Menu

Vyúčtování dodávek elektřiny a plynu

Problematika dodávek elektřiny a plynu, jejich cen a vyúčtování je v posledních letech hojně diskutovaným tématem. Není proto určitě na škodu si připomenout některé základní informace týkající se vyúčtování, která spotřebitelům přicházejí od jejich dodavatelů elektřiny a plynu.  Základ právní úpravy nalezneme v energetickém zákoně (zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dále v prováděcích předpisech, jimiž jsou zejména:  

 • vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, 
 • vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, 
 • vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství. 

Dodavatel má povinnost dodávku plynu a elektřiny zákazníkovi bezplatně vyúčtovávat. Vyúčtování může být poskytováno dle volby zákazníka v listinné podobě, nicméně dodavatel je povinen nabízet i elektronickou formu vyúčtování (§ 11 odst. 7 energetického zákona). Vyúčtování se provádí jednou ročně, zúčtovací období se však nemusí nutně krýt s kalendářním rokem. Krom tohoto každoročního řádného vyúčtování má spotřebitel právo požádat dodavatele o mimořádné vyúčtování k 31. prosinci daného roku, přičemž za tímto účelem učiní tzv. samoodečet. Dále je mimořádné vyúčtování vystavováno při ukončení odběru v daném odběrném místě nebo při změně dodavatele. Vždy doporučujeme si stav měřitel k rozhodným dnům poznamenat a zdokumentovat (např. ofotit).  

Vyúčtování obsahuje tři části (A, B a C): 

ČÁST A (obecná část) obsahuje: 

 • celkovou výši částky za dodanou energii a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně, 
 • výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, 
 • datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku, způsob a informace týkající se jeho úhrady 
 • identifikační údaje obchodníka s elektřinou/plynem, 
 • identifikační údaje zákazníka, 
 • vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období, 
 • celkové množství dodané elektřiny/plynu do odběrného místa, 
 • celkovou výši záloh uhrazených za zúčtovací období, 
 • kontakt na zákaznickou linku dodavatele a poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční soustavy; 

ČÁST B (podrobná část) obsahuje mimo jiné: 

 • adresu a EAN kód (elektřina) nebo EIC kód (plyn) odběrného místa, 
 • produkt (ceník) dodavatele elektřiny nebo plynu a sazbu distribuce elektřiny, 
 • rozpis plateb za dodávku energie a související služby, 
 • celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, 
 • cenu za jednotku dodané elektřiny a její složek (včetně změn ceny v průběhu období) a to s rozlišením podle tarifního časového pásma (VT/NT), obdobně cenu za jednotku plynu, 
 • množství elektřiny/plynu dodané do každého odběrného místa ve zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska časového trvání, pokud jsou takové údaje dostupné prostřednictvím informačního systému operátora trhu; 

ČÁST C (doprovodná část), obsahuje zejména informace o: 

 • způsobu uplatnění reklamace vyúčtování včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit, 
 • právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem elektřiny/plynu spor ve věci týkající se dodávky elektřiny a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů, 
 • kontaktních údajích na Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Státní energetickou inspekci. 

Doručené vyúčtování doporučujeme co nejdříve zkontrolovat. Zaměřit se je potřeba zejména na množství fakturovaného odběru plynu/elektřiny (a zda sedí počáteční a konečný stav měřidla), uváděné jednotkové ceny (zda je účtováno v souladu se sjednaným ceníkem) a zda dodavatel zohlednil veškeré zaplacené zálohy za dané období. Cena elektřiny a plynu se skládá z tzv. regulované a neregulované části, o tom více např. zde. Pokud by údaje uvedené ve vyúčtování byly chybné, je nutné jej vůči dodavateli bez zbytečného odkladu reklamovat

Dodavatel je povinen reklamaci do 15 dnů od obdržení písemně vyřídit a případně vystavit opravné vyúčtování. Pokud je reklamace oprávněná, do 30 dnů od jejího obdržení musí dodavatel vyrovnat rozdíl v platbách (vrátit přeplatky). V případě nevyřízení reklamace včas může spotřebitel vůči dodavateli uplatnit právo na náhradu ve výši 600 Kč za každý den opoždění (limit max. 24.000 Kč) u dodávek elektřiny a ve výši 750 Kč za každý den (limit max. 7.500 Kč) v případě dodávek plynu. Právo na náhradu je nutné uplatnit nejpozději do 60 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace. 

V případě dotazů či potíží týkajících se vyúčtování dodávek energií můžete kontaktovat naší bezplatnou spotřebitelskou poradnu. V případě problémů s dodavatelem energií se spotřebitel může obrátit také na dozorový správní orgán, kterým je Energetický regulační úřad

Za Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. 

Jan Solanský 

Odborný právní poradce