Menu

Stanovisko ČTÚ k jednostranným změnám smluvních podmínek mobilními operátory

Velmi často se na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci obracejí spotřebitelé s tím, že jim mobilní operátor jednostranně (bez jejich souhlasu) změnil podmínky uzavřené smlouvy. Jedná se jak o nepodstatné záležitosti, tak například i o převedení na zcela jiný tarif. Zákon o elektronických komunikacích (ZEK) ve spojení s občanským zákoníkem tuto praktiku mobilním operátorům umožňuje, Český telekomunikační úřad se ale nyní vyjádřil k tomu, za jakých podmínek a jakým způsobem mohou operátoři k jednostranné změně smluvních podmínek přistoupit.

Zákon o elektronických komunikacích jednostranné změny smluv určitým způsobem omezuje, takže operátoři musí dodržet následující:

  • operátor je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o změně podmínek; pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka (např. při převedení na jiný tarif), musí i adresně informovat spotřebitele, kterého se změna týká
  • pro zákazníka je důležité zejména to, že v případě jednostranné změny podmínek má právo ukončit smlouvu s operátorem, a to nejpozději ke dni nabytí účinnosti změny a bez jakékoliv úhrady (to garantuje § 63 odst. 6 ZEK)

ČTÚ ale nyní vydal stanovisko příznivé zejména pro spotřebitele (celé stanovisko naleznete zde: https://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_03-2015_brezen.pdf), jelikož dále omezuje možnosti operátorů jednostranně měnit smlouvy. Podle ČTÚ ZEK upravuje pouze rozsah a podmínky splnění informační povinnosti podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli, pokud podnikatel navrhuje provést změnu smlouvy. Samotné právo podnikatele změnit smlouvu se ale řídí ustanovením § 1752 občanského zákoníku, které stanoví náležitosti a podmínky pro provedení takové jednostranné změny smlouvy.

K  jednostranné změně obsahu smlouvy je podle ČTÚ nutné především splnit podmínky vyplývající z § 1752 OZ, tedy ve smlouvě:

  • musí být předem sjednáno, že lze smlouvu v budoucnu jednostranně měnit, v jakém rozsahu a z jakých důvodů,
  • musí být sjednáno, jakým způsobem bude změna druhé smluvní straně oznámena,
  • musí být sjednáno právo druhé smluvní strany změnu odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit a
  • smluvní straně, jež má právo smlouvu z důvodu provedení změny ukončit, musí být poskytnuta dostatečná doba k  obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

Změna smlouvy dále nemůže být pouhým odrazem vůle operátora získat ve smluvním vztahu výhodnější postavení, ale oprávněnost provedení změny smlouvy by měla být podložena objektivními důvody (to vyplývá také z evropské směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách). Dalším podstatným parametrem je i rozsah změny. Případné ustanovení smlouvy, v  jehož rámci si strany sjednávají, že operátor je oprávněn smlouvy měnit jakýmkoli způsobem a z jakýchkoli důvodů, nelze považovat za ujednání, kterým by byl rozsah změn sjednán. V jednotlivých sporech by pak ČTÚ musel konstatovat, že tyto změny nejsou platné.

Úřad upozornil mobilní operátory, že pokud se spor o provedení jednostranné změny smlouvy mezi spotřebitelem a operátorem dostane před ČTÚ, musí Úřad důsledně posuzovat všechna výše uvedená kritéria a bude zkoumat mimo jiné i to, zda účastnická smlouva obsahuje ujednání o rozsahu, v  jakém je podnikatel změnu oprávněn měnit. Rovněž se ČTÚ zaměří i na posouzení toho, zda provedení změny obsahu smlouvy bylo podnikatelem dostatečně odůvodněno.

Jaký vliv bude mít toto stanovisko ČTÚ v praxi, je nyní těžké předvídat. Je ale možné se domnívat, že operátoři budou nuceni změnit své smluvní podmínky ve prospěch spotřebitelů a že i ČTÚ by mohl budoucí spory v této oblasti rozhodovat spíše ve prospěch slabší strany, tedy spotřebitele. Ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci samozřejmě vítáme jakýkoliv krok posilující práva spotřebitelů, tedy i toto stanovisko ČTÚ.

Jan Hejtmánek

odborný právní poradce SOS – Asociace