Menu

Články

Proběhlo první jednání meziresortní pracovní skupiny vytvořené pro řešení vysokých cen potravin 


K prvnímu jednání se 21.3. na Ministerstvu zemědělství (MZe) sešla meziresortní pracovní skupina, zřízená ministrem Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) kvůli řešení problematiky vysokých cen potravin. Zabývala se analýzou aktuálních dat k cenám potravin, kompetencemi dozorových orgánů a jejich koordinovaným postupem v rámci kontrolních akcí.

Nejdůležitějšími dozorovými orgány v oblasti cen a dodržování pravidel prodeje jsou Česká obchodní inspekce a Specializovaný finanční úřad. Proto jsou součástí pracovní skupiny nejen zástupci Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu, které tyto dozorové orgány metodicky řídí. V oblasti bezpečnosti, kvality potravin a uvádění nepravdivých informací je to Státní zemědělská a potravinářská inspekce, příp. Státní veterinární správa, které spadají do kompetence MZe. Zmíněné dozorové orgány budou pracovní skupinu pravidelně informovat o výsledcích kontrol v oblasti potravin a ministr zemědělství bude o vývoji průběžně informovat vládu.

Kontrolní orgány musí maximálně využívat stávající zákonné možnosti a teprve v případě, že se některý ze zákonů ukáže jako nedostatečný, bude MZe navrhovat ve spolupráci s ostatními resorty úpravu těchto zákonů. Pracovní skupina se znovu sejde za dva týdny, kdy by měla mít k dispozici aktuální údaje k podnětům veřejnosti zaslaným na MZe.

Uvidíme, zda nově zřízená komise najde nějakou cestu, jak se dostat z problému stále rostoucích cen potravin, které dnes většinu spotřebitelů trápí.

Mgr. Alena Máčová

Právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Přečtěte si článek naší právničky Aleny Máčové, který vyšel v časopise Brněnský metropolitan.

Nákup ojetého automobilu

Poslechněte si rozhovor Mgr. Pavla Prokopa, který byl hostem pořadu ČT 2 Dobré ráno, ze dne 26. 1. 2023 a který ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. vede program GOS (Garance ochrany spotřebitele), díky kterému si mohou být podnikatelé jisti, že obchodní podmínky, kterými se smlouva řídí, jsou v souladu se zákonem a podnikatel v rámci své obchodní činnosti nepoškozuje práva spotřebitele.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/323291310020009/cast/958865/

Mgr. Alena Máčová
Právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Green deal

Green deal neboli Zelená dohoda EU je balíček opatření schválených Evropskou unií v roce 2019, který se zaměřuje na zlepšení energetické účinnosti budov a podporu obnovitelných zdrojů energie. Cílem je snížit emise skleníkových plynů v EU o 20 % do roku 2020 a pomoci splnit cíle EU pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Základní principy zelené dohody EU jsou následující: podpora transformace energetiky a energetické účinnosti; vytvoření podmínek pro investice a inovace; zajištění, že lidé a firmy mohou využívat nové technologie a iniciativy; posílení konkurenceschopnosti EU; zajištění, aby byla spotřebitelům poskytnuta dostatečná ochrana.

Urychleně jej implementují státy EU a na tuto implementaci tlačí i Evropská komise, členské státy Unie a další zúčastněné strany. Jeho hlavními cíli jsou dosáhnout uhlíkové neutrality EU do roku 2050 a zajistit, aby byla zajištěna udržitelnost a integrace veřejných a soukromých financí v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Česká republika se zavázala, že bude plnit cíle EU pro uhlíkovou neutralitu do roku 2050. V souvislosti s tím Česká republika zahájila několik iniciativ na podporu zelené dohody EU. V červenci 2020 přijala národní energetickou a klimatickou strategii pro období 2021-2030. Strategie se zaměřuje na snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030, posílení energetické účinnosti budov a podporu obnovitelných zdrojů energie. V srpnu 2020 byla dokončena první fáze procesu uvedení obnovitelné energie do energetické soustavy ČR. Další kroky na podporu Green dealu EU v České republice zahrnují plánovanou reformu energetického trhu a vyjednávání s Komisí o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Přínos Green dealu
Tato dohoda by měla přispět k lepšímu životu i zdraví občanů EU zajištěním:
• čistého ovzduší, nezávadné vody, zdravé půdy a biologické rozmanitosti
• renovací budov v zájmu energetické účinnosti
• zdravých, cenově dostupných potravin
• rozšíření veřejné hromadné dopravy
• ekologičtější energie a inovací díky špičkovým čistým technologiím
• delší životnosti výrobků – ty bude možno opravovat, recyklovat a opět používat
• pracovních míst odolných proti budoucím změnám na trhu práce, jakož i vzdělávání v oblastech, jež budou potřeba pro budoucí transformaci společnosti
• globálního konkurenceschopného, odolného průmyslu.

Rizika Green dealu
Mezi rizika, jež s sebou Zelená dohoda přináší, patří zejména:
• aktuální neexistence některých potřebných technologií, zejm. těch ke skladování energie
• růst cen energií, zčásti vyvolaný i např. uzavíráním tepelných a jaderných elektráren či zvyšováním cen emisních povolenek
• značné finanční náklady na její realizaci.

Celkově by však Zelená dohoda měla přispět ke zkvalitnění života občanů EU i k rozvinutí spolupráce společností z jednotlivých členských států EU. Jde o velkou příležitost pro nás všechny odrazit se ode dna krizí, jež nás všechny v poslední době potkávaly, a to i za cenu krátkodobého uskromnění se v průběhu transformace ekonomiky.

Adam Vacek
Odborný právní poradce
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s
.

Senioři by si měli dát pozor na padělky léků a nelegální přípravky

V poslední době se objevují stížnosti spotřebitelů, zejména seniorů, na pozvánky na předváděcí akce, kde jim mají být nabízeny podezřelé doplňky stravy. Nabídky nelegálních a padělaných léků také umožňuje anonymní prostředí internetu, a proto se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi padělanými a nelegálními přípravky.

Nelegální přípravky

Nelegálním přípravkem se rozumí přípravek v rozporu s legislativou příslušného státu. Těmito přípravky mohou být ty, které sice obsahují nějakou léčivou látku, ale nejsou registrovány jako léčivý přípravek nikde ve světě. Mezi nelegální přípravky řadíme i takové, které sice v jiné zemi zaregistrované k používání jako léčivý přípravek jsou, ale nejsou zaregistrovány pro použití v ČR a není u něj známé jeho přesné složení, jakost a účinnost. Takovéto přípravky se hojně vyskytují zejména na nelegálním trhu s léčivy.

Nelegální přípravky – doplňky stravy

Mezi nelegální přípravky patří i některé doplňky stravy. Laboratorním rozborem je totiž v některých doplňcích stravy prokázána přítomnost látek, které v těchto přípravcích obsaženy být nesmí. Často se jedná o velice účinné přípravky, při jejichž užívání je nezbytný lékařský dohled. U nelegálních přípravků není možné zaručit jejich kvalitu, účinnost a bezpečnost!

Padělky léčivých přípravků

Padělkem léčivého přípravku je přípravek, k němuž někde na světě existuje originál, tj. originální registrované léčivo, které je k dispozici na světovém trhu pod stejným názvem. Obecně se jedná o nelegálně vyrobené kopie imitující již existující, v některé zemi registrované, léčivé přípravky. S rozvojem technických možností padělatelů je stále obtížnější rozeznat zdařilý padělek od originálu, neboť oko laika posuzuje pouze vnější a vnitřní obal výrobku. Padělání léčiv se tak stává výnosným a organizovaným obchodem, který se logicky zaměřuje na oklamání spotřebitele.

Padělky mohou obsahovat správnou nebo nesprávnou účinnou látku, nemusejí ji však obsahovat vůbec, případně neobsahovat deklarované množství látky. Padělkem je i originální přípravek, jehož obal je falešnou napodobeninou. Padělatelé se v současnosti zaměřují na léčiva, která jsou předmětem běžné spotřeby. Z hlediska trhu s léčivy se soustředí např. na léky k léčbě psychických onemocnění, k léčbě vysokého tlaku, antibiotika a cystostatika. Další cílovou skupinou padělatelů jsou přípravky, které v určité oblasti vylepšují životní styl pacienta, a to jsou zejména léky na léčbu erektilní dysfunkce nebo anabolické steroidy. 

Internetové stránky s nelegálními nabídkami neschválených přípravků

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. varuje spotřebitele před nákupem produktů určených k léčbě zdravotních problémů na podezřelých internetových stránkách. Ke zvýšení důvěryhodnosti využívají takovéto webové stránky velmi často ilustrační fotografie lékařů/lékárníků a odkazují na jejich odborné názory. I cenová výhodnost těchto nabídek může být velmi relativní, neboť zásilka může být zadržena při kontrole poštovních zásilek, v horším případě může vážně poškodit zdraví, což následně může vést k finančně i časově náročné léčbě.

V případě, že se setkáte s nabídkou na prodej přípravků vázaných na lékařský předpis nebo neregistrovaných léčiv, jedná se s velkou pravděpodobností o nelegální nabídku.

Pokud byste se setkali, ať již při předváděcích akcích či na internetu s padělanými či nelegálními přípravky, obraťte se na nás.

Mgr. Alena Máčová

Právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Modro-zelená infrastruktura

O co jde?
Pojem modro-zelená infrastruktura v sobě nese soubor architektonických prvků, které se v současné době čím dál, tím víc vyžívají za účelem zabránění klimatickým problémům. Jde o systematické využívání vodních a zelených prvků ve městech, které mají za úkol přispět k udržení vody v krajině, ochlazení horkých cest a betonových budov, zlepšení kvality ovzduší či zmírnění mikroklimatu. Celý koncept pak míří na zlepšení zdraví člověka ve městě.
Jak to vypadá?
Zelenou infrastrukturu si můžeme představit jakékoli zelené prvky rostlinného původu v přírodě, které ve městech známe v podobě parků, travnatých ploch či stromořadí. Novým trendem jsou také zelené střechy či porostlé fasády domů. Zelená infrastruktura se může objevit jak v exteriéru budov, tak v interiéru, ale také kdekoliv jinde v prostředí města. Modrou infrastrukturu pak představují vodní plochy a jiné vodní prvky v krajině, včetně systémů, které pomáhají vodu zadržovat a chrání tak před erozí.
Zelená infrastruktura
V exteriérech budov najde tento koncept využití hlavně z hlediska úspory energie, spotřeby vody a celkové udržitelnosti stavby. Zelené fasády budov zajišťují nejen tepelnou izolaci budov v létě i v zimě, ale také zvlhčují i ochlazují vzduch odpařováním vody, zachycují nečistoty, snižují prašnost a hluk. Mimo to jsou také vyhledávané z důvodu své estetičnosti. Co se týče zelených střech, tak ty plní obdobnou funkci. K tomuto bodu můžeme také zdůraznit důležitost hospodaření s dešťovými vodami v domácnosti. Cílem je co nejvíce napodobit přirozený koloběh vody. Základem je sběr dešťové vody a její následné znovu využití např. na zavlažování zahrady.
Co se týče interiéru budov, tak do zelené infrastruktury řadíme také pojem energeticky úsporná domácnost, která se vyznačuje nízkou energetickou náročností. Té můžeme docílit např. recyklací šedých vod či úpravou vody. Cílem by v ideálním případě mělo být nulové vypouštění odpadních vod. Recyklace odpadních vod se dá realizovat pomocí různých filtračních systémů. Dalším bodem úsporné domácnosti je také recyklace tepla, které lze dosáhnout pomocí tepelných výměníků. Jejich princip spočívá v tom, že se již jednou ohřátá voda (např. ze sprchy) znovu použije k předehřátí studené vody.
Nejdůležitější v zelené infrastruktuře jsou však komplexní zelené plochy, které slouží hlavně k odtoku srážkových vod a jejich zadržení v krajině. Je důležité poznamenat, že k zadržování vody v krajině výrazně přispívají různé druhy dřevin – stromy a keře. Není divu, že většina velkých měst se nedostatek zeleně snaží kompenzovat alespoň vytvářením dlouhých stromořadí a travnatých pásů podél cest. Odvodu dešťové vody v místech, kde je potřeba zpevněných ploch, mohou pomoci např. jednoduché drenážní systémy v podobě prosakovací dlažby. Zelené plochy jsou také nepostradatelným útočištěm pro život nejrůznějších živočichů od včel přes ptactvo až po drobné hlodavce či naše domácí mazlíčky, kteří jsou esenciální součástí fungování přírodního ekosystému.
Modrá infrastruktura
Modrou infrastrukturu zahrnují vodní prvky a vodní plochy, které napomáhají zadržení vody v krajině. Cílem je zakomponovat do infrastruktury města co nejvíce zásobníků a nádrží pro zadržení dešťové vody, zabránit rychlému odtoku přívalových vod pomocí retenčních systémů a tím umožnit vstřebání vody do půdy a zabránit erozi. Modrá infrastruktura řeší také otázku, jak šetrně využívat tekoucí a stojaté povrchové vody.
S modrou infrastrukturou úzce souvisí tzv. šedá infrastruktura, která zahrnuje stavebně-technická opatření, zabraňující rozlivu řek do zranitelných oblastí.
Realizace a právní rámec
Realizace modro-zelené infrastruktury se především opírá o právní úpravu ve stavebním zákoně a v zákoně o ochraně přírody a krajiny. V České republice již existuje také Plán adaptace měst na změnu klimatu prostřednictví modro-zelené infrastruktury, který se realizuje prostřednictvím státních a unijních dotací. Každá obec má navíc možnost vytvářet vlastní předpisy a opatření podle principů udržitelného rozvoje. Velkým krokem vstříc realizování modro-zelených projektů je čerstvá novela stavebního zákona, která nabude účinnosti 1. července 2023. Ta zavede jednotnou soustavu stavebních úřadů, čímž by mělo dojít k urychlení schvalování povolení staveb a zabránění systémové podjatosti, která často brzdila tyto pokrokové projekty. Mimo to by mělo dojít ke zrychlení stavebního řízení a změnám územního plánování.
Závěr
Na závěr nezbývá než dodat, že změna především začíná u jednotlivce. Současná hospodářská krize nám názorně ukazuje, jak je důležité svědomitě a šetrně nakládat s přírodními zdroji. Modro-zelená infrastruktura nám k tomu může jen dopomoci a součástí jejího budování můžeme být my všichni.

Nikol Drozdová
Odborná právní poradkyně – Asociace Sdružení obrany spotřebitelů, z.s.

Úspora elektřiny a vody

Úspora elektřiny a vody
Pokračující energetická krize se v uplynulých měsících dotkla prakticky každého z nás, zvláště po finanční stránce. Protože teploty venku začínají klesat a ceny za energie mají opačný trend, připravili jsme pro vás několik tipů, jak ušetřit energii i svoji peněženku.
Úspora elektřiny
Většina spotřebičů a zařízení je v dnešní době na elektřinu, kvůli čemuž se může zdát, že uspořit na elektřině je téměř nemožné. Opak je ale pravdou.
Větrání
I v podzimních a zimních měsících, kdy se topí, nezapomínejte pravidelně větrat obytné pokoje. Doporučuje se krátké, ale velmi intenzivní větrání po dobu několika minut. Jestli budete větrat ráno, odpoledne, či večer, to už záleží na vás. Jestliže ale chcete ušetřit co nejvíce, nenechávejte okna otevřená několik hodin v průběhu dne, neboť zbytečně unikne průběžně ohřívaný vzduch. Větrat “na ventilačku” je v zimním období nevhodné.
Nesviťte zbytečně
Osvědčeným způsobem, jak ušetřit za elektřinu, je méně svítit. Nenechávejte rozsvíceno v místnostech, ve kterých nejste, a vypněte zdroje světla, která nutně nepotřebujete (např. dekorační lampy a světýlka). Pokud potřebujete světlo na čtení nebo práci, využijte spíše stolní lampičku než velké pokojové osvětlení. Jste-li zvyklí mít rozsvíceno během večerního sledování televize, zkuste místo lampiček zapálit svíčky. Jemné světlo plamínků Vám vytvoří příjemnou romantickou atmosféru, a navíc ušetříte pár drobných. Nezapomeňte však svíčku umístit na nehořlavý podklad a do bezpečné vzdálenosti od jiných předmětů, aby se romantika nezměnila v dramatický zážitek! Zapálené svíce nikdy nenechávejte bez dozoru.
Vypojte spotřebiče ze sítě
Pokud máte do sítě zapojené spotřebiče, které nevyužíváte každý den, odpojte je. Pokud nabíjíte mobilní telefon nebo notebook (či jiné zařízení schopné dočasného provozu bez přímého napájení), nenechávejte je po plném dobití připojené v síti. Úspora energie bude sice malá, navíc ale předejdete nebezpečí zkratu, ke kterému by mohlo dojít.
Zacvičte si
Pokud je Vám doma zima, zkuste si místo zvýšení teploty na radiátoru nebo termostatu zacvičit. Nejenže protáhnete ztuhlé svaly a uděláte něco prospěšného pro své zdraví, ale současně se i zahřejete. Provést několik lehkých cviků vícekrát doporučujeme zejména seniorům a lidem, kteří vykonávají sedavou práci.
Termoizolační folie
V posledních dnech jsou termoregulační folie velmi žádaným zboží, neboť nabízí poměrně snadný a levný způsob, jak zmírnit tepelné ztráty Vašeho domova. Jedná se o folie, které se vlepí na okenní tabulky. Speciální izolační vrstva pak méně propouští naakumulované teplo ven, což vám zaručí stabilnější teplotu uvnitř. Jejich užití je vhodné zejména ve starých domech se špatnými izolačními vlastnostmi. Můžete je objednat z internetových obchodů, případně se dojít informovat na specializovanou prodejnu, kde s Vámi mohou prokonzultovat vhodnost jejich užití ve vašem domě či bytě.
Termofor
Pokud vás trápí promrzlé nohy, můžete zauvažovat o pořízení termoforu (ohřívací láhve). Do něj nalejete horkou vodu, zašroubujete a na noc schováte pod peřinu k nohám. Termofor Vás vydrží hřát několik hodin v kuse, díky čemuž můžete na noc ubrat na teplotě vytápění ložnice, aniž byste se museli bát, že Vás v noci probudí zima. Pokud nechcete pořizovat termofor, obdobným služebníkem mohou být naplněné PET-lahve. Vychladlou vodu ráno zbytečně nevylévejte do odpadu, ale využijte ji na zalití vašich pokojových rostlin.
Do budoucna pořizujte úsporné spotřebiče
Není nutné, abyste ihned vyměnili všechny spotřebiče, které spadají do neúsporných tříd. Pokud ale budete v dohledné době kupovat nový spotřebič (ať už z nutnosti nebo jako dárek k Vánocům), nechte si v obchodě poradit s výběrem. Vhodné je vybírat výrobky ze tříd A, B a C.
Úspora vody
Nezanedbatelnou část rodinného rozpočtu tvoří také účet za vodu. Přinášíme vám proto několik tipů, jak lze prostřednictvím drobných úsporných změn ve vaší domácnosti šetřit nejen peněženku, ale i životní prostředí a naši planetu.
Úspora vody v kuchyni
Pořiďte si myčku
Investice do myčky na nádobí vám jednak uspoří čas s ručním mytím nádobí, ale také citelně sníží výdaje za vodu. Užíváním myčky ušetříte až dvakrát více vody ve srovnání s ručním mytím nádobí ve dřezu pod tekoucí vodou. Její pořízení je sice finanční zásah do rodinného rozpočtu, ale časem se náklady vrací, především ve vícečlenných domácnostech. V menších domácnostech je tedy na zvážení, zda není lepší variantou zůstat u ručního mytí nádobí.
Nemyjte nádobí pod tekoucí vodou
V případě, že nevlastníte myčku na nádobí, nemyjte nádobí pod tekoucím proudem vody, ale napusťte si vodu do dřezu. Mytím nádobí pod tekoucí vodou totiž spotřebujete až třikrát více vody oproti mytí v napuštěném dřezu. V případě mytí jen pár kousků špinavého nádobí pod tekoucí vodou také doporučujeme zvážit instalaci spořiče vody (perlátoru), se kterým můžete ušetřit až 50 % vody.
I při vaření se dá šetřit vodou
Při ohřevu vody v rychlovarné konvici ohřívejte jen tolik vody, kolik skutečně spotřebujete. Odměřujte si vodu do nádob dle reálných potřeb. Ušetříte tím totiž nejen vodu, ale i elektrickou energii, jelikož se vám bude voda ohřívat kratší časový interval. Vařte jídlo na páře – nejen, že tím uděláte něco pro své zdraví, ale také tím značně ušetříte. Pokud si vaříte např. vodu na těstoviny či rýži, používejte pokličku, která zabrání přebytečnému úniku vody a zároveň si tím snížíte dobu přípravy jídla s následnou úsporou elektrické energie.
Úspora vody v koupelně
Neplýtvejte vodou při osobní hygieně
Až třetina denní spotřeby vody zužitkujeme právě na osobní hygienu. Značnou úsporou může být ovšem pouze nepatrná změna v hygienických návycích. Hlavní zásadou je nenechat vodu zbytečně odtékat. Například zubní hygienu neprovádějte pod proudem tekoucí vody, ale za použití kelímku. Stejné praktiky využijí muži i při holení vousů. Za pouhých 5 sekund totiž proteče kohoutkem až 1 litr vody.
Perlátor
Jedná se o malé mechanické zařízení, které si našroubujete na vodovodní baterii. Baterií potom neproteče standardní objem vody. Můžete tím ušetřit až polovinu běžné spotřeby vody. Perlátor lze všestranně využít jak u sprchové a umývadlové baterie, tak i u kuchyňského dřezu. Uvedené zařízení bývá automatickou součástí nově pořízené baterie.
Dejte přednost sprše před vanou
Kratší interval sprchování sníží spotřebu vody až na polovinu oproti využití vany. Pokud ovšem rádi relaxujete ve vaně, zamyslete se nad tím, jak by se dala voda dále využít. Obsah vany po koupeli můžete upotřebit například na splachování toalety. Pro vanové nadšence může být úsporou také pořízení menší vany, a tím samozřejmě i spotřeba menšího objemu vody než u klasické velké vany.
Sprchujte se úsporně
Sprchování je sice úspornější než vana, ale záleží také na délce sprchování. Pokuste se tedy zkrátit sprchování na nezbytné minimum a při nanášení sprchového gelu či šamponu vodu vypínejte. Vodu ve sprše ušetříte také instalací již zmíněného perlátoru či koupí úsporné sprchové hlavice, která má již zabudovaný omezovač průtoku.
Šetřete při splachování toalety
I když se to nemusí na první pohled jevit, protékající toaleta způsobuje zbytečný únik vody do kanalizace. Doporučujeme investovat do moderní toalety s duálním splachováním, u kterého si sami zvolíte, zda na jedno spláchnutí spotřebujete 10 litrů či pouze 3 litry vody. Pokud ovšem neplánujete pořizovat novou toaletu, můžete úsporu vody na toaletě vyřešit levnější variantou, kterou je spořič vody na WC. Po instalaci tohoto zařízení odteče pouze nezbytně nutné množství vody, nikoliv celá nádržka a vy tím tedy značně ušetříte. Víte, že během hodiny můžete kvůli protékající toaletě přijít až o 80 litrů vody? Zvažte tedy investici do nové toalety či alespoň spořiče vody.
Úspora při praní
Nezapínejte pračku, pokud ji nemáte zcela naplněnou. Snažte se prát jednorázově větší objem prádla v týdenním cyklu než četněji pouze s poloviční náplní pračky. Využívejte také šetrnější, kratší a tím úspornější prací cyklus. Pokud disponujete starším typem pračky, zvažte po jejím dlouhodobějším užívání a opotřebení koupi nové pračky, se kterou docílíte až desetinásobnou úsporu vody.
Využívejte dešťovou vodu
Tento tip je vhodný spíše pro vlastníky domů či bytů se zahradou. Nadměrnou spotřebu pitné vody můžete nahradit užitkovou zachycenou dešťovou vodou, která je bezplatná a snáze dostupná. Dešťová voda má v domácnostech široké využití. Můžete ji použít jak na zalévání květin, záhonů, tak na splachování záchodu či při běžném úklidu, mytí vozidla nebo praní prádla. K zachycení dešťové vody stačí použít barely či retenční nádrže.

SOS – Asociace z.s

Jaký je rozdíl mezi biopotravinami a klasickými potravinami?

V obchodech můžeme narazit na celou řadu různorodých potravin pod různým označením, mezi nimiž nalezneme i takzvané biopotraviny. Co ale ve skutečnosti takové označení pro nás, coby spotřebitele, znamená?

Jedná se o potraviny, které jsou vyrobeny z produktů ekologického zemědělství. Takové biopotraviny by měly být šetrnější k přírodě a zdravější pro nás, konzumenty. Neobsahují totiž vysoké množství chemikálií, které se v přírodě přirozeně nevyskytují. Rostliny jsou tak pěstovány v půdě, která se hnojí pouze přírodními hnojivy a nikoliv chemickými. Výrobci bioproduktů a biopotravin se snaží neznečišťovat životní prostředí a chrání tím přírodní zdroje, a to zejména půdu a vodu. Cílem ekologického zemědělství je tak ochrana životního prostředí. Výrobci musí také splňovat přísné podmínky týkajících se zvířat, a to především, aby žila v dobrých podmínkách, měla dostatečný prostor a byla krmena přirozenou stravou.

Jestli se jedná o biopotravinu, která splňuje zákonné požadavky pro přídomek BIO, poznáme zejména podle jejího označení. Biopotravina, byla-li vyprodukovaná v rámci Evropské unie, musí na svém obalu uvádět logo tzv. eurolistu. Dle české legislativy musí mít biopotravina na obalu navíc grafický znak BIO, tzv. biozebru, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“.

Biocertifikace

Takové označení získávají biopotraviny od kontrolní akreditované organizace, která po udělení označení rovněž dohlíží nad dodržováním zákonných požadavků. Každý subjekt, který podniká v ekologickém zemědělství, je zpravidla minimálně jednou za rok zkontrolován kontrolní organizací. V rámci kontroly se zkontroluje účetní evidence a také prostory, ve kterých se nacházejí zvířata nebo pole či jiné prostory, zda splňují zákonné podmínky.

Pokud potravina nese označení eurolistu a označení biozebry (je-li vyprodukovaná v České republice), jedná se o potravinu, která splňuje přísné podmínky ekologického zemědělství. Biopotraviny sice bývají o něco dražší, ale za vyšší cenou stojí nákladnější a zdlouhavější procesy při výrobě takových potravin. Jedná se o produkty, které jsou šetrnější k přírodě a celkově k životnímu prostředí. Bioprodukty se na rozdíl od běžných produktů zaměřují spíše na kvalitu potravin a nikoliv na jejich kvantitu. Ekologickým hospodářstvím se cílí na udržitelnost celého systému, především aby byly produkovány potraviny o vysoké kvalitě, v přiměřeném množství a šetrným způsobem k životnímu prostředí.

Adéla Corhonová
Odborná právní poradkyně
Sdružení obrany spotřebitelů -Asociace, z.s. 


Zdravotní nezávadnost hraček aneb jak vybírat hračky pro děti

Rodiče si přejí dopřát svému dítěti maximum a často dochází k tomu, že svým dětem kupují velké množství hraček. Tím se však stává pro rodiče značně obtížnější kontrolovat, zda každá hračka splňuje bezpečnostní požadavky a zároveň zda naplňuje funkci pro všestranný rozvoj dítěte. V tomto článku se zaměříme na bezpečnostní požadavky hraček a na jejich zdravotní nezávadnost.

Právní úprava týkající se bezpečnosti hraček vyplývá z EU (konkrétně ze Směrnice č. 2009/48/ES), což znamená, že v každém státě EU platí stejné bezpečnostní požadavky na hračky. Pokud tedy hračku zakoupíme v některém ze států EU, měla by taková hračka splňovat přísné bezpečnostní požadavky vyplývající z evropských právních předpisů. Cílem úpravy je, aby na trh byly uvedeny pouze hračky, které jsou v souladu se zákonnými požadavky na bezpečnost a aby neohrozily bezpečnost a zdraví uživatelů (dětí).

Před uvedením hračky na trh je výrobce vždy povinen posoudit bezpečnost hračky. Posuzovat ji bude zejména z hlediska jejího chemického složení, fyzikálních, mechanických, hygienických či elektrických vlastností. Musí posoudit taktéž hořlavost a radioaktivitu hračky. Výrobce je povinen k hračce připojit upozornění, pokud hrozí nebezpečí nebo riziko poškození zdraví související s používáním hračky. Taková upozornění mohou spočívat v omezení minimální a maximální věkové hranice pro uživatele hraček nebo určení minimální a maximální hmotnosti pro používání dané hračky. Výrobce dále může připojit zvláštní upozornění nebo bezpečnostní pravidla při používání daných hraček, může se jednat například o upozornění: „Používat pouze pod dohledem dospělé osoby“ nebo „Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby“ v případě hraček do vody. Zároveň všechna přiložená upozornění, instrukce nebo bezpečnostní informace týkající se hračky musí být v českém jazyce.

Zvláštní podmínky mají hračky určené pro dětí mladší tří let. Takové hračky a jejich součásti musí mít takové rozměry, aby je děti nemohly spolknout nebo vzdechnout. Pokud hračky nejsou určeny pro děti mladší tří let, musí být taková hračka označena upozorněním „Nevhodné pro děti do tří let“ nebo grafickým označením:

Pokud po důkladném posouzení hračka splňuje všechny zákonné požadavky, bude označena značkou CE (viz obrázek níže). Takto označená hračka splňuje bezpečnostní požadavky i zdravotní nezávadnost předmětu.

Kontrolu nad dodržováním bezpečnostních požadavků a zdravotní nezávadnosti provádí Česká obchodní inspekce a krajské hygienické stanice (případně hygienická stanice hlavního města Prahy). Česká obchodní inspekce zveřejňuje na svých internetových stránkách hračky, které nesplňují zákonné požadavky. Je vhodné tyto stránky sledovat a mít o nebezpečných hračkách povědomí. Hrozí zde totiž riziko, že se k dítěti nebezpečná hračka může dostat ještě dříve, než dojde ke stažení závadné hračky z trhu.

Před koupí dětské hračky je tedy vhodné zkontrolovat veškerá označení a upozornění na hračce. Také by měl kupující zkontrolovat, jestli hračka nese označení CE, na základě čehož může usuzovat, že hračka splňuje zákonné požadavky. Nicméně by se měl každý kupující řídit i „zdravým rozumem“, měl by posoudit, zda se hračka jeví jako kvalitní a pro dítě bezpečná a nespoléhat se pouze na označení produktu.

Adéla Cohornová
Odborná právní poradkyně,
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Vánoční nákupy – seriál 1. Dárkové poukázky v e-shopu a na co si dát pozor?

Dárkové poukazy jsou běžnou součástí českých e-shopů. Může se jednat i o zajímavý dárek pro Vaši rodinu nebo kamarády. V tomto článku se na dárkové poukázky podíváme zblízka a povíme si, na co si dát pozor. Dárkové poukázky skvěle doplňují nabídku e-shopu a pomáhají těm, kteří hledají dárky pro své blízké a nevědí, co vybrat.

Dárkové poukazy bychom v zákoně hledali marně. Upravené totiž nejsou. Můžeme mít různé typy poukazů. Může se jednat o poukaz na procentuální slevu, nebo na nákup zboží v určité hodnotě. Dárkové poukázky jsou tak nesmírně variabilní. Zákon je však neupravuje a tím pádem je nutné je detailně upravit.

Vzhledem k tomu, že zákon dárkové poukazy neupravuje, je nutné se vždy detailně podívat do obchodních podmínek daného e-shopu. Jednak by poukázka měla být jasně identifikovatelná, ať už za pomocí nějakého čísla, nebo čárového kódu.

Dále také musí být zřejmé, do kdy je možné poukázku uplatnit. Nesmí zde ani chybět částka nebo případná výše slevy, kterou díky poukázce získáváme.

Otázkou časové omezenosti dárkových poukázek se zabýval Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 30. března 2010, Spis. Zn. 33 Cdo 1956/2007. Ten rozhodl, že je v pořádku, pokud prodejce spotřebiteli určí lhůtu pro uplatnění poukázky v délce jednoho roku, a poté poukázka pozbývá platnosti bez náhrady.

Co tedy doporučujeme, je poukázku využít co nejdříve a hlídat si termín vypršení.

Nákup dárkové poukázky na vašem e-shopu je nákup jako každý jiný. Spotřebitel má tedy právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Prakticky ale v tomto případě stačí, když e-shop vrátí peníze a poukázku v systému zneplatnit. Není nutné požadovat po spotřebiteli vrácení “papírové karty”.

Rada na závěr: Vždy si důkladně přečtěte obchodní podmínky e-shopu, na kterém nakupujte.

Hezký a klidný advent Vám přeje Sdružení obrany spotřebitelů.

Adam Vacek
Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.