Menu

Reklamace vyúčtování služeb ve společenství vlastníků jednotek

Před tím, než uvedeme, jak postupovat při reklamaci vyúčtování služeb, tak je nutné definovat samotné společenství vlastníků jednotek, aby bylo zřejmé, zda můžete tento článek aplikovat na váš problém. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) vzniká v případě bytového spoluvlastnictví za účelem zajišťování správy domu a pozemku. SVJ je právnickou osobou, která vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Velmi důležité jsou stanovy SVJ, kde jsou mimo jiné určena pravidla pro úhradu cen služeb vlastníků jednotek. Další okolnosti týkající se SVJ jsou upraveny v občanském zákoníku (§ 1194 a násl.) Pokud jste vlastníkem bytu nebo jste jeho nájemcem tohoto bytu a nesouhlasíte s výší nebo způsobem vyúčtování dodávky teplé či studené vody a dalších služeb spojených s vaším bytem, tak je tento článek určen právě pro vás.

Rozúčtování nákladů za služby (zejména dodávku teplé a studené vody, služby spojené s úklidem bytového domu apod.) upravuje zákon č. 67/2013 Sb. a dále vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění. V případě, že s následným vyúčtováním, jež by mělo být provedeno na základě těchto zmíněných předpisů, nesouhlasíte (další z našich článků se podrobně zabývá postupem pro rozúčtování nákladů), tak nezbývá nic jiného než vyúčtování reklamovat. Postup je upraven v § 8 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. Námitku (reklamaci) ke způsobu a obsahu vyúčtování je třeba předložit poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od doručení vyúčtování. Poskytovatelem služeb se rozumí buď samotné společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nemovitosti, pokud užíváte tento byt jako nájemce. Častým jevem v případě SVJ ale bývá, že rozúčtování a vyúčtování služeb provádí osoba odlišná od SVJ, což zjistíte v hlavičce vyúčtování. Nicméně dle zákona se poskytovatelem rozumí samotné SVJ, tudíž nikdy nepochybíte, pokud zašlete reklamaci přímo společenství vlastníků jednotek. Reklamaci zasílejte zásadně písemně poštou, nejlépe doporučeně s dodejkou. Dle zákona musí být reklamace poskytovatelem vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

Pokud reklamace nebude vyřízena, nesouhlasíte s ní a vaše námitky nadále přetrvávají, tak nezbývá nic jiného, než se obrátit na Energetický regulační úřad (ERÚ), který vykonává ochranu oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. Jinak řečeno, může rozhodnout spor o vyúčtování mezi vámi a poskytovatelem. V tomto případě ale zároveň doporučujeme, abyste se obrátili na některou z našich osobních poraden, která vám pomůže vypracovat tento podnět pro ERÚ. Seznam těchto poraden naleznete zde: Osobní poradenství.

Zdeněk Nevřivý