Menu

Oprava a úprava věci

letak2017Pakliže si chcete nechat opravit či upravit určitou věc, tak musíte uzavřít smlouvu o dílo. Smlouvou o dílo rozumíme takovou smlouvu, kdy se zhotovitel zavazuje zhotovit určitou věc (dílo), která nespadá pod kupní smlouvu, a to na svůj náklad a nebezpečí a za úplatu pro objednatele. Objednatel se pak zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. Pokud by se nám jednalo o stavbu, pak by mimo jiné byla její oprava nebo úprava vždy dílem. Vy v tomto vztahu tedy vystupujete jako objednatel a strana, která věc opravuje nebo upravuje, je zhotovitelem.

Zhotovitel dílo provádí osobně či jej nechá provést pod svým jménem. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, a pokud zjistí, že zhotovitel dílo neprovádí s potřebnou péčí, či jinak porušuje svoji povinnost, tak může požadovat po zhotoviteli zjednání nápravy. V případě, že zhotovitel nápravu nezajistí, má pak objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Povinnosti však neleží pouze na zhotoviteli. Objednatel musí poskytnout zhotoviteli součinnost s prováděním díla a tedy především zhotoviteli předa věc, která je předmětem smlouvy, případně mu umožnit přístup k této věci. V případě, že objednatel musí opatřit věc, která je nutná k tomu, aby mohlo být dílo provedeno, pak ji musí rovněž předat zhotoviteli. Tedy na příklad pokud by se jednalo o rozbitou pračku, k jejíž opravě by bylo zapotřebí vyměnit její motor, který by měl zajistit objednatel, musel by tak objednatel opraváři zpřístupnit jak pračku, tak mu dodat nový motor, aby mohl opravu provést. V případě, že by věc objednatel neopatřil, tak ji může zhotovitel opatřit sám na účet objednatele, avšak jen v případě, že ho předem vyzval k tomu, aby takovou věc objednatel dodal.

Při uzavírání této smlouvy se doporučuje ujednat si dobu, ve které je zhotovitel povinen dílo provést. Jestliže si takou dobu nesjednáte, pak platí, že je zhotovitel povinen dílo provést v přiměřené době. Určování přiměřené doby bývá však velice komplikované, a proto se nedoporučuje na tento institut spoléhat.

Oprava či úprava věci je provedena, je-li dokončena a předána (lze i po částech, pokud to odpovídá povaze věci). Objednatel při převzetí může uplatnit výhradu v případě, že má dílo zjevné vady. Pokud by dílo zjevné vady mělo a on výhradu neuplatnil, neměl by tam právo na odstranění těchto vad. Toto právo by však neměl pouze v případě, že by zhotovitel namítl, že výhrada nebyla uplatněna. Jak postupovat v případě skrytých vad se můžete dočíst v článku Reklamace díla.

Pozor na případ, kdy byste opravenou či dokončenou věc nepřevzali! V této situaci ji může zhotovitel prodat na účet objednatele, avšak jen v případě, že objednatele předem vyrozumí a stanoví mu lhůtu k vyzvednutí.

Provedením opravy či úpravy věci vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny. Pakliže bylo dílo předáváno po částech, tak toto právo vzniká při provedení každé části díla. Více ohledně institutu ceny díla se můžete dočíst v článku Změna ceny díla.