Menu

Štítek: hromadné žaloby

Hájíme zájmy spotřebitelů – jsme PRO návrh zákona o hromadných žalobách

SOS – Asociace, z.s. podporuje návrh zákona o hromadných žalobách

Tisková zpráva ze dne 25. dubna 2019

SOS – Asociace, z.s. se zapojilo do připomínkování návrhu paragrafového znění zákona o hromadných žalobách, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Naše organizace vyjádřila několik dílčích připomínek, jako celku jsme však návrhu zákona vyjádřili podporu.

V návrhu zákona o hromadných žalobách, byť se nebude vztahovat pouze na spotřebitelské spory, vidíme primárně možnost posílení procesní ochrany spotřebitelů v ČR. Spotřebitelské spory jsou specifické tím, že ačkoliv většinou nejsou nijak právně složité, spotřebitelé často na vymáhání svých práv rezignují. Spotřebitelé jsou od podání žaloby odrazováni mnoha překážkami – od soudního poplatku počínaje, přes případné další náklady, délku soudního řízení, až po nejistotu reálného vymožení žalované částky. Mnoho zejména bagatelních nároků spotřebitelů tak zůstává neuhrazeno. Ačkoliv se poškození jednoho spotřebitele může zdát marginální, celospolečenské škody jsou značné. Proto SOS – Asociace, z.s. dlouhodobě volá po zlepšení procesní ochrany spotřebitelů zejména při vymáhání bagatelních pohledávek.

Mgr. Tomáš Palla, právník a vedoucí spotřebitelské poradny SOS – Asociace, z.s. v Praze k tomu uvádí:Hromadné žaloby vnímáme jako jeden z kroků, nikoliv však jako krok jediný a všespásný, ke zlepšení procesní ochrany spotřebitelů v ČR. Proto zavedení institutu hromadné žaloby do českého právního řádu velmi podporujeme.“

Zásadní debata se na všech odborných fórech vede o uplatnění principů opt-in nebo opt-out. Princip opt-in znamená vedení hromadného řízení o nárocích osob, které se do něj aktivně přihlásili, princip opt-out naopak znamená vedení hromadného řízení o nárocích všech členů skupiny poškozených osob, kteří se z řízení aktivně neodhlásili. Z hlediska ochrany spotřebitele rozhodně doporučujeme využít v zákoně také, avšak nikoliv výlučně, principu opt-out. Právě v rámci spotřebitelských vztahů může dojít k tomu, že protiprávním jednáním např. velké korporace s širokou zákaznickou základnou bude poškozeno velké množství spotřebitelů. A právě pro takové spory je princip opt-out vhodný. Jeho využití v hromadných řízeních proto posílí důvěru spotřebitelů v ochranu jejich práv i vůči velkým hráčům na trhu. Návrh zákona tedy velmi správně počítá s oběma principy. Dle našeho názoru by hlavní slovo při určení způsobu vedení konkrétního hromadného řízení měl mít soud.

Legislativní proces budeme i nadále sledovat a návrhy připomínkovat. Oceňujeme, že Ministerstvo spravedlnosti ČR doposud jevilo skutečný zájem o připomínky všech relevantních partnerů. Věříme, že tento trend bude i nadále pokračovat.

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 607 113 703

Gerta Mazalová

Účast SOS – Asociace, z.s. na kulatém stolu k zákonu o hromadných žalobách

Ministerstvo spravedlnosti postoupilo v přípravě zákona o hromadných žalobách do další fáze. Po věcném záměru zákona, který byl schválen vládou v dubnu 2018, připravilo nyní ministerstvo návrh paragrafového znění tohoto zákona. Ten by měl umožnit uplatnění stejných či obdobných nároků mnoha osob vůči jednomu žalovanému, a to v jednom hromadném řízení, aniž by bylo nutno podávat desítky či stovky individuálních žalob. Měl by tak jednak trochu odlehčit soudům, zároveň by měl přispět k tomu, že v rámci hromadného řízení budou řešeny i nároky, které se jeví z hlediska jednoho poškozeného jako zcela bagatelní, nicméně ve svém součtu představují z celospolečenského hlediska škody velkého rozsahu.

Byť zákon není zaměřen výlučně na spotřebitelské spory, je zřejmé, že hromadné řízení se hodí velmi dobře právě k uplatňování práv spotřebitelů, kteří byli hromadně poškozeni konkrétním jednáním jednoho podnikatelského subjektu, např. protiprávním ustanovením ve smlouvě. Zákon by tak dle našeho názoru měl přispět ke zvýšení úrovně procesní ochrany spotřebitele, proto SOS – Asociace, z.s dlouhodobě podporuje jeho zavedení do českého právního řádu. Naše organizace byla také v rámci připomínkového řízení vyzvána k předložení svých připomínek a návrhů úprav k předkládanému návrhu paragrafového znění zákona.

Předtím, než SOS – Asociace, z.s. své připomínky sdělí ministerstvu, přijali jsme rádi pozvání Spotřebitelského fóra, z.ú., které dne 2.4. 2019 v Praze uspořádalo kulatý stůl, v jehož rámci si mohli zákonodárci, zástupci ministerstva, podnikatelské sféry a spotřebitelských organizací vyměnit svá stanoviska a názory na připravovaný zákon. SOS – Asociace, z.s. na akci zastupoval náš právník a vedoucí spotřebitelské poradny v Praze, Mgr. Tomáš Palla. Diskuse byla chvílemi docela bouřlivá, nicméně určitě velmi přínosná pro všechny zúčastněné. Lze očekávat, že paragrafové znění dozná jistě určitých změn, na druhou stranu bylo potěšující slyšet, že zákonodárce má vůli hromadné žaloby do našeho právního řádu skutečně zavést a otázka tedy není jestli, ale v jaké podobě. SOS – Asociace, z.s. bude i nadále situaci kolem příprav tohoto zákona bedlivě sledovat a podílet se na jeho připomínkování.

Redakce SOS-Asociace, z.s.

Mgr. Tomáš Palla

Český rozhlas Plus – hromadné žaloby

Českém rozhlase Plus – Zprávy (Den v 60 minutách) hovořil dne 3. 1. 2019  v čase kolem 21:25 hodin vedoucí pražské poradny Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. Tomáš Palla na téma Hromadné žaloby. 
 

Záznam si můžete poslechnout zde: 

Český rozhlas Plus

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Hromadné žaloby mají podporu i v ČR

V článku na webových stránkách Novinky.cz se vyjádřil právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. Mgr. Tomáš Palla k tématu: Česká republika by se brzy mohla dočkat zavedení institutu hromadných žalob. Inspiraci lze najít v sousedním Německu, kde lze už měsíc podávat žaloby, které umožňují většímu množství dotčených projednávat případ v jednom řízení.

Více si můžete přečíst zde:

Novinky.cz

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 4. DUBNA 2018: SOS – ASOCIACE, Z.S. VÍTÁ SCHVÁLENÍ VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O HROMADNÝCH ŽALOBÁCH

Vláda ČR dnes schválila návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách. SOS – Asociace, z.s. tento krok vítá, neboť v něm spatřuje krok ke zlepšení úrovně procesní ochrany spotřebitelů v ČR.

Hromadné žaloby ve spotřebitelských věcech sice v našem právním řádu už nyní zakotveny jsou, ovšem pouze jako žaloby o zdržení se protiprávního jednání dle § 25 zákona o ochraně spotřebitele. V ČR však chybí mechanismus tzv. kolektivního odškodňování, tedy hromadného uplatňování nároků vyplývajících ze stejného skutkového základu. Příkladem může být situace, kdy jeden podnikatel uplatněním neoprávněné sankce poškodí stovky či tisíce svých klientů. Nyní se musí každý poškozený spotřebitel domáhat svého nároku u soudu sám, což zatěžuje soudní soustavu, prodlužuje délku řízení a zvyšuje jeho náklady. To by měla nová právní úprava změnit a umožnit uplatnění nároků mnoha spotřebitelů vyplývajících ze stejného protiprávního jednání hromadně v rámci jednoho soudního řízení. Právní úprava by se přitom měla vztahovat nejen na spotřebitelské vztahy, bude však zřejmě nejčastěji uplatňována právě v této oblasti.

Mgr. Tomáš Palla, vedoucí spotřebitelské poradny SOS – Asociace v Praze k tomu uvádí: „Mnoho spotřebitelů se dnes svých nároků vůbec nedomáhá, neboť se mnohdy jedná pouze o bagatelní částky. Přitom v případě poškození mnoha spotřebitelů jedním protiprávním jednáním podnikatele mohou být celkové škody z celospolečenského hlediska velmi vysoké, což ve svém důsledku deformuje trh, neboť podnikatel tak neoprávněně těží ze svého protiprávního jednání.“

Legislativní proces je teprve na začátku, finální podoba textu zákona se může od věcného záměru do jisté míry lišit. SOS – Asociace, z.s. však vítá schválení věcného záměru jako důležitý první krok k zavedení institutu hromadných žalob umožňujících kolektivní odškodňování do českého právního řádu. Legislativní práce budeme nadále sledovat a v jejich rámci budeme vznášet své připomínky a postřehy z praxe.

 

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 542 210 778

K POTŘEBNOSTI PRÁVNÍ ÚPRAVY HROMADNÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH ŽALOB

Vláda projedná na svém zasedání dne 4.4. 2018 návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách připravený Ministerstvem spravedlnosti ČR. S ohledem na to se problematika hromadných žalob dostala logicky do hledáčku mnoha médií, která se tak zajímají i o názory SOS – Asociace, z.s. k navrhované právní úpravě. Proto jsme se rozhodli zveřejnit několik poznámek k tomuto tématu i touto formou.

Samotný návrh věcného záměru představený ministerstvem bude naše organizace sledovat a v dalších fázích též připomínkovat. S ohledem na počáteční fázi legislativního procesu se však může finální podoba věcného návrhu i paragrafového znění od současného návrhu značně lišit. Proto se naše vyjádření nyní omezuje primárně na samotnou potřebnost hromadných žalob v českém právním řádu.

Hromadné žaloby ve spotřebitelských věcech v našem právním řádu už nyní zakotveny jsou, ovšem pouze jako žaloby o zdržení se protiprávního jednání dle § 25 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění. V ČR však chybí mechanismus tzv. kolektivního odškodňování. Není tedy umožněno, aby jeden subjekt podal žalobu jménem skupiny osob poškozených stejným protiprávním jednáním. V případě hromadných žalob přitom tyto poškozené osoby samy nejsou účastníky řízení, ale z jeho výsledku následně profitují v podobě podílu na vysouzené náhradě škody. Nyní se musí každá poškozená osoba domáhat svého nároku na odškodnění sama, což zatěžuje soudní soustavu, prodlužuje délku řízení a zvyšuje jeho náklady. Mnoho spotřebitelů se navíc náhrady škody v bagatelních částkách vůbec nedomáhá, přitom takové škody mohou být z celospolečenského hlediska velmi vysoké. Stačí si představit, že nějaká obchodní společnost poškodí svoji protiprávní praktikou každého ze svých stovek či tisíců klientů o pár desítek či stovek korun. Jednotlivě se asi téměř žádný z takto poškozených spotřebitelů náhrady škody soudně domáhat nebude, z celospolečenského hlediska však mohla vzniknout škoda v nezanedbatelné výši, o níž se daná obchodní společnost protiprávně obohatila a získala tak na relevantním trhu neoprávněnou výhodu. A to jistě není ve veřejném zájmu.

Právě v důsledku toho, že právní úprava kolektivního odškodňování v ČR chybí, vznikaly a stále vznikají různé projekty na komerční bázi slibující vymožení náhrady škody ve sporech, které jsou pak laicky označovány za hromadné. Tyto projekty se snaží suplovat chybějící zákonnou úpravu smluvním ujednáním se spotřebiteli, což považuje SOS – Asociace, z.s. za určité riziko pro spotřebitele. Spotřebitelé totiž mohou být nalákáni do nejrůznějších komerčních projektů, které slibují získání odškodnění v mediálně vděčných kauzách, jako byla např. v minulosti kauza bankovních poplatků, či v současné době kauza dieselgate. Spotřebitel, který by se chtěl do takového projektu slibujícího hromadné odškodnění zapojit, by si měl vždy uvědomit, že účastníkem řízení se všemi právy a povinnostmi musí být podle současné úpravy on sám, byť může být v řízení samozřejmě zastoupen. Proto by si měli spotřebitelé vždy velmi pečlivě prostudovat smluvní dokumentaci s daným subjektem, který nabízí, že se pro poškozené spotřebitele stane při vymáhání jejich „zástupcem“ a všechno za ně zařídí. Jedná se obvykle o obchodní společnost, která si pak dále najímá pro zastupování v řízení advokátní kanceláře. Pozornost je třeba věnovat zejména tomu, kdo má hradit náklady řízení, jak bude distribuována případně vymožená náhrada škody a jaké náklady či jakou provizi si za svou činnost vezme samotný zástupce. Právě v důsledku chybějící právní úpravy kolektivního odškodňování se totiž může snadno stát, že při úspěchu spotřebitel nedostane veškerou vysouzenou částku, a naopak při neúspěchu ve sporu že bude muset náklady řízení uhradit sám spotřebitel. Ostatně negativní zkušenosti mají již někteří klienti právě v rámci kauzy bankovních poplatků.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že přijetí právní úpravy hromadných žalob je z hlediska české praxe skutečně potřebné. Přípravy nové právní úpravy jsou teprve na začátku. Zatím jsou reakce odborné veřejnosti spíše rozpačité, neboť z návrhu věcného záměru je patrná velká snaha přenést do našeho právního řádu instituty právní úpravy z USA, ačkoliv by bylo jistě možno se více inspirovat úpravami evropských států, které mají k našemu právnímu řádu historicky blíže. Ať už však finální podoba právní úpravy hromadných žalob v ČR bude vypadat jakkoliv, SOS – Asociace, z.s. pevně věří, že tato úprava bude zejména funkčním nástrojem, který posílí ochranu spotřebitelů v ČR. O to se bude naše organizace rozhodně zasazovat.

 

V Brně dne 3.4. 2018

Redakce SOS – Asociace, z.s.

 

Vyjádření Mgr. Tomáše Pally, vedoucího osobní poradny SOS – Asociace, z.s. v Praze, k dané problematice jste mohli v nedávné době nalézt např. v deníku Právo, nebo v reportáži Českého rozhlasu.