Menu

Články

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 12. BŘEZNA 2018: POZOR NA TELEFONÁTY ZA ÚČELEM „KONTROLY ENERGIÍ“

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. zaznamenává v rámci svého bezplatného poradenství pro spotřebitele bohužel stále časté nekalé praktiky některých dodavatelů energií či pořadatelů tzv. energetických aukcí při oslovování spotřebitelů a nabízení svých služeb. V poslední době jsme se několikrát setkali s tím, že dodavatel se snažil zneužít názvu oficiálních institucí, nebo alespoň vyvolat dojem, že není podnikatelem, ale jakýmsi „kontrolorem energií“ či „servisem pro spotřebitele“. Spotřebitele proto chceme varovat, aby takovým praktikám nenaletěli.

Typický scénář, který spotřebitelé v našich poradnách popisují, vypadá tak, že operátor dané společnosti spotřebiteli zavolá a představí sebe i společnost, jejímž jménem volá, následně provádí jakýsi průzkum ohledně dodávek energie a jejího vyúčtování, aby pak ve finále nabídl spotřebiteli službu za účelem „optimalizace“ jeho nákladů apod. Problém je v tom, že informace o názvu podnikatele proběhne hned na začátku hovoru, kdy spotřebitel nemusí být plně koncentrován a může snadno přeslechnout firmu volajícího. Názvy některých společností jsou navíc velmi zavádějící a mohou připomínat názvy jiných dodavatelů či názvy státních institucí jako jsou např. Energetický regulační úřad či Státní energetická inspekce. Tyto instituce však spotřebitele telefonicky ani jinak s žádnou nabídkou služeb nikdy neoslovují.

V poslední době jsme zaznamenali několik stížností na telefonáty společnosti, která se představuje jako „Sdružení pro kontrolu energií“. Právnickou osobu s takovým názvem však ve veřejném rejstříku nenajdete. Jedná se tedy evidentně o použití nekalé obchodní praktiky. Ve spotřebiteli je vyvoláváno zdání jakéhosi průzkumu a následně jsou spotřebiteli nabízeny služby konkrétního dodavatele. Za naprosto nehorázné považujeme, když se někteří podnikatelé prezentují jako spotřebitelské organizace. Minimálně názvy některých podnikatelů, které obsahují slovo „spotřebitel“ či „spotřebitelský“ mohou k mylnému dojmu o povaze volajícího vést. O pravé povaze takových subjektů se pak spotřebitel mnohdy dozví až na konci hovoru nebo až v rámci uzavírané smlouvy.

Nabádáme proto spotřebitele, aby si vždy ověřili, s kým opravdu vedou telefonní hovor a jaký jeho účel. V případě, že se Vám volající jeví podezřele, neváhejte hovor ukončit.

 

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 542 210 778

POZOR – SPOLEČNOST UPC ROZESÍLÁ UPOMÍNKY K PROMLČENÝM POHLEDÁVKÁM

V posledních několika týdnech se na naši organizaci obrátilo několik spotřebitelů s tím, že jim společnost UPC Česká republika, s.r.o. zaslala upomínku k neuhrazené pohledávce. Jelikož si tito spotřebitelé nebyli vědomi jakýchkoliv svých dluhů vůči této společnosti, až po komunikaci se společností UPC se spotřebitelé dozvěděli, že se jedná o staré již promlčené pohledávky (např. z let 2013 a 2014), přičemž společnost UPC vyžaduje jejich úhradu pod možnou sankcí přerušení poskytování služeb a odstoupení od smlouvy. Spotřebitelé si nejsou jisti, jak takovou situaci řešit a jak dále postupovat, aby společnost UPC nepřikročila k omezení služeb nebo jejich úplnému ukončení.

Obecně je právo na omezení nebo ukončení poskytování služeb elektronických komunikací ze strany poskytovatele služeb garantováno § 65 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Zde je stanoveno, že nezaplatil-li spotřebitel ve lhůtě splatnosti za poskytnuté služby, poskytovatel služeb jej nejprve prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu ke splnění dluhu. Po marném uplynutí náhradní lhůty může podnikatel účastníku omezit poskytování služeb. Poskytovatel služeb může podle tohoto ustanovení úplně ukončit smluvní vztah pouze v případě, kdy spotřebitel soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za služby. V případě promlčených pohledávek je ale podle našeho názoru situace odlišná.

Názor Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. je takový, že podle § 609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Obecně je poté promlčecí lhůta podle § 629 občanského zákoníku tříletá. Vymáhá-li tedy společnost UPC po spotřebitelích starší pohledávky, nejsou spotřebitelé povinni promlčené pohledávky uhradit. Je-li pohledávka promlčená, nemá poskytovatel telekomunikačních služeb právo na omezení nebo ukončení poskytování služeb, jelikož i toto právo je podle našeho názoru majetkovým právem ve smyslu § 611 občanského zákoníku. Takové právo se tedy uplynutím promlčecí doby promlčí ve smyslu § 609 občanského zákoníku.

 

Právní oddělení SOS – Asociace, z.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 26. ÚNORA 2018: NEKALÁ PRAKTIKA – PRAVIDELNÝ ODBĚR HOLÍTEK

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. zaznamenává stále mnoho spotřebitelských stížností týkajících se telefonických nabídek vykazujících různé nekalé obchodní praktiky. V poslední době vedou nabídky holicích strojků a holítek.

Typický případ vypadá tak, že operátor spotřebiteli zavolá a nabídne mu zaslání holícího strojku zdarma s tím, že stačí uhradit pouze poštovné ve výši 129,- Kč. Pokud spotřebitel souhlasí, je mu nabídnut též pravidelný odběr holicích břitů. Přestože spotřebitel odmítne takový pravidelný odběr nabízených produktů, tak spolu s holicím strojkem dostane oznámení, že se stal pravidelným odběratelem zásilek holítek v hodnotě 399,- Kč a přiloženou fakturu na příští měsíc. Pokud přiloženou fakturu na 399,- Kč spotřebitel zaplatí, stane se dle obchodních podmínek dané společnosti pravidelným odběratelem a společnost požaduje další platby.

Podle § 1838 Občanského zákoníku platí, že “dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.“ Dodavatel se ovšem podle toho nechová a obtěžuje spotřebitele neustálými telefonáty a posílá výzvy k zaplacení neobjednaných břitů. Po nějakém čase dokonce spotřebitel může obdržet i výzvu od vymahačské společnosti k uhrazení dluhu s formulářem k uznání neexistujícího dluhu. Tyto společnosti zneužívají strachu spotřebitelů a spoléhají na to, že to někteří spotřebitelé psychicky nevydrží, formulář podepíší, čímž dluh uznají a vymáhanou částku raději zaplatí.

Lukáš Havel, odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: „Spotřebitelé by si měli dávat pozor na podobné telefonáty a nepodléhat vidině holícího strojku zdarma. Je vždy potřeba míti na paměti, že nabídka zboží zdarma je podezřelá. Pokud spotřebitel s nabídkou souhlasil a zboží převzal, nevzniká mu tím však automaticky povinnost odebírat další produkty, k jejichž odběru se nezavázal.“

Varujeme proto všechny spotřebitele, aby si na podobné nabídky dávali pozor a rozhodně nepodepisovali uznání dluhu, který ve skutečnosti nevznikl. V případě spotřebitelského problému se neváhejte obrátit na spotřebitelské poradny SOS – Asociace, z.s.

 

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 542 210 778

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A TEPLÉ VODY V BYTOVÝCH DOMECH

Spotřebitelé se na nás často obracejí s dotazy ohledně rozúčtování plateb za teplo v bytových domech. Při vytápění hodně záleží na poloze bytu a na tom, zda jsou sousední byty přetápěné, nebo naopak studené. Velkou roli hraje i to, že se části spotřebitelů v poslední době podstatně změnily platby, což je způsobené novou právní úpravou. Tuto problematiku upravuje Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen „Vyhláška“).

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA

Vyhláška stanovuje rozsah výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody. Dále pak stanovuje náležitosti, které musí splňovat vyúčtování těchto nákladů. Platba za teplo se skládá z tzv. základní a spotřební složky. Základní složku určuje poskytovatel služeb v rozmezí od 30 % do 50 % celkových nákladů. Spotřební složka se určuje podle hodnot, které naměřili měřidla. Odečty měřidel provádí poskytovatel služby minimálně jednou ročně, vždy však na konci zúčtovacího období. Tam, kde nejsou měřidla instalována, je spotřební složka rozdělena stejně jako složka základní. Výše základní a spotřební složky se pak vypočítá dle vzorců, které nalezneme v příloze Vyhlášky.

Z fyzikální podstaty tepla a jeho šíření vyplývá, že bude spravedlivější nastavit větší podíl základní složky v zateplených domech, kde dochází k menším tepelným ztrátám a více se projevují takové faktory jako proslunění a tepelná výměna se sousedními byty. V domech, kde dochází k větším tepelným únikům, bude naopak lepší určit větší podíl spotřební složky. Společenství vlastníků a bytová družstva by měla zohledňovat zejména byty, které jsou nad sklepními prostory nebo pod střechou. Tyto byty mají tepelné ztráty největší.

Je nutno dodat, že rozúčtování tepla nikdy nebude zcela spravedlivé a vždy bude bohužel docházet k situacím, kdy některé byty budou zvýhodněny a některé budou doplácet. I z tohoto důvodu je ve vyhlášce ustanovení, dle kterého rozdíl v nákladech na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 100 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Ostatně už při koupi bytu by se měl člověk zamyslet nad tím, jaké budou náklady na vytápění s ohledem na orientaci bytu na světové strany a na umístění bytu v domě.

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLÉ VODY

Náklady na teplo spotřebované při přípravě teplé vody se účtují dle stejné Vyhlášky a také se dělí na základní a spotřební složku. Základní složka vždy činí 30 % a určuje se obdobně jako základní složka u tepla. Spotřební složka tvoří 70 % nákladů a rozpočítává se poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů. V případě, že u konečných spotřebitelů nejsou vodoměry instalovány, postupuje se dle § 4 odst. 3 Vyhlášky, a to buď rozdělením spotřební složky podle průměrného počtu osob, které byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období využívaly, nebo v případě dohody všech konečných spotřebitelů podle poměrů velikostí podlahové plochy. Rozdíly ve vybavení jednotlivých zúčtovacích jednotkách, které mají vliv na spotřebu teplé vody, však musí určit odborné posouzení.

Pokud spotřebitel neumožní instalaci vodoměru, přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odpočet, nebo je ovlivní, pak je u tohoto spotřebitele spotřební složka určena ve výši trojnásobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů na 1 m2  podlahové plochy. Vzorec pro výpočet je v příloze 2 Vyhlášky.

VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

Vyúčtování podává poskytovatel služeb, přičemž uvádí spotřebu tepla na ohřev vody v GJ a množství vody v m3, dále jednotkové ceny tepla na ohřev vody v Kč/GJ a vody v Kč/m3. Poskytoval rovněž uvede procentuální rozdělní základních a spotřebních složek nákladů na teplo a teplou vodu. V případě účtování podle počtu osob nebo podle podlahové plochy uvede poskytovatel i tyto údaje. Dále uvede skutečný náměr všech měřidel podle zákona o meteorologii a zúčtovací jednotku vyjádřenou v GJ na m2 z podlahové plochy. Je třeba uvést i koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy a přepočty odečtů měřidel.

ZÁVĚREM

Vyhláška má za cíl vyrovnat rozdíly mezi byty, kde se zákonitě musí topit více, a byty, kde stačí topit méně. Dále má přestat zvýhodňovat ty, co se tzv. nechávají vytápět od sousedů, díky vhodné poloze svého bytu. Na duhou stranu nemotivuje spotřebitele k tomu, aby při topení šetřili, což může vést ke zvýšení nákladů za topení téměř pro všechny byty v daném domě.

Petr Gloc,

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

ZMĚNY DODAVATELŮ ENERGIÍ A LED ŽÁROVKY

Dnes a denně se v poradnách SOS – Asociace po celé České republice potýkáme s problémy spojenými se změnami dodavatelů energií. Tradiční případ je takový, že k nám přijde spotřebitel, který podepsal podomním prodejcům změnu dodavatele energií, či smlouvu o aukci energií. Bohužel s návštěvou naší poradny dlouho otálí nebo se stydí to říct svým blízkým. Doporučujeme tedy problémy s dodavateli energií řešit ihned.

https://pixabay.com/cs/%C5%BE%C3%A1rovka-hru%C5%A1ka-proud-energie-1640351/

Na vypovězení smlouvy o sdružených dodávkách energií je naštěstí lhůta až do patnácti dnů od zahájení dodávek energií (dle § 11a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon), pokud byla tato smlouva uzavřena právě při domovním prodeji. Bohužel, pokud byly spotřebiteli spolu se smlouvou o energiích „vnuceny“ i LED žárovky, musejí být vráceny do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy a s nimi musí být zasláno i odstoupení od smlouvy. Dle stanoviska České obchodní inspekce je smlouva o koupi žárovek závislá na smlouvě o sdružených dodávkách energií a není tudíž možné požadovat úhradu zvýšené ceny žárovek. Avšak toto stanovisko není právně závazné, ale může posloužit jako argument v případném sporu. Bohužel jsme se také setkali s tím, že podnikatel odmítal přijmout včas zaslané žárovky a odůvodňoval to tak, že jedna žárovka není původní. Pro tyto případy dopředu radíme, aby si spotřebitelé vše zdokumentovali, nejlépe fotograficky.

Dalším problémem spojeným s energiemi je uzavírání tzv. smluv o aukcích energií, a to jak podomním prodejem, tak telefonicky. Velký pozor by si měl dát spotřebitel na to, zda se nejedná o smlouvu na dobu určitou, kterou obvykle nelze vypovědět dříve, než uplyne doba, na kterou je sjednána. Problém s aukcemi energií nastane v okamžiku, kdy společnost, která tyto „aukce“ zajišťuje, uzavře pro spotřebitele smlouvu s novým dodavatelem energie. Spotřebitel obvykle spolu se smlouvou o aukcích energií podepisuje i plnou moc, kterou zmocňuje pořadatele aukce k uzavírání smluv o sdružených dodávkách energií. Spotřebitel si často rozmyslí, že chce zůstat u stávajícího dodavatele energií, čímž poruší smluvní podmínky s pořadatelem aukce a hned je mu účtována pokuta v řádu tisícikorun. Anebo naopak dojde k porušení smluvních podmínek se stávajícím dodavatelem energií a opět je spotřebiteli účtována smluvní pokuta.

Pokud máte v plánu měnit dodavatele energií, dělejte to s rozmyslem. Neuzavírejte smlouvy s podomními prodejci a nenechte se vystavovat nátlaku. Máte právo si smlouvu přečíst i desetkrát. Jestliže je u Vás v obci podomní prodej zakázán, můžete na takovéto prodejce zavolat policii. Zákaz podomního prodeje však nezakládá neplatnost takto podepsané smlouvy. Pokud Vám bude někdo nabízet podobnou smlouvu po telefonu, raději ji odmítněte, protože se po telefonu nemůžete se smlouvou řádně seznámit. Žárovky ke smlouvě také raději nepřijímejte, protože změnu dodavatele energií si můžete ještě rozmyslet.

Pokud přeci jen uzavřete smlouvu, která se Vám později nebude zdát, raději se na nás obraťte hned, a to nejlépe v některé z našich osobních poraden V případě řešení sporů s dodavateli energií se obraťte na Energetický regulační úřad a v případě sporu týkajícího se aukcí či LED žárovek se obraťte na Českou obchodní inspekci. V každém případě se snažte problém řešit co nejrychleji.

Barbora Mitášová,

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

ÚČTENKOVKA

Ve středu 15.11. proběhlo první slosování celostátní účtenkové loterie s příznačným názvem Účtenkovka. Loterie slibuje hodnotné ceny v čele s milionovou odměnou, automobilem nebo více než dvacet tisíc dalších cen. Jak se do Účtenkovky hlásit, jak slosování probíhá, proč byla zavedena a k čemu slouží?

https://pixabay.com/cs/pen%C3%ADze-bankovka-euro-m%C4%9Bna-2943692/

 

Od 1. prosince 2016 začala pro některé podnikatele platit povinnost elektronicky evidovat své tržby. V průběhu roku 2017 a 2018 dopadla či teprve dopadne tato povinnost i na další skupiny podnikatelů a živnostníků. Pro spotřebitele se to pak projeví hlavně v tom, že prodávající je povinen jim vystavit doklad obsahující tzv. kód FIK (fiskální identifikační kód) a BPK (bezpečnostní kód poplatníka). Zároveň je nutné podotknout, že na straně kupujícího však není dána povinnost účtenku převzít. Právě aby Ministerstvo financí podpořilo odebírání účtenek ze strany kupujících a zároveň mohlo snáze kontrolovat, zda podnikatelé plní své povinnosti, zavedlo účtenkovou loterii. V té mohou lidé, kteří zaregistrují platnou účtenku na speciálně vytvořeném webovém portálu nebo v mobilní aplikaci, vyhrát některou ze slibovaných cen. Zároveň, pokud jejich účtenka nebude splňovat zákonem předepsané náležitosti, mohou na podnikatele „upozornit“ finanční úřad. Toliko ve zkratce k důvodům zavedení Účtenkovky.

K tomu, aby mohl každý účtenkovou loterii hrát, je třeba si buď zřídit hráčský účet, na kterém budete registrovat jednotlivé účtenky, nebo je zde možnost i jednorázové registrace účtenky (bez registrace účtu). Na webovém portálu nebo mobilní aplikaci je pak třeba vyplnit příslušné údaje, které je možno vyčíst z účtenky a následně data odeslat, čímž se přihlásíte do samotného slosování. Losování probíhá vždy 15. den v měsíci, přičemž se losují účtenky registrované v uplynulém měsíci. Do slosování se zařazují účtenky registrované nejpozději tři dny předem, tedy 12. dne v měsíci. O výhře jsou účastníci informováni SMS zprávou, e-mailem, případně přímo v hráčském účtu. Vyplacení případné výhry je však následně vázáno na zřízení hráčského účtu.

Na závěr několik základních pravidel loterie:

  • každá účtenka může být zaregistrována pouze jednou
  • každý hráč může registrovat více účtenek
  • od jednoho obchodníka je možno registrovat pouze jednu účtenku denně
  • účtenku po registraci není nutné fyzicky uchovávat

Zájem Čechů o Účtenkovku však zatím nesplnil očekávání Ministerstva financí. Přestože Ministerstvo chce ze svého rozpočtu rozdat ročně na výhrách až 65 milionů korun, prvního slosování se účastnilo asi jen 5 % Čechů, kteří registrovali přes 11 milionů účtenek.

Kristian Grézl,

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Jak reklamovat ojeté auto?

Reklamace vadného zboží není v dnešní době žádnou raritou. Dvojnásob to platí v případě koupě zboží již použitého, kupříkladu auta. Koupí zboží z druhé ruky nicméně za žádných podmínek neztrácíte svá spotřebitelská práva. Jak ale při reklamaci ojetého vozidla postupovat? To Vám prozradí náš článek.

https://pixabay.com/cs/rychlost-auto-vozidlo-pohon-1249610/

 

První a zároveň nejužitečnější radou je snažit se problémovým situacím předcházet. Pro účel tohoto článku jsme se vydali do několika náhodně vybraných brněnských autobazarů. Všichni prodejci se ve věci reklamace ojetého auta shodli na zásadní a mnohdy také osudové chybě kupujících, kteří si auto zřídkakdy pořádně prohlédnou. Jako zákazníci autobazaru máte totiž nejen právo dožadovat se informací ohledně technického stavu vozidla či předchozích majitelů, nýbrž se v něm i svézt, a v neposlední řadě také zvážit jiné nabídky, či zda ojeté auto skutečně koupíte. Zejména zde tedy platí stará zásada dvakrát měř, jednou řež, nehledě na to, jestli auto kupujete u soukromníka, či v bazaru. Výrazně se tak sníží riziko pozdější reklamace, a že se vyhnete zbytečným nepříjemnostem, netřeba dodávat.

V praxi se však mnohdy stává, že se u auta zanedlouho po koupi projeví vady, přestože v době koupě bylo podle všeho v pořádku. Za žádných okolností se pak nepokoušejte vadu odstranit sami. Nelze totiž počítat s tím, že si auto sami opravíte (popřípadě necháte opravit) a následně se budete v bazaru domáhat náhrady vynaložených nákladů. Z tohoto důvodu je nutné reklamovat vůz přímo u prodejce, a to za dodržení následujícího postupu.

Nejprve je důležité zjistit, o jaké vady se přesně jedná. Není totiž možné reklamovat vadu, na kterou jste při koupi dostali slevu, nebo na kterou vás pracovník v bazaru výslovně upozornil. Zda se o takovou vadu jedná, se lze přesvědčit v předávacím protokolu či ve smlouvě, kde by měly být vady na autě řádně specifikovány. U větších autobazarů tak naleznete v předávacích protokolech podrobný popis vozidla včetně doporučeného servisu (nelze se totiž spoléhat na informace původních majitelů) či stavu tachometru. Ten je garantován pouze za předpokladu, že jsou známa fakta ohledně minulosti vozidla, jež jsou podstatná pro jeho následný bezproblémový provoz. Dokumentem, do kterého se tato fakta zapisují, je servisní knížka. Přítomnost nezfalšované servisní knížky je tak velmi důležitým aspektem při koupi ojetého vozidla, neboť při jejím správném vedení a při pravidelných návštěvách autorizovaných servisů získá zájemce o vůz perfektní zpětnou vazbu o stavu, původu a stáří vozidla a o pravidelnosti péče o něj.

Rovněž nelze reklamovat vadu, která odpovídá míře používání nebo opotřebení auta. Současně je třeba, aby se vada projevila ještě před uplynutím záruční doby. Ta má v případě použitého zboží často délku nikoliv obvyklých 24 měsíců, nýbrž bývá zkrácena na polovinu, tedy jeden rok. Při koupi vás prodejce musí o případném zkrácení záruční lhůty informovat, respektive je třeba se na něm dohodnout ve smlouvě. V ideálním případě se vada projeví již v prvních šesti měsících. Má se totiž za to, že vada zde byla již v době převzetí. Je pak na prodejci, aby prokázal opak, zpravidla proto reklamaci auta uzná. Vada může být zjištěna buďto přímo v bazaru, či jinde, přičemž je pak zapotřebí vše doložit servisní správou. Uznaná reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do 30 kalendářních dnů, tedy stejně jako v případě koupě auta nového. Není-li však reklamace uznána, nabízí se řešení v podobě vyhotovení znaleckého posudku, v němž soudní znalec specializující se v daném oboru potvrdí oprávněnost reklamace, či naopak. Ani v případě, kdy znalecký posudek bude svědčit ve váš prospěch, však není prodejce povinen reklamaci uznat, ačkoliv tak přeci jen většinou učiní. Auto vám pak v bazaru opraví či poskytnou slevu, ať u v částečném či plném rozsahu.

Jakub Robenek,
odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Reklamace díla

Dnes a denně se v poradnách SOS – Asociace, z.s. setkáváme s problémy, kdy se u koupeného zboží vyskytne vada a my se musíme obrátit na prodejce s uplatněním reklamace. Jelikož je reklamace zboží získaného na základě kupní smlouvy poměrně častá, většinou alespoň zhruba víme, jak se zachovat. Jak je to ale v případě, kdy uzavřeme smlouvu o dílo a toto dílo má následně vady?

https://pixabay.com/cs/instalat%C3%A9r-p%C3%B6mpel-postava-sanit%C3%A1rn%C3%AD-2547329/

 

Obecně o smlouvě o dílo platí, že se zhotovitel zavazuje zhotovit určitou věc (dílo), která nespadá pod kupní smlouvu, a to na svůj náklad a nebezpečí a za úplatu pro objednatele. Objednatel se pak zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. Zejména pod smlouvu o dílo řadíme údržbu, opravu, úpravu věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části je dílem vždy.

V případě, že uzavřete takovouto smlouvu a po zhotovení a následném převzetí díla zjistíte, že dílo smlouvě neodpovídá, tedy že trpí vadou, musíte se podle občanského zákoníku podívat na ustanovení, která se týkají uplatnění práva z vadného plnění v rámci kupní smlouvy. Zde tedy vidíme úzkou provázanost mezi těmito úpravami. Podíváme-li se do úpravy o uplatnění práv z vadného plnění u kupní smlouvy, nalezneme v § 2169 občanského zákoníku čtyři základní možnosti, co můžete požadovat v rámci reklamace – výměnu, opravu, slevu či odstoupení od smlouvy. V rámci uplatnění reklamace díla můžete požadovat všechny tyto reklamační nároky, obvykle však kromě výměny, jelikož se v rámci smlouvy o dílo jedná o jedinečný výrobek, od kterého neexistují dva stejné kusy.

Abyste mohli využít práva z vadného plnění, musí nastat alespoň jedna z následujících skutečností: věc nemá vlastnosti, které si strany ujednaly; věc se nehodí k účelu, pro který měla sloužit; věc neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze; věc nemá odpovídající množství, míru nebo hmotnost; věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Záruční doba, v rámci které můžete uplatnit reklamaci u prodejce, případně u jiné osoby určené k opravě, je u díla také totožná jako u koupě, tedy 24 měsíců. Stejně tak platí, že je vadu nutné vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistíte.

Co se týče stavby, která se vždy považuje za dílo, je možné ji reklamovat v záruční době dlouhé 5 let podle § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. Při uplatnění reklamace stavby musíme brát v potaz, kdo je současně zavázaný se zhotovitelem stavby, a tedy současně zavázaný z vadného plnění. Dle § 2630 občanského zákoníku těmito osobami mohou být poddodavatel, ten, kdo dodal stavební dokumentaci, nebo ten, kdo prováděl dozor. Každý z nich (včetně zhotovitele) se však může ze své povinnosti z vady stavby za určitých podmínek zprostit.

Michaela Černá,

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Že jste o finančním arbitrovi ještě neslyšeli? To asi nebudete jediní.

Poskytovatel spotřebitelského úvěru si účtuje nedohodnuté úroky? Máte problém s vyplacením stavebního spoření nebo životního pojištění? Anebo podobný problém s finanční institucí? Pokud přemýšlíte, zda se obrátit na soud, Českou obchodní inspekci či na Českou národní banku, vězte, že existuje mnohem jednodušší a efektivnější řešení. Tím je řízení před finančním arbitrem. Finanční arbitr je u nás bohužel velmi opomíjeným institutem ochrany spotřebitele, přestože poskytuje spotřebiteli nejsnazší cestu vyřešení sporů s různými finančními institucemi. Jak už název napovídá, jde o institut mimosoudního řešení sporů týkajících se financí. Jde o rozhodce (arbitra), jehož činnost je upravena přímo zákonem. Jde o zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

https://pixabay.com/cs/pen%C3%ADze-pen%C3%ADze-tower-mince-euro-2180330/

 

Finanční arbitr je jmenován do funkce vládou na návrh ministra financí na dobu pěti let spolu se svým zástupcem. Aby byl výkon této funkce co nejkvalitnější, musí finanční arbitr i jeho zástupce splňovat podmínky stanovené zákonem, ke kterým mimo plné svéprávnosti, bezúhonnosti a magisterského právního vzdělání patří i pětiletá praxe v oblasti finančního trhu nebo ochrany zájmů spotřebitelů na finančním trhu a dobrá pověst. Arbitr musí stejně jako soudce vykonávat svou funkci nezávisle a nestranně a musí se zdržet všeho, co by mohlo budit pochybnosti o jeho nepodjatosti. Za výkon své funkce pak arbitr odpovídá vládě, která ho může odvolat.

Stávajícím arbitrem je Mgr. Monika Nedelková, která svou funkci vykonává od listopadu roku 2011, podruhé byla jmenována do funkce v červenci 2016. Jejím zástupcem je Mgr. Lukáš Vacek, MPA. Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu, účetní jednotkou a jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.

Finanční arbitr může rozhodovat spory mezi spotřebitelem a

  • poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb,
  • vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,
  • věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,
  • pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,
  • osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,
  • stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření,
  • a jinými subjekty působících na finančním trhu.

I když je sjednána rozhodčí smlouva, není vyloučena pravomoc arbitra. Arbitr se snaží vést spor ke smírnému řešení, smír může být uzavřen kdykoliv i během řízení. Ovšem arbitr nemůže řešit spor, který byl již rozhodnut soudem, finanční arbitrem nebo v rozhodčím řízení, stejně jako spory, které již probíhají před soudem, finančním arbitrem nebo o nichž probíhá rozhodčí řízení.

Řízení před finančním arbitrem

Řízení je zahájeno na návrh spotřebitele (navrhovatelem může být jen spotřebitel). Návrh může být podán písemně, elektronicky i osobně v sídle Kanceláře finančního arbitra. Za návrh se neplatí žádný poplatek, řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Každá strana si hradí své náklady, arbitr zároveň však nemůže žádné straně přiznat náhradu nákladů řízení. V řízení před finančním arbitrem není vyžadováno právní zastoupení, arbitr je povinen poskytovat spotřebitelům (navrhovatelům) na jejich žádost pomoc jak při podání návrhu, tak v průběhu řízení, aby mohli účinně a oprávněně uplatňovat své nároky.

Návrh může být podán na formuláři vydaném finančním arbitrem (https://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/formulare.html). V návrhu postačí, když spotřebitel vylíčí, v čem instituce, se kterou vede spor, pochybila, kdy a jak se co stalo a v čem spatřuje neplatnost smlouvy či ujednání a jaká škoda mu vznikla. Škoda musí být vyčíslena a doložena. Nezbytným předpokladem pro zahájení řízení před finančním arbitrem je však neúspěšná písemná reklamace pochybení u instituce. Navrhovatel se může domáhat jen toho, čeho se domáhal v této reklamaci.

Arbitr poté rozhoduje spor dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, spravedlivě, nestranně a bez průtahů, na základě zjištěných skutečností. Finanční arbitr může během řízení opakovaně vyzývat obě strany k doplnění vyjádření a podkladů. Až bude mít arbitr za to, že jsou shromážděny všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí, vyzve strany, aby se s danými podklady seznámily. Poté, co byly shromážděny všechny nezbytné podklady, má arbitr 90 dnů, aby rozhodl.

Proti nálezu může každá ze stran podat námitky, které musí odůvodnit. O námitkách rozhoduje arbitr. Po rozhodnutí o námitkách nabývá rozhodnutí právní moci. Nález arbitra je poté i exekučním titulem. Samozřejmě i u tohoto řízení musí existovat opravný prostředek. Proto lze pravomocné rozhodnutí arbitra o námitkách napadnout žalobou u soudu a zároveň lze požádat o odložení právní moci nebo vykonatelnosti tohoto rozhodnutí. Podáním žaloby se však už budou zvedat náklady na vyřešení sporu.

 

Barbora Mitášová,

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Přehled dozorových orgánů na úseku ochrany spotřebitele

V oblasti ochrany spotřebitele působí na území České republiky celá řada dozorových orgánů, které dohlíží na ochranu spotřebitele a kontrolují podnikatele. Tyto orgány disponují různými pravomocemi od kontroly, práva sankcionovat podnikatele až po pravomoc rozhodovat spory mezi spotřebitelem a podnikatelem. Tato specifická možnost rozhodovací pravomoci, tedy poskytnutí tzv. ADR – mimosoudního řešení sporů, bude popsána v dalším článku. Tento článek spotřebitele navede, který dozorový orgán má v kompetenci danou věc řešit, a jakým způsobem se může spotřebitel na tento orgán obrátit. Za nesplnění zákonných povinností podnikateli skrze tyto instituce hrozí sankce, které sice přímo spor nevyřeší, ale můžou podnikatele motivovat k nápravě a zejména k dodržování pravidel v další obchodní praxi.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/okna-ru%C4%8Dn%C3%AD-zv%C4%9Bt%C5%A1ovac%C3%AD-sklo-hledat-1231894/

 

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (ČOI) je instituce, která je obecným dozorovým orgánem pro kontrolu fyzických a právnických osob, které prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na trh, poskytují služby, nebo vyvíjejí jinou podobnou činnost na trhu. Působnost ČOI je zaměřena na jakost, nezávadnost a bezpečnost spotřebního zboží a služeb dodávaných na trh, dále na označování zboží, plnění informační povinnosti prodávajícího, poctivost prodeje a klamavé obchodní praktiky prodejce. Pokud má spotřebitel podezření na nějaké pochybení, které spadá do působnosti ČOI (např. nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě 30 dnů), může podat elektronický podnět k prošetření. Podnikateli, který poruší některý ze zákonů, který spadá do působnosti ČOI (zejména zákon o ochraně spotřebitele), může tento orgán uložit pokutu až 50 000 000 Kč. Mimo jiné je ČOI jedna z institucí, která nabízí mimosoudní řešení sporů.

Webové stránky: www.coi.cz

 

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) provádí dozor nad činností dodavatelů energií (zejména elektřiny a plynu), a to zejména nad dodržováním povinností zákazu používání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele a povinnosti řádně informovat o ceně na úseku podnikání v energetických odvětvích. Internetové stránky tohoto úřadu nabízí množství užitečných informací, jako je například kalkulátor a srovnání nabídek dodavatelů. ERÚ taktéž nabízí podání stížnosti skrze elektronickou podatelnu a poskytuje mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Webové stránky: www.eru.cz

 

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) provádí kontrolu poskytování a vyúčtování telekomunikačních služeb telefonních operátorů, poskytovatelů internetového připojení apod. Na ČTÚ se může spotřebitel obrátit v případě neuznané reklamace za vyúčtování mobilních či internetových služeb, ať už za vyšší vyúčtování, nebo v případě, že daná služba nefungovala. Proti neuznané reklamaci lze u ČTÚ podat tzv. návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, takový návrh je ovšem zpoplatněn a je možné jej uplatnit nejpozději 1 měsíc ode dne vyřízení doručení reklamace. ČTÚ vedle ERÚ a ČOI poskytuje také mimosoudní řešení sporů.

Webové stránky: www.ctu.cz

 

Česká národní banka

Česká národní banka (ČNB) kontroluje činnost podnikatelů a společností poskytujících finanční služby, přičemž se typicky jedná o banky a pojišťovny. Také dohlíží nad celým trhem se spotřebitelskými úvěry včetně nebankovních společností. Dříve byla dozorovým orgánem pro nebankovní společnosti Česká obchodní inspekce, ale z důvodu nového zákona o spotřebitelském úvěru, který nabyl účinnosti 1. prosince 2016, bude i nad nebankovními společnostmi, které musí mít licenci od ČNB, dohlížet právě Česká národní banka. I zde je možné podat elektronický podnět ke stížnosti.

Webové stránky: www.cnb.cz

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kontroluje zemědělské výrobky, potraviny, tabákové výrobky a také kontroluje reklamu a pokrmy v zařízeních společného stravování. Kontrola je zaměřena na jakost a zdravotní nezávadnost potravin, dále na hygienické podmínky výroby, skladování a dopravu a také označení potravin. Chrání tak spotřebitele před nebezpečnými potravinami, nebo potravinami, které jsou klamavě označené, s prošlým datem použitelnosti či neznámého původu. Tato instituce taktéž nabízí elektronickou formu podnětu k prošetření. Potraviny a provozovny, u kterých bylo nalezeno pochybení, jsou zveřejněny na internetových stránkách SZPI.

Webové stránky: www.szpi.gov.cz

 

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa (SVS) zajišťuje kontrolu zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin živočišného původu, dále nákazové situace zvířat a ochranu před týráním zvířat. Co se týče ochrany spotřebitele, jsou na stránkách SVS zveřejněny informace o kontrolách živočišných potravin a kontrole dodržování povinností provozovatelů potravinářských podniků. I tato instituce nabízí elektronickou podatelnu.

Webové stránky: www.svscr.cz

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) dozoruje dodržování odpovědnosti při zpracování osobních údajů. Jedná se např. o situaci, kdy spotřebitel při nákupu přes internet poskytuje své osobní údaje. Takto uchované údaje musí být spravovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a v případě pochybení je dozorovým orgánem právě ÚOOÚ. Pokud jsou Vaše údaje zneužity či došlo k jejich úniku, můžete se na úřad obrátit se stížností skrze elektronickou podatelnu. V případě, že je stížnost opodstatněná, hrozí za takové porušení zákonů pokuta až 10 000 000 Kč.

Webové stránky: www.uoou.cz

 

Živnostenské úřady

Rozsah působnosti živnostenských úřadů (ŽÚ) vychází ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. ŽÚ kontrolují podnikatele, zda plní své povinnosti v rámci tohoto zákona, případně podnikatele za porušení jejich povinnosti pokutují. ŽÚ jsou, mimo jiné, kontaktní místa systému Spotřebitelský ombudsman. Jedná se o systém, kdy ŽÚ postupují spotřebitelské spory nevládním neziskovým organizacím, včetně SOS – Asociace, z. s., a napomáhají tak oklamaným spotřebitelům rychle, efektivně a bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv.

Webové stránky: www.statnisprava.cz

 

Lucie Kučerová,

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.