Menu

Výpověď z nájmu bytu

letak2017Nájem bytu končí dohodou stran, uplynutí doby nájmu, pokud je nájem sjednán na dobu určitou, nebo výpovědí nájemní smlouvy, a to jak ve smlouvách na dobu určitou, tak dobu neurčitou. Výpověď můžou podat obě strany smlouvy, jak nájemce, tak pronajímatel, ovšem postup a důvody výpovědi se u obou značně liší. Výpověď musí mít vždy písemnou formu a musí být prokazatelně doručena druhé straně, například poštou.

Nájemce může smlouvu na dobu neurčitou vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou tři měsíce a nájem na dobu určitou pouze v případě vážné změny okolností za kterých nájem vznikl a po jejichž změnách ani nelze rozumně požadovat pokračování nájmu, mezi takovéto okolnosti řadíme například změnu místa zaměstnání, kam nebude možné bez obtíží z dosavadního bydliště dojíždět, nebo například narození dítěte, kdy v současném bytě není možné dítě vychovávat.

Pronajímatel může nájem, jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou, vypovědět pouze ze závažných důvodů určených zákonem jako je například hrubé porušení smlouvy nebo odsouzení nájemce za úmyslný trestný čin, spáchaný na osobách žijících ve stejném domě nebo osobách pronajímateli blízkých. Dále v případě smlouvy na dobu neurčitou je možné podat nájemci výpověď z důvodu potřeby použití bytu pro jeho příbuzného.

Výpovědní doba je obecně sjednána na tři měsíce, ovšem jedná se o úpravu dispozitivní a strany si mohou sjednat v nájemní smlouvě dobu jinou (nikoliv však v neprospěch nájemce jako slabší strany nájemního vztahu). Soud je oprávněn přezkoumat oprávněnost výpovědi smlouvy podanou pronajímatelem na základě návrhu nájemce do dvou měsíců ode dne dojití výpovědi. S tímto právem je pronajímatel povinen nájemce seznámit, jinak je výpověď neplatná. V případě zvlášť závažného porušení smluvních povinnosti, jako je například poškozování bytu a jeho vybavení, jeho využívání k jiným způsobem, než bylo ujednáno nebo ohrožování pronajímatele nebo jiných osob žijících v domě je možné ze strany pronajímatele vypovědět nájem bez výpovědní lhůty, ovšem předem je potřeba nájemce vyzvat k nápravě, jinak se k výpovědi nepřihlíží.