Menu

Distanční smlouvy

Co dělat, když zjistím, že jsem naletěl podvodníkům a koupil jsem si předražené (např.) doplňky stravy? Krok za krokem

Šmejdi v dnešní době opravdu neznají mezí ani hranic. Spotřebitelům jsou tito nekalí obchodníci schopni nabídnout takřka cokoliv za vidinou zisku. Tito nekalí obchodníci vnímají spotřebitele pouze jako prostředek ke snadnému výdělku. V našich poradnách jsme se setkávali s tzv. energo šmejdy, s těmi, co prodávali předražené hrnce a další nádobí a nyní se také často setkáváme s obchodníky, kteří prodávají předražené doplňky stravy, obvykle na internetu či přímo přes telefon.

Pojďme se tedy podívat na kroky, které můžete učinit, když naletíte podobným šmejdům.

V prvé řadě bych doporučil prevenci. Pokud možno, nenakupujte různé doplňky stravy po telefonu nebo na internetu u pochybných prodejců. A pokud se již rozhodnete nakoupit nějaký takový produkt přes internet, tak určitě přes autorizovaného prodejce. Vždy je ovšem lepší zajít osobně do nejbližší lékárny, kde vám lékárníci mile rádi pomohou a poradí, případně doporučí, který doplněk stravy by se hodil zrovna pro vás.

A nyní se dostaneme již k samotným šmejdům.

Častá praktika těchto prodejců je, že spotřebitelům zavolají, mnohdy se ani nepředstaví, a rovnou začnou nabízet své úžasné produkty za „výhodnou“ cenu. Na podobné telefonáty si dejte velký pozor. Stačí pouhá jediná otázka typu „Máte zájem o naše akční zboží?“ a pokud na takovou otázku odpovíte kladně, tak právě uzavíráte s prodejcem smlouvu.

Je důležité si pamatovat, že se jedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem a tam zákon spotřebitele chrání. Dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

Pokud by se jednalo o službu např.: „za 199 Kč měsíčně, vám budeme každý měsíc posílat nabídky všech zlevněných produktů ze všech e-shopů v České republice, tak zde je nutné odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne, kdy jste smlouvu uzavřeli, tudíž pravděpodobně ode dne, kdy daný telefonát proběhl.

Pokud by se jednalo o nějaké předplatné daných doplňků stravy, které by vám měly chodit každý měsíc, pak je možné odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy jste převzali první dodávku zboží.

To samé platí, pokud byla smlouva uzavřena přes internet.

Ovšem pozor na následující. Zákon, konkrétně § 1837 OZ, stanovuje, že kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Právě nemožnost odstoupení z hygienických důvodů se bude týkat doplňků stravy. Tudíž pokud jste skutečně naletěli a zboží si objednali, nezoufejte. Zboží převezměte a pokud o něj skutečně nemáte zájem, tak jej nerozbalujte a zboží zašlete zpět společně s odstoupením od smlouvy. Rozbalením se zde myslí vyjmutí doplňků stravy z hermetického uzavření. Z krabice jej samozřejmě vyjmout můžete. Při odstoupení od smlouvy po vás prodejce nemůže požadovat původní krabici.

Nepřevzetí zboží nic neřeší, smlouva je stále platná.

Někoho by snad mohlo napadnout, že když produkt nepřevezme, automaticky se tak ruší daná kupní smlouva. To ovšem není pravda. Proto je dobré vždy, i když o produkt nemáte zájem, si jej převzít a následně ho odeslat zpět k prodejce společně s odstoupením od smlouvy.

Naše Sdružení doporučuje, abyste odstoupení od smlouvy činili vždy písemně. Pokud byste vzápětí prodejci zavolali s tím, že o produkt již nemáte zájem, nemusel by na Vaši žádost brát dostatečný zřetel, zvláště pokud by se jednalo o nepoctivého prodejce, a následně by mohl tvrdit, že k žádnému odstoupení od smlouvy nedošlo.

Ještě jednou si tedy celý postup zopakujeme.

  1. Pokud naletíte šmejdům, tak nezoufejte.
  2. Zboží, které jste si objednali určitě převezměte, nenechte ho ležet na poště.
  3. Pokud jste rozhodnutí, že o zboží nemáte zájem, tak jej nerozbalujte a zašlete zpět k prodejci společně s odstoupením od smlouvy.
  4. Odstoupení od smlouvy by mělo mít písemnou formu.

Adam Vacek

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

NÁKUPY NA INTERNETU

Jak předcházet případným problémům při nakupování na internetu

Zakoupili jste někdy zboží na internetu? Měli jste následně potíže při jeho vrácení či reklamaci, anebo Vám objednané zboží vůbec nebylo doručeno? K ušetření Vašich peněz, času i nervů přitom může pomoci následování několika jednoduchých pravidel.

Nakupování na internetu se stalo v poslední době velmi populárním, neboť je nadmíru pohodlné objednat si kýženou věc z tepla domova bez nutnosti trmácet se do kamenné prodejny. Přestože se jedná o způsob hojně využívaný, tedy jsme s ním, jakožto nakupující, povětšinou již náležitě obeznámeni, je na místě připomenout několik základních rad, jichž je dobré se při nákupu přes internet držet.

Často objednáváme zboží, které nás zaujme na základě reklamy vyskakující napříč nejrůznějšími webovými stránkami. Bez hlubšího zamyšlení přejdeme na inzerovanou stránku, vybereme nám vyhovující zboží, přejdeme a odsouhlasíme Obchodní podmínky a Souhlas se zpracováním osobních údajů (aniž bychom jedno nebo druhé byť jen otevřeli) a zboží objednáme. Nezřídka však s sebou tento způsob nakupování následně přinese několik problémů, ať už v podobě potíží s odstoupením od smlouvy, možností reklamace, charakteru závazku či vůbec dohledatelnosti a možnosti kontaktovat prodejce.

Takzvanou „radou nad zlato“ přitom je, abychom před uzavřením smlouvy (zde před nákupem či registrací na stránce) důkladně přečetli obchodní podmínky prodávajícího. Není přitom nutné tyto podmínky detailně zkoumat, či je dokonce konzultovat s právníkem, postačí z nich však vyčíst základní potřebné informace (většina z nich je přitom stanovena zákonem) týkající se možnosti odstoupení od smlouvy, reklamace, zpoplatnění některých služeb a podobně.

Spotřebitele také nabádáme, aby ještě před zakoupením zboží zkontrolovali, zda prodávající uvádí kontaktní adresu (ať už právě pro případ odstoupení od smlouvy, reklamace či prosté komunikace), optimálně tohoto prodávajícího a jeho adresu zkontrolovali v obchodním rejstříku.

Není výjimkou, že se nám zalíbí zboží ze zahraničí, pokud však chceme takové zboží zakoupit, měli bychom zbystřit a nejednat bez rozvahy. Zde bychom měli věnovat znění obchodních podmínek větší pozornost a mít na paměti, že pokud budeme chtít odstoupit od smlouvy, uplatňovat práva z vadného plnění či jakkoliv komunikovat s prodávajícím, tyto činnosti budou zpravidla obtížnější vlivem zahraničního prvku v tomto smluvním vztahu.

Nejjednodušším způsobem, jak získat informace o serióznosti a solidnosti prodávajícího, bývají zpravidla recenze (hodnocení). V dnešní době moderních technologií může taková hodnocení nalézt na internetu každý, doporučujeme však na ně nahlížet s jistou mírou opatrnosti, porovnávat je mezi sebou a závěry vyvozovat až na základě pročtení vícero z nich.

Koupě přes internet spadá pod smlouvy se spotřebitelem uzavřeným distančním způsobem, tedy na ně dopadá speciální úprava tohoto institutu v občanském zákoníku. Více o tom zde https://www.asociace-sos.cz/clanky/distancni-smlouvy/.

Závěrem je na místě připomenout, že bychom měli při nákupu na internetu jednat bděle a obezřetně s tzv. selským rozumem. Pro úplnost dáváme, že spotřebitelské koupě dozoruje Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), máte-li potíže s podnikatelem mimo ČR v rámci EU (a Norska či Islandu), obraťte se na Evropské spotřebitelské centrum (https://evropskyspotrebitel.cz/).

Vendula Kourková

odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s

PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kdy a za jakých podmínek lze odstoupit od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy je institutem soukromého práva umožňujícím zrušit uzavřenou smlouvu, a to pouze za zákonem stanovených podmínek. Důsledkem odstoupení od smlouvy je, že se na smlouvu hledí, jako by nikdy nevznikla. Z tohoto důvodu jsou si strany povinny vrátit vzájemná plnění, pokud k nim již došlo.

Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem a je účinné dnem doručení druhé straně, tedy adresátovi. Ideálním způsobem jak oznámit druhé straně, že spotřebitel odstupuje od smlouvy, je zaslat odstoupení od smlouvy doporučeným dopisem s dodejkou do sídla společnosti, či na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy má spotřebitel ve více případech, za prvé v případě smluv uzavřených distančním způsobem (po telefonu, na internetu, …) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání podnikatele (předváděcí akce, oslovení v obchodním domě mimo kamennou prodejnu podnikatele, …). V tomto případě má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Ve všech případech odstoupení od smlouvy je nezbytné, aby spotřebitel do čtrnácti dnů odeslal podnikateli zpět zboží, které od něho obdržel. Podnikatel je zase povinen spotřebiteli vrátit všechny přijaté peněžní prostředky, a to ve čtrnácti denní lhůtě po doručení zboží způsobem jakým je obdržel.

Pokud spotřebitel zboží zakoupí v kamenné prodejně, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu mu nepřísluší. Mnoho prodejců přesto umožňuje vrácení zboží. Protože se nejedná o jejich zákonnou povinnost, nýbrž o dobrou vůli v rámci proklientského přístupu, lhůty pro vrácení zboží se u každého prodejce liší. Spotřebitelům také ve většině případů nebývá vrácena kupní cena, ale mohou si vybrat jiné zboží, případně je jim nabídnuta zákaznická karta, na kterou se výše kupní ceny za vrácené zboží načte a spotřebiteli je umožněno zakoupit v určité lhůtě u prodejce jiné zboží.

Dalším případem, kterým vzniká spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy, je případ, kdy se na výrobku objeví vada. V této situaci je možné odstoupit od smlouvy pouze v případě, kdy se vadný výrobek přestal vyrábět a vada na zboží je neodstranitelná, tedy vadný výrobek není možné opravit. Pokud je zboží vyrobeno z nekvalitního materiálu a je jasné, že každý kus daného zboží bude vykazovat stejné vady, má spotřebitel také právo na vyřešení reklamace vrácením celé kupní ceny. Spotřebitelé tedy mohou při uplatnění práva z vadného plnění, tedy při zahájení reklamace, požadovat vrácení peněz, ovšem ve většině případů nebude reklamace tímto způsobem vyřízena a zboží bude opraveno či vyměněno za jiný bezvadný kus.

Při vyřizování reklamace může dojít ze strany podnikatele k nedodržení zákonem stanovené třicetidenní lhůty, která může být i delší po předchozí domluvě obou stran. V případě, kdy podnikatel nedodrží tuto výše zmíněnou zákonnou lhůtu, je možné z důvodu podstatného porušení smlouvy od kupní smlouvy odstoupit, a to bez ohledu na povahu vady reklamovaného zboží.

S reklamací souvisí i poslední možnost odstoupení od smlouvy. Jedná se o případy, kdy se na výrobku vyskytne větší počet vad. Z Usnesení Nejvyššího soudu České republiky spis. zn. 28 Cdo 1857/2013 ze dne 13. 11. 2013 vyplývá, že se musí jednat o tři stejné vady, případně čtyři různé. V obou případech je možné požadovat vrácení peněz, tedy odstoupení od smlouvy, již v případě, kdy zahajujete třetí, případně čtvrtou reklamaci vadného výrobku.

Bolek Tomšík

Odborný právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

LHŮTY A DOBY Z POHLEDU SPOTŘEBITELE

Pokud kupujeme zboží, můžeme se rozhodnout, zda si zboží zakoupíme v kamenné prodejně nebo na internetu. Každé z těchto rozhodnutí s sebou přináší různé právní následky.

V případě, že upřednostňujeme nakupování zboží v kamenných prodejnách, měli bychom být o koupi přesvědčeni a zboží bychom si měli pořádně zkontrolovat. Zboží je často možné si i nechat předvést, pokud to však neodporuje jeho povaze. Po zaplacení kupní ceny nemá totiž prodávající žádnou povinnost vzít zboží zpět, pokud se na něm nevyskytují vady. Mnoho prodejců přesto umožňuje vrácení zboží. Protože se nejedná o jejich zákonnou povinnost, nýbrž o dobrou vůli v rámci proklientského přístupu, lhůty pro vrácení zboží se u každého prodejce liší. Spotřebitelům také ve většině případů nebývá vrácena kupní cena, ale mohou si vybrat jiné zboží, případně je jim nabídnuta zákaznická karta, na kterou se výše kupní ceny za vrácené zboží načte a spotřebiteli je umožněno zakoupit v určité lhůtě u prodejce jiné zboží.

Na rozdíl od koupě v obchodě, koupě přes internet skrývá určité výhody. Tou největší je právě lhůta 14 dní pro odstoupení od smlouvy od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Tento časový úsek nahrazuje spotřebiteli možnost prohlédnutí zboží v obchodě. Existuje ale okruh předmětů, na něž se odstoupení od kupní smlouvy nevztahuje, převážně zboží podléhající rychlé zkáze nebo například služby sjednané ke konkrétnímu časovému okamžiku. První den lhůty začíná běžet dnem převzetí zboží a odstoupit je možno nejpozději 14. den. Není tedy třeba, aby odstoupení od smlouvy bylo čtrnáctý den doručeno, stačí, když je v tento den pošlete. Pokud poslední den lhůty připadá na sobotu, neděli nebo svátek, považuje se za poslední den lhůty pracovní den nejblíže následující.

Čtrnácti denní lhůtu pro odstoupení do smlouvy nalezneme kromě smluv uzavřených distančním způsobem také u smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Jedná se především o případy podomního prodeje, různé přihlášky k aukcím energií apod. Nespadá sem však prodej na vánočních trzích, zelných trzích ani na výstavištích. Zde zákonodárce myslí na okamžiky, kdy je spotřebitel přesvědčen třeba i pomocí nátlaku k uzavření smlouvy, nemá dostatek času na její pročtení nebo může být obětí klamavých praktik.  

Pokud máme tedy zboží koupeno, dalším časovým úsekem, který je pro nás významným, je zákonné ručení za vady, nepřesně označováno jako záruka. Podnikatel má ze zákona povinnost odpovídat za skryté vady po dobu 2 let od převzetí zboží. Jestliže se na zboží objeví vada, je možné výrobek u prodejce reklamovat. Prodejce má na vyřízení reklamace 30 dní, přičemž nedodržení této lhůty je považováno za podstatné porušení smlouvy, které spotřebiteli zakládá právo od smlouvy odstoupit. Pokud konec této lhůty dopadne na sobotu, neděli nebo státní svátek, lhůta prodejci k vyřízení reklamace končí až následující pracovní den. Dvou letá doba pro uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, ve které je zboží dáno prodejci k reklamaci. V případě uznané reklamace je jednou z možností jejího vyřízení výměna vadného kusu zboží za nový. Bohužel, dle současné právní úpravy, zákonné ručení za vady po dobu dvou let stále běží od okamžiku zakoupení prvního vadného kusu a nikoli od dodání vyměněného zboží.

Martina Valášková

Odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Spotřebitelské právo optikou práva Evropské unie

Jaké výhody spotřebitelům při koupi zboží poskytuje Evropská unie? Je česká legislativa v oblasti spotřebitelského práva v souladu s direktivou EU?

Pravidla spotřebitelské koupě již většině občanů České republiky nejsou tajemstvím, ať už se jedná o kupní smlouvu uzavřenou distančním způsobem, odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mimo prostory sloužící k podnikání prodejce, práva z vadného plnění a s nimi spojenou reklamaci či přepravu a dodání zboží. Málokdo už ovšem ví, že za většinu těchto pro podnikatele často přísných stanovených povinností, jakož i za většinu práv spotřebitele, vděčíme právě Evropské unii.

Unie totiž jako jednu ze svých agend přijala i práva spotřebitelů a jejich ochranu. Předmětem této ochrany je jednak zdraví a bezpečnost, ale i charakter obchodních praktik podnikatelů, které nesmějí být nekalé, informovanost spotřebitelů o výrobku a možnosti, jak může spotřebitel svá práva hájit sám. Za tímto účelem přijala EU Evropský program pro spotřebitele na období 2014-2020.

Za účelem usnadnění spotřebitelům domáhání se svých práv v rámci EU představila Komise v dubnu roku 2018 tzv. Novou politiku pro spotřebitele, z níž spotřebitelům vyplývá usnadnění podávání hromadných žalob, ujasnění některých potencionálně nekalých praktik a orgánům členských států zakládá možnost ukládat přísnější sankce za porušování spotřebitelského práva.

Konkrétní dopady korekce spotřebitelského práva Evropskou unií nejvíce uvidíme u regulace kupní smlouvy, z níž uveďme pár příkladů pro představení vztahu mezi evropskou právní úpravou a vnitrostátní (zde českou).

Právě díky EU axiomaticky platí předpoklad, že veškeré zboží (až na výjimky) si má po dobu nejméně dvou let uchovat své vlastnosti, a tedy pokud se v této záruční době projeví na výrobku vada, může spotřebitel uplatňovat svá práva z vadného plnění formou reklamace. Předpisy EU stanovují, že záruční doba musí být nejméně 24 měsíců, ponechává však členským státům pravomoc tuto dobu prodloužit, stejně tak mají tuto možnost i podnikatelé, kteří tak mohou k výrobkům nabízet tzv. prodlouženou záruku. Totéž platí i pro zboží použité, zde je však možnost po vzájemné domluvě podnikatele a spotřebitele záruční dobu zkrátit, nejméně však na 12 měsíců.

Další z povinností, kterou Evropská unie ukládá podnikatelům, se týká informací poskytovaných spotřebiteli o vlastnostech výrobku při koupi v kamenném obchodě. Popis zboží by totiž měl zahrnovat celkovou cenu včetně všech poplatků a daní, je-li to předmětné, pak náklady na doručení, údaje o způsobu doručení/plnění smlouvy a platebních podmínkách, případně dobu trvání smlouvy a údaje o obchodníkovi (včetně jeho poštovní adresy a telefonního čísla). Je však ponecháno na podnikateli, jakým způsobem zboží označí, tedy pokud výrobek sám má na sobě některé z těchto informací uvedeny, není již podnikatel povinen tyto informace uvádět například na jiné etiketě.

V rámci evropských spotřebitelských vztahů působí jako poradce pro případné spory či nejasnosti Evropské spotřebitelské centrum (https://evropskyspotrebitel.cz/ ), na nějž je možné se kdykoliv obrátit.

Vendula Kourková odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Pozor na nové klamavé praktiky e-shopů

V rámci našeho poradenství se čím dále častěji setkáváme s praktikou, kdy e-shop v obchodních podmínkách uvádí, že je pouze zprostředkovatel vztahu spotřebitele jako kupujícího s nějakou třetí stranou (většinou z Číny). Dle obchodních podmínek pak spotřebitel uzavírá kupní smlouvu právě s touto předem neznámou třetí stranou. Problém pak nastane zejména ve chvíli, kdy se spotřebitel domnívající se, že uzavřel klasickou kupní smlouvu s daným e-shopem, rozhodne zboží vrátit.

K tomuto se vyjádřila i Česká obchodní inspekce a to následovně:

„Podle ustanovení § 555 odst. 1 občanského zákoníku se právní jednání posuzuje podle svého skutečného obsahu. Podle § 1753 občanského zákoníku ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Zda se jedná o takové ustanovení, které se posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho vyjádření. Provedení internetových stránek podnikatele a proces objednávání nabízeného zboží, který nese typické znaky prodeje v běžném obchodním styku, aniž by byl spotřebitel zřetelně upozorněn, že se nemá jednat o prodej věci, ale toliko o jeho zprostředkování s neznámou třetí stranou, je třeba posuzovat podle skutečného obsahu v souladu s výše citovanými ustanoveními zákona jako nákup zboží od provozovatele tohoto internetového obchodu. Podnikatele je tedy třeba pokládat za prodávajícího a na právní vztah aplikovat příslušná související ustanovení právních předpisů, včetně ustanovení § 1829 občanského zákoníku, které umožňuje spotřebiteli odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.“

Dle tohoto názoru bychom tedy na takovou smlouvu uzavřenou s e-shopem měli hledět jako na kupní, což znamená, že spotřebiteli vznikají „klasické“ nároky ve smyslu spotřebitelských smluv uzavřených distančním způsobem, tedy hlavně právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dní v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku.

Nehledě na to, dle mého názoru ustanovení § 1829 občanského zákoníku umožňuje spotřebiteli obecně odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (přes internet či po telefonu), přičemž nezáleží, zda se jedná o kupní smlouvu nebo smlouvu o zprostředkování služeb. Takže nezáleží vůbec na tom, jak podnikatel tuto smlouvu nazval, Vy jako spotřebitelé máte stále nárok odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Rozdíl je v tom, že v případě kupní smlouvy lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet až dnem převzetí zboží.

Pokud při každém objednávání zboží na internetu neprocházíte obchodní podmínky, většinou zjistíte, že jste narazili na e-shop tohoto typu, jakmile budete chtít zboží ve 14ti denní lhůtě vrátit. Tyto e-shopy totiž spotřebitelům nabízejí pouze tzv. reklamační formuláře, přičemž po jeho vyplnění budete marně čekat na sdělení e-shopu, kam máte dané zboží zaslat, příp. Vám sdělí čínskou adresu. Reklamace a odstoupení od smlouvy jsou dva různé instituty a je třeba si dát pozor na to, že pokud vyplníte tento reklamační formulář, neoznamujete tímto druhé straně, že odstupujete od smlouvy.

Podnikatel by měl správně při uzavírání smlouvy se spotřebitelem řádně splnit svoji informační povinnost ve smyslu ustanovení § 1811 občanského zákoníku, které je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne. 25. října 2011 o právech spotřebitelů. Zvláště pak při uzavření smlouvy distančním způsobem musí být spotřebitel rovněž poučen o zmíněném právu odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1820 téhož zákona. Poučení je pak třeba dle důvodové zprávy k témuž zákonu podat písemnou formou. Rovněž je povinností podnikatele předat spotřebiteli vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s vyjádřením Generálního ředitelství pro spravedlnost EU, bod 6.2. Pokud podnikatel při jednání se spotřebiteli takto nepostupuje, je možné toto porušení nahlásit na Českou obchodní inspekci, přičemž podnikateli za toto hrozí udělení peněžní sankce.

Prodejci, kteří v těchto případech sami sebe nazývají jako „zprostředkovatele“ se zřejmě domnívají, že při uzavření zprostředkovatelské smlouvy spotřebiteli nevzniká právo odstoupit od smlouvy, toto je však chybný názor. Pokud Vás tedy prodejce nepoučí o právu odstoupit od smlouvy, ani neposkytne formulář pro odstoupení od smlouvy, byť se jedná o porušení jeho povinností, nemusíte čekat, až podnikatel této své povinnost dostojí, ale klidně můžete odstoupení od smlouvy formulovat sami, příp. vyplnit vzor, který naleznete na našich webových stránkách: https://www.asociace-sos.cz/vzory-dopisu/). Tento dopis je pak třeba zaslat na sídlo podnikatele, příp. prostřednictvím e-mailu.

Je třeba si však také dát pozor na to, že někdy je provozovatelem internetových stránek zahraniční společnost a v takovém případě, je mnohem obtížnější podnikatele kontaktovat, ač někdy dokonce nemožné. Váš právní vztah se bude ve většině případů v souladu se zásadami a právními normami mezinárodního práva soukromého řídit českým právním řádem, pokud se podnikatel zaměřuje na český trh (např. provozuje internetové stránky v češtině), avšak vymahatelnost je v tomto případě velmi oslabena, jelikož tento podnikatel nespadá pod kontrolu České obchodní inspekce. Radím Vám proto, abyste se v těchto situacích obraceli na Evropské spotřebitelské centrum, které řeší spotřebitelské spory s přeshraničními subjekty v rámci evropského prostoru.

Dle mého názoru se jedná o praktiku, kterou se provozovatelé e-shopů snaží obcházet ustanovení § 1829 občanského zákoníku. Jakékoliv další jednání s těmito podnikateli je velmi obtížné, a i přestože je často právo na straně spotřebitele, je velmi těžké se jej domoci. Proto je třeba být při nákupu na internetu velmi obezřetný a při nejlepším také otevřít obchodní podmínky, přičemž by bylo ode mě troufalé chtít, aby spotřebitel četl celé podmínky, ale opravdu stačí přečíst jen úvodní ustanovení, ve kterém se hned dozvíte, s jakým subjektem máte tu čest, zda se jedná o klasického českého „prodávajícího“ či se podnikatel nazývá „zprostředkovatelem“, z čehož můžete usoudit, že Vaše následné jednání s e-shopem bude nejspíše problematické.

Hana Ševčíková

Odborná právní poradkyně

SOS – Asociace, z. s.

POZOR! Na praktiky šmejdů.

SOS-Asociace varuje spotřebitele před podvodnými praktikami, které jsou jim nabízeny prostřednictvím různých telefonátů. Počty podvodníků stoupají, zákazy podomního prodeje ve městech a obcích stále více obcházejí pod různými falešnými záminkami. Spotřebitelé, kteří jim uvěří a odsouhlasí smlouvu, později litují. Proto doporučujeme hlavně :

 Čtěte smlouvy, nepodepisujte nikomu generální plné moci a smlouvy  bez informací a porady s odborníkem, vyhnete se mnoha možným budoucím problémům. Nikdy nesouhlaste s uzavřením smlouvy po telefonu, kde neznáte partnera – obchodníka a nevíte, s kým vlastně hovoříte.

Pokud si už někoho pustíte do bytu, požádejte ho, aby Vám smlouvu nechal k prostudování a poraďte se před podpisem smlouvy s odborníkem.  Protože i ústní smlouva je platná smlouva a smlouvy, jak je známo, se pak musí dodržovat.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Naše paní předsedkyně

O jedné z nových praktik se dočtete v odkazu na portálu www.novinky.cz /klinkněte níže/

https://www.novinky.cz/domaci/510027-smejdi-pritvrdili-hrozi-ze-odmontuji-elektromer.html

Přednáška Gabriely Zedníčkové a Gerty Mazalové v Oprostovicích

V pátek 26.4.2019 v podvečer v Oprostovicích proběhla přednáška na téma
změny dodavatelů energií, reklamace v kamenném a internetovém obchodě, triků podomních obchodníků, asociace Sdružení obrany spotřebitelů. Za SOS vystoupila ředitelka sdružení paní Gabriela Zedníčková a jeho předsedkyně paní Gerta.

https://www.oprostovice.cz/fotogalerie/prednaska-sdruzeni-obrany-spotrebitelu-2642019

Přednáška v Oprostovicích

Český rozhlas Brno: Energetičtí šmejdi!

25. 4. 2019 v 10.30 vystoupila v pořadu Apetýt naše předsedkyně paní Gerta Mazalová na téma distanční smlouvy (energetičtí šmejdi a jak se bránit)

Pro klepnutí na odkaz níže si můžete pořad přehrát.

https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-7903779

Články SOS – Asociace, z. s. v bulletinu Ženy 50+

V novém čísle bulletinu Ženy 50+ naleznete články odborných právních poradců SOS – Asociace, z. s. – Josefa Doubka a Kristýny Dvořákové na téma: Informovaný a svobodný souhlas s poskytováním zdravotních služebHlavní úskalí smluv uzavřených po telefonu. 

Bulletin si můžete přečíst zde:

bulletin Ženy 50+

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.