Menu

Hygienické kontroly táborů aneb čistota musí být

Léto už je v plném proudu a spolu s ním se objevuje jeden letní tábor za druhým. Rodiče se jen zdráhavě loučí se svými ratolestmi a představují si hrůzy, které se jejich potomkům můžou stát. Možná je však uklidní pomyšlení, že i tábory podléhají různým pravidlům a kontrolám.

Abychom se v letních pobytech vyznali, musíme rozlišovat zotavovací akce a jiné podobné akce. Zotavovacími akcemi rozumíme organizovaný pobyty 30 a více dětí do věku 15 let na minimálně 5 dní, jejichž cílem je posílit zdraví dětí, zvýšit tělesnou zdatnost, popřípadě získat specifické znalosti či dovednosti. Tyto typy pobytů mají povinnost se ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví. Naopak akce, které mezi zotavovací nepatří, tuto povinnost nemají. Počet dětí je menší než 30 nebo trvá po dobu kratší než 5 dnů.  Také počet záležitostí, které musí pro chod pobytu zajistit, je výrazně nižší než u zotavovacích akcí.

 Ke dni 30. 6. 2014 obdržely krajské hygienické stanice údaje o počtu konání letních dětských rekreací na území ČR. Ve výsledku jde o 1 486 zotavovacích akcí a 2 379 běhů (části akce). Celkový počet dětí, který se táborů a jiných akcí letos zúčastní, čítá 151 120 dětí. Také v letošním roce jsou naplánovány hygienické kontroly, na které klade důraz zejména ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.  Oproti loňskému roku jsou počty značně nižší. Loni se uskutečnilo 1 899 zotavovacích akcí, kterých se účastnilo 175 478 dětí. Orgány ochrany veřejného zdraví v nich provedli 1 234 kontrol a v průběhu celé sezóny nebyl vydán žádný zákaz konání zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti. „Také v letošním roce se hygienici na kontroly chystají a doufáme, že výsledek bude stejně pozitivní,“ doplňuje hlavní hygienik Vladimír Valenta.  V počtu konání zotavovacích akcí vede s počtem 198 Jihočeský kraj. V těsném závěsu za ním je se 191 zotavovacími akcemi Vysočina a třetí místo si odnáší Královohradecký kraj s počtem 153 akcí.

O podmínkách, které musí akce splňovat, pojednává předpis o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Pokud jde o umístění tábora, měl by ležet mimo území, kde lze předpokládat nadměrné znečištění vzduchu. Nutná je také přístupová cesta. Zotavovací akce se pořádají buď ve stavbách, nebo ve stanech, přičemž pro každý z prostorů jsou určeny další specifické podmínky. Na jedno umyvadlo by mělo vycházet 5 dětí, jedna sprchová růžice na 30 dětí a na 1 záchod 15 dětí. Tedy pokud budeme pořádat tábor se 30 dětmi, budeme potřebovat zařídit 6 umyvadel, 1 sprchu a 2 záchody. Samozřejmě se může stát, že některé z dětí onemocní. Z toho důvodu je povinné mít k dispozici izolaci a ošetřovnu. Na 30 dětí se zřizuje jedno lůžko. V průběhu zotavovací akce musí být prováděn denní úklid všech prostor sloužících zotavovací akci. Pitné vody musí být dostatek pro veškeré činnosti a musí splňovat hygienické podmínky.

Dostáváme se k tematice stravování. Prostory pro stravování musí být s výjimkou ohniště vždy zastřešené a chráněné před nepříznivými vlivy počasí. Musí zde být obsaženy prostory pro přípravu, pro konzumaci, pro skladování a pro mytí nádobí. Pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být z materiálu způsobilého pro styk s potravinami. Důležitým bodem je důkladný úklid těchto prostor. Také skladování musí být věnována dostatečná pozornost, aby bylo prováděno pečlivě. Denní menu se skládá ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře, přičemž jedno z hlavních jídel musí být podáváno teplé. Nápoje musí být pro účastníky zotavovací akce k dispozici celý den.  Pokud jde o režim dne, musí být pevně stanovena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování.  Děti do 10 let musí mít k dispozici nejméně 9 hodin spánku, starším dětem stačí 8 hodin. Osoby činné mají také povinnost kontrolovat děti ohledně oblečení, obuvi a hygieny. Koupání musí probíhat pod dohledem osoby činné, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu.

Takto vypadají zestručněné podmínky, které je nutno splnit k úspěšnému absolvování kontroly. Nezbývá než čekat, jestli bude letošní rok stejně úspěšný jako loňský.

Helena Gottfriedová

Odborná právní poradkyně