Menu

Aktuality

Gerta Mazalová – pro Český rozhlas Brno – o aktuálních podvodných případech, které zneužívají současný nouzový stav.

Vysíláno 14.5. v 10.30

Poslechnete si zde:

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/brno/9/2020-05-14

odpovědi na dotazy internetového deníku (6.5. 2020) Investigace. cz odpovídá GM

Na dotazy reportéra internet. deníku investigace.cz  Jakuba Šimáka
odpovídá předsedkyně GertaMazalová :

1) Setkala se Vaše asociace s podvody týkajících se zmíněných produktů?Ano, setkáváme se poměrně často s problematikou podvodných prodejců a to nejen při podomním prodeji v obcích, městech, kde je podomní prodej zakázán, ale i při telefonních nabídkách, nákupech na e-shopech a pod.
2) Cílí podle Vás tito „online podvodníci“ primárně na seniory? Pokud ano, proč?Samozřejmě, cílí. Je to z důvodu, že senioři jsou většinou nejvíce rizikovou skupinou, osamělí, nemocní, zdrav. postižení a důvěřiví. Navíc mají pevný důchod ( i když často malý), takže je zde jistota, že fin. prostředky zde jsou jisté na rozdíl od mladých lidí, kteří přijdou o zaměstnání a nemají pak z čeho platit případné dluhy. V poslední době, kdy je nařízen omezený pohyb osob z důvodu nebezpečí koronaviru, jsou prakticky sami a bez ochrany svých blízkých, o to více jsou zranitelnější.

3) Pomáhala Vaše asociace s obranou spotřebitelských práv na straně podvedených klientů v těchto konkrétních případech? Pokud ano, nakolik byla Vaše asistence úspěšná, byli Vaši klienti odškodněni?Naše organizace poskytuje spotřebitelům osobní, telefonní a emailové poradenství, z toho je naprosto nenahraditelné právě poradenství osobní, kdy nám spotřebitelé donesou veškerou dokumentaci, smlouvy atd, takže jim můžeme napsat vše potřebné k reklamacím, odstoupením od smluv, pokus o smír, předžalobní výzvy a pod. Spotřebitelé by sami nezvládli tyto věci sepsat a pomoc advokátů je pro některé z nich  nedostupná z důvodu ceny. Od nás si pak zanese vše jen na poštu. Jejich problémy sledujeme až do vyřešení.
Jinak je můžeme také odkázat na ČOI, která poskytuje také mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR), které je bezplatné.Naše organizace nemůže zastupovat spotřebitele u soudu, máme jen omezenou svou činnost jako nezisková organizace, která poskytuje svou bezplatnou pomoc v 9 krajích ČR, kde máme 16 bezplatných osobních poraden.

4) Proč je podle Vás v Česku vymahatelnost práv spotřebitelů obtížná? Podílí se Vaše asociace na legislativních změnách, které by mohly tento stav zvrátit? Pokud ano, jakých?Vymahatelnost práv je u nás opravdu velmi obtížná i když se podvodník najde, neprokáže se mu úmysl a policie vše většinou odloží. Soudy jsou zase drahé a trvají léta, to je pro starší lidi velmi složité.
Ano, na legislativních změnách se samozřejmě podílíme, připomínkujeme některé návrhy novel zákonů, také se vyjadřujeme i k některým Evropským směrnicím prostřednictvím MPO ČR, kde jsme členy Spotřebitelského výboru.

Předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová řekne, co by nemělo chybět v nájemní smlouvě, jak je to s běžnou úpravou bytu a kdo platí opravy.

https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-najemni-smlouva-8188857

Poradna – strach z koronaviru využívají i tzv. energetičtí šmejdi. Jak se bránit? Odpoví předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová.

https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-8174041

Přečtěte si informace o nás v Týdeníku Povzbuzení, kde najdete i zajímavosti z projektu MPSV „Politika stárnutí“, kterého se účastníme ve spolupráci s krajskou koordinátorkou Danou Žižkovskou, pro Jihomoravský kraj. SOS-Asociace, z.s.

Dne 9.3.2020 proběhly na Senior Akademii Městské policie 3 přednášky na témata:

Novinky v telekomunikacích, jejich vysvětlení spotřebitelům – Mgr. Alena  Máčová

Potraviny, jak je nakupovat a vybírat, reklamace a skladování – poradkyně Vendula Kourková


Nekalé praktiky některých prodejců, jak se jim bránit, případy z praxe – Gerta Mazalová

Dne 2.3.2020 proběhly na Senior Akademii Městské policie 3 přednášky na témata:

Představení SOS-Asociace a její činost, změny v legislativě  – Gerta Mazalová


Telekomunikace a problémy s prodejci energií -šmejdy, – Mgr. Jan  Hejtmánek

Bezpečné nákupy, reklamace, na co má spotřebitel právo – Mgr. Alena Máčová

Hostem České televize v novém lifestylovém magazinu „Život na třetí“ pro seniory na téma : „Jak se bránit šmejdům“ je předsedkyně SOS-Asociace, z.s. Gerta Mazalová

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13404334388-zivot-na-treti/320291310142011/

https://www.facebook.com/zivotnatreti/

SOS – Asociace, z.s. odmítá návrh zákona umožňující cestovním kancelářím vnutit zákazníkům poukaz na zájezd – Tisková zpráva ze dne 7. dubna 2020

SOS – Asociace, z.s. nedávno publikovala na svém webu souhrn zákonných práv zákazníků v souvislosti se zrušením zájezdu. V něm jsme mj. upozorňovali spotřebitele, že cestovní kanceláře v praxi mnohdy matou zákazníky tím, že jim prezentují výměnu zrušeného zájezdu za poukaz na zájezd (voucher) jako jediné možné řešení situace a odmítají zákazníkům vracet peníze, ačkoliv na to mají zákazníci právo. Vrácení zaplacených plateb zákazníkovi má dle § 2536a Občanského zákoníku proběhnout nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Výměna zájezdu za poukaz je samozřejmě možná dle dohody stran a SOS – Asociace, z.s. nemá nic proti tomu, aby zákazník tímto způsobem projevil v této těžké době solidaritu s cestovní kanceláří a jejími zaměstnanci, ale cestovní kancelář nemůže toto řešení zákazníkovi vnutit navzdory jeho zákonným právům.

Ministerstvo pro místní rozvoj však nyní přišlo s návrhem zákona (označený jako Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu), který má cestovním kancelářím umožnit, aby byl namísto vrácení peněz zákazníkovi vnucen poukaz na zájezd a cestovní kancelář tak nemusela zákazníkovi vrátit peníze po dobu tzv. „ochranné doby“, jež má skončit až 31.8. 2021. Zákazník by tak buď musel poukaz využít na základě nabídky cestovní kanceláře po uvolnění současných omezení, nebo by při nevyužití poukazu získal své peníze zpět až po uplynutí ochranné doby, tj. až v září 2021.

SOS – Asociace, z.s. upozorňuje na to, že navržená úprava je v rozporu s evropským právem, kdy Česká republika je povinna dodržet směrnici EP a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, dle které zákazníkem zaplacené platby za zájezd, případně snížené o přiměřené stornopoplatky, musí být zákazníkovi vráceny „bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů po ukončení smlouvy“ (čl. 12 odst. 4 směrnice). Tvrzení navrhovatele v důvodové zprávě o tom, že vyšší právní sílu než směrnice má nyní princip proporcionality a že návrh zákona sleduje splnění primárního cíle směrnice, kterým je „vysoký standard ochrany spotřebitele“, snad navrhovatel nemůže myslet vážně. Návrh zákona standard ochrany spotřebitele naopak zásadně snižuje a jeho jediným cílem je podpora cestovních kanceláří na úkor spotřebitelů.

Navržená úprava má být použita retroaktivně, když se má vztahovat na zájezdy s termínem zahájení od 20.2. 2020 do 31.8. 2020. To je zcela nepřípustný zásah do již nabytých práv zákazníků, neboť mnoho spotřebitelů již realizovalo své právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu, které byly tudíž zrušeny od počátku a zákazníkům vznikla peněžitá pohledávka na vrácení zaplacené ceny zájezdu dle zákona, do něhož se teď vláda retroaktivně „vlamuje“ a mění tak již vzniklá práva zákazníka. Takový retroaktivní zásah do práv soukromých osob je nepřípustný.

Navržená úprava je právní paskvil. Z problematické ochranné doby jsou navrženy kazuistické výjimky, které logicky nemohou postihnout všechny situace, kdy je zadržení peněz zákazníkovi nespravedlivé. Např. OSVČ, kteří přišli o zakázky a příjmy v těchto výjimkách nejsou. V zákoně je několik dalších nelogičností, které by se v rámci standardního legislativního procesu jistě vyřešily, ale v případě schvalování tohoto návrhu ve stavu legislativní nouze hrozí, že bude schválen velmi nekvalitní právní předpis.

SOS – Asociace, z.s. chápe záměr státu pomoci cestovním kancelářím vypořádat se s tíživou situací vzniklou v důsledku koronavirové pandemie. Není však možné, aby stát tímto způsobem nutil spotřebitele, aby to byli oni, kdo ponese finanční zátěž pomoci cestovním kancelářím a kdo tak ve svém důsledku cestovním kancelářím poskytne bezúročnou půjčku.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: „Mnozí spotřebitelé jsou také velmi ekonomicky zasaženi v důsledku opatření přijímaných v rámci boje s koronavirovou pandemií a na vrácení peněz ze zrušeného zájezdu nyní oprávněně čekají jako na určitý mimořádný příjem, který dle zákona mají dostat. Není fér, aby nyní stát rozhodl, že se tito spotřebitelé mají tohoto příjmu dočasně vzdát. Spotřebitelé samozřejmě mohou pomoci podnikatelům v oblasti cestovního ruchu a s cestovní kanceláří se na poskytnutí poukazu na zájezd dohodnout, ale stát je k tomu přece nemůže nutit. Stát by tímto návrhem ve snaze pomoci jednomu subjektu poškozoval subjekt jiný. Na pomoc cestovnímu ruchu se musí najít jiné zdroje.“

SOS – Asociace, z.s. tak návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu odmítá v celém rozsahu jako systémově špatný a apeluje na zákonodárce, aby tento návrh nepodpořili.

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 607 113 703

SOS – Asociace, z.s. přináší na svém webu přehled práv spotřebitelů při rušení zájezdu

SOS – Asociace, z.s. přináší na svém webu přehled práv spotřebitelů při rušení zájezdu

Tisková zpráva ze dne 6. dubna 2020

Spotřebitelé se na SOS – Asociaci, z.s. nyní v souvislosti s aktuální situací kolem koronavirové pandemie častěji obrací s dotazy na rušení zájezdů. Na našich webových stránkách proto nyní přinášíme přehled práv spotřebitelů v souvislosti s rušením zájezdů, aby se spotřebitelé mohli lépe zorientovat ve své konkrétní situaci.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k důvodům publikace tohoto přehledu uvádí: „Vycházíme z praktických zkušeností našich spotřebitelů v rámci naší poradenské činnosti. Některé cestovní kanceláře přicházejí s velmi inovativním výkladem právní úpravy, některé poskytují spotřebitelům velmi zavádějící či vyloženě nesprávné informace. Proto jsme se rozhodli informovat spotřebitele o jejich právech i prostřednictvím stručného textu na našem webu.

Spotřebitelé si např. nejsou jistí, na co mají zákonný nárok, co musí a nemusí akceptovat. Dotazy spotřebitelů se často týkají např. výměny zájezdu za poukaz na zájezd (voucher), kdy je tato varianta mnohdy prezentována zákazníkům jako jediná možná. Tak tomu ale není. Výměna zájezdu za poukaz na zájezd je realizována na základě dohody smluvních stran, k níž nelze zákazníka nijak nutit. Chce-li zákazník poukaz akceptovat a pomoci tak v současné složité situaci zabránit větší destabilizaci sektoru cestovního ruchu, je to chvályhodné. Nelze to však prezentovat jako jediné možné řešení a poukaz spotřebiteli vnucovat. I spotřebitel může být aktuálně v těžké finanční situaci. Je proto třeba, aby spotřebitel znal svá práva a různé možnosti a mohl se informovaně rozhodnout.

Setkali jsme se např. s tím, že cestovní kancelář tvrdila spotřebitelce, že k vrácení zaplacené ceny zájezdu snížené o stornopoplatky dojde až za několik měsíců, protože v nouzovém stavu neplatí žádné zákonné lhůty. Prý to vychází ze stanoviska jejich advokátní kanceláře. Gerta Mazalová k tomu dodává: „Pokud opravdu nějaká advokátní kancelář tvrdí, že v rámci nouzového stavu neplatí žádné zákonné lhůty splatnosti v soukromoprávních vztazích, pak gratuluji jejím klientům, kteří mohou tímto stanoviskem argumentovat pro pozdržení plateb faktur vystavených touto advokátní kanceláří. Jinak je to ale nesmysl, žádné mimořádné opatření se lhůty pro vrácení plateb za zrušené zájezdy netýká a tyto lhůty tak platí i nyní. Lze jistě pochopit, že některé cestovní kanceláře pracují v omezeném režimu a za takové situace je drobné prodlení s vrácením plateb omluvitelné. Nelze však spotřebitele strašit pozdržením plateb a tlačit je tak do přijetí poukazu na zájezd. Takové jednání by bylo nekalou obchodní praktikou.“

Kromě informací na našem webu mohou spotřebitelé i nadále využívat naše individuální poradenství, nyní však poskytované pouze telefonicky a elektronicky.

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 607 113 703