Menu

Energie

Novela energetického zákona účinná od 1. 7. 2022.

Od 1. 7. 2022 je účinný druhý balíček změn novely energetického zákona, jehož první část vešla v účinnost již od 1. 1. 2022. Od začátku července tak u nás platí nová ustanovení týkající se regulace energetických zprostředkovatelů, často označovanými jako „energošmejdi“, a došlo taky ke změně pravidel pro režim dodavatele poslední instance (DPI).

Jak jsem tedy již avizoval, tak došlo ke zpřísnění regulace energetických zprostředkovatelů, kteří se v posledním roce začali na českém trhu vyskytovat v hojném počtu. Od 1. 7. jsou zprostředkovatelé povinni se zaregistrovat u Energetického regulačního úřadu (ERÚ). U registrace musí zprostředkovatelé prokázat splnění zákonných podmínek, jako je plná svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost, ukončené střední vzdělání a aspoň pětiletou praxi v oblasti energetiky. Registr zprostředkovatelů je veřejně přístupný a nalezneme jej na webových stránkách ERÚ.

I přesto, že má zprostředkovatel ze zákona povinnost spotřebiteli oznámit, že s ním jedná jako zprostředkovatel, tak ne každý je tak poctivý, aby tak učinil. Stejně tak se může stát, že s námi bude komunikovat někdo, kdo nemá vůbec oprávnění jako zprostředkovatel jednat. Smlouvy s nimi uzavřené ale v takovém případě nepozbývají platnosti. Proto je důležité si vždy dávat pozor, s kým jednáme, a ihned požadovat od zprostředkovatele, aby se identifikoval. Následně bychom si měli skrze registr zprostředkovatelů potvrdit, že má daná osoba oprávnění. Nezapomeňme, že máme od 1. 1. 2022 možnost kdykoliv a bez postihu vypovědět bez výpovědní doby smlouvu se zprostředkovatelem na základě § 11n energetického zákona.

Nově se dozorovým orgánem nad zprostředkovateli energií stal Energetický regulační úřad (ERÚ), na které do konce června dohlížela Česká obchodní inspekce (ČOI). S podněty na kontrolu a řešením sporu se zprostředkovateli se tak nyní musíme obrátit na ERÚ.

Dále došlo k novelizaci pravidel pro režim DPI. Spotřebitelům už nyní nehrozí, že jim bude odpojen elektroměr nebo plynoměr a následně tak ukončeny dodávky, pokud z režimu nestihnou včas vystoupit.  V takovém případě budou ale nuceni přistoupit na smlouvou o dodávkách, která je na dobu neurčitou a jejíž podmínky nadiktuje dodavatel, bez možnosti spotřebitele jejich podobu nějak ovlivnit. Zároveň se doba trvání režimu DPI zkrátila z šesti měsíců na tři měsíce.
Karel Bělák
Odborný právní poradce,
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.


Možnosti ukončení smluv se zprostředkovatelem bez sankcí na základě novely energetického zákona

Počátkem letošního roku došlo k významné změně v oblasti spotřebitelského práva, jelikož 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, na základě které došlo k výraznému posílení postavení spotřebitele v boji proti nepoctivým zprostředkovatelům nebo dodavatelům energií. Jednou z hlavních novinek, které novela přinesla, je mimo jiné i možnost ukončení smluv se zprostředkovatelem bez sankce.

Smlouvou o zprostředkování dodávek energií, pravděpodobně více známou pod tzv. „aukcemi energií“ rozumíme smlouvu, ve které se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci vybere výhodnějšího dodavatele energií a zpravidla s ním na základě udělené plné moci následně uzavře smlouvu. Uzavření smluv s aukčními společnostmi v mnoha případech přinášelo spotřebitelům časté komplikace, ovšem nyní je na základě novely situace pro veřejnost značně výhodnější. Předchozí právní úprava totiž nedávala spotřebiteli tak silné postavení, a proto bylo často poměrně obtížné se efektivně bránit nekalým praktikám, které mnohé aukční společnosti používaly.

Na základě původní právní úpravy tedy spotřebiteli náleželo standardní právo bez sankce odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, které stanovuje § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto právo spotřebitel ovšem měl pouze za předpokladu, že došlo k uzavření smlouvy mimo obchodní prostory, tedy nejčastěji formou podomního prodeje. Často ovšem tato poměrně krátká čtrnáctidenní lhůta nebyla dostačující k tomu, aby si spotřebitel uzavření smlouvy důkladně rozmyslel, případně aby si uvědomil, že vůbec k samotnému uzavření smlouvy došlo.

Oproti tomu nová právní úprava, která je účinná od letošního ledna, výrazně zvyšuje možnosti, kterými se spotřebitel může proti postupu aukčních společností bránit. Klíčovou změnou, kterou novela přinesla, je skutečnost, že nyní spotřebitel může vypovědět závazek se zprostředkovatelem energií kdykoli bez jakéhokoliv postihu a finančního plnění. Je však důležité upozornit, že v případě nově uzavíraných smluv je třeba dávat pozor na to, že v sobě mohou obsahovat ujednání o odměně zprostředkovatele. Odměna zprostředkovatele, která je uvedena ve zprostředkovatelské smlouvě nebo její poměrná část za již poskytnutou službu, se tedy nepovažují za výše zmíněné finanční plnění, které nemůže být požadováno. Rovněž je velmi důležité zmínit fakt, že novela energetického zákona je nepřímo retroaktivní, což znamená, že lze vypovědět i zprostředkovatelské smlouvy, které byly uzavřeny již před 1. lednem 2022. Pokud tedy někdo podepsal smlouvu se zprostředkovatelem již v minulých letech, nyní ji může bez postihu vypovědět, což může být pro mnohé ze spotřebitelů velmi vítané.

Dalším právem, které nyní spotřebitel získal na základě § 11n, je také možnost bez sankce odvolat zmocnění k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu či smlouvy o sdružených službách. Příznivé pro spotřebitele je také to, že pokud k odvolání uděleného zmocnění nedojde, automaticky zanikne po uplynutí 12 měsíců od jeho udělení. Tím se tedy mohou spotřebitelé zbavit mnohých problémů, souvisejících s tím, že plná moc byla zprostředkovateli mnohdy udělena nevědomky již samotným podepsáním přihlášky, či s následným uzavíráním nežádoucích smluv.

Závěrem je vhodné říct, že novela energetického zákona nyní výrazně omezila prostor pro nepoctivé praktiky zprostředkovatelů energií a přinesla pro spotřebitele množství příznivých změn. Pokud se tedy i Vy nacházíte v situaci, kdy se potýkáte s některým z výše zmíněných problémů, které původní právní úprava neregulovala, neváhejte se obrátit na některou z našich poboček.

Petra Císařová,
Odborná právní poradkyně  Sdružení obrany spotřebitelů – Asocicace, z.s.

Novela energetického zákona a zvyšování cen energií

K 1. 1. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona (dále jen „novela“) zpřísňující povinnosti zprostředkovatelů a dodavatelů v energetických odvětvích, a naopak přinášející větší práva v této oblasti spotřebitelům. Tento článek se zaměří na změny v zákoně v souvislosti se zvyšováním cen energií jejich dodavateli.

V posledních měsících se na naše poradny obrací velký počet spotřebitelů mj. i z toho důvodu, že jim jejich dodavatel navýšil měsíční cenu za elektřinu či plyn, která se jim však zdá být příliš vysoká. Od Nového roku musí dodavatel ze zákona k platnému zvýšení cen dodávek energií spotřebiteli tuto změnu nejen pouze oznámit, ale rovněž mu dát možnost se za určitých novelou modifikovaných okolností ze smluvního závazku vyvázat. 

Oznámení změny ceny musí splňovat podmínku prokazatelnosti a adresnosti. Nadto musí dodavatel splnit lhůtu 30 dnů, kterou mu energetický zákon k oznámení poskytuje. V případě, že svou oznamovací povinnost nesplní, nevyvolají tyto změny vůči spotřebiteli právní účinky. Ten by se tedy – jakmile je mu doručeno vyúčtování s dopředu neoznámenou změnou (zvýšením) ceny energií – měl proti této změně ohradit a namítnout její neúčinnost.

Spotřebitel by ve výše zmíněném případě rozhodně neměl zvýšenou cenu platit. Dodavatel na ni totiž nebude mít právní nárok, a spotřebitel na něm by pak musel danou částku horko těžko vymáhat zpět. Netřeba si však zoufat. Jestliže totiž dodavatel vyúčtování neopraví, může je spotřebitel reklamovat a v případě nevyhovění dodavatele reklamaci se obrátit na Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. ERÚ pak může autoritativně rozhodnout, že dodavatel nemá nárok na placení zvýšené ceny spotřebitelem.

Další povinností dodavatele je potom poučit spotřebitele o možnosti odstoupit před zvýšením ceny energií bez sankce od smlouvy. Tuto možnost však spotřebitel musí ze zákona využít nejpozději 10 dní před účinností těchto změn.

Dvojí právní režim odstoupení od smlouvy pro zvýšení ceny energií, obsažený v úpravě před novelou, tak zanikl, když vymizela např. lhůta 3 měsíců pro odstoupení od smlouvy od data zvýšení ceny energií v případě, kdy dodavatel spotřebiteli toto plánované zvýšení neoznámil.

Ze současné právní úpravy naopak vyplývá, jak je uvedeno výše, že neoznámí-li dodavatel spotřebiteli zvýšení ceny energií, nebude vůči němu vůbec účinné. Novelou tedy došlo ke zpřísnění podmínek, které musí dodavatel v této oblasti splnit.

Co ale zůstalo stejné, je kupř. to, že právo vypovědět závazek spotřebiteli nevznikne, jestliže dodavatel zvýšil cenu energií kvůli tomu, že došlo ke zvýšení regulované složky ceny, daní či poplatků či ke změně právního předpisu. V takovém případě je spotřebitel, nemá-li s dodavatelem sjednanou smlouvu na dobu neurčitou (pak by výpovědní doba nemohla být ze zákona delší než 3 měsíce), povinen smlouvu s dodavatelem férově dodržet.  

Závěrem nezbývá než dodat, že vzhledem k uplatnění nepravé retroaktivity a výkladu ve prospěch spotřebitele se tyto změny týkající se zvyšování energií dodavateli vztahují i na smlouvy, uzavřené se spotřebiteli před 1. 1. 2022.

Vojtěch Ertl,
Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Desatero obrany před šmejdy v energetice

10 ryze praktických rad Energetického regulačního úřadu, jak nenaletět tzv. “šmejdům” při změně dodavatele energií

  1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/
  2. Vždy se ptejte, zda se bavíte  přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
  3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
  4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
  5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu nezavazujte.
  6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma”. Známým příkladem zneužití „dárků” jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky”, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
  7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano”, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
  8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
  9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
  10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Končí režim dodavatelů poslední instance pro klienty skupiny Bohemia Energy!

Spotřebitelům, bývalým zákazníkům společností ze skupiny Bohemia Energy, kteří ještě od DPI odebírají elektřinu, skončí režim „záchranné sítě” 14. dubna 2022. U plynu to bude o tři dni
později, 17. dubna 2022. Termíny se ale krátí i těm, kterým v loňském roce dodávky ukončily další společnosti. Kompletní přehled jednotlivých režimů DPI je k dispozici na webových stránkách ERÚ.
Stále zbývá okolo 10 000 odběrných míst, která si nenašli nového dodavatel energií. Právě lidé, kteří nereagují na výzvy do dodavatelů poslední instance a zůstávají s dodávkami energií u nich,
mohou mít po ukončení režimu velké problémy. Část z nich se snaží dohledat třeba i úřad práce, jehož úředníci obcházejí domovy spotřebitelů, kterým hrozí odpojení dodávek energií od dodavatele poslední instance. Do snahy kontaktovat co nejvíce takto postižených lidé se zapojilo i Sdružením měst a obcí ČR, jehož členové se kromě šíření potřebných informací snaží sehnat „v terénu” spotřebitele, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu nekontaktní a dodavatelům se s nimi
nepodařilo spojit ani po několika měsících. Právě ti mohou být nejvíce ohroženi blížícím se odpojováním.
Zákazníkům, kteří neučinili potřebné kroky, hrozí, že jejich odběr energií po vypršení lhůty bude považován za neoprávněný a dodavatelé po nich budou vymáhat vzniklou škodu a odběrné místo od dodávky odpojí. A to platí i v případě, že řádně platí účty. Za neoprávněný odběr je považováno např. to, pokud odebíráte energii bez právního důvodu, anebo pokud právní důvod odpadl, což nastane právě v okamžiku, kdy po uplynutí zákonné lhůty nemáte žádnou smlouvu o dodávce energií, a přesto je odebíráte. Pokud se neoprávněného odběru dopustíte, jste povinni v penězích nahradit vzniklou škodu. Do té se budou počítat např. i náklady dodavatele, který bude zjišťovat, zda a jak velká škoda mu vznikla a který vám přijede odpojit plynoměr či elektroměr. Pokud není možné vzniklou škodu přesně určit a nedohodnete se s dodavatelem jinak, bude určena výpočtem podle obvyklé doby využití energií, a takový výpočet by vás mohl nepříjemně překvapit.
Při změně dodavatele nemusí být na prvních deset dní pohlíženo jako na neoprávněný odběr, pokud bude spotřeba uhrazena tím, kdo smlouvu s tímto dodavatelem uzavře právě během desetidenní lhůty. S tímto časovým rozmezím budou pracovat i dodavatelé poslední instance, ale
žádný další odklad již podle zákona možný není. Novým dodavatelem se pro vás může stát i váš dodavatel poslední instance, ale musíte s ní mít uzavřenou smlouvu.
,,Jestliže energie stále odebíráte od DPI, jedinou dobrou radou je, abyste co nejrychleji přešli na standardní produkt. Teď už nejde jen o vysoké ceny dodávek od DPI, o energie byste brzy mohli přijít úplně. Několik dní vám zabere ještě výběr nového dodavatele a také to, než si vás tento dodavatel převezme. Pokud víte o někom, kdo se v této situaci nachází, neprodleně ho o tomto informujte. Teď už skutečně není nač čekat“, říká předsedkyně SOS – Asociace, z.s., paní Gerta Mazalová.

Růst cen energií rozhovor s Mgr. Alenou Máčovou

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058300217/  a´

Mgr. Alena Máčová, právnička, SOS Asociace Sdružení obrany spotřebitelů, vedoucí poradny v Praze

Dopis Ing. Písaříka – Bohemia Energy předsedkyni Gertě Mazalové a její odpověď !

Dne 15.11.2021 mi byl doručen dopis od pana Ing. Písaříka, majitele společnosti Bohemia Energy, ve kterém mě vyzývá, abych přestala poskytovat rady spotřebitelům, kteří jsou poškozeni ukončením dodávek energií společností Bohemia Energy a na kterých mi velice záleží.

Se zněním tohoto dopisu nemohu souhlasit, neboť ho považuji za poněkud nátlakový a odmítám jakékoliv poučování ze strany pana Písaříka, neboť já zákony neporušuji a respektuji je.

Znění obou dopisů jsem se rozhodla zde uveřejnit.

Gerta Mazalová předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Rozhovor s Gertou Mazalovou a Mgr. Alenou Máčovou pro inStory.cz a Magazín Plus

https://zpravy.instory.cz/zpravy/153-zkrachovala-bohemia-energy-zacina-rozesilat-vyuctovani-a-lidem-se-z-vysokych-sum-podlamuji-kolena.html

https://zpravy.magazinplus.cz/domaci/3097-zkrachovala-bohemia-energy-rozesila-vysoka-vyuctovani-nebojte-se-porusit-zakon-radi-odbornici.html

Gerta Mazalová
Předsedkyně SOS- Asociace, z.s.

Rozhovor v časopise ECHO Media a.s. ohledně současné energetické krize situace s předsedkyní Gertou Mazalovou.

Rozhovor v časopise ECHO Media a.s. ohledně současné situace na trhu s energiemi s předsedkyně Gerta Mazalová radí postižených spotřebitelům energetickou krizí.

Více zde: https://echo24.cz/a/SaaUq/miliardar-ktery-zmizel-i-se-zalohami-poradkyne-vysvetluje-jak-resit-drahy-plyn-a-energie

Shrnutí aktuální situace na trhu s energiemi

Jistě žádnému spotřebiteli neuniklo, že na podzim letošního roku došlo k poměrně vyhrocené situaci v oblasti energií. Docházelo k výraznému zdražování energií, a tak se i většina dodavatelů musela uchylovat k někdy ne úplně šťastným krokům, které měly zásadní dopad na spotřebitele. V tomto článku se podíváme na shrnutí této problematiky a stručně rozebereme možné situace, do kterých se spotřebitelé mohli a mohou dostat.

První situace, která potkala většinu spotřebitelů, je taková, že dodavatelé se velmi často rozhodli jednostranně změnit smlouvu, konkrétně ceník, a došlo tak ke zdražení ceny, za kterou spotřebitelé energie odebírali. Součástí většiny spotřebitelských závazků v oblasti energií je totiž ujednání (nacházející se většinou v obchodních podmínkách) o možnosti jednostranné změny smlouvy dodavatelem. Toto ujednání je obecně možné, přičemž jej umožňuje i ust. § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud však dodavatel tohoto využije a přistoupí k jednostranné změně závazku, spotřebiteli pak náleží právo smlouvu s tímto dodavatelem zrušit bez sankce dle § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Je však potřeba dodržet určitou lhůtu. Jestliže dodavatel o zvýšení ceny informuje alespoň 30 dní před tímto zvýšením ceny, je třeba, aby spotřebitel dodavateli zaslal odstoupení od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti zvýšení ceny. Pokud však dodavatel spotřebitele včas neinformuje, může spotřebitel smlouvu ukončit až do 3 měsíců od data zvýšení ceny. Pokud tedy byla jednostranná změna závazku ze strany dodavatele v souladu se smlouvou, spotřebiteli se nabízí dvě možnosti, a to buď zvýšení ceny akceptovat, nebo celý závazek s dodavatelem ukončit a najít si dodavatele jiného.

Často však nastávala situace, že se dodavatel uchýlil k jednostranné změně závazku a zvýšení ceny energií, aniž by měl na toto v souladu se smlouvou nárok. Jestliže byla smlouva ujednána na dobu určitou a na tuto dobu byla rovněž ve smlouvě sjednána pevná (tzv fixovaná) cena, pak má toto ujednání přednost před ujednáním o možnosti jednostranné změny, které bývalo obsažené v obchodních podmínkách, a dodavatel tak měl povinnost původně smluvenou cenu dodržet. V takovém případě bylo třeba, aby se spotřebitel proti tomuto postupu dodavatele bránil a žádal dodržení původního závazku. Dodavatelé však bohužel příliš často na naše výzvy, se kterými jsme spotřebitelům pomáhali, nereagovali, a tak bylo třeba počítat s tím, že situaci bylo třeba řešit i prostřednictvím Energetického regulačního úřadu.

Mohla však nastat i mnohem komplikovanější situace, a to taková, že pro určité dodavatele energií bylo navýšení velkoobchodních cen neúnosné, a tak se rozhodli svoje aktivity na trhu s energiemi ukončit, a přišli tak o licenci, která jim umožňovala s energiemi obchodovat. V tomto případě byli spotřebitelé chráněni zákonem, aby ze dne na den nepřišli o dodávky energií, a dostali se do režimu tzv. dodavatele poslední instance (dále jen „DPI“). Každému spotřebiteli, který byl dříve zákazníkem krachujícího dodavatele, byl přidělen nový dodavatel, od kterého mohli energie odebírat nejdéle 6 měsíců. Během těchto šesti měsíců bylo tedy potřeba si zajistit dodávky od jiného dodavatele. Nejprve byli někteří spotřebitelé dokonce rádi, že se zbavili závazku s určitými dodavateli, nicméně nikdo nečekal, co bude následovat. Můžeme konstatovat, že z režimu DPI se stala určitá past na spotřebitele, jelikož dodavatelé ceny energií navýšili o administrativní náklady, které byly značné, a spotřebitelům tak byly stanoveny zálohy ve výši i několika desetitisíců měsíčně. V tomto případě jsme spotřebitelům nemohli poradit nic jiného, než aby se s daným dodavatelem zkusili domluvit na snížení záloh, příp. aby si co nejrychleji zařídili standardní závazek s novým dodavatelem. Tato situace byla pro většinu lidí velmi finančně náročná, a tak jsme často museli spotřebitele odkazovat i na úřady práce, kde se mohli informovat o možnosti obdržet potřebné sociální dávky, které mohly tyto neočekávané výdaje pokrýt.

Poslední situace, ve které se spotřebitelé mohli ocitnout byla taková, že spotřebitelé byli zároveň vázáni tzv. aukcí energií. To znamená, že spotřebiteli byl dodavatel energií vybrán přes určitého zprostředkovatele, a spotřebitel byl v podstatě omezen na své svobodě vůle, aby si vybral dodavatele podle svého vlastního uvážení. Jestliže se tedy spotřebitel dostal do některé z výše vyjmenovaných situací a zároveň byl vázán podmínkami aukce energií, tak nemohl takto jednoduše změnit dodavatele dle své vůle, ale bylo třeba ještě učinit jeden krok navíc, a to kontaktovat daného zprostředkovatele a požádat ho o výběr dodavatele nového.

Na závěr mi nezbývá, než dodat, že jestliže jste se také dostali do problémů týkajících se dodávek energií, neváhejte se obrátit na některou z našich poboček, kde s Vámi tuto situaci důkladně probereme a pokusíme se Vám najít nejvhodnější řešení. Naše sdružení se pro spotřebitele snaží udělat maximum možného, abychom jim z leckdy bezvýchodných situací pomohli najít cestu a věříme, že nejpozději v novém roce se celá tato nepříjemná situace na trhu s energiemi uklidní.

Hana Ševčíková

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.