Menu

Prodloužená záruka a pojištění zboží

Ve dvaceti čtyř měsíční době spotřebitelům dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v účinném znění, náleží práva z vadného plnění, tedy nárok zboží reklamovat. Podnikatel má pak na vyřízení reklamace lhůtu 30 dnů. Mezi práva z vadného plnění pak patří: odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo jako krajní možnost odstoupení od smlouvy. Primárním nárokem je výměna zboží za zboží bez vady, pokud to není neúměrné. Dále je to oprava, sleva z kupní ceny a v poslední řadě se použije odstoupení od smlouvy při podstatném porušení smlouvy. Odstoupit od smlouvy spotřebitel může především při: uznané reklamace tří stejných či čtyř různých vad nebo při porušení 30 denní doby pro vyřízení reklamace. Odstoupením se rozumí vrácení zboží podnikateli, přičemž podnikatel Vám naopak vrátí peněžní prostředky. 

Kromě výše uvedené zákonné záruky mnoho prodejců nabízí tzv. prodlouženou záruku. Tato záruka je oddělena od zákonné záruky a jedná se o dva samostatné instituty. Spotřebitel tak musí mít na paměti, že pravidla pro uplatnění reklamace se nebudou řídit zákonnými ustanoveními, nýbrž smluvními podmínkami prodejce. Pokud je Vám tedy tato záruka nabídnuta, důsledně si přečtěte podmínky, za kterých můžete dané zboží reklamovat. Jedná se většinou o řadu omezení jako je například výběr určitého práva z vadného plnění, např. jen možnost opravy. Dále může být ve smluvních podmínkách uvedeno, že lze reklamovat zboží jen pro určitý typ vady či na určitou část zboží. V konečném důsledku tak nemusí být prodloužená záruka pro spotřebitele výhodná, a to především v případě, kdy si za tuto záruku musí připlatit.

Mnohdy prodejci při koupi zboží navíc nabízí i pojištění výrobku. Toto pojištění je sice sjednáváno přímo u prodejce, nicméně druhou smluvní stranou není sám prodejce, nýbrž pojišťovna. Zpravidla pojištění kryje poškození výrobku, pro který jej není možné reklamovat – tedy mechanické poškození. Nicméně obsahem takového pojištění můžou být i jiné škodné události, jako je například krádež. Samotné pojištění se bude řídit pojistnými podmínkami, ve kterých může být také řada výjimek, za kterých nebude uplatnění pojistného plnění možné.

Nezbývá než spotřebitelům doporučit pečlivě prostudovat podmínky jak prodloužené záruky, tak i pojistné smlouvy.

odborná právní poradkyně
Lucie Kučerová