Menu

Aktuality

PODMÍNKY PORADENSTVÍ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ SOS – ASOCIACE, z.s. 

Kdo jsme, s čím spotřebitelům radíme a proč je nutné se seznámit s těmito Podmínkami?

Tyto Podmínky jsme zpracovali a řídíme se jimi zejména proto, abychom splnili požadavky evropské i české legislativy.

Spotřebitel je před poskytnutím poradenství povinen seznámit se s obsahem těchto Podmínek. Zároveň jsou vyvěšeny v osobních poradnách SOS – Asociace, z.s. a na jejím webu (https://www.asociace-sos.cz/)…v sekci e-spotřebitel.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ SOS – ASOCIACE, z.s.
(dále „Podmínky“)
I. Kdo jsme, s čím spotřebitelům radíme a proč je nutné se seznámit s těmito Podmínkami?
Vážení spotřebitelé,
naše organizace je Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s., IČO: 22832793, se sídlem: Mečová 368/5, Brno-město, 602 00 Brno, spolek zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L vložka 14258 (dále též jen jako „SOS – Asociace“). Jsme nestátní nezisková spotřebitelská organizace, která mj. poskytuje bezplatné poradenství v oblasti ochrany spotřebitele.
Tyto Podmínky jsme zpracovali a řídíme se jimi zejména proto, abychom splnili požadavky evropské i české legislativy – konkrétně se jedná o zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a nařízení EP a Rady č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Spotřebitel je před poskytnutím poradenství povinen seznámit se s obsahem těchto Podmínek. Jsou vyvěšeny v osobních poradnách SOS – Asociace a na jejím webu (https://www.asociace-sos.cz/). Je-li Vám cokoliv nejasného, můžete nás požádat o vysvětlení kteréhokoliv bodu těchto Podmínek. Využijete-li naše telefonické poradenství, bude Vám před poskytnutím poradenství poskytnuta stručná informace o tom, kde je možno tyto Podmínky najít a budou Vám sděleny základní principy poskytování poradenství dle těchto Podmínek.
Poradenství dle těchto Podmínek je poskytováno POUZE SPOTŘEBITELŮM. Spotřebitelem se pro tyto účely rozumí fyzická osoba, která ve smluvním nebo jiném právním vztahu, jehož se poradenství týká, nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatelé nejsou oprávněni poradenství dle těchto Podmínek využívat.
Žádáte-li jako spotřebitel SOS – Asociaci o poskytnutí poradenství dle těchto Podmínek, potvrzujete zároveň, že jste spotřebitelem ve smyslu Podmínek (viz výše), že jste se s těmito Podmínkami seznámil, plně jim porozuměl a že souhlasíte s pravidly poskytování poradenství, která tyto Podmínky obsahují.
II. Naše poradenství je pro spotřebitele zcela bezplatné. A jak se na nás můžete obracet?
Poradenství je SOS – Asociací poskytováno spotřebitelům ZCELA ZDARMA – tedy řečeno „jazykem právníků“: bez vzniku jakékoliv povinnosti spotřebitele k poskytnutí peněžitého protiplnění za poskytnuté poradenství SOS – Asociace. Náklady SOS-Asociace na poradenství jsou plně hrazeny z rozpočtu SOS – Asociace. Využijete-li telefonického, e-mailového či korespondenčního poradenství, musíte si pochopitelně „ze svého“ hradit svoje náklady na využití telekomunikačních, datových či

poštovních služeb dle aktuálních ceníků poskytovatelů těchto služeb. SOS-Asociace používá k poskytování telefonického poradenství výhradně linky s běžným tarifem.
SOS – Asociace poskytuje dle těchto Podmínek poradenství v oblasti ochrany spotřebitele ve svých osobních poradnách (osobní poradenství), telefonicky (telefonické poradenství) a prostřednictvím elektronické pošty (e-mailové poradenství). Pouze výjimečně je poradenství poskytováno též formou písemné komunikace doručované s využitím poštovních služeb (korespondenční poradenství); zejména jde o případy, kdy spotřebitel nemůže využít e-mailové poradenství. Korespondenční poradenství však může být, zejména s ohledem na jeho náklady, dočasně či zcela omezeno.
III. Kdo Vám u nás radí a kde?
Poradenství dle těchto Podmínek zajišťuje SOS – Asociace vlastními poradci, kteří jsou pro účely spotřebitelského poradenství SOS-Asociací proškoleni. Komunikace s našimi poradci probíhá v prostorách SOS – Asociace či prostřednictvím oficiálních kontaktních telefonů a mailových adres SOS – Asociace zveřejněných na webu SOS – Asociace (https://www.asociace-sos.cz/). Komunikuje-li spotřebitel s poradcem mimo prostory SOS – Asociace či mimo oficiální kontaktní telefony a mailové adresy, nejedná se o poskytování poradenství SOS – Asociace podle těchto Podmínek.
IV. Jak naše poradenství funguje z pohledu práva? Co byste nám všechno měli „říci“ a předat? Jak Vám poradíme my?
Sdělíte-li SOS – Asociaci svůj spotřebitelský problém, vyjadřujete tím zároveň svoji vůli využít naše poradenství v souladu s pravidly těchto našich Podmínek. Měli byste nám stručně sdělit podstatné skutečnosti. Případně nám též můžete předat podklady, které považujete za nezbytné k tomu, abychom si mohli udělat názor na spotřebitelský problém, s nímž chcete poradit.
Je však vždy na Vašem vlastním uvážení, jaké konkrétní skutečnosti a podklady SOS – Asociaci sdělíte či předáte. To samozřejmě platí i tehdy, pokud až v průběhu poskytování poradenství dle těchto Podmínek vyplynula potřeba sdělení nějaké konkrétní skutečnosti či předání nějakého podkladu. Veškeré podklady, které nám chcete předat, však vždy musíte předat buď ve formě kopie či v elektronické podobě, případně nám umožnit jejich okopírování. SOS – Asociace je oprávněna odmítnout převzetí podkladu v originálu.
SOS – Asociace se zavazuje spotřebiteli na základě jím projevené vůle k využití spotřebitelského poradenství poskytnout poradenství. Toto poradenství bude vždy co nejvíce odpovídat konkrétnímu skutkovému stavu (a individuální situaci spotřebitele), jež vyplyne ze skutečností a podkladů spotřebitelem sdělených či předaných. Poradenství bude poskytnuto tak, aby podpořilo spotřebitele (je-li to možné) při využití jeho práv podle zákona či smlouvy nebo pro jeho ochranu v rámci řešeného problému. Součástí poradenství může být zejména zhodnocení pozice spotřebitele v rámci daného spotřebitelského problému, včetně zhodnocení podkladů předaných spotřebitelem, informace

o relevantní právní úpravě a doporučení dalšího postupu, který může spotřebitel na základě vlastního uvážení využít či nevyužít. Spotřebiteli též mohou být v rámci poradenství předány návrhy či vzory listin, které může spotřebitel na základě vlastního uvážení využít pro své osobní potřeby, zejména pro řešení svého spotřebitelského problému.
V. Měli byste vědět i to, za co Vám „neručíme“, respektive ani ručit nemůžeme…
SOS – Asociace, z.s. nenese žádnou odpovědnost za poškození či ztrátu dokumentu, který jí byl předán jako podklad při sdělení spotřebitelského problému.
Při poskytování spotřebitelského poradenství dle těchto Podmínek si SOS – Asociace samozřejmě musí vytvořit též určitý názor na spotřebitelem předložený a popsaný problém. Považujeme však za nezbytné Vás výslovně upozornit na následující:
a) Náš názor na Vámi popsaný spotřebitelský problém může být odlišný od konečného právního názoru soudů či jiných orgánů, které mohou závazně rozhodovat případný vzniklý spor.
b) Při využití poradenství mějte na vědomí, že bezplatné spotřebitelské poradenství dle těchto Podmínek z pochopitelných důvodů nemůže zcela nahradit komplexní odborné služby advokáta, notáře, znalce či jiného profesionála. Poradenství dle těchto Podmínek není poskytováním právní služby. Jde o bezplatné poradenství sloužící k informování spotřebitele o možnostech řešení jeho spotřebitelského problému.
c) Rozhodnutí, zda využijete informace a postupy, které Vám sdělíme v rámci spotřebitelského poradenství, popřípadě rozhodnutí, zda a jak využijete návrhů či vzorů listin předaných v rámci spotřebitelského poradenství dle těchto Podmínek, je vždy zcela na Vašem vlastním svobodném uvážení. SOS – Asociace proto nenese žádnou právní odpovědnost za využití právního názoru sděleného při bezplatném spotřebitelském poradenství dle těchto Podmínek ani za případný neúspěch doporučeného postupu či za jakoukoliv újmu, kterou spotřebitel utrpěl či mohl utrpět v důsledku využití poradenství dle těchto Podmínek.
VI. Jak je to s ochranou Vašich osobních údajů při spotřebitelském poradenství?
Své osobní údaje poskytujete SOS – Asociaci dobrovolně (na základě smluvního principu) dle těchto Podmínek. Nejste k jejich poskytnutí ze zákona povinen/povinna. Pokud nám však neposkytnete osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí konkrétnější rady, poskytne Vám SOS-Asociace zpravidla poradenství pouze v obecné rovině, případně konkretizované pouze do té míry, jakou umožňují Vámi sdělené informace.
Při poskytování poradenství dle těchto Podmínek proto SOS – Asociace zpracovává osobní údaje, které jí spotřebitel při využití poradenství dle těchto Podmínek sdělil či předal. Zpracování osobních údajů se

řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a od 25.5. 2018 také nařízením EP a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Využijete-li našeho spotřebitelského poradenství podle těchto podmínek, dáváte tím zároveň najevo, že jste skutečně oprávněn(a) sdělit či předat SOS-Asociaci všechny osobní údaje, které nám pro účely využití poradenství dle těchto Podmínek sdělujete či předáváte, a to i když se bude jednat o osobní údaje třetích osob. Spotřebitel je povinen informovat třetí osoby o předání jejich osobních údajů SOS – Asociaci a seznámit je s obsahem těchto Podmínek. Na vyžádání SOS – Asociace je spotřebitel povinen prokázat SOS – Asociaci splnění uvedených oprávnění k předání osobních údajů a splnění uvedených povinností vůči třetím osobám. V případě porušení těchto pravidel nebudou předané osobní údaje nijak zpracovávány a budou neprodleně skartovány.
Spotřebitel nebude SOS – Asociaci předávat při poskytování poradenství dle těchto Podmínek žádné citlivé osobní údaje ve smyslu § 4 písm. b) ZOOÚ ani osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR (jde např. o osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu apod.). Je-li předání osobních údajů dle předchozí věty nezbytné k poskytnutí poradenství dle těchto Podmínek, budou tyto údaje zpracovávány pouze na základě výslovného písemného souhlasu spotřebitele v listinné či elektronické podobě ke zpracování takových údajů za účelem poskytnutí poradenství spotřebiteli dle těchto Podmínek a za účelem evidence poskytnutého poradenství. Evidenci vedeme pro plnění zákonných povinností SOS – Asociace při správě a zpracování osobních údajů a ke splnění povinností SOS – Asociace při vykazování a kontrole plnění podmínek dotací z veřejných rozpočtů jejich poskytovatelům (např. ministerstva, kraje). V případě porušení pravidel dle tohoto odstavce nebudou předané osobní údaje nijak zpracovávány a budou neprodleně zlikvidovány.
SOS – Asociace prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jí byly spotřebitelem předány při poradenství dle těchto Podmínek, zpracovává pouze za účelem splnění svého závazku k poskytnutí poradenství dle těchto Podmínek a za účelem evidence poskytnutého poradenství, kterou vede pro plnění svých zákonných povinností při správě a zpracování osobních údajů a k plnění svých povinností SOS vykazování a kontroly plnění podmínek dotací z veřejných rozpočtů jejich poskytovatelům (např. ministerstva, kraje). V rámci evidence poskytnutého poradenství SOS – Asociace eviduje osobní údaje spotřebitele (tj. zejména jeho jméno, příjmení, datum narození a e-mail, dále jsou evidovány informace o podkladech předaných SOS – Asociaci spotřebitelem, typ řešeného případu, případně další osobní údaje nutné k poskytnutí poradenství dle těchto Podmínek). Využití osobních údajů pro jiný účel, než je uveden v tomto odstavci, je možné pouze na základě předchozího souhlasu subjektu údajů.
SOS – Asociace prohlašuje, že zpracovává osobní údaje, předané jí spotřebitelem, v souladu s těmito Podmínkami jako správce a zpracovatel v souladu se ZOOÚ a po 25. 5. 2018 také v souladu s GDPR a nepředává tyto osobní údaje ke zpracování žádnému zpracovateli, ani třetím osobám – kromě plnění právních povinností SOS – Asociace, jako je např. předání osobních údajů orgánům činným v trestním řízení při plnění povinnosti k součinnosti, či jejich předání poskytovatelům dotací při vykazování a

kontrole plnění podmínek dotací z veřejných rozpočtů. Při zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
VII. Jak dlouho budeme Vámi poskytnuté údaje zpracovávat a jaká máte práva při jejich zpracování?
Doba, po kterou budou osobní údaje SOS – Asociací evidovány, je stanovena na 10 let od posledního kontaktu se spotřebitelem. (Tato doba evidence osobních údajů je dána pravidly pro kontrolu použití prostředků z dotací, které vyplývají zejména ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.) Doba, po kterou budou uchovávány podklady spotřebitele, je stanovena na 3 roky od data jejich převzetí. (Tato doba uchovávání podkladů je odvozena z § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
Subjekt údajů má právo požadovat na SOS – Asociaci přístup k osobním údajům týkajícím se tohoto subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a má též právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že je osobní údaj zpracováván na základě souhlasu subjektu údajů (citlivé osobní údaje ve smyslu § 4 písm. b) ZOOÚ a osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR), má subjekt údajů právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Subjekt údajů je též oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu.
VIII. Odkdy jsou tyto Podmínky účinné a jak je to se změnami těchto Podmínek?
Tyto Podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018.
Změny těchto Podmínek budou zveřejňovány prostřednictvím vyvěšení nového znění Podmínek v osobních poradnách SOS – Asociace a na jejím webu. Na vztah spotřebitele a SOS – Asociace se aplikují tyto Podmínky ve znění účinném ke dni, kdy spotřebitel sdělil SOS – Asociaci svůj spotřebitelský problém, čímž zároveň vyjádřil svoji vůli využít naše poradenství v souladu s pravidly těchto Podmínek v čl. IV („Jak vlastně naše poradenství funguje z pohledu práva? Co byste nám všechno měli „říci“ a předat? Jak Vám poradíme my?“).
Tyto Podmínky a právní vztahy těmito Podmínkami neupravené se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dále ZOOÚ a od 25.5. 2018 též právní úpravou GDPR.
V Brně dne 19. 5. 2018
Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace, z.s.

Poradenský den BEZPEČNÁ ADRESA

Městská policie Brno připravuje poradenský den i za účasti SOS Asociace z.s.

Přijďte se poradit a inspirovat:

 1. 6. 2019 od 10:00 do 17:00 h na RIVIÉRU
  Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno Pisárky
  Okružní linka MHD č. 84 a 44, zastávka RIVIÉRA
  Osobní poradenství a praktické ukázky:
   Mechanické zabezpečovací systémy pro bytové i rodinné domy, byty a společné prostory. Elektronické přístupové systémy.
   Označování výrobků a význam označení pro výběr vhodného zabezpečení (RC třídy, certifikáty).
   Bezpečnostní kování, cylindrické vložky, systémy vlastního, společného, hlavního a generálního klíče.
   Zámky na kontejnery, popelnice, garážová vrata, schránky, rozvaděče, skříně, dvoukřídlé dveře, motocykly, jízdní kola, přívěs y.
   Bezpečnostní dveře, bezpečnostní a protipožární dveře, bezpečnostní fólie na skla, bezpečnostní okenice.
   Nůžkové mříže, pevné mříže, brány, ploty a zábradlí.
   Požární prevence v domácnostech a bytových domech, platné právní a technické normy.
   Práva a povinnosti nájemníků i nájemců, nájemní smlouvy, stanovení nájemného, výpovědi z nájmu atd.
   Problematika obecních bytů (běžné, sociální, startovací), povinnosti a práva žadatele, nájemníka, správce i vlastníka.
   Problematika bydlení a sousedských vztahů s osobami trpícími duševním onemocněním.
   Prezentace metod, techniky a možností zajišťování stop na místě vloupání do bytů, domů a jiných objektů – daktyloskopické
  stopy, mechanoskopické, trasologické, pachové, foto a video dokumentace atd.
   Prezentace portálu SOUSEDÉ.cz, který poskytuje on -line prostor s chytrými funkcemi, akčními nabídkami, odbornými radami,
  užitečnými tipy a novinkami ohledně bydlení.
   Prezentace služby VARUJ MĚ, která může majitele vozidel informovat o tom, že nechali na autě rozsvícená světla, otevřené
  okno nebo špatně zaparkovali. Okamžitá náprava může zabránit dalším případným škodám i pokutám.
   Kontaktní pracoviště projektu BEZPEČNÁ ADRESA – informace o získání certifikátu bezpečného bydlení pro bytové domy.
  P r o g r a m :
  10:00 – 12:00 – Přednáška v sále budovy Zámečku v areálu Riviéra.
  Základní přehled technických norem pro mechanické zabezpečovací systémy a přehled mechanických zábranných prostředků
  na českém trhu. Označování výrobků a význam označení pro výběr vhodného prostředku (RC třídy, certifikáty). Základní
  doporučení pro zabezpečení vstupů do bytových domů a společných prostor. Přehled Elektronických zabezpečovacích systémů.
  Přednášející: Ing. Ladislav Kratochvíl – Asociace zámkových a klíčových služeb ČR.
  10:00 – 17:00 – Individuální poradenství a konzultace, praktické ukázky zabezpečovacích produktů v hale dopravního hřiště
  a budovy Zámečku v areálu Riviéra.
  P

SOS – Asociace, z.s. varuje před podvodníky, kteří se vydávají za spotřebitelskou organizaci

Tisková zpráva ze dne 20. května 2019

SOS – Asociace, z.s. varuje před podvodníky, kteří navozují dojem, že spotřebitele kontaktují jménem spotřebitelské organizace za účelem řešení problémů se smlouvami o dodávkách energií.

Již několik spotřebitelů se obrátilo na naši organizaci s tím, že je telefonicky kontaktoval z neznámého čísla někdo, kdo se představil např. jako Poradenské centrum ochrany spotřebitele, Ochrana pro zákazníky či pod jiným názvem, který však vždy navozoval dojem, že se jedná o spotřebitelskou organizaci. Vzápětí spotřebitel od volajícího obdržel informaci o tom, že volající prověřuje smlouvy o energiích uzavřené na odběrném místě spotřebitele. Popř. bylo spotřebiteli sděleno, že na odběrném místě je hlášeno více dodavatelů a volající telefonuje, aby spotřebitele ochránil před poplatky za předčasné ukončení smlouvy s dodavatelem apod. Průvodním znakem těchto hovorů, kromě zaštítění názvem navozující dojem spotřebitelské organizace, je snaha volajícího sjednat si se spotřebitelem schůzku u něj doma. Podvodník tak činí zjevně za účelem uzavření smlouvy o dodávkách energií či jiné obdobné smlouvy se spotřebitelem.

SOS – Asociace, z.s. upozorňuje, že při poskytování spotřebitelského poradenství nikdy sama aktivně telefonicky neoslovuje neznámé spotřebitele a nenabízí jim své služby, už vůbec ne služby spočívající ve zlevnění jakýchkoliv dodávek energií apod. Jedná se o podvodné telefonáty, které nemají s naší organizací nic společného.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: „Drzost některých lidí opravdu přesahuje všechny meze. Poté, co se někteří podvodníci vydávali za klasické dodavatele energií či pracovníky plynáren, se nyní vydávají za organizace pomáhající spotřebitelům. Vylákat od spotřebitele podpis na smlouvu tímto způsobem je nejen protiprávní, ale také lidsky velmi ubohé. Spotřebitelům doporučujeme žádnou schůzku s podobnými podvodníky nesjednávat a hovor co nejrychleji ukončit.

SOS – Asociace, z.s. již v této věci podala trestní oznámení. Bude-li praxe těchto podvodníků pokračovat, budou podána další trestní oznámení, neboť takové jednání rozhodně nelze tolerovat.

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 607 113 703

Přednáška v SENIOR Parku MEDLOV

Přednáška s předsedkyní SOS-Asociace, z.s. Gertou Mazalovou, spojená s besedou proběhla dne 15.5. 2019 v 10.30 hodin v SENIOR Parku MEDLOV, kde jsou nově vystavěné byty komunitního bydlení pro starší lidi a osoby se sníženou pohyblivostí. Zde mohou senioři a seniorky spokojeně žít bez starostí v krásném prostředí zahrádek a přírody. Potřebnou péči jim zajišťují a doplňují asistenční služby a terénní pečovatelky.

Se všemi problémy se mohou obracet na svou paní vedoucí Ing. Janu Šindelářovou, která jim ve všem poradí.

Na její pozvání jsme uspořádali společné setkání, kde jsme si povídali o tom:

– jak bezpečně nakupovat, reklamovat, rozdíly mezi nákupy v pevných obchodech a nákupech na internetu, distanční smlouvy, jak si dávat pozor na různé praktiky tzv. „šmejdů“, telefonní nabídky energií a mnoho jiných dalších věcí, týkajících se základních finančních gramotností.

V bohaté diskuzi se zodpovídali četné dotazy účastníků, kterým byly také rozdány letáky na různá zajímavá témata. Všichni jsme se na závěr shodli v tom, že se podobné besedy budou opakovat a senioři z Medlova se svou paní vedoucí přijedou navštívit zase naši poradnu v Brně.

Velký zájem seniorů i bohatá účast na besedě nás velmi potěšil.

Redakce SOS-Asociace, z.s.

24. 5. 2019 Jak naučit i děti nakupovat a reklamovat – základní finanční gramotnost

V pátek 24. 5. 2019 bude opět od 10 hodin v naší poradně, beseda s prezentací na téma: Jak naučit i děti nakupovat a reklamovat- základní finanční gramotnosti. Srdečně Vás zveme.

V pátek dne 3. 5. 2019 od 10 hodin proběhla v naší poradně beseda na téma Bezpečné a zdravé nákupy pro děti od 0-3 let, ftaláty v potravinách a na co si dát pozor.

Ve spolupráci s MMB jsme se zapojili do kampaně  Týden pro rodinu,  jeho motto je  Rodina má cenu.

V pátek dne 3. 5.  2019 proběhne v naší poradně beseda s prezentací na téma : Bezpečné a zdravé nákupy pro děti od 0-3 let, ftaláty v potravinách a na co si dát pozor.

Za čtrnáct dnů, v pátek 24. 5. 2019 bude opět, v naší poradně, beseda s prezentací na téma: Jak naučit i děti nakupovat a reklamovat- základní finanční gramotnosti.f

Zde naleznete kompletní program dnů pro rodinu v Brně:

http://rodina.data.quonia.cz/brno_pro_rodiny_2019_web.pdf

Přednáška Gabriely Zedníčkové a Gerty Mazalové v Oprostovicích

V pátek 26.4.2019 v podvečer v Oprostovicích proběhla přednáška na téma
změny dodavatelů energií, reklamace v kamenném a internetovém obchodě, triků podomních obchodníků, asociace Sdružení obrany spotřebitelů. Za SOS vystoupila ředitelka sdružení paní Gabriela Zedníčková a jeho předsedkyně paní Gerta.

https://www.oprostovice.cz/fotogalerie/prednaska-sdruzeni-obrany-spotrebitelu-2642019

Přednáška v Oprostovicích

Český rozhlas Brno: Energetičtí šmejdi!

25. 4. 2019 v 10.30 vystoupila v pořadu Apetýt naše předsedkyně paní Gerta Mazalová na téma distanční smlouvy (energetičtí šmejdi a jak se bránit)

Pro klepnutí na odkaz níže si můžete pořad přehrát.

https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-7903779

Hájíme zájmy spotřebitelů – jsme PRO návrh zákona o hromadných žalobách

SOS – Asociace, z.s. podporuje návrh zákona o hromadných žalobách

Tisková zpráva ze dne 25. dubna 2019

SOS – Asociace, z.s. se zapojilo do připomínkování návrhu paragrafového znění zákona o hromadných žalobách, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Naše organizace vyjádřila několik dílčích připomínek, jako celku jsme však návrhu zákona vyjádřili podporu.

V návrhu zákona o hromadných žalobách, byť se nebude vztahovat pouze na spotřebitelské spory, vidíme primárně možnost posílení procesní ochrany spotřebitelů v ČR. Spotřebitelské spory jsou specifické tím, že ačkoliv většinou nejsou nijak právně složité, spotřebitelé často na vymáhání svých práv rezignují. Spotřebitelé jsou od podání žaloby odrazováni mnoha překážkami – od soudního poplatku počínaje, přes případné další náklady, délku soudního řízení, až po nejistotu reálného vymožení žalované částky. Mnoho zejména bagatelních nároků spotřebitelů tak zůstává neuhrazeno. Ačkoliv se poškození jednoho spotřebitele může zdát marginální, celospolečenské škody jsou značné. Proto SOS – Asociace, z.s. dlouhodobě volá po zlepšení procesní ochrany spotřebitelů zejména při vymáhání bagatelních pohledávek.

Mgr. Tomáš Palla, právník a vedoucí spotřebitelské poradny SOS – Asociace, z.s. v Praze k tomu uvádí:Hromadné žaloby vnímáme jako jeden z kroků, nikoliv však jako krok jediný a všespásný, ke zlepšení procesní ochrany spotřebitelů v ČR. Proto zavedení institutu hromadné žaloby do českého právního řádu velmi podporujeme.“

Zásadní debata se na všech odborných fórech vede o uplatnění principů opt-in nebo opt-out. Princip opt-in znamená vedení hromadného řízení o nárocích osob, které se do něj aktivně přihlásili, princip opt-out naopak znamená vedení hromadného řízení o nárocích všech členů skupiny poškozených osob, kteří se z řízení aktivně neodhlásili. Z hlediska ochrany spotřebitele rozhodně doporučujeme využít v zákoně také, avšak nikoliv výlučně, principu opt-out. Právě v rámci spotřebitelských vztahů může dojít k tomu, že protiprávním jednáním např. velké korporace s širokou zákaznickou základnou bude poškozeno velké množství spotřebitelů. A právě pro takové spory je princip opt-out vhodný. Jeho využití v hromadných řízeních proto posílí důvěru spotřebitelů v ochranu jejich práv i vůči velkým hráčům na trhu. Návrh zákona tedy velmi správně počítá s oběma principy. Dle našeho názoru by hlavní slovo při určení způsobu vedení konkrétního hromadného řízení měl mít soud.

Legislativní proces budeme i nadále sledovat a návrhy připomínkovat. Oceňujeme, že Ministerstvo spravedlnosti ČR doposud jevilo skutečný zájem o připomínky všech relevantních partnerů. Věříme, že tento trend bude i nadále pokračovat.

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 607 113 703

Gerta Mazalová

Česká televize: zpoždění letů, odškodnění cestujících za zrušený spoj

12.4.2019 v 18 hodin vystoupil v České televizi ve Zpravodajství z regionů odborný právní poradce SOS Asociace, z.s., Mgr. Josef Doubek. Hovořil na téma Cestovní ruch, zpoždění letů, odškodnění cestujících a problematiku s tím spojenou. /v čase 6.02 – 6.27/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140412-udalosti-v-regionech/

Mgr. Josef Doubek