Menu

Smlouva o dílo

letak2017Smlouva o dílo jakožto typ závazku je upravena v ustanoveních § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem se pak rozumí zhotovení určité věci, jestliže nespadá pod kupní smlouvu. O koupi se bude jednat vždy, jde-li o dodání spotřebního zboží, které je třeba před dodáním sestavit nebo vyrobit, tedy např. i zhotovení nábytku na zakázku. Dále se dílem rozumí údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Pokud jde o stavbu či její část ať už se jedná o její zhotovení, údržbu, opravu nebo úpravu, bude se jednat o dílo vždy. Smlouva o dílo může být uzavřena v písemné i v ústní formě.