Menu

Telekomunikace

Spory spotřebitelů s operátory o peněžitá plnění budou zřejmě řešit soudy

Na svém jednání ze dne 30. března 2015 schválila Vláda ČR usnesení, kterým ukládá ministru spravedlnosti zpracovat ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu návrh zákona, kterým bude kompetence řešit účastnické spory o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací převedena ke dni 1. ledna 2017 na soudy. Návrh zákona by měl být vládě předložen nejpozději do 30. září 2015.

V současné době je situace taková, že výše zmíněné spory řeší podle § 129 zákona o elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad. Zákon výslovně stanovuje, že ČTÚ rozhoduje spory mezi operátory a účastníky na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích. Nejčastěji se tak jedná o spory, kdy operátor vymáhá po účastníkovi dluh za nezaplacenou fakturu za poskytnuté telekomunikační služby. Tato pravomoc by tedy měla v budoucnu přejít na soudy. Český telekomunikační úřad by ale i nadále rozhodoval spory např. v případě reklamací telekomunikačních služeb nebo reklamací vyúčtování těchto služeb.

Pro spotřebitele se jedná o poměrně podstatnou změnu, proto budeme situaci ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci samozřejmě dále sledovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na naší telefonní lince 900 10 10 10, kde jsme pro Vás k dispozici vždy od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin, případně v našich osobních poradnách.

Jan Hejtmánek

odborný právní poradce SOS – Asociace

Barevné linky

Občas někteří z nás potřebují kontaktovat svého dodavatele energií, mobilního operátora či prodejce. V rámci uváděných kontaktů pak často nalézáme čísla zákaznických linek, které mají být kompetentní k tomu, aby nám pomohly naši situaci vyřešit. Ne vždy se ale bohužel jedná o bezplatnou pomoc. Je potřeba proto rozlišovat, zda se jedná o bezplatnou linku nebo nám za volání na dané číslo bude účtován nějaký poplatek.

Bezplatné linky představují tzv. zelené linky, v rámci nichž zákazník volá zdarma na účet volaného. Jedná se o hlavně linky začínající číslem 800. Společnosti je využívají k informování zákazníků o nabízených produktech či službách. Představují ale také možnost kontaktování technické podpory telefonních operátorů.

Mezi zpoplatněné linky se pak řadí tzv. modré a bílé linky, které společnosti často uvádějí jako prostředek komunikace se zákazníkem. Bohužel společnostem ale není stanovena povinnost uvádět výše poplatku za využití dané linky. Kolik za volání na danou linku zaplatíte, je totiž povinen uvádět pouze každý telefonní operátor ve svém ceníku, který si pak za poskytované služby může účtovat jiné ceny.

U modrých linek funguje princip sdílených nákladů, kdy část nákladů za volání hradí jak volající, tak volaný. Jedná se o linky začínající číslem 810 až 819, 830 až 839, 843 až 846. Výši ceny, kterou za volání zaplatíte, určuje Váš operátor ve svém ceníku. Bohužel poplatek za využití dané linky se účtuje i těm, kteří mají neomezený tarif či nevyčerpané volné minuty.

V rámci bílé linky pak volající volá za jednotné ceny v rámci celé ČR. Jedná se o linky začínající číslem 840 až 842, 847 až 849. Uvedené linky však měly své opodstatnění především v minulosti, kdy se u pevných linek rozlišovalo tzv. meziměstské volání.

Zděšení při zhlédnutí vyúčtování můžou u některých z nás vyvolat především tzv. duhové či žluté linky.  Jedná se o linky začínající číslem 900, 906, 908 a 909. Přičemž u čísel 900, 906 a 909 platí, že zákazník zjistí cenu hovoru dle 4. a 5. čísla, která určují cenu hovoru za minutu v Kč včetně DPH. Uvedené linky v hojné míře využívají i televizní kartářky či věštkyně. Například za volání na číslo 906 705 678 Vám bude účtována cena 70 Kč za minutu včetně DPH. Za volání na čísla začínající 908 jsou účtovány jednorázové ceny za spojení, kdy sazbu opět uvádí 4. a 5. číslo.  Za volání např. na číslo 908 791 234 Vám tak následně bude účtována cena 79 Kč včetně DPH za spojení.

Neznamená to však, že všechna čísla začínající 9 musí následně pro Vás představovat vysoké účty za telefon. Za volání na čísla s trojčíslím 910, 970, 971, 977, 980, 983, 960 až 969, 972 až 974 či dvojčíslím 93 nebo čtyřčíslím 9500 až 9599 a 9890 až 9899 zaplatíte dle ceníku vašeho operátora jako za hovor do vlastní či cizí sítě. Jedná se o čísla, která využívají pro své účely např. ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra nebo České dráhy.

Žaneta Dočkalíková
odborná právní poradkyně SOS-Asociace

Jak reklamovat vyúčtování za telekomunikační služby?

Přišlo Vám vyúčtování služeb od mobilního operátora a částka, kterou máte zaplatit, se Vám zdá příliš vysoká? Nebo Vám operátor naúčtoval služby, které vůbec nevyužíváte? V takovém případě se samozřejmě můžete bránit. V následujícím článku Vám poradíme, jak konkrétně při reklamaci vyúčtování postupovat.

Reklamace vyúčtování telekomunikačních služeb upravuje zákon o elektronických komunikacích, a to zejména v § 64 a 129. Pokud zjistíte, že mobilní operátor při vyúčtování služeb chyboval, musí být prvním krokem vždy kontaktování právě daného operátora a podání reklamace. Není rozhodující, jakou formou se na operátora obrátíte (telefonicky, e-mailem, poštou nebo osobně), vždy je ale vhodné postupovat tak, abyste podání reklamace mohli případně prokázat. Reklamovat musíte vždy bez zbytečného odkladu poté, co jste se o chybě ve vyúčtování dozvěděli, nejpozději ale do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování. Pokud budete reklamovat později, nemáte na kladné vyřízení reklamace nárok!  Mobilní operátor je poté povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Pouze v případě, vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího doručení.

Pokud s reklamací spotřebitel uspěje, je podnikatel povinen v případě, že došlo k vyúčtování ceny za službu v neprospěch spotřebitele, vrátit mu rozdíl ceny nejpozději do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Pokud je ale reklamace zamítnuta a spotřebitel s tím nesouhlasí, nebo pokud operátor reklamaci do měsíce nevyřídí, pak by se měl spotřebitel obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace. Návrh na zahájení řízení o námitce musí spotřebitel podat nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace, nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, současně s podáním návrhu je spotřebitel povinen uhradit poplatek 200 Kč. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 4 měsíce, ve zvláště složitých případech pak 6 měsíců. Pokud ani u ČTÚ spotřebitel neuspěje, existuje ještě možnost podat proti rozhodnutí opravný prostředek (rozklad), případně se poté obrátit na soud. Spotřebitel ale v tomto případě již musí zvážit i to, že se řízením jsou spojeny náklady na obou stranách, které pak spotřebitel může být povinen uhradit v případě, že ve sporu neuspěje.

Velmi důležité je to, že podání reklamace ani zahájení řízení u ČTÚ nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu. Spotřebitel tedy musí chybnou fakturu uhradit a až poté usilovat o vrácení neoprávněně naúčtované částky. Je zde ale možnost v odůvodněných případech požádat ČTÚ o rozhodnutí, že podání reklamace má odkladný účinek. Jen v tomto případě, nebo v případě, že se na tom s mobilním operátorem dohodnete, nemusíte vyúčtování uhradit.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat přes telefonní linku 900101010, kde jsme pro Vás k dispozici vždy od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin, případně v našich osobních poradnách.

Jan Hejtmánek

odborný právní poradce SOS – Asociace

Internetová kriminalita nyní cílená i na seniory

Praktiky podvodníků jsou stále propracovanější a je třeba se mít před nimi na pozoru. Zejména senioři, kteří například používají internet z důvodu komunikace s rodinou, jsou pro podvodníky snadným cílem. Emaily s nesrozumitelnou češtinou plné chyb jsou kvůli zdokonaleným internetovým překladačům minulostí a útok tak může přijít i z ciziny. Časté podvody jsou i na sociálních sítích, kdy po získání důvěry požadují finanční podporu z důvodu nepříznivé životní situace.

Nejlepší prevencí je být v těchto situacích mimořádně obezřetný. Na pochybné emaily neodpovídat a neotevírat přílohy, které mohou být zavirovány. V případě požadavku o uhrazení dlužné částky, o jejichž původu slyšíte poprvé, doporučujeme ověření této informace z více zdrojů. Pokud bude mít jakékoliv dotazy nebo pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat na telefonní lince 900101010, kde jsme Vám k dispozici vždy od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin.

Štěpán Houdek
právní poradce SOS – Asociace
s využitím informací od Českého telekomunikačního úřadu

O2 mění obchodní podmínky

V několika našich článcích (http://www.asociace-sos.cz/co-prinese-nejen-spotrebitelum-aktualni-novelizace-zakona-o-elektronickych-komunikacich/) jsme Vás informovali o novele zákona o elektronických komunikacích, která zhoršuje postavení spotřebitelů i podnikatelů ve vztazích s mobilními operátory. Novela je účinná od 4. prosince 2014 a někteří mobilní operátoři na ni ihned zareagovali novými obchodními podmínkami.

Jak informoval server Lupa.cz (http://www.lupa.cz/clanky/oklesteni-prav-zakazniku-nabylo-ucinnosti-a-o2-uz-vydal-nove-podminky/), jako první své obchodní podmínky změnilo O2, a to s účinností hned od 4. prosince 2014 (na stávající zákazníky se ale nové podmínky budou vztahovat s měsíčním odstupem). Změněno je například to, že účastníci, kteří nejsou spotřebitelé, budou v případě porušení závazku platit smluvní pokutu v plné výši zbývajících měsíčních paušalů. Pro spotřebitele nadále platí omezení do výše jedné pětiny zbývajících paušalů, pozor by si tak měli dávat zejména podnikatelé.  Asi nejpodstatnější změnou je pro podnikatele to, že smlouvu se závazkem již nebudou moci vůbec  předčasně vypovědět. Zavážete-li se tedy jako např. živnostník O2 na 24 měsíců, musíte počítat s tím, že zákazníkem O2 na tuto dobu také zůstanete. Stejně tak nemůžete odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, pokud smlouvu uzavřete přes internet, nebo telefon.

Pro spotřebitele je potom nejpodstatnější to, že při jednostranné změně podmínek ze strany operátora bude zákazník informován jen v případě podstatných změn smlouvy vedoucích ke zhoršení postavení spotřebitele. Spotřebitel je pak v takových případech oprávněn bez sankce ukončit smlouvu. Otázkou zůstává, co jsou podstatné změny smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení spotřebitele. To budou vykladát nejspíše sami operátoři, jejich výklad ale bude jistě sledovat i Český telekomunikační úřad.

Jan Hejtmánek
odborný právní poradce SOS – Asociace
s využitím informací od Českého telekomunikačního úřadu

Volání na „informace“ se může prodražit

Potřebujete kontakt na řemeslníka, nebo hledáte telefonní číslo na svého známého? Pokud zavoláte na telefonní linku 1188, pak se Vám taková činnost může značně prodražit. Jak informoval zpravodajský server Idnes.cz (http://mobil.idnes.cz/linka-1188-ceny-0ci-/mobilni-operatori.aspx?c=A140415_153522_mobilni-operatori_LHR), volání na tuto linku Vás může stát až 30 Kč za minutu. Problém je ale zejména v tom, že pokud Vás operátor či operátorka linky 1188 přepojí na Vámi požadované číslo, neplatíte cenu za volání podle svého tarifu, ale stále za zvýšenou sazbu volání na zpoplatněnou linku. Za deset minut hovoru pak můžete celkem zaplatit i více, než 250 korun!

Jan Hejtmánek
odborný právní poradce SOS – Asociace
s využitím informací od Českého telekomunikačního úřadu

Když se mění tarif (paušál)…

Jistě se Vám už stalo, že Vám volal operátor, že tarif na daný paušál, který máte, se bude měnit nebo Vám nabízel jiný. Co však operátor může a co už je za hranicí zákona?

Obrázek1

Mohou poskytovatel internetu nebo telefonní společnost jednostranně měnit podmínky již uzavřené smlouvy?

Ano, poskytovatel služeb souvisejících s elektronickou komunikací může změnit podmínky již uzavřené smlouvy.

Jak se o těchto změnách dozvím?

Poskytovatel mě musí vyrozumět způsobem obvyklým pro zasílání vyúčtování, který jsem si při uzavírání původní smlouvy zvolil, a to nejméně jeden měsíc před tím, než změna začne platit.

Co mohu dělat, když s novými podmínkami nesouhlasím?

Pokud se mění náležitosti smlouvy, které by pro mě mohly být nevýhodné, je nutné, aby mě poskytovatel vyrozuměl o tom, že od smlouvy můžu bez dalších sankcí odstoupit, a to ke dni, kdy by měla začít platit smlouva změněná. Má to však výjimku, a to v případě kdy kontrolní orgán přikáže podnikateli, že musí změnit smluvní podmínky, které byly nezákonné.

Může po mně poskytovatel požadovat náhradu za odstoupení od smlouvy?

Jak už bylo napsáno výše, poskytovatel má povinnost prokazatelně zmínit, že pokud mění smluvní podmínky, a ne z příkazu kontrolního orgánu, lze od smlouvy odstoupit bez jakékoliv sankce.

Markéta Žáková
odborná právní poradkyně SOS-Asociace

Co přinese (nejen) spotřebitelům aktuální novelizace zákona o elektronických komunikacích ?

Dne 19. 11. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 258/2014 Sb. Tímto zákonem byla provedena novelizace zákona o elektronických komunikacích, která již při své přípravě vzbudila značně negativní reakce odborné veřejnosti. O přípravě této novely zákona o elektronických komunikacích jsme již na našich stránkách informovali (celý článek je k dispozici zde: http://www.asociace-sos.cz/zhorsi-novela-zakona-o-elektronickych-komunikacich-postaveni-spotrebitelu/).

Nyní je již tato změna zákona o elektronických komunikacích schválena a účinnosti nabude od 5. 12. 2014. Výrazné snížení úrovně ochrany přinese tato změna zákona zejména účastníkům, kteří nejsou spotřebiteli (tj. živnostníkům, firmám ale i například neziskovým organizacím). To je způsobeno tím, že v některých ustanoveních zákona o elektronických komunikacích chránících účastníka je výraz „účastník“ nahrazen slovem „spotřebitel“ a ochrana poskytovaná dříve těmito ustanoveními všem účastníkům (tedy příjemcům služeb elektronických komunikací) se bude od 5. 12. 2014 vztahovat pouze na spotřebitele. (Spotřebitelem se podle zákona o elektronických komunikacích rozumí pouze fyzická osoba, která využívá služby elektronických komunikací pro účely mimo rámec její podnikatelské činnosti.)

V této souvislosti je velmi diskutována změna, na jejímž základě se již na „nespotřebitele“ nebude vztahovat omezení smluvních sankcí při předčasném ukončení smlouvy stanovené § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích. Doposud pro všechny účastníky platilo (zjednodušeně řečeno), že sankce za předčasné ukončení smlouvy nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, případně jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Nově toto omezení výše sankcí za předčasné ukončení smlouvy zůstane zachováno pouze spotřebitelům, což vyvolává obavy z přemrštěných smluvních sankcí za předčasné ukončení smlouvy „nespotřebitelem“. Zákon o elektronických komunikacích však i po účinnosti novely pro tyto případy bude obsahovat záchrannou brzdu, neboť podle § 63 odst. 8 tohoto zákona jsou neplatná smluvní ujednání obsahující podmínky pro ukončení smlouvy odrazující od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací.

Určité snížení dosavadní ochrany v oblasti telekomunikací však nastane od 5. 12. 2014 i pro spotřebitele, neboť novela změnila mechanismus informování všech účastníků (tedy i spotřebitelů) o změnách smlouvy (srov. novelizovaný § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích).

Adresně se budou o změně smlouvy informovat nově jen ti účastníci, kteří mají ve smlouvě sankci za předčasné ukončení, a to pouze o „podstatných změnách“ smlouvy. Ze zákona tedy též vypadl přesný výčet náležitostí smlouvy, o jejichž změnách jsou poskytovatelé telekomunikačních služeb povinni účastníky adresně informovat. Pro budoucí vývoj výkladu pojmu „podstatná změna“ bude podle našeho názoru určující zejména výklad Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), protože právě ČTÚ je oprávněn postihovat porušení zákona o elektronických komunikacích, kterého se poskytovatel telekomunikačních služeb dopustí, pokud účastníka o podstatné změně smlouvy neinformuje (srov. § 118 odst. 14 písm. v) zákona o elektronických komunikacích). Adresné informování účastníků o podstatných změnách smlouvy má být podle zákona provedeno způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování a má obsahovat poučení o právu účastníka smlouvu ukončit bez sankce, nebude-li změnu smlouvy akceptovat.

Účastníci, kteří nemají ve smlouvě sankci (úhradu) za předčasné ukončení smlouvy tedy budou nově i o podstatných změnách smlouvy informováni pouze neadresně. (Takto je ostatně poskytovatel služeb elektronických komunikací povinen dopředu informovat o všech, tedy i nepodstatných, změnách smlouvy všechny účastníky). Neadresné informování účastníků se bude dít tak, že poskytovatel telekomunikačních služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejní informaci o změně v každé své provozovně a na internetu. Zároveň informuje účastníka o tomto uveřejnění. Bude tedy zejména na účastníkovi, aby se sám aktivně zajímal, k jakým konkrétním změnám ve smlouvě má dojít. Ti účastníci, kteří nemají ve smlouvě stanovenu úhradu za předčasné ukončení smlouvy, už nemají zákonem stanoveno právo smlouvu předčasně ukončit. Budou tedy muset v případě nesouhlasu se změnou smlouvy muset svoji smlouvu ukončit způsobem, jaký smlouva předpokládá (typicky výpovědí smlouvy).

Úhrada za předčasné ukončení smlouvy bývá zpravidla stanovena ve smlouvách o telekomunikačních službách uzavřených na dobu určitou. Naopak ve smlouvách uzavřených na dobu neurčitou obvykle úhrada za předčasné ukončení smlouvy stanovena není. Lze tedy předpokládat, že adresné informování o podstatných změnách smlouvy se bude týkat zejména účastníků se smlouvou na dobu určitou, zatímco účastníci se smlouvou na dobu neurčitou budou o změnách informování zpravidla neadresně.

Mgr. Karel Carbol

spolupracovník SOS – Asociace

Proč (ne)stahovat obrázky z Googlu?

Každý z nás se jistě setkává s tím, že musí vypracovat seminární práci do školy, připravit prezentaci na školení, nebo vytvořit článek na svůj web. A čtenáře samozřejmě nejvíce zaujme, když je text doprovázen ilustračními obrázky. Nejjednodušší cesta k nim vede přes Google, kde stačí zadat téma a hned můžete vybírat ze stovek nabídnutých fotografií. Je ale tato cesta v souladu se zákonem? Nemůže vás překvapit například požadavek autora uhradit licenční poplatek za využívání jeho fotografie?

stažený soubor

Používání díla, které vytvořil někdo jiný je upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Sem také spadají fotografie a obrázky, které na Googlu nalezneme. Základem je vždy u každého obrázku uvést zdroj, tedy „ocitovat“ ho. Nicméně platí, že se citují pouze odůvodněné výňatky z díla, ale fotografie jako taková je dílo celé. Jestliže tedy autor obrázku zjistí, že jste využili jeho dílo, může po vás žádat zaplacení licenčního poplatku, může vymáhat náhradu škody za bezdůvodné obohacení, nebo v lepším případě pouze zaplacení poplatku za notářské ověření toho, že jste obrázek využili.

Kde tedy stahovat, abychom se takovým problémům vyvarovali? Existuje mnoho databází neboli fotobank, které obsahují obrázky jak zdarma, tak za poplatek. Ačkoli to tak může vypadat, Google mezi ně nepatří. On pouze prochází weby a obrázky z nich indexuje na svých serverech. Nijak je nevyužívá, proto také neporušuje autorský zákon (nebo to alespoň zatím žádný žalobce Googlu během soudního sporu nedokázal). To ale neplatí pro ty, kteří obrázky z Google stáhnou v domnění, že obrázky jsou poskytovány bezplatně a autorským právem se není třeba zabývat.

Proto při tvorbě textu, který chcete obohatit obrázky, doporučuji v první řadě využít vlastní fotografie a poté hledat ve fotobankách. Jestliže přesto na Googlu naleznete fotku, kterou prostě musíte použít, pokuste se spojit s autorem a zjistit si podmínky pro její využití.

Gabriela Mártonová
odborná právní poradkyně SOS-Asociace

Zhorší novela zákona o elektronických komunikacích postavení spotřebitelů?

Spory s telefonními operátory jsou jedním z nejčastějších problémů, které musíme ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci v současné době řešit. Vzhledem k nedávno schválené novele zákona o elektronických komunikacích ale bude takových sporů nejspíše stále přibývat. Co nového změna zákona přináší a proč vyvolala tak rozsáhlou diskuzi jak v médiích, tak mezi spotřebiteli?

Problematická je zejména změna ustanovení § 63 odst. 6 telekomunikačního zákona. Ten v dosavadní podobě ve zkratce říká, že mobilní operátor má určité zákonné povinnosti v případě, že jednostranně změní smlouvu se spotřebitelem. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Tyto podstatné náležitosti jsou pak v zákoně vyjmenovány v § 63 odst. 1 a jedná se například o veškeré údaje o ceně, době, na kterou je smlouva uzavřena, smluvních pokutách, způsobu uplatnění reklamací atd. Po novele zákona (celé znění je k dispozici zde: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/73792/62009) by ale toto ustanovení chránící spotřebitele mělo být změněno v jeho neprospěch. Operátor by totiž byl povinen účastníka informovat o změně smlouvy a jeho právu smlouvu ukončit jen v případě, pokud by se jednalo o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka. Určení toho, jaké případy spadají mezi podstatné změny smlouvy bude na mobilním operátorovi, na výčet uvedený v § 63 odst. 1 již zákon neodkazuje.

Novela dále v několika svých ustanoveních nahrazuje slovo účastník slovem spotřebitel. To v praxi znamená, že tato ustanovení se nyní budou vztahovat jen na spotřebitele, nikoliv na firmy či živnostníky.  Důležité je zejména to, že při předčasném ukončení smlouvy bude nově možné, aby podnikatelé platili vyšší smluvní pokutu než je jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

Novela vyvolala velký odpor u spotřebitelů, jejím obsahem se ale již začal zabývat i Český telekomunikační úřad, který se domnívá, že je novela v nesouladu s evropskou směrnicí č. 2002/22/ES. Jak informoval zpravodajský server Idnes.cz (http://mobil.idnes.cz/novela-zakona-o-elektronickych-komunikacich-f3g-/mob_tech.aspx?c=A141008_125744_mob_tech_LHR), v případě sporů by ČTÚ rozhodoval v souladu se směrnicí tak, aby nebyla krácena práva spotřebitelů. Informace o novele si již vyžádala i Evropská komise, která bude zkoumat, zda není v rozporu s evropskou legislativou. V souvislosti s tím je velmi zajímavé i zjištění serveru Lupa.cz (článek zde: http://www.lupa.cz/clanky/kauza-oklesteni-prav-spotrebitelu-jak-prolobovat-zakon-senatem/). Podle něj byla novela předložena a schválena v podstatě na objednávku mobilních operátorů.

Celou kauzu bude SOS – Asociace dále bedlivě sledovat a o dalším vývoji Vás samozřejmě budeme informovat v dalších článcích. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace na telefonní lince 900 10 10 10, kde jsou Vám od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin připraveni poradit naši odborní právní poradci.

Jan Hejtmánek
Odborný právní poradce SOS – Asociace
s využitím informací od Českého telekomunikačního úřadu