Menu

Bydlení a nájemní vztahy

 

letak2017Ať už byt vlastníme, nebo ho máme v nájmu (případně podnájmu), musíme mít na zřeteli určitá pravidla a omezení s tímto spojené. Vlastníka se týkají omezení definovaná v § 1013 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi která patří např. různá omezení týkající se nepřiměřeného hluku, světla a dalších emisí. Dále zákon stanoví podmínky nakládání se zvířaty a produkty, které se nedopatřením dostali na sousední pozemek. Občanský zákon řeší také pozemkové rozhrady (ploty, stínění stromů) nebo například zřízení nezbytné cesty, vedoucí skrz sousedův pozemek na ten můj, pokud nemám jiný přístup.

Nájem, jako jedna z forem bydlení, vzniká nejčastěji nájemní smlouvou, dále také dohodou o výměně bytů, přechodem nájmu po smrti nájemce nebo uzavřením manželství s nájemcem bytu na základě práva bydlení. Nájemní smlouvu můžeme uzavřít na dobu určitou, nebo dobu neurčitou, dle judikatury se na smlouvy uzavřené na dobu určitou přesahující 99 let hledí jako na smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, dále se také na smlouvy uzavřené na více než 50 let hledí jako na smlouvy na dobu neurčitou, kdy ovšem v prvních padesáti letech je možné podat výpověď jen za podmínek pro smlouvy na dobu určitou.

letak2017Nájemní smlouva v případě nájmu bytu vyžaduje vždy písemnou formu, přestože u běžného nájmu tato podmínka není. Dále musí být specifikován předmět nájmu, tedy přesné určení bytu/domu, rozsah jeho užívání a v neposlední řadě výše nájemného a úhrad služeb. Také se v nájemní smlouvě setkáme s výší jistoty neboli kauce, která nesmí překročit trojnásobek měsíčního nájemného, z tohoto důvodu není možné ujednat další platby jako jsou smluvní pokuty nebo zjevně nepřiměřenou povinnost.

Po skončení nájmu je nutno předat byt v původním stavu, proto je vhodné sepsat také stav bytu v době předání. K běžnému opotřebení se nepřihlíží, ovšem je nezbytné nájemcem zajišťovat běžnou údržbu domácnosti a drobné opravy. Co do tohoto pojmu spadá určuje nařízení vlády č. č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Do běžné údržby například patří: malování, oprava omítek, tapetování, čištění podlah včetně podlahových krytin, čištění obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům apod. Drobnými opravami jsou například opravy podlah, částí dveří a oken (kování a klik, výměny zámků, klik, rolet, žaluzií), opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků apod., opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii, opravy vodovodních výtoků, opravy kamen (ne však opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení), atd. Kromě oprav výslovně uvedených v nařízení se za drobnou opravu se dále považuje každá oprava, pokud její cena nepřesáhne 1000 Kč. Ovšem takto se nemohou opravy sčítat do nekonečna, hranice je stanovená na 100 Kč na m2 podlahové plochy bytu v jednom kalendářním roce.