Menu

Změna ceny díla

letak2017Cenu díla určujeme v případě, kdy se nám jedná o smlouvu o dílo. Určena může být hned několika způsoby, a to pevnou částkou, odkazem na rozpočet, odkazem na způsob, jakým bude později určena nebo odhadem. Pro uzavření takové smlouvy však není podstatné, zda byla cena určena či nikoli. Pokud určena není, pak platí, že se jedná o cenu obvyklou. Takováto cena se však později špatně určuje, a proto se doporučuje si již ve smlouvě cenu určit.

V rámci určení ceny podle rozpočtu musíme rozlišovat, zda byl sjednaný s výhradou nezávaznosti nebo neúplnosti či nikoli. Jestliže výhrada byla sjednána, pak může zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, zvětší-li se v průběhu rozsah nebo nákladnost práce. Pokud by objednatel se zvýšením ceny nesouhlasil, tak by výslednou cenu na návrh určil soud. Jestliže má dojít k navýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu, pak může objednatel bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit, avšak s podmínkou, že zhotoviteli nahradí část ceny odpovídající rozsahu provedení díla podle rozpočtu.

Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že bylo nutné vynaložit na dílo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, jestliže byla cena určena podle rozpočtu bez sjednané výhrady, či byla stanovena pevnou částkou. Toto neplatí, pokud nastala zcela mimořádná nepředvídaná okolnost, která podstatně ztěžuje dokončení díla. V tomto případě může soud rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny, anebo o zrušení smlouvy. Zvýšení ceny nemůže zhotovitel požadovat také v případě, kdy rozsah nebo náklady práce překročily rozpočet sjednaný bez výhrady, a také pokud byla zaručena úplnost rozpočtu.

Co se týče ceny určené odhadem, zde má zhotovitel právo zvýšit cenu, je-li třeba tu původní podstatně překročit. Podstatným je zvýšení ceny o více než 10 % až 20 % odhadované ceny. Objednatel je poté oprávněn od smlouvy v důsledku zvýšení ceny odstoupit, a to bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o zvýšení ceny. Odstoupení však musí provést bez zbytečného odkladu od doručení oznámení o vyšší ceně, jinak se má za to, že se zvýšením souhlasí. Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu podstatné zvýšení ceny neoznámí, nemá nárok na zaplacení rozdílu v ceně.

Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení ceny provedením opravy nebo úpravy věci. Při předávání po částech vznikne právo na zaplacení při provedení každé části díla. Strany si dále mohou ujednat placení záloh. Pokud se jedná o dílo, které vyžaduje značné náklady, má zhotovitel právo na zálohy, i když to nebylo výslovně ujednáno.