodávajícím zboží obchodovaného prostřednictvím platformy bonky.cz, nýbrž zprostředkovává pro prodávající uzavírání kupních smluv se zákazníky tím, že provozuje webovou prezentaci jako platformu, ve které umožňuje prodávajícím prezentovat jejich zboží a kupujícím projevovat o vybrané zboží zájem a zprostředkovává výměnu informací mezi prodávajícím a kupujícím až k případnému uzavření kupní smlouvy.“

Stejný problém je i s odstoupením od smlouvy.

Mnohdy se tyto internetové obchody ohrazují tím, že odstoupit lidé mohou, až v momentě, kdy jim zboží přijde. To je ovšem nesmysl. My jsme toho názoru, že od smlouvy lze odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, a tím spíše, ještě před tím, než jsme zboží vůbec nuceni převzít.

Často se stává, že objednané zboží vůbec nedojde, nebo dojde až za několik týdnů anebo dojde úplně jiné, než si spotřebitel objednal. Přestože, dle prezentace produktů, může spotřebitel nabýt dojmu, že zboží mu přijde za pár dní, jelikož se e-shopy prezentují, tím, že veškeré zboží mají na skladě a že ho odesílají každý pracovní den. Ovšem většinou nemáte jistotu, kdy objednané zboží přijde a v jaké kvalitě bude.

Jelikož spotřebitel není řádně informován o tom, že jedná s pouhým zprostředkovatelem, mělo by se na celou situaci hledět, jako na jednání přímo e-shopem.

Naše sdružení je toho názoru, že pokud se jedná o zahraniční e-shop, ze kterého to ale není patrné, měla by se na právní vztah mezi spotřebitelem a takovým podnikatelem použít česká právní úprava, a nikoliv například úprava čínská.

Mezi podobné nákupní galerie dále patří například: booho.cz nebo mollio.cz

Rada na závěr. Vždy, když nakupujete na internetu z nějakého e-shopu, je nejdříve dobré si přečíst recenze, které bývají na internetu často dostupné. Podle recenzí na daný e-shop se pak můžete rozhodnout, zda zde nakoupíte či nikoliv a ušetřit si spousty starostí.

Adam Vacek,
Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Základní rady, jak nakupovat zboží na internetu

V dnešní době je pro většinu z nás pohodlnější nakupovat zboží přes internet, avšak často se v naší poradně setkáváme se spotřebiteli, kteří při takových nákupech bohužel naletěli podvodníkům. Abychom Vám pomohli těmto situacím předejít, přichystali jsme si pro Vás výčet několika zásad, kterými doporučujeme se při pohybu na internetu řídit, a na co si dát pozor.

 • Dávejte si pozor, na jakých stránkách nakupujete.

Prvním důležitým bodem je určitě výběr e-shopu, který pro své nákupy využijete. Vyvarujte se především zprostředkovatelským e-shopům. Je třeba být obezřetný, zda se nejedná podvodníka či o takzvanou internetovou galerii, jež zprostředkovává nákup zboží z Číny či jiných cizích zemí, přestože může na první pohled působit jako český internetový obchod.

Pokud se Vám zdá webová stránka prodejce podezřelá, raději vždy zkontrolujte minimálně několik skutečností, dle kterých se Vám povede zjistit, zda jde o seriózní stránku. Je důležité zkontrolovat především to, zda prodejce na svých stránkách uvádí zákonné údaje, jako je IČO, kontakt a adresa sídla, které lze ověřit ve veřejném rejstříku.

 • Důvěřujte, ale prověřujte.

Vždy upřednostněte nákup na prověřených stránkách, pečlivě čtěte recenze na internetových diskusích a podobně. Existuje také možnost ověřit si konkrétní internetový obchod na stránkách České obchodní inspekce (ČOI), kde naleznete seznam podvodných e-shopů. Mimo jiné také pečlivě čtěte obchodní podmínky, než při dokončování nákupu odkliknete, že s nimi souhlasíte.

 • Porovnávejte ceny s konkurencí.

Pokud jste si na e-shopu již vybrali konkrétní produkt, vždy si ověřte jeho cenu také u jiných prodejců. Může se stát, že bude produkt někde prodáván za výrazně nižší cenu, což může někdy působit nevěrohodně, v tom případě si dávejte pozor, zda nejde o podvod či plagiát.

 • Pozor na platbu kartou.

Pokud na nějaké stránce nakupujete poprvé, dejte přednost platbě na dobírku. Setkáte-li se se situací, kdy prodejce platbu na dobírku neumožňuje, nákupu se raději vyhněte. Nakupujete-li na stránce, se kterou máte již kladnou zkušenost, a rozhodnete se platit kartou, vyvarujte se ukládání platební karty na serveru pro příští nákup, mohlo by se stát, že bude později zneužita.

 • Doplňky stravy či léky přes internet nenakupujte.

K tomuto bodu není co dodat. Pro tyto produkty je bezpečnější jít do lékárny, kde Vám školený personál navíc mnohem lépe poradí s výběrem.

 • Pozor na hesla.

Rozhodnete-li se kdekoli na internetu k něčemu registrovat, buďte velmi obezřetní při volbě hesel. Hesla vymýšlejte tak, aby nemohly být Vaše účty zneužity cizími osobami.

 • Zásilku při převzetí od dopravce ihned zkontrolujte.

Jestliže je zásilka poškozena tak, že by její obsah mohl být poničen, nepřebírejte ji a s dopravcem sepište reklamační protokol a případně o tom informujte také prodejce, od nějž jste si zboží objednali.

 • Odstoupení od smlouvy.

Nejste-li se zbožím jakkoliv spokojeni, náleží Vám ze zákona právo od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží odstoupit a zboží vrátit prodejci, který je povinen Vám vrátit veškeré finanční prostředky včetně poštovného (mimo poštovného placeného při zaslání zboží zpět).

Kateřina Kotrlová,
Odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.


Co dělat, když zjistím, že jsem naletěl podvodníkům a koupil jsem si předražené (např.) doplňky stravy? Krok za krokem

Šmejdi v dnešní době opravdu neznají mezí ani hranic. Spotřebitelům jsou tito nekalí obchodníci schopni nabídnout takřka cokoliv za vidinou zisku. Tito nekalí obchodníci vnímají spotřebitele pouze jako prostředek ke snadnému výdělku. V našich poradnách jsme se setkávali s tzv. energo šmejdy, s těmi, co prodávali předražené hrnce a další nádobí a nyní se také často setkáváme s obchodníky, kteří prodávají předražené doplňky stravy, obvykle na internetu či přímo přes telefon.

Pojďme se tedy podívat na kroky, které můžete učinit, když naletíte podobným šmejdům.

V prvé řadě bych doporučil prevenci. Pokud možno, nenakupujte různé doplňky stravy po telefonu nebo na internetu u pochybných prodejců. A pokud se již rozhodnete nakoupit nějaký takový produkt přes internet, tak určitě přes autorizovaného prodejce. Vždy je ovšem lepší zajít osobně do nejbližší lékárny, kde vám lékárníci mile rádi pomohou a poradí, případně doporučí, který doplněk stravy by se hodil zrovna pro vás.

A nyní se dostaneme již k samotným šmejdům.

Častá praktika těchto prodejců je, že spotřebitelům zavolají, mnohdy se ani nepředstaví, a rovnou začnou nabízet své úžasné produkty za „výhodnou“ cenu. Na podobné telefonáty si dejte velký pozor. Stačí pouhá jediná otázka typu „Máte zájem o naše akční zboží?“ a pokud na takovou otázku odpovíte kladně, tak právě uzavíráte s prodejcem smlouvu.

Je důležité si pamatovat, že se jedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem a tam zákon spotřebitele chrání. Dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

Pokud by se jednalo o službu např.: „za 199 Kč měsíčně, vám budeme každý měsíc posílat nabídky všech zlevněných produktů ze všech e-shopů v České republice, tak zde je nutné odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy jste smlouvu uzavřeli, tudíž pravděpodobně ode dne, kdy daný telefonát proběhl.

Pokud by se jednalo o nějaké předplatné daných doplňků stravy, které by vám měly chodit každý měsíc, pak je možné odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy jste převzali první dodávku zboží.

To samé platí, pokud byla smlouva uzavřena přes internet.

Ovšem pozor na následující. Zákon, konkrétně § 1837 OZ, stanovuje, že kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Právě nemožnost odstoupení z hygienických důvodů se bude týkat doplňků stravy. Tudíž pokud jste skutečně naletěli a zboží si objednali, nezoufejte. Zboží převezměte a pokud o něj skutečně nemáte zájem, tak jej nerozbalujte a zboží zašlete zpět společně s odstoupením od smlouvy. Rozbalením se zde myslí vyjmutí doplňků stravy z hermetického uzavření. Z krabice jej samozřejmě vyjmout můžete. Při odstoupení od smlouvy po vás prodejce nemůže požadovat původní krabici.

Nepřevzetí zboží nic neřeší, smlouva je stále platná.

Někoho by snad mohlo napadnout, že když produkt nepřevezme, automaticky se tak ruší daná kupní smlouva. To ovšem není pravda. Proto je dobré vždy, i když o produkt nemáte zájem, si jej převzít a následně ho odeslat zpět k prodejce společně s odstoupením od smlouvy.

Naše Sdružení doporučuje, abyste odstoupení od smlouvy činili vždy písemně. Pokud byste vzápětí prodejci zavolali s tím, že o produkt již nemáte zájem, nemusel by na Vaši žádost brát dostatečný zřetel, zvláště pokud by se jednalo o nepoctivého prodejce, a následně by mohl tvrdit, že k žádnému odstoupení od smlouvy nedošlo.

Ještě jednou si tedy celý postup zopakujeme.

 1. Pokud naletíte šmejdům, tak nezoufejte.
 2. Zboží, které jste si objednali určitě převezměte, nenechte ho ležet na poště.
 3. Pokud jste rozhodnutí, že o zboží nemáte zájem, tak jej nerozbalujte a zašlete zpět k prodejci společně s odstoupením od smlouvy.
 4. Odstoupení od smlouvy by mělo mít písemnou formu.

Adam Vacek

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

NÁKUPY NA INTERNETU

Jak předcházet případným problémům při nakupování na internetu

Zakoupili jste někdy zboží na internetu? Měli jste následně potíže při jeho vrácení či reklamaci, anebo Vám objednané zboží vůbec nebylo doručeno? K ušetření Vašich peněz, času i nervů přitom může pomoci následování několika jednoduchých pravidel.

Nakupování na internetu se stalo v poslední době velmi populárním, neboť je nadmíru pohodlné objednat si kýženou věc z tepla domova bez nutnosti trmácet se do kamenné prodejny. Přestože se jedná o způsob hojně využívaný, tedy jsme s ním, jakožto nakupující, povětšinou již náležitě obeznámeni, je na místě připomenout několik základních rad, jichž je dobré se při nákupu přes internet držet.

Často objednáváme zboží, které nás zaujme na základě reklamy vyskakující napříč nejrůznějšími webovými stránkami. Bez hlubšího zamyšlení přejdeme na inzerovanou stránku, vybereme nám vyhovující zboží, přejdeme a odsouhlasíme Obchodní podmínky a Souhlas se zpracováním osobních údajů (aniž bychom jedno nebo druhé byť jen otevřeli) a zboží objednáme. Nezřídka však s sebou tento způsob nakupování následně přinese několik problémů, ať už v podobě potíží s odstoupením od smlouvy, možností reklamace, charakteru závazku či vůbec dohledatelnosti a možnosti kontaktovat prodejce.

Takzvanou „radou nad zlato“ přitom je, abychom před uzavřením smlouvy (zde před nákupem či registrací na stránce) důkladně přečetli obchodní podmínky prodávajícího. Není přitom nutné tyto podmínky detailně zkoumat, či je dokonce konzultovat s právníkem, postačí z nich však vyčíst základní potřebné informace (většina z nich je přitom stanovena zákonem) týkající se možnosti odstoupení od smlouvy, reklamace, zpoplatnění některých služeb a podobně.

Spotřebitele také nabádáme, aby ještě před zakoupením zboží zkontrolovali, zda prodávající uvádí kontaktní adresu (ať už právě pro případ odstoupení od smlouvy, reklamace či prosté komunikace), optimálně tohoto prodávajícího a jeho adresu zkontrolovali v obchodním rejstříku.

Není výjimkou, že se nám zalíbí zboží ze zahraničí, pokud však chceme takové zboží zakoupit, měli bychom zbystřit a nejednat bez rozvahy. Zde bychom měli věnovat znění obchodních podmínek větší pozornost a mít na paměti, že pokud budeme chtít odstoupit od smlouvy, uplatňovat práva z vadného plnění či jakkoliv komunikovat s prodávajícím, tyto činnosti budou zpravidla obtížnější vlivem zahraničního prvku v tomto smluvním vztahu.

Nejjednodušším způsobem, jak získat informace o serióznosti a solidnosti prodávajícího, bývají zpravidla recenze (hodnocení). V dnešní době moderních technologií může taková hodnocení nalézt na internetu každý, doporučujeme však na ně nahlížet s jistou mírou opatrnosti, porovnávat je mezi sebou a závěry vyvozovat až na základě pročtení vícero z nich.

Koupě přes internet spadá pod smlouvy se spotřebitelem uzavřeným distančním způsobem, tedy na ně dopadá speciální úprava tohoto institutu v občanském zákoníku. Více o tom zde https://www.asociace-sos.cz/clanky/distancni-smlouvy/.

Závěrem je na místě připomenout, že bychom měli při nákupu na internetu jednat bděle a obezřetně s tzv. selským rozumem. Pro úplnost dáváme, že spotřebitelské koupě dozoruje Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), máte-li potíže s podnikatelem mimo ČR v rámci EU (a Norska či Islandu), obraťte se na Evropské spotřebitelské centrum (https://evropskyspotrebitel.cz/).

Vendula Kourková

odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s

PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kdy a za jakých podmínek lze odstoupit od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy je institutem soukromého práva umožňujícím zrušit uzavřenou smlouvu, a to pouze za zákonem stanovených podmínek. Důsledkem odstoupení od smlouvy je, že se na smlouvu hledí, jako by nikdy nevznikla. Z tohoto důvodu jsou si strany povinny vrátit vzájemná plnění, pokud k nim již došlo.

Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem a je účinné dnem doručení druhé straně, tedy adresátovi. Ideálním způsobem jak oznámit druhé straně, že spotřebitel odstupuje od smlouvy, je zaslat odstoupení od smlouvy doporučeným dopisem s dodejkou do sídla společnosti, či na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy má spotřebitel ve více případech, za prvé v případě smluv uzavřených distančním způsobem (po telefonu, na internetu, …) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání podnikatele (předváděcí akce, oslovení v obchodním domě mimo kamennou prodejnu podnikatele, …). V tomto případě má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Ve všech případech odstoupení od smlouvy je nezbytné, aby spotřebitel do čtrnácti dnů odeslal podnikateli zpět zboží, které od něho obdržel. Podnikatel je zase povinen spotřebiteli vrátit všechny přijaté peněžní prostředky, a to ve čtrnácti denní lhůtě po doručení zboží způsobem jakým je obdržel.

Pokud spotřebitel zboží zakoupí v kamenné prodejně, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu mu nepřísluší. Mnoho prodejců přesto umožňuje vrácení zboží. Protože se nejedná o jejich zákonnou povinnost, nýbrž o dobrou vůli v rámci proklientského přístupu, lhůty pro vrácení zboží se u každého prodejce liší. Spotřebitelům také ve většině případů nebývá vrácena kupní cena, ale mohou si vybrat jiné zboží, případně je jim nabídnuta zákaznická karta, na kterou se výše kupní ceny za vrácené zboží načte a spotřebiteli je umožněno zakoupit v určité lhůtě u prodejce jiné zboží.

Dalším případem, kterým vzniká spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy, je případ, kdy se na výrobku objeví vada. V této situaci je možné odstoupit od smlouvy pouze v případě, kdy se vadný výrobek přestal vyrábět a vada na zboží je neodstranitelná, tedy vadný výrobek není možné opravit. Pokud je zboží vyrobeno z nekvalitního materiálu a je jasné, že každý kus daného zboží bude vykazovat stejné vady, má spotřebitel také právo na vyřešení reklamace vrácením celé kupní ceny. Spotřebitelé tedy mohou při uplatnění práva z vadného plnění, tedy při zahájení reklamace, požadovat vrácení peněz, ovšem ve většině případů nebude reklamace tímto způsobem vyřízena a zboží bude opraveno či vyměněno za jiný bezvadný kus.

Při vyřizování reklamace může dojít ze strany podnikatele k nedodržení zákonem stanovené třicetidenní lhůty, která může být i delší po předchozí domluvě obou stran. V případě, kdy podnikatel nedodrží tuto výše zmíněnou zákonnou lhůtu, je možné z důvodu podstatného porušení smlouvy od kupní smlouvy odstoupit, a to bez ohledu na povahu vady reklamovaného zboží.

S reklamací souvisí i poslední možnost odstoupení od smlouvy. Jedná se o případy, kdy se na výrobku vyskytne větší počet vad. Z Usnesení Nejvyššího soudu České republiky spis. zn. 28 Cdo 1857/2013 ze dne 13. 11. 2013 vyplývá, že se musí jednat o tři stejné vady, případně čtyři různé. V obou případech je možné požadovat vrácení peněz, tedy odstoupení od smlouvy, již v případě, kdy zahajujete třetí, případně čtvrtou reklamaci vadného výrobku.

Bolek Tomšík

Odborný právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.