Menu

Vzory dopisů

Na základě vašich četných podnětů jsme pro vás připravili vzorové dopisy pro různé situace, do kterých se jako spotřebitelé můžete dostat. Každý vzor je doplněný o návod, jak s daným dopisem pracovat a co doplnit. Legislativa se však velice rychle mění a je třeba myslet na to, že ne všechny vzory jsou kvůli tomu vždy aktuální. Doporučujeme proto všem spotřebitelům využít služeb našich bezplatných osobních poraden nebo poradenské linky 542 210 549 a 542 210 778 ( v provozu každý všední den od 9 do 16 hod.). Vzory dopisů jsou ke stažení zdarma a jsou aktualizované k 31. říjnu2023.

 

Předváděcí akce

Nákupy a reklamace

Energie

odstoupení může podat zákazník v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory. Odstoupení lze podat ve lhůtě 14 – ti dnů od data podpisu smlouvy (se zprostředkovatelem nebo s dodavatelem energií). Účinky nastávají okamžikem, kdy je toto jednostranné právní jednání doručeno dodavateli elektřiny (plynu).

spotřebitel může vypovědět smlouvu uzavřenou s dodavatelem přes zprostředkovatele od okamžiku podpisu smlouvy s dodavatelem až do 15. dne po zahájen dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího.

spotřebitel je oprávněn kdykoliv bez postihu a finančního plnění vypovědět bez výpovědní doby závazek ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích, nebo odvolat zmocnění k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, ke změně nebo zrušení závazku z takové smlouvy. Za finanční plnění nepovažuje odměna zprostředkovatele uvedená ve zprostředkovatelské smlouvě podle § 11m odst. 3 písm. b) energetického zákona nebo její poměrná část za již poskytnutou službu.

spotřebitel může vypovědět smlouvu při ztrátě vlastnického nebo užívacího práva k odběrnému místu.

výpověď smlouvy, ve které je sjednána automatická prolongace, může spotřebitel podat kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku ze smlouvy.

výpověď může podat spotřebitel v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu při změně dodavatele mimo obchodní prostory. Výpověď lze podat od okamžiku podpisu smlouvy, až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího.

důvodem výpovědi je zvýšení ceny dodavatele, ale jde pouze o tu část ceny, kterou dodavatel může ovlivnit. Pokud je zvýšena ta část ceny, která je regulována státem (cenové rozhodnutí ERÚ), není důvod k odstoupení dán.

pokud dodavatel spotřebiteli adresně a prokazatelně neoznámí zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek elektřiny nebo plynu, a to nejpozději do třicátého den přede dnem její účinnosti způsobem uvedeným ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, nevyvolává takováto změna právní účinky (cena energií a jiné smluvní podmínky zůstávají pro spotřebitele stejné).

Telekomunikace

Finance

Smlouva o dílo

Ostatní