Menu

Aktuality

Šijeme roušky pro seniory!

Vážení a milí naši spotřebitelé a spotřebitelky,

s ohledem na současnou situaci, kdy především naši senioři, ale i mladší generace bojuje s nedostatkem ochranných pomůcek – hlavně roušek, jsme se rozhodli pomoci a poskytovat bezplatně roušky těm z Vás, pro které jsou prozatím nedostupné.

Roušky pro Vás bude šít Mgr. Alena Máčová, naše odborná poradkyně v Brně.

Pokud potřebujete roušku, zavolejte a objednejte si v naší pracovní době na naše telefonní čísla do poradny: 542 210778, 542 210 549

Roušky se vyrobí přes víkend a rozeslány budou hned 1. pracovní den v pondělí na Vaši adresu. Protože máme omezené množství materiálu, nepokryjeme spotřebu všech, ale aspoň tím pomůžeme některým z Vás.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

ZRUŠENÍ PŘEDNÁŠKY

Přednáška s prezentací na téma „Jak se chránit před podvodnými šmejdy“, která měla být dne  24.3.2020 v 15.30 hodin
v Klubu seniorů , Ibsenova 2, Brno-Lesná pro naše seniory se z důvodu vyhlášení krizového stavu odkládá na neurčito.
O novém termínu Vás bude včas informovat náš p. starosta  Mgr. Maleček.Těšíme se na Vás !
S pozdravem „Hlavně zdraví!“  

:-)

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Dobrá zpráva pro spotřebitele z oblasti telekomunikací!

Dobrá zpráva pro spotřebitele z oblasti telekomunikací!

Do nynější doby platilo, že pokud se spotřebitel rozhodl ukončit smlouvu s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti (dále jen „operátor“) před uplynutím doby trvání, na kterou byla smlouva sjednána, vystavil se tím sankci. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v případě smluv uzavřených na dobu určitou stanovuje výjimku z obecného pravidla, kdy smlouvy na dobu určitou není možné běžně vypovědět dříve, než uplyne doba, na kterou jsou uzavřeny, v oblasti telekomunikací toto však možné je. Problém ale nastal ve chvíli, když chtěl spotřebitel této výjimky využít, protože mu jiný operátor nabídl výhodnější tarif, podnikatel měl pak totiž právo za toto jednání uložit spotřebiteli pokutu, a to až do výše jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedné pětiny součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Spotřebiteli tedy hrozila sankce ve výši 20 % součtu všech měsíčních plateb, které by operátorovi zaplatil, kdyby smlouvu neukončil.

Tomuto však novela zákona o elektronických komunikacích učinila přítrž. Tato novela zakotvená zákonem č. 311/2019 Sb. nabyde účinnosti dne 1. 4. 2020. Dle § 63 odst. 1 písm. p) nového znění zákona operátor nesmí po spotřebiteli žádat úhradu sankce za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. Úhrada sankce smí být požadována pouze, pokud se spotřebitel rozhodne smlouvu ukončit dříve, než uběhnou tři měsíce od jejího uzavření, pak může být operátorem stanovena sankce, která však nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Spotřebiteli by pak tedy v tomto případě bylo možné dát sankci pouze ve výši 5 % součtu všech plateb, které by operátorovi zaplatil, kdyby smlouvu neukončil.

Dle vyjádření vlády k návrhu této novely je cílem nové úpravy podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací a soutěž uvnitř oligopolní struktury trhu. Spotřebitelé byli většinou vázáni smlouvami sjednanými alespoň na 24 měsíců, přičemž výše smluvní pokuty je odrazovala od přechodu k jinému operátorovi a zamezila se tak jejich možnost pohybu na trhu. Současně tímto byli také odrazováni operátoři od podávání lákavějších konkurenčních nabídek.[1]

Další změnou, kterou přináší novela je zkrácení lhůty, a to v případě, že se zákazník rozhodne využít možnosti přenesení svého telefonního čísla k novému operátorovi. Dle původního znění zákona muselo dojít k ukončení smlouvy a k přenesení telefonního čísla nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy o toto přenesení zákazník požádal. Nyní k zániku smlouvy musí dojít nejpozději počátkem prvního pracovního dne následujícího po uplynutí lhůty 2 pracovních dnů, která začne běžet, jakmile přejímající poskytovatel služby vyrozumí opouštěného poskytovatele služby, neboli operátor má na toto převedení zjednodušeně řečeno pouze dva pracovní dny.

Zásadní novinkou však je také to, že výše zmíněné ustanovení § 63 zákona o elektronických komunikacích se podle odst. 13 téhož ustanovení použije i na podnikající fyzickou osobu. Dle mého názoru se jedná o velký zvrat v koncepci spotřebitelského práva, které prozatím chránilo pouze spotřebitele, a i přestože jsou drobní podnikatelé často ve stejném slabším postavení jako spotřebitelé vzhledem k podnikatelům, kteří jsou významnými hráči na trhu, tak od jejich ochrany dával zákon ruce pryč. Vláda tento krok zdůvodnila právě tím, „že postavení malých podnikatelů se v oblasti elektronických komunikací téměř neliší od postavení spotřebitelů, a proto je vhodné tuto faktickou nerovnost zmírnit právní úpravou.“[2]Vláda však původně zamýšlela, že se ochrana bude vztahovat i na mikropodniky, tedy i na právnické osoby s méně než 10 zaměstnanci, v konečném znění zákona však zůstaly pouze podnikající fyzické osoby. Myslím si, že tímto krokem zákonodárce otevřel pomyslné dveře k ochraně živnostníků a drobných podnikatelů, která by se v budoucnu mohla více přibližovat zákonné ochraně spotřebitele.

Dobrou zprávou pro spotřebitele je také skutečnost, že od 1. 4. 2020 bude Český telekomunikační úřad zveřejňovat srovnání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.            Úřad by měl na webových stránkách umožnit spotřebitelům porovnávat a posuzovat různé služby v oblasti elektronických komunikací z hlediska jejich ceny i kvality. Tento krok by měl také vést k posílení konkurenčního prostředí, jelikož cena i kvalita služeb poskytovaných operátory budou transparentní, čímž podnikatelé budou povzbuzováni k nabízení výhodnějších nabídek.

Nová právní úprava má tedy přinést zejména vyšší ochranu spotřebitelů i podnikajících fyzických osob, kteří by měli nést při změně poskytovatele služeb co nejmenší náklady, a zároveň má podpořit konkurenční prostředí na trhu elektronických komunikací.

Odborná právní poradkyně

Hana Ševčíková


[1] Vláda: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). In: Právní rozhledy. 2019, č. 6, s. II. ISSN 1210-6410.

[2] Tamtéž.

Odborná právní poradkyně SOS-A, z.s. Hana Ševčíková

Přednáška pro zrakově postižené

Dne 17. 2. 2020 proběhla pro osoby těžce zrakově postižené přednáška pro TYFLOCENTRUM Brno pod záštitou Siemens – Fondu pomoci.

Přednáška na témata „Podvody při nákupech přes internet“ a „Nekalé praktiky při vykupování bytů, a jak se proti nim bránit“, byla vedena předsedkyní Sdružení ochrany spotřebitelů – Asociace, z.s., paní Gertou Mazalovou.

Účastníkům přednášky byly poskytnuty kontakty na SOS-Asociaci a nabídnuta možnost případné konzultace přímo v osobní bezplatné poradně. Dále byly pro celou naši organizaci poskytnuty v dostatečném množství informační letáky o nejrůznějších tématech souvisejících s ochranou spotřebitelů, které jsme rozšířili i na naše detašovaná pracoviště ve Znojmě, Moravském Krumlově a Břeclavi.

Osoby s poškozeným zrakem a osoby starší jsou vysoce ohroženy nekalými obchodními praktikami. Proto děkujeme, že s vaší pomocí mohla být pro naše klienty tato velmi užitečná akce uskutečněna.

Vedoucí Mgr. Magda Ambrožová, Dis.

Veletrh „Vše pro dítě“

Navštivte brněnský veletrh „Vše pro dítě“, kde nás najdete v pavilonu „V“ u stánku č. 003.Naši odborní poradci Vám budou poskytovat informace ohledně nákupů, případných reklamací a  některých jiných problémů s poskytováním koupě i služeb. Můžete si také u našeho stánku vyzvednout i naše informační letáky a kontakt na naše bezplatné osobní poradny v ČR.Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu!….
Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

PRODÍTĚ
5.-8.3. 2020

Prodejně-kontraktační veletrh potřeb pro dítě

Veletrh PRODÍTĚ je nejvýznamnější oborovou kontraktačně–prodejní prezentací v České republice. Novinky svého sortimentu pravidelně představují přední dodavatelé dětského zboží na českém trhu. Součástí veletrhu je atraktivní doprovodný program pro veřejnost.

Nově rozvíjená témata:

 • Hračky, hry a modely nejenom pro děti
 • Zdravá výživa, bioprodukty, kosmetika pro děti
 • Móda pro děti a maminky
 • Cestování rodin s malými dětmi
 • Volnočasové aktivity
 • Finanční produkty pro děti

Pozvánka – AKCE PRO SENIORY 03 – 04/2020

Informujeme Vás o vzdělávacích akcích, které jsou určeny zejména pro vedoucí klubů seniorů a všem, kteří se věnují volnočasovým aktivitám určeným pro seniory. V případě nevyužití nabídky pro výše uvedenou cílovou skupinu se může hlásit na tyto aktivity kdokoliv má zájem. Všechny akce jsou pořádaný Odborem zdraví MMB a jsou zdarma.Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

TANEC V SEDĚ

3. 3. 2020, 9:30-12:30

Termín:

3. 3. 2020

V čase od 9:30 do 12:30 hod.

Místo konání kurzu:

MMB, Malinovského náměstí 3, Brno, 1. patro, zasedací místnost 111

Anotace kurzu:

Seminář metodiky přípravy a nácviku aktivizace seniorů formou tance v sedě s praktickým nácvikem několika tanců.

Seminář je v rámci projektu „Zvýšení odborných znalostí a kompetencí v oblasti norských aktivizačních technik Seniordans a Sittedans“  (č. EHP-CZ-VETP-1 001).

Program kurzu:

Historie, význam a využití norských aktivizačních technik Seniordans a Sittedans.

Metodika přípravy a nácviku aktivity.

Nácvik tanců.

Na tento kurz je  možné se registrovat nejpozději do 2. 3. 2020 na dudkova.katerina@brno.cz nebo tel: 542 172 434.

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO SENIORY – JARNÍ PROGRAM     

25. 3. 2020, 9:00-11:30

Termín:

25. 3. 2020

V čase od 9:00 do 11:30 hod.

Místo konání kurzu:

MMB, Malinovského náměstí 3, Brno, 1. patro, zasedací místnost 153

Lektor:

Lektorky z Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace

Anotace kurzu:

Akce je určena primárně seniorům. Společně s lektorkami z DDM Helceletova – Kominíček si vytvoříme několik jarních dekorací.

Výčet jednotlivých aktivit výtvarné dílny:

 • Jarní věnec – technika zaměření na využití bavlny s tradičním dekorem (tisk na bavlnu). Vyzkoušíme si textilní dekorace a dále filc, kokosové vlákno, dřevo. Naučíme účastníky šité květiny. Každý účastník si odnese věnec včetně dekorací.
 • Látkové kraslice – naučíme se techniku zastrkávání. Názorně si ukážeme jednoduchou, ale efektní techniku. Účastníci si odnesou střih pro další využití.
 • Jehelníček ve tvaru srdce – aktivita zaměřená na výrobu jehelníčku, který potěší každou švadlenku a bude i pěkným dárkem. Pracovat budeme s látkou, flitry, stuhami.
 • Dřevěná květina – budeme pracovat s připraveným dřevěným materiálem, lepidlem a kartonem.
 • V nabídce je možnost vyzkoušet tónování kartonu horkým voskem s dalším využitím na jarní věnec nebo velikonoční přání. Budeme pracovat s včelím voskem.
 • Seznámíme s prvky Enkaustiky – malování horkým voskem pomocí speciální žehličky.

Výstupy

Všechny výrobky si účastníci odnášejí domů.

Upozornění

Doporučujeme, aby účastníci měli s SEBOU NŮŽKY s kterými se jim pěkně pracuje a jsou na ně zvyklý.

Na tento kurz je  možné se registrovat nejpozději do 23. 3. 2020 na dudkova.katerina@brno.cz nebo tel: 542 172 434.

MOZKOHERNA PRO SENIORY

27. 3. 2020, 12:00-14:00

Termín:

27. 3. 2020

V čase od 12:00 do 14:00

Místo konání kurzu:

MMB, Malinovského náměstí 3, Brno, 1. patro, zasedací místnost 111

Lektor: Mgr. Eva Fruhwirtová, certifikovaná trenérka paměti III. stupně

Anotace kurzu:

Zábavně-vzdělávací workshop zaměřený na trénink mozku. Aktivity jsou připraveny tak, aby účastníci trénovali tyto oblasti: paměť, koncentraci, prostorovou představivost, verbální myšlení, logiku, kreativitu, ale také relaxaci.

K tréninku paměti budou používány mozkohračky a neurotechnologie.

Program kurzu:

I. blok 15 minut

Úvod: Jak funguje mozek. Mozkové vlny. Koncentrace. Paměť.

II. blok 75 minut

Neurotrénink: V místnosti bude připraveno cca 10 stanovišť s aktivitami. Lektorka aktivity stručně představí a účastníci se postupně střídají na jednotlivých stanovištích. Součástí programu jsou konzultace.

Moderní neurotechnologie: Mindflex, Laxball, Sunball

Mozkohračky: soubor mozkohraček, pomocí kterých budou účastníci trénovat koncentraci, prostorovou orientaci, paměť.

Aktivizační hry: Pukec

Přínos workshopu

 • trénink kognitivních funkcí mozku
 • inspirace pro trénování doma, v práci, v klubech seniorů atd.
 • sebepoznání

Na tento kurz je  možné se registrovat nejpozději do 24. 3. 2020 na dudkova.katerina@brno.cz nebo tel: 542 172 434.

AKTIVIZACE KLIENTA FORMOU RYTMICKÉHO POHYBU A SKUPINOVÝCH TANCŮ

8. 4. 2020, 9:00-14:00

Termín:

8. 4. 2020

V čase od 9:00 do 14:00

Místo konání kurzu:

MMB, Malinovského náměstí 3, Brno, 1. patro, zasedací místnost 111

Číslo akreditace MPSV: A2019/1127-SP/PC/PP

Anotace kurzu:

Kurz seznamuje s principy a zásadami aktivizace klienta formou rytmického pohybu a skupinových tanců, včetně omezení vzhledem k fyzickému stavu klientů. Pohybové aktivity jsou sestaveny na principu protažení celého těla. Rytmika, tanečními prvky a sestavy pak pozitivně ovlivní krátkodobou i dlouhodobou paměť a psychomotoriku. Kurz také řeší potřebu společenského kontaktu a pocit sounáležitosti a společných zážitků s danou skupinou.

Program kurzu:

Principy a zásady rytmických pohybových aktivit a jejich omezení ve vztahu k fyzickému stavu klientů

Protažení celého těla, cvičení na židli – praktická část

Mazurka, polonéza

Country tance

Izraelské tance

Výstupy

Osvědčení pro každého účastníka, výukové materiály.

Na tento kurz je  možné se registrovat nejpozději do 3. 4. 2020 na dudkova.katerina@brno.cz nebo tel: 542 172 434.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ SENIORŮ – ZÁSADY A MOŽNOSTI, UKÁZKOVÁ LEKCE   

16. 4. 2020, 9:00-14:00

Termín:

16. 4. 2020

V čase od 9:00 do 14:00

Místo konání kurzu:

MMB, Malinovského náměstí 3, Brno, 1. patro, zasedací místnost 111

Číslo akreditace MPSV: A2019/1125-SP/PC/PP

Anotace kurzu:

Kurz seznamuje s principy, zásadami a omezeními zdravotního cvičení vzhledem k cílové skupině. Praktická část je zaměřena na konkrétní cvičení jednotlivých částí těla (hlava, a šíje, záda, břicho, klouby) a navazující ukázkovou lekci (řazení cviků a procvičení celého těla)

Program kurzu:

Principy, zásady a omezení zdravotního cvičení vzhledem k cílové skupině

Cvičení jednotlivých částí těla (hlava a šíje, záda, břicho, klouby)

Ukázková lekce

Relaxace

Výstupy

Osvědčení pro každého účastníka, výukové materiály s popisem cvičení

Na tento kurz je  možné se registrovat nejpozději do 9. 4. 2020 na dudkova.katerina@brno.cz nebo tel: 542 172 434.

                                                                 !NA VŠECHNY AKCE JE VSTUP ZDARMA!

Gerta Mazalová odpovídá na dotazy Českého rozhlasu na téma „Připomínky SOS – Asociace, z.s. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“

Dotazy Českého rozhlasu na názory SOS-Asociace, z.s.

Otázka: Co se tedy v druhém roce pro mě změní, pokud budu chtít reklamovat nějaké zboží? Jak to bude v praxi vypadat?
Odpověď: Prodávající bude odpovídat pouze za vady existující na věci již při samotné koupi. Z důvodu tzv. obrácení důkazního břemene však bude prodávající v prvním roce od koupě obtížně zamítat reklamaci s odůvodněním, že za danou vadu neodpovídá, protože zákon bude stanovovat domněnku, že vada, která se projeví do jednoho roku od převzetí, byla na věci již při převzetí. V druhém roce od koupě však již obrácení důkazního břemene platit nebude a v případě zamítnutí reklamace tak bude muset prokazovat kupující, že reklamuje vadu, která na zboží existovala již při převzetí, což může být reálně problém.
(Na okraj podotýkám, že současná právní úprava je nastavena tak, že prodávající odpovídá za jakoukoliv vadu, která se na věci projeví v rámci 24 měsíců od koupě. Neřeší se tedy vůbec, zda se jedná o výrobní vadu či nikoliv, ale odpovídá se za jakoukoliv vadu, která se v zákonné dvouleté lhůtě projevila. Zákon nyní vylučuje pouze odpovědnost prodávajícího za obvyklé opotřebení věci, popř. za vadu, o níž kupující věděl, nebo kterou sám způsobil.)

Otázka: Přibude podle vás množství znaleckých posudků?
Odpověď
: Je to možné. Záleží na tom, jak k této změně přistoupí prodávající. Pokud budou pouze jednoroční lhůtu obrácení důkazního břemene prodávající chápat jako možnost, jak jednoduše zamítat reklamace a nechat prokazovat kupujícího, tak to bude pro kupující problém. Na druhou stranu se prodávajícímu taková zamítnutá reklamace prodraží, protože pokud kupující znaleckým posudkem prokáže, že se jedná o výrobní vadu, zaplatí prodávající kupujícímu i náklady znaleckého posudku. Obáváme se však, že bude mnoho spotřebitelů, kteří po zamítnuté reklamaci na uplatnění svých práv rezignují a znalecký posudek si zpracovat nenechají, mj. i z důvodů jeho nákladnosti. Riziko obecného zhoršení postavení spotřebitelů tu tedy existuje a není malé.

Otázka: Z vaší zkušenosti – pokud lidem obchody neuznají reklamaci, snaží se to řešit dál například formou oněch znaleckých posudků?
Odpověď
: Záleží na tom, o jak drahou věc se jedná. Pokud Vám prodejce zamítne reklamaci běžných bot, tak si mnoho lidí rozmyslí dát za znalecký posudek částku odpovídající dvoj i trojnásobku ceny těchto bot a raději si prostě koupí nové boty. Obecně se tedy dá říct, že čím dražší věc se reklamuje, tím ochota uplatňovat svoje práva (třeba i znaleckým posudkem) roste. Bohužel je tedy zřejmé, že případné zhoršení postavení spotřebitelů dopadne opět na ty nejchudší spotřebitele.

Otázka: Občanský zákoník se mění kvůli tomu, že Česko musí do svého právního systému včlenit i dvě evropské směrnice. Je to právě Unie, kdo nám v uvozovkách nařizuje takto zákonnou záruku změnit?
Odpověď
: Změna je skutečně navrhována jako transpozice evropské směrnice, je však třeba říci, že směrnice umožňuje v některých případech výjimky, kdy si státy mohou ponechat svoji úpravu výhodnější pro spotřebitele. ČR tedy může v rámci přijímané změny nastavit systém tak, že prodlouží lhůtu pro obrácení důkazního břemene na dva roky (a u staveb na 5 let), což by se velmi blížilo naší současné právní úpravě zákonné záruky a v praxi by to podle nás nezpůsobilo žádné problémy. Problém je v tom, že Ministerstvo spravedlnosti tento návrh našeho sdružení v rámci připomínkového řízení neakceptovalo. Takže to určitě není EU, kdo může za případné zhoršení postavení českých spotřebitelů, ale neochota České republiky využít výjimku, která je přímo ve směrnici zakotvená.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s

Nové praktiky „šmejdů“? Podívejte se, s čím mohou přijít podomní prodejci .

V rozhovoru pro ČTK Gerta Mazalová – předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace varuje…

Dealeři energií odřízli obyvatele domu v Přerově od plynu.

Ilustrační foto

„Drzost některých lidí opravdu přesahuje všechny meze. Poté, co se někteří podvodníci vydávali za klasické dodavatele energií či pracovníky plynáren, si teď hrají na organizace, pomáhající spotřebitelům. Vylákat podpis na smlouvu tímto způsobem je nejen protiprávní, ale také lidsky velmi ubohé. Spotřebitelům doporučujeme žádnou schůzku s podobnými podvodníky nesjednávat a hovor co nejrychleji ukončit,“ radí předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová.
Celý článek najdete na:

https://www.denik.cz/krimi/dealeri-energii-odrizli-obyvatele-domu-v-prerove-od-plynu-20200121.html

Na otázky redakce denik.cz odpovídá předsedkyně SOS-Asociace, z.s Gerta Mazalová

D:\DCIM\100MEDIA\IMG_0124.JPG

Je známo, že terčem šmejdů jsou hlavně senioři. Zlepšuje se informovanost seniorů a dokážou se lépe bránit?

Ano, šmejdi se skutečně zaměřují zejména na zranitelnější skupiny obyvatel, tj. zejména seniory, ovšem nejedná se zdaleka pouze o seniory, přicházejí k nám se stížnostmi na praktiky těchto tzv. prodejců také mladí lidé, často vzdělaní, kteří také naletěli, nejenom senioři. Sdružená obrany spotřebitelů – Asociace pořádá pravidelné osvětové akce, besedy, přednášky, spolupracujeme také s Městskou policií Brno, Akademií 3. věku, Českou obchodní inspekcí, Živnostenským úřadem, kolegy z dalších organizací, účastníme se také i jiných vzdělávacích projektů. Stále však zůstává nedotčená skupina seniorů, bohužel těch nejvíce zranitelných, nemocných, zdravotně postižených a věkově kolem 80-90 let, kteří žijí v sociální samotě, nemají nikoho, pouze sousedy, přes které jejich problémy řešíme.

S jakými problémy se na vás senioři obracejí nejčastěji? Objevily se nějaké nové praktiky, které nekalí obchodníci používají?

Nejčastější jsou problémy s nabídkami energií (elektřiny a plynu) od zprostředkovatelů, podomních prodejců, také telefonní nabídky. Nejvíce problémů se týká aukcí energií, kde se prakticky téměř vždy jedná o případy, kdy spotřebitel uzavřel buď po telefonu nebo při podomním prodeji smlouvu o aukci energií, přičemž mu byly při uzavírání smlouvy dle sdělení spotřebitelů uvedeny nepravdivé informace, tedy byl uveden záměrně v omyl. Navíc se nám množí případy předávání ihned po nezaplacení několikatisícových pokut vymahačům, často pod hlavičkou advokátních kanceláří, množí se i hrozby exekucí, což spotřebitele pochopitelně vyděsí.

Dále se poslední dobou množí případy, kdy některé společnosti vystupují jako chráněné dílny, nabízí prostřednictví telefonu švýcarské nože či šperky, platby při odstoupení od smlouvy zásadně nevrací, navíc se ozve pouze automat, pokud se spotřebitelé snaží dovolat zpět. Jiná společnost, dodavatel energií, neposílá řádně pravidelná vyúčtování spotřebitelům, učiní tak až po zásahu Energetického regulačního úřadu. Podobných společností je na trhu mnoho, dále např. internetové obchody, které prodávají zboží z Číny a když chce spotřebitel odstoupit od smlouvy, pak zjistí, že musí zboží posílat až do Číny, spotřebitel v takovém případě samozřejmě neuvidí ani zboží ani své peníze.

Dále je problém internetových seznamek, které mají sídlo v zahraničí (např. v Lucembursku), společnost si peníze odečítá přímo z účtu spotřebitele přes platební kartu, když jí dá údaje a samozřejmě může službu vypovědět, ale až v Lucembursku. Prostě podvodníků přibývá více jako hub po dešti.

Podali jsme v loňském roce 3 trestní oznámení, díky statečné spotřebitelce, která se nebála svědčit, se zjistilo, o koho jde, bohužel se mu neprokázal úmysl. Náš občanský zákoník má sice 3 080 paragrafů, ovšem v praxi je vymahatelnost práva velmi obtížná, zvláště pro spotřebitele. Proto mají šmejdi bohužel zatím stále zelenou. Naši právníci podávají návrhy změny v zákonech ve prospěch spotřebitelů, návrhy MPO ČR jsou rovněž již v parlamentu, ale čas pracuje bohužel pro podvodníky.

Má telefonát nebo e-mail od takových prodejců nějaká specifika, která by mohla seniory varovat?

Spotřebitele by mělo varovat už to, že podomní prodejci nerespektují vyhlášky měst a obcí, které podomní prodej zakázali (seznamy najdete i na našich webových stránkách  www.asociace-sos.cz), dále naléhání, aby rychle podepsal nebo v telefonu odsouhlasil smlouvu. Prodej je sice v některých městech zakázán, ovšem jakmile si spotřebitel prodejce vpustí domů, už se jedná o návštěvu a smlouva je platná. Když už spotřebitel tuto chybu udělá, měl by prodejci sdělit, ať mu tu smlouvu nechá, že si ji v klidu prostuduje a poradí se třeba s dětmi, když odmítne, tak nic nepodepíšu.

Šmejdi už prý mají dokonce i své televizní pořady, kde nabízejí levné šperky a podobně. Víte o tom něco bližšího?

To nejsou jejich pořady, pronajímají si reklamní plochu v TV, spotřebitelé si musí uvědomit, že obrázky často klamou, kamínky se sice krásně v TV lesknou, ale když je dostanou domů, tak vypadají již daleko smutněji. A manžel, který chtěl udělat radost své paní, chtěl nakonec žalovat i televizi. Doporučila jsem mu, aby příště vzal manželku do obchodu buď bižuterie nebo zlatnictví a nechal ji, aby si sama vybrala šperk. Oba by měli radost místo zklamání.

Je na působení vašeho sdružení navázána i nějaká psychologická pomoc obětem podvodných prodejců?

Pouze slovní, vysvětlíme jim, v čem dělají chyby, často jim i pomůžeme, což je nejvíce potěší, probereme s nimi jejich situaci, zvedneme jim sebevědomí.

Jaké výhody získá člověk, který se stane vaším členem?

Hlavní výhoda je sounáležitost, patří prostě k nám, obdrží legitimaci člena platnou na 1 rok, kterou si může kdykoliv prodloužit, účastní se našich akcí bezplatně, poplatek za členství je dobrovolný a v případě reklamace či jiného jednání s prodejcem ukáže člen legitimaci a dokáže prodejci již vysvětlit, proč je přesvědčen, že je v právu.

Když mám jako nečlen nějaký problém, na koho u vás se mám obrátit, kam zavolat?

 • Osobní poradna:
  Mečová 5, Brno
  (PO-PÁ 09-16 hod. + další poradny viz web : www.asociace-sos.cz

Telefonická poradna:
542 210 778, 542 210 549
(PO-PÁ 09-16),

 Elektronická poradna: poradna@asociace-sos.cz

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.