Menu

Aktuality

Vysílání Český rozhlas Brno pořad Apetýt záznam z 14.1.2021

Poslechněte si naši spotřebitelskou poradnu ze dne 14.1. 2021 v 10.20 hodin s Gertou Mazalovou předsedkyní SOS-Asociace na téma jak vrátit nebo reklamovat vánoční dárky, kterou moderuje p. Jarka Eliášová.

ZDE

Poslechněte si nás v mujRozhlas BRNO – o nové značce „PROVĚŘENO SENIORY“

Seniorpass a Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace společně vytvořili novou značku, díky které se mohou senioři lépe orientovat v tom, který podnik, provozovna nebo internetový obchod ctí práva spotřebitelů. Více se dozvíte níže v rozhovoru Mgr. Pavla Prokopa ze Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z.s.

Poslechnout ZDE

Projekt „PROVĚŘENO SENIORY“

Připravili jsme pro naše členy, seniory a širokou veřejnost spolu se Senior Pas a MPSV projekt „PROVĚŘENO SENIORY“. Tento projekt jsme zahájili na začátku roku 2020 a i přes nepřízeň různých opatření spojených s pandemií se nám podařilo dokončit jeho pilotní fázi.

Uvědomujeme si, že senioři jsou zvláště ohroženou skupinou seniorů, proto jsme se rozhodli spolupracovat na rozšíření této značky, díky které ní budou senioři vědět, že u daného subjektu nemusí mít žádné obavy využívat jeho služby… Tato značka je udělována zdarma, tudíž se nejedná o žádnou značku či certifikát, který si podnikatel koupí… Právě díky bezplatnému udělování značky nejsme závislí na držitelích značky a můžeme vůči nim uplatňovat spoustu povinností.

I přesto, že hodnocené subjekty byly velmi rozdílné (veřejné instituce, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty) snažili jsme se vytvořit katalog hodnotících kritérií tak, aby dosažené výsledky byly porovnatelné mezi jednotlivými subjekty. V jednotlivých hodnotících kritériích (přívětivosti k seniorům a oblasti obchodních podmínek) jsme nemohli vždy hodnotit všechny subjekty a právě proto jsme celkový bodový výsledek přepočítávali na percentil, abychom neznevýhodnili subjekty, které s ohledem na jejich činnost nebylo vždy možné hodnotit.

V rámci hodnocení jsme krom právních otázek hodnotili i bezbariérový přístup, velikost písma, atd… (prostě vše co naši senioři ocení).

Pokud chcete vědět, jak dopadli podnikatelé či veřejné instituce ve vašem okolí, můžete si vše najít na: www.proverenoseniory.cz

E.ON Distribuce se změní od nového roku na EG.D.

Obrací se na nás mnozí spotřebitelé s dotazy, jak je to vlastně s dodavatelem energií E.ON, že je jim sdělováno ze strany energošmejdů, kteří je přesvědčují k přechodu k nim, že E.ON ukončil svoji činnost. Nenechte se oklamat tvrzením šmejdů a jejich klamavými praktikami, E.ON nekončí a jak je to ve skutečnost se dozvíte v následujícím článku.

Další číslo týdeníku Povzbuzení

Přečtěte si číslo elektronického týdeníku Povzbuzení, který má pomoci seniorům, jejich ošetřujícím i rodinám a přátelům v této nelehké době. Tentokrát se dozvíte zajímavosti z Moravskoslezského kraje, kde máme také svou osobní bezplatnou poradnu v Ostravě a Novém Jičíně, které najdete na našich webových stránkách.
Příjemné počtení přeje realizační tým projektu Politiky stárnutí na kraji MPSV, se kterým úzce spolupracujeme
Dana Žižkovská – Krajská koordinátorka pro Jihomoravský kraj a Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

ZDE

Porouchané auto a co dál?

Porouchané auto a co dál?

Porucha automobilu není v dnešní době žádnou raritou, a to například z důvodu poruchy elektroniky, která ani nemusí být způsobena nějakým pochybením, k takovýmto poruchám v dnešní době prostě dochází a zřejmě i dále docházet bude. Co ale dělat v případě poruchy automobilu?

Jestliže dojde k poruše automobilu v provozu, je důležité co nejdříve dostat automobil na krajnici vozovky, aby nepředstavovalo nebezpečí pro ostatní účastníky provozu. Existuje mnoho článků a návodů, jak přesně postupovat v případě poruchy automobilu, z hlediska prevence a Vaší bezpečnosti určitě stojí za to, mít povědomí o tom, co v takovém případě dělat.

Za zmínku určitě stojí skutečnost, že nelze automobil nechat na pozemní komunikaci nebo na krajnici a odjet domů. Z ustanovení § 45 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění dalších předpisů, totiž vyplývá, že ten, kdo způsobil vznik překážky na pozemní komunikaci, kterou porouchané auto je, má povinnost překážku odstranit. Jestliže odstranění překážky není možné, pak má řidič povinnost překážku označit a ohlásit tuto skutečnost Policii ČR. Tuto Vaši povinnost je nutné dodržet, přičemž nezáleží na tom, zda Vás odtáhne kamarád na laně nebo odtahová služba. Jestliže by došlo k porušení této povinnosti vystavujete tak sebe či provozovatele vozidla finanční pokutě.

Po odstranění překážky je nutné vyřešit opravu automobilu. I automobil jakožto předmět koupě (výrobek) spadá pod zákonnou dvacet čtyři měsíců dlouhou záruční dobu, v této době je možné uplatnit práva z vadného plnění (auto reklamovat). V takovém případě máte nárok na opravu, jestliže není možná tak na výměnu věci a jestliže ani ta není možná tak na odstoupení od smlouvy, v úvahu také připadá sleva z kupní ceny, všechny tyto nároky vyplývají z ustanovení § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vše výše uvedené se týká pouze nového auta, u kterého se vyskytla vada do dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

V případě, kdy vlastníte ojetý automobil, také platí, že prodávající odpovídá za vady, které se na automobilu vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ovšem je nutné počítat s možností ujednání zkrácení doby, po kterou je možné uplatnit právo z vadného plnění, a to až na dobu dvanácti měsíců. Zároveň není možné reklamovat vadu, která odpovídá běžnému opotřebení nebo vadu, na kterou jste byli upozorněni v předávacím protokolu. Jestliže se na ojetý automobil vztahuje záruka, máte poté nárok na opravu, nebo slevu z kupní ceny, když bude vad více (4) nebo se budou opakovat, je možné od smlouvy odstoupit.

Velmi častým je také případ, kdy už se na porouchaný automobil nevztahuje zákonná záruka. V takovém případě si musí spotřebitel hradit náklady na opravu automobilu sám. Ale i této situace existuje výjimka, a to v podobě tzv. smluvní záruky.

Smluvní záruka zpravidla navazuje na záruku zákonnou a v součtu s ní bývá sjednána na 3-5 let, tedy samotná smluvní záruka se sjednává na délku jednoho až tří let, někdy samozřejmě i na dobu delší. To, zda máte nárok na bezplatnou opravu automobilu, na který se vztahuje smluvní záruka, zcela závisí na podmínkách smlouvy o prodloužené (garanční) záruce a jejich dodržování.

V případě poruchy automobilu je tedy nutné dodržet určitý postup, především potom nezapomenout na odstranění porouchaného automobilu ze silnice. Dále je potřeba uvědomit si, zda se na automobil vztahuje nějaká záruka a případě jaká, dle tohoto zjištění poté dále postupovat při jeho opravě.

Boleslav Tomšík

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

REKLAMACE SLUŽEB

R

Málokoho napadne, že nejenom zboží jako takové lze reklamovat. V okamžiku, kdy si tedy v současné době objednáváte jídlo z restaurace a nebudete s ním spokojení, můžete jednoduše doručené jídlo reklamovat. To samé je možné, když jste přímo v restauraci a personál restaurace Vám na stůl donese jiný pokrm, než který jste chtěli. Také číšníkovi či servírce sdělíte, že se musel zmýlit a že si přejete, aby Vám donesl jídlo, které jste si objednali. V tu chvíli si to možná neuvědomíte, ale odmítnutím doneseného jídla a zažádáním o jiné jste vlastně učinili reklamaci.

Některé reklamace služeb lze vyřešit poměrně rychle a snadno. Například, když zajdete do kadeřnictví a necháte si udělat nový sestřih, jenže jakmile kadeřnice dokončí svoji práci, nevypadá daný sestřih vůbec podle Vašich představ. Jelikož služba kadeřnice spočívá převážně v její činnosti, a tudíž úpravě Vašich vlasů, bude se daný případ posuzovat podle ustanovení o smlouvě o dílo, kdy se v případě vadného plnění použije přiměřeně ustanovení o kupní smlouvě, a to ustanovení § 2099 a následující občanského zákoníku. Kadeřnici tedy sdělíte, že její práce neodpovídá tomu, co jste si ujednali a že chcete, aby Váš sestřih upravila. Nebude z toho určitě moc nadšená, ale dle § 19 zákona o ochraně spotřebitele je povinna reklamaci přijmout a vyřídit. Sestřih tedy předělá, jak si přejete, a reklamace je tímto považována za vyřízenou. Problém však nastává u reklamace kurzů, kdy musíte, to, proč danou službu reklamujete, odůvodnit.

Představme si tedy, že chodíte na kurz angličtiny, avšak hodiny nevypadají, tak jak jste si představovali a kvalita hodin vůbec neodpovídá ceně, kterou jste za daný kurz zaplatili. Prvně tedy vyzvete lektora daného kurzu, aby nedostatky napravil. V ideálním případě bude tímto Váš problém vyřešen, ale může také nastat situace, že lektor nebude spatřovat ve svém jednání žádné pochybení. Poté se tedy na něj můžete obrátit písemně s tím, že ho žádáte, aby se zdržel vadného jednání a vedl hodiny, tak jak by měl. V dopise ho zároveň můžete upozornit na jeho povinnost založenou ustanovením § 1914 občanského zákoníku splnit řádně závazek, který vůči Vám má. V případě, že tedy smluvní strana plnila vadně, má příjemce práva z vadného plnění dle § 1914 odst. 2 občanského zákoníku a může se tedy, v našem případě kurzu angličtiny, domáhat odstranění vad ve výuce. Pokud však lektor kurzu stále trvá na tom, že je vše z jeho strany v pořádku, můžete se obrátit přímo na jazykovou školu v rámci, které je tento kurz vyučován, případně poté rovnou na Českou obchodní inspekci.

Je však nutno upozornit, že v případě kolektivní výuky, kdy budete pouze jediným studentem, kterému nebude způsob výuky vyhovovat, může Vaše reklamace skončit tím, že se budete muset přizpůsobit zbytku třídy, neboť je třeba mít na paměti, že ne vždy se podaří zavděčit všem. Pokud by se však jednalo o individuální výuku, pak můžete svoje požadavky prosazovat tak dlouho, dokud byste nebyl spokojen.

Samozřejmě nejlepší je v těchto ohledech se přímo domluvit s poskytovatelem služeb na možném řešení, které by bylo schůdné pro obě strany. Domluvíte se tedy přímo s lektorem, jak si myslíte, že by hodina podle Vás měla vypadat a on se Vám přizpůsobí, případně dodá, jak by ji vedl on. Vždy jde vše vyřešit dohodou.

Dalším příkladem může být, když si necháme vyčistit drahý oblek v čistírně oděvů. Jakmile si oblek vyzvedáváte, tak zjistíte, že na kapse stále zůstala skvrna, kterou jste chtěli nechat vyčistit. Rovnou tam tedy oblek necháte a řeknete, že chcete jejich služby reklamovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o dílo, budou stejně jako v případě reklamace účesu u kadeřnice použita přiměřeně ustanovení o kupní smlouvě. Čistírna Vám tedy skvrnu vyčistí a vše je v pořádku. Problém by však nastal v okamžiku, kdy byste si oblek vyzvedl a zjistil, že místo skvrny máte v kapse propálenou díru. Nejenže budete odmítat službu za vyčištění zaplatit, ale můžete poté požadovat i náhradu škody dle
§ 2944 občanského zákoníku.

Jak jste tedy viděli, reklamace služeb je velmi pestrá. O reklamaci služby se jedná i v okamžiku, kdy reklamujete opravu pračky, která se Vám rozbila a už není v záruce a vy jste si na opravu objednali přímo společnost, kterou se opravami praček zabývá. Postup bude úplně stejný jako například u kurzu angličtiny či reklamaci služby čistírny. Reklamovat můžete tedy opravdu všechno, od zakoupené obuvi v obchodě až po lekce angličtiny.

Radka Špačková

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Elektronický týdeník Povzbuzení

Přečtěte si číslo elektronického týdeníku Povzbuzení, který má pomoci seniorům, jejich ošetřujícím i rodinám a přátelům v této nelehké době. Tentokrát se dozvíte zajímavosti z Kraje Vysočina, kde máme také svou osobní bezplatnou poradnu.
Příjemné počtení přeje realizační tým projektu Politiky stárnutí na kraji MPSV, se kterým úzce spolupracujeme
Dana Žižkovská – Krajská koordinátorka pro Jihomoravský kraj a Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/77-myslime-na-vas-v-teto-obtizne-dobe.html

Slovo vedoucí poradny v Praze Mgr. Aleny Máčové

Pražská pobočka Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. je pro Vás otevřena každé úterý a čtvrtek od 16.00-18.00 a každou středu od 15.00-18.00. Naleznete nás přímo v centru Prahy na adrese Poříčí 1041/12 v paláci YMCA.

Podobně jako v našich dalších osobních poradnách se nejvíce zabýváme případy tzv. aukcí energií a problémy, které se týkají kupních smluv. Přibývá také spotřebitelů, kteří za námi přicházejí se smlouvami o dílo a nejčastěji řeší nesprávně zhotovenou rekonstrukci svých bytů a domů.

Kvůli přetrvávající epidemii Covid-19 se na nás stále obracejí spotřebitelé s problémy se zakoupenými zájezdy, pobyty v lázních či samostatným ubytováním. Ačkoli není vždy jednoduché podobné případy vyřešit, můžeme říct, že ve velké míře přibývá spotřebitelů, kteří díky naší pomoci získali své finanční prostředky zpět a za to jsme opravdu velmi rádi.

Spotřebitelé se nám mohou také dovolat na telefonním čísle 721 034 503, a to po výše zmíněnou otevírací dobu naší osobní poradny. V jiné dny nám mohou spotřebitelé psát své dotazy na mail naší poradny: praha@asociace-sos.cz nebo na můj mail: macova@asociace-sos.cz. Váš dotaz rádi zodpovíme a zhodnotíme, zda nebude lepší Váš problém řešit přímo v rámci našeho osobního poradenství.

Na Vaši návštěvu se těší odborní právní poradci Mgr. Alena Máčová, Radim Jakubec a Ing. Tomáš Rendl.

Mgr. Alena Máčová, vedoucí poradny v Praze

ROZHODNUTÍ VLÁDY o zákazu podomního prodeje s účinností od 28. 10. 2020

Moudré rozhodnutí vlády vítáme!…….

Vláda v návaznosti na usnesení č. 957, kterým byl vyhlášen na území České republiky nouzový stav, rozhodla o zákazu pochůzkového a podomního prodeje, a to s účinností ode dne 28. října 2020 až do konce nouzového stavu.

Zákaz pochůzkového a podomního prodeje Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. velice vítá, neboť naše organizace sama žádala vládu o přijetí tohoto krizového opatření již 1. dubna 2020, kdy jsme oslovili příslušná ministerstva i parlament, senát a další. Naše žádost bohužel nebyla vyslyšena, protože se tehdy údajně situace zlepšila, a proto nebyl zákaz nutný.

V té době se také na podomní prodej nevztahovalo žádné z mimořádných opatření, neboť se nejednalo o prodej zboží a služeb v provozovně a pro zákaz volného pohybu osob platila výjimka pro výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Na naši organizaci se obracelo velmi mnoho spotřebitelů, kteří naletěli nesolidním podomním prodejcům, kteří využívali mimořádné situace spojené s omezením pohybu v důsledku koronavirové pandemie a snažili se oslovovat spotřebitele přímo u nich doma ještě ve větší míře, než se tomu dělo dříve.

Žádostí o přijetí zákazu podomního prodeje jsme se snažili ochránit všechny spotřebitele, kteří dodržují veškerá opatření a doporučení, omezují kontakt s ostatními lidmi a tímto dbají na své zdraví a zdraví ostatních. Pokud tyto spotřebitele neočekávaně navštívil nakažený podomní prodejce, mohlo dojít k infikování mnoha osob, s nimiž se takový prodejce při své činnosti setkal, a snaha spotřebitelů o omezení sociálních kontaktů tak byla zbytečná.

Protože pochůzkový a podomní prodej představuje hlavně nyní v současné situaci nejen značná finanční, ale také zdravotní rizika, jsme rádi, že jeho zákaz může přispět k ochraně našich spotřebitelů.

Pozdě, ale přece!…….

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.