Menu

Zhotovení stavby

letak2017Jelikož se v případě zhotovení stavby, její úpravy, opravy či údržby jedná o dílo, musíme v rámci takového předmětu plnění uzavírat smlouvu o dílo, na kterou se použijí jednak obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o smlouvě dílo a také speciální ustanovení téhož zákona o stavbě, která je předmětem díla.

Obecně o smlouvě o dílo platí, že se zhotovitel zavazuje zhotovit určitou věc (dílo), která nespadá pod kupní smlouvu, a to na svůj náklad a nebezpečí a za úplatu pro objednatele. Objednatel se pak zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. Zejména pod smlouvu o dílo řadíme údržbu, opravu, úpravu věci, nebo činnost s jiným výsledkem.

V rámci smlouvy o dílo si můžete zejména ujednat určení ceny díla (viz článek Změna ceny díla) a kontrolu provádění díla. Takováto kontrola zahrnuje možnost objednavatele zkontrolovat provádění díla na určitém stupni. Zhotovitel objednatele ke kontrole musí přizvat. Jestliže jej nepřizve, nebo jej přizve v nehodný okamžik, pak má objednatel právo na dodatečnou kontrolu a uhrazení nákladů, které s ní vznikly. Pakliže byl objednatel řádně přizván, avšak se ke kontrole nedostavil, zhotovitel má právo pokračovat v provádění díla. Na druhou stranu má objednatel právo také v takovém případě učinit dodatečnou kontrolu. V tomto případě však nahradí zhotoviteli náklady s ní spojené.

V momentě, kdy je dílo provedené, musíte jej převzít i v případě, že trpí drobnými vadami. Tyto vady však nesmí bránit či omezovat v užívání stavby.

Stavbu je samozřejmě možné i reklamovat kvůli skrytým vadám v záruční době dlouhé 5 let. Při uplatnění reklamace stavby musíme brát v potaz, kdo je současně zavázaný se zhotovitelem stavby, a tedy současně zavázaný z vadného plnění. Dle § 2630 občanského zákoníku těmito osobami mohou být poddodavatel, ten, kdo dodal stavební dokumentaci, nebo ten, kdo prováděl dozor. Každý z nich (včetně zhotovitele) se však může ze své povinnosti z vady stavby za určitých podmínek zprostit.