Menu

Štítek: zdraví

SENIORSKÁ OBÁLKA POMŮŽE V TÍSNI NEBO OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. je velice rádo, že se může podílet na tomto významném projektu a to formou spolupráce a distribuce Seniorské obálky. Nyní si můžete tuto obálku, společně s návodem, stáhnout na našich webových stránkách nebo si ji osobně vyzvednout v naší poradně v Brně na Mečové ulici. V nejbližších dnech plánujeme distribuci i do našich poraden po celé ČR.

Seniorská obálka je výstupem kulatého stolu „Stárneme ve zdraví“ společného projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Na projektu spolupracovali odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p. o. a tísňové služby Girasole z. s. Hustopeče.

Seniorská obálka má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života především seniorům. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě – na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky záchranného sytému Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech.

SENIORSKÁ OBÁLKA zde:

SENIORSKÁ OBÁLKA

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ SENIORSKÉ OBÁLKY zde:

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ SENIORSKÉ OBÁLKY

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Beseda v klubu seniorů v Brně na Václavské

 

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. se zúčastnilo besedy konající se v Klubu seniorů v Brně na Václavské 3, a to dne 31. listopadu 2017. Akce byla uspořádána v rámci projektu Bezpečný střed pro seniory ve spolupráci s městskou částí Brno-střed, které bychom tímto chtěli poděkovat za umožnění naší účasti na této pro seniory velmi přínosné akci.

Naše odborná právní poradkyně Michaela Černá v úvodu stručně seznámila posluchače s činností naší poradny, především s možností využít bezplatného osobního, telefonického či elektronického poradenství. Hlavním tématem přednášky byl podomní prodej. Dané téma se naše organizace snaží prezentovat v rámci své účasti na nejrůznějších besedách, veletrzích, ale například i v rozhlasovém vysílání, a to z toho důvodu, že se denně v rámci poskytování poradenství naši odborní právní poradci setkávají s neblahými následky podomního prodeje. Především bylo upozorněno na problematiku uzavření smlouvy o aukci energií, která se v současné době stává v rámci podomního prodeje velice populární. Pro zájem publika bylo po skončení tohoto bloku přidáno několik základních informací z oblasti péče o zdraví, především jak se snadno orientovat v mnohdy nepřehledně uvedeném složení potravin, na které látky si u takového složení dávat pozor a jak poznat zdraví prospěšná a škodlivá éčka. Na konci přednáškového bloku byl dán prostor pro osobní dotazy, kterého několik posluchačů využilo.

Michaela Černá,

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

 

Pozvánka na přednášku o zdravém životním stylu

 

Redakce SOS – Asociace, z.s.

Informovaný a svobodný souhlas s poskytováním zdravotních služeb

Mnoho lidí v dnešní době stále ještě považuje za dané, že „pan doktor přece řekl…“ nebo „paní doktorka mi ale nakázala…“. Tento poměrně patrimoniální vztah ze strany lékařů tu také po desetiletí byl. V dnešní době je tato koncepce však poměrně zastaralá, a naopak současná právní úprava považuje vztah mezi lékařem a pacientem za rovnocenný, nebo se o to alespoň pokouší. Nemění se nic na tom, že lékař je považován za odborníka, a jeho úsudku by se tedy měla dávat patřičná pozornost a důvěra. Nesmí se však stát, že by lékař stanovil postup, s kterým by pacient musel bezpodmínečně souhlasit (pro účely tohoto článku budeme pracovat na příkladu více či méně běžné návštěvy lékaře, resp. naopak vynecháme případy tzv. nucené léčby, kdy se logicky možnost souhlasu ze strany pacienta do jisté míry vylučuje).

Základem určitého „zrovnoprávnění“ pacienta je institut tzv. informovaného a svobodného souhlasu, který je zakotven v ustanovení § 34 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Prvním východiskem přitom je, že člověk si o svém těle rozhoduje z valné většiny případů sám. To se promítá právě i do zdravotnického prostředí, kdy lékař nebo jakýkoli jiný zdravotní pracovník (např. zdravotní sestra) nesmí provést jakýkoli úkon bez souhlasu pacienta. Za takový úkon se přitom může považovat jak náročná operace srdce, tak i nahlédnutí do úst s dřevěnou špachtlí.  U této druhé skupiny lékařských zákroků, které jsou do značné míry bagatelní, se samozřejmě prakticky nepředpokládá, že pacient bude muset výslovně souhlasit s každým z nich. Pro tyto jednoduché úkony se proto předpokládá, že pacient k nim dal souhlas tzv. konkludentně (např. už jen tím, že za lékařem do ordinace přišel).

Svobodný souhlas je zákonem definován tak, že musí být dán bez jakéhokoli nátlaku. Pokud bychom vzali situaci zcela do důsledků, žádný souhlas není zcela bez nátlaku – svým způsobem je totiž každý pacient vystaven alespoň psychickému tlaku nemoci, díky které přichází za lékařem, aby mu pomohl. S takovýmto pojetím samozřejmě nemůže praxe pracovat. Jde tedy zejména o situace, aby (především v případě těžších operací) dal lékař pacientovi dostatečný prostor a klid, aby se s navrhovaným postupem seznámil a rozhodl se. Za takovou situaci rozhodně nelze považovat, pokud lékař pacientovi v čekárně předhodí předepsaný formulář a stojí nad ním, dokud nepodepíše (a ještě k tomu tlačí pacienta, aby si pospíšil, protože sám pospíchá).

To ostatně souvisí s další požadovanou kvalitou souhlasu, a to, že musí jít o souhlas informovaný. Východiskem přitom je, že lékař je považován za profesionála a pacient oproti tomu zpravidla za laika – cílem tedy je alespoň částečně vyrovnat informační deficit, který mezi stranami je. Zákon přitom přesně stanoví alespoň rámcově, jaké informace před projevem souhlasu musí lékař pacientovi sdělit. Zjednodušeně řečeno musí být pacient poučen o pravděpodobném původu nebo příčině nemoci a o navrhovaném postupu včetně vysvětlení celkového účelu a konkrétních úkonů. V praxi celkem opomíjeným aspektem je to, že lékař musí pacienta obeznámit i s alternativními možnostmi, kdy zároveň musí vysvětlit jejich menší vhodnost, resp. musí vysvětlit, proč dává přednost primárně navrženému postupu. V neposlední řadě by měl být též informován o možnosti, že může určit osoby, které se o jeho zdravotním stavu dozvědět mohou, nebo taky určitým osobám naopak výslovně zakázat přístup k těmto informacím. Opět si takto barvitý postup lze představit u náročnějších lékařských zákroků; u těch bagatelních se předpokládá určitá obecná znalost mezi laickou veřejností, kdy tedy není nutné jít tolik do detailů – každopádně v žádném případě není od věci se zeptat. Je též nutno zdůraznit, že tyto informace musí být pacientovi podány tak, aby jim rozuměl – lékař by se tedy měl vyvarovat použití např. až moc odborných výrazů (na druhou stranu se ale znovu předpokládá, že jisté odborné termíny jsou známy i laické veřejnosti – např. infarkt nebo amputace).

Souhlas tedy nejčastěji dáváme slovně nebo už jen tím, že pokud nám bude řečeno, že se nám chystají odebrat krev, tak nastavíme ruku. Zákon je v tomto ohledu velice neformální, neboť povinná písemná podoba souhlasu (tedy že pacient podepíše nějaký papír) je tu pouze v případě, že tak výslovně stanoví zákon. V ostatních případech je to na úvaze lékaře. Listinná podoba mu totiž výrazně ulehčí případné dokazovaní, pokud by se např. řešilo, zda postupoval s náležitou péčí. V souvislosti s výše zmíněnou informovaností se též v praxi stává značný neduh, že lékař má formulářově předpřipravené informace k postupu a tím považuje věc za vyřízenou. Tento postup ale také není zrovna v pořádku – není nic proti ničemu, pokud lékař užije standardizovaný formulář, ale každopádně by tu měla proběhnout jistá míra individualizace na případ konkrétního pacienta. Krom toho by měl lékař vždy tento formulář nějak slovně doprovodit a zeptat se, zda pacient opravdu všemu rozumí.

Závěrem tedy jen shrnu, že z hlediska práva není pacient tak bezmocný, jak se může zdát. Lékaři jsou též jen lidé, ale je nutné, aby i s pacienty zacházeli jako s lidmi a respektovali jejich autonomii vůle.

S přáním pevného zdraví

 

Josef Doubek

odborný právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Papírové recepty zůstanou zachovány

Již před osmi lety došlo k zahájení zkušebního provozu centrálního úložiště elektronických receptů. Od té doby se projevovaly snahy prosadit elektronické recepty v celé republice. První elektronické recepty se v oběhu objevily roku 2010. Provázelo je ovšem množství jak kladných, tak negativních ohlasů.

Tento nový druh receptů by měl ušetřit čas jak pacientům, tak lékařům, jelikož by nebylo nutné chodit si pro každý recept za lékařem a lékař by mohl recepty vypisovat v čase, jaký si určí sám. Také by se tímto novým postupem mělo zamezit falšování receptů. Zejména pro mladší generace je lákavá představa objednání receptu telefonním hovorem, nebo pouhou SMS. Další vizí do budoucna, která se jeví lákavá, je nakupování léků přes internet a jejich následné doručení kurýrem až do domu, což by bylo prospěšné starším pacientům. Lékaři se také naskytuje možnost kontrolovat, jestli pacient léky skutečně z lékárny vyzvedává. Z řad poslanců se dokonce ozývá názor, že systém elektronických receptů by dokázal ročně ušetřit až dvě miliardy korun.

Naproti tomu se v této tematice ozývá i značné množství problémů, které se se zavedením elektronických receptů, a jejich provozem spojují. Zejména fakt, že velké množství lékařů vůbec nepoužívá ve svých ordinacích počítač, představuje spoustu komplikací. Přestože je již centrální úložiště elektronických receptů v provozu, drtivá většina lékařů stále využívá recepty papírové. Nemalé náklady, které již byly do elektronických receptů investovány, tudíž neodpovídají využívání nového systému. Skeptici také zmiňují fakt, že tímto způsobem předepisování receptů, kdy pacient nemusí vůbec chodit, si lékař nemůže ověřit, jak léčba probíhá, což je v rozporu s odbornými pravidly poskytování lékařské péče. Navíc stejně není možné ověřit, jestli pacient léky skutečně používá, pouze, jestli si je v lékárně vyzvedl.

V současnosti schválila vláda novelu zákona o léčivech, která umožní lékařům i nadále předepisovat léčivé přípravky na recepty jak v listinné, tak v elektronické podobě. Podle platné legislativy mělo být totiž od 1. ledna 2015 možné léčivé přípravky předepisovat pouze na elektronické recepty, a novela tak v podstatě umožní zachování stávajícího stavu. Nicméně nejde o konečné rozhodnutí, mnoho poslanců prosazuje pouhé odložení. Na otázku, za jak dlouho se dočkáme povinných elektronických receptů, si tedy budeme muset počkat.

Helena Gottfriedová
Odborná právní poradkyně

Hygienické kontroly táborů aneb čistota musí být

Léto už je v plném proudu a spolu s ním se objevuje jeden letní tábor za druhým. Rodiče se jen zdráhavě loučí se svými ratolestmi a představují si hrůzy, které se jejich potomkům můžou stát. Možná je však uklidní pomyšlení, že i tábory podléhají různým pravidlům a kontrolám.

Abychom se v letních pobytech vyznali, musíme rozlišovat zotavovací akce a jiné podobné akce. Zotavovacími akcemi rozumíme organizovaný pobyty 30 a více dětí do věku 15 let na minimálně 5 dní, jejichž cílem je posílit zdraví dětí, zvýšit tělesnou zdatnost, popřípadě získat specifické znalosti či dovednosti. Tyto typy pobytů mají povinnost se ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví. Naopak akce, které mezi zotavovací nepatří, tuto povinnost nemají. Počet dětí je menší než 30 nebo trvá po dobu kratší než 5 dnů.  Také počet záležitostí, které musí pro chod pobytu zajistit, je výrazně nižší než u zotavovacích akcí.

 Ke dni 30. 6. 2014 obdržely krajské hygienické stanice údaje o počtu konání letních dětských rekreací na území ČR. Ve výsledku jde o 1 486 zotavovacích akcí a 2 379 běhů (části akce). Celkový počet dětí, který se táborů a jiných akcí letos zúčastní, čítá 151 120 dětí. Také v letošním roce jsou naplánovány hygienické kontroly, na které klade důraz zejména ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.  Oproti loňskému roku jsou počty značně nižší. Loni se uskutečnilo 1 899 zotavovacích akcí, kterých se účastnilo 175 478 dětí. Orgány ochrany veřejného zdraví v nich provedli 1 234 kontrol a v průběhu celé sezóny nebyl vydán žádný zákaz konání zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti. „Také v letošním roce se hygienici na kontroly chystají a doufáme, že výsledek bude stejně pozitivní,“ doplňuje hlavní hygienik Vladimír Valenta.  V počtu konání zotavovacích akcí vede s počtem 198 Jihočeský kraj. V těsném závěsu za ním je se 191 zotavovacími akcemi Vysočina a třetí místo si odnáší Královohradecký kraj s počtem 153 akcí.

O podmínkách, které musí akce splňovat, pojednává předpis o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Pokud jde o umístění tábora, měl by ležet mimo území, kde lze předpokládat nadměrné znečištění vzduchu. Nutná je také přístupová cesta. Zotavovací akce se pořádají buď ve stavbách, nebo ve stanech, přičemž pro každý z prostorů jsou určeny další specifické podmínky. Na jedno umyvadlo by mělo vycházet 5 dětí, jedna sprchová růžice na 30 dětí a na 1 záchod 15 dětí. Tedy pokud budeme pořádat tábor se 30 dětmi, budeme potřebovat zařídit 6 umyvadel, 1 sprchu a 2 záchody. Samozřejmě se může stát, že některé z dětí onemocní. Z toho důvodu je povinné mít k dispozici izolaci a ošetřovnu. Na 30 dětí se zřizuje jedno lůžko. V průběhu zotavovací akce musí být prováděn denní úklid všech prostor sloužících zotavovací akci. Pitné vody musí být dostatek pro veškeré činnosti a musí splňovat hygienické podmínky.

Dostáváme se k tematice stravování. Prostory pro stravování musí být s výjimkou ohniště vždy zastřešené a chráněné před nepříznivými vlivy počasí. Musí zde být obsaženy prostory pro přípravu, pro konzumaci, pro skladování a pro mytí nádobí. Pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být z materiálu způsobilého pro styk s potravinami. Důležitým bodem je důkladný úklid těchto prostor. Také skladování musí být věnována dostatečná pozornost, aby bylo prováděno pečlivě. Denní menu se skládá ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře, přičemž jedno z hlavních jídel musí být podáváno teplé. Nápoje musí být pro účastníky zotavovací akce k dispozici celý den.  Pokud jde o režim dne, musí být pevně stanovena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování.  Děti do 10 let musí mít k dispozici nejméně 9 hodin spánku, starším dětem stačí 8 hodin. Osoby činné mají také povinnost kontrolovat děti ohledně oblečení, obuvi a hygieny. Koupání musí probíhat pod dohledem osoby činné, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu.

Takto vypadají zestručněné podmínky, které je nutno splnit k úspěšnému absolvování kontroly. Nezbývá než čekat, jestli bude letošní rok stejně úspěšný jako loňský.

Helena Gottfriedová

Odborná právní poradkyně