Menu

Reklamace díla

Dnes a denně se v poradnách SOS – Asociace, z.s. setkáváme s problémy, kdy se u koupeného zboží vyskytne vada a my se musíme obrátit na prodejce s uplatněním reklamace. Jelikož je reklamace zboží získaného na základě kupní smlouvy poměrně častá, většinou alespoň zhruba víme, jak se zachovat. Jak je to ale v případě, kdy uzavřeme smlouvu o dílo a toto dílo má následně vady?

https://pixabay.com/cs/instalat%C3%A9r-p%C3%B6mpel-postava-sanit%C3%A1rn%C3%AD-2547329/

 

Obecně o smlouvě o dílo platí, že se zhotovitel zavazuje zhotovit určitou věc (dílo), která nespadá pod kupní smlouvu, a to na svůj náklad a nebezpečí a za úplatu pro objednatele. Objednatel se pak zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. Zejména pod smlouvu o dílo řadíme údržbu, opravu, úpravu věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části je dílem vždy.

V případě, že uzavřete takovouto smlouvu a po zhotovení a následném převzetí díla zjistíte, že dílo smlouvě neodpovídá, tedy že trpí vadou, musíte se podle občanského zákoníku podívat na ustanovení, která se týkají uplatnění práva z vadného plnění v rámci kupní smlouvy. Zde tedy vidíme úzkou provázanost mezi těmito úpravami. Podíváme-li se do úpravy o uplatnění práv z vadného plnění u kupní smlouvy, nalezneme v § 2169 občanského zákoníku čtyři základní možnosti, co můžete požadovat v rámci reklamace – výměnu, opravu, slevu či odstoupení od smlouvy. V rámci uplatnění reklamace díla můžete požadovat všechny tyto reklamační nároky, obvykle však kromě výměny, jelikož se v rámci smlouvy o dílo jedná o jedinečný výrobek, od kterého neexistují dva stejné kusy.

Abyste mohli využít práva z vadného plnění, musí nastat alespoň jedna z následujících skutečností: věc nemá vlastnosti, které si strany ujednaly; věc se nehodí k účelu, pro který měla sloužit; věc neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze; věc nemá odpovídající množství, míru nebo hmotnost; věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Záruční doba, v rámci které můžete uplatnit reklamaci u prodejce, případně u jiné osoby určené k opravě, je u díla také totožná jako u koupě, tedy 24 měsíců. Stejně tak platí, že je vadu nutné vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistíte.

Co se týče stavby, která se vždy považuje za dílo, je možné ji reklamovat v záruční době dlouhé 5 let podle § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. Při uplatnění reklamace stavby musíme brát v potaz, kdo je současně zavázaný se zhotovitelem stavby, a tedy současně zavázaný z vadného plnění. Dle § 2630 občanského zákoníku těmito osobami mohou být poddodavatel, ten, kdo dodal stavební dokumentaci, nebo ten, kdo prováděl dozor. Každý z nich (včetně zhotovitele) se však může ze své povinnosti z vady stavby za určitých podmínek zprostit.

Michaela Černá,

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.