Menu

Odstoupení od smlouvy o dílo

letak2017Obecně při odstupování od smlouvy platí, že je možné odstoupit v případě, kdy si to strany domluví, či takovouto možnost stanoví zákon. Zákon odstoupení od smlouvy garantuje v případě, že jedna ze dvou smluvních stran podstatným způsobem poruší smlouvu nebo i pouze hrozí, že smlouvu takovým způsobem poruší a neposkytne na výzvu oprávněné straně jistotu. V případě, že předmětem smlouvy je plnění poskytované po částech, je možné odstoupit i jen k určité části takového plnění, avšak s podmínkou, že taková část ještě nebyla plněna. V rámci opakovaného plnění je možné odstoupit od smlouvy pouze k takovým plnění, která měla proběhnout v budoucnu.

Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, týkající se smlouvy o dílo udávají zvláštní případy, ve kterých může zhotovitel či objednatel od takové smlouvy odstoupit. Mezi tyto případy pak spadají tyto situace:

  • Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, jestliže měl objednatel poskytnout k provedení díla součinnost v přiměřené lhůtě, která však marně uplynula, a pokud objednatele na tuto možnost upozornil.
  • Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění
  • Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, a pokud zjistí, že zhotovitel dílo neprovádí s potřebnou péčí, či jinak porušuje svoji povinnost, tak může požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy. V případě, že zhotovitel nápravu nezajistí, má pak objednatel právo od smlouvy odstoupit.
  • Objednatel je oprávněn od smlouvy v důsledku zvýšení ceny určené odhadem odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o zvýšení ceny, pokud je nutné určenou cenu podstatně překročit. Odstoupení musí být provedeno bez zbytečného odkladu od doručení oznámení o vyšší ceně, jinak se má za to, že se zvýšením souhlasí.
  • Objednatel je pro případy, kdy zhotovitel požaduje zvýšení ceny stanovené odkazem na rozpočet, který byl sjednán s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti, o více než 10 % rozpočtované ceny oprávněn odstoupit od smlouvy, avšak musí zhotoviteli nahradit doposud provedené práce.

Odstoupení od smlouvy v případě smlouvy o dílo je samozřejmě možné i v rámci jeho reklamace. Více se můžete dočíst v našem článku Reklamace díla.

V případě, kdy se jedná o stavbu, u které se smlouva o dílo uzavírá vždy, platí pro ni také podmínky pro odstoupení od smlouvy, které jsou zmíněné výše. Navíc sem ale spadá možnost odstoupit od smlouvy tehdy, když zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem. Aby bylo možné v takovém případě od smlouvy odstoupit, tak musí zhotovitel objednatele o těchto překážkách vyrozumět a musí mu navrhnout změnu díla, na které se však strany nedohodnou. V tomto okamžiku od smlouvy může odstoupit kterákoliv ze stran.