Menu

Cestovní ruch

Veletrhy GO a REGIONTOUR 17.–20. 1. 2019

Brněnské veletrhy GO a REGIONTOUR nabízí program pro odborníky i veřejnost.

Co nabízí kraje České republiky? A kam vyjet na dovolenou za hranice své rodné země? To se dozvědí návštěvníci brněnských veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour. Ve dnech 17. až 20. ledna 2019 budou na brněnském výstavišti cestovatelské osobnosti, které prozradí tipy i zážitky z cest, kraje České republiky i zahraniční destinace, ochutnávky gastronomických specialit a atraktivní program pro celou rodinu.

Tradiční lednové veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour představují atraktivní program pro profesionály v cestovním ruchu i celou rodinu.

„Rozvoj veletrhů GO a Regiontour jako národní prezentace cestovního ruchu s tím, že Regiontour je nosným projektem na podporu incomingu a domácího cestovního ruchu a veletrh GO pak nabízí zajímavé nabídky zahraničních destinací, se jeví jako ta správná cesta pro jejich další rozvoj. Odráží se to ve zvyšujícím se zájmu o účast domácích krajů, regionů z okolních zemí a v neposlední řadě i vzdálenějších destinací. Naším úsilím společně s hlavními partnery je budovat zde efektivní platformu pro diskusi nad aktuálními tématy, prezentaci a podporu rozvoje cestovního ruchu v ČR.“
Prozrazuje ředitel veletrhů Go a Regiontour Miloň Mlčák.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Reklamace zájezdu

Podzim je v plném proudu a přináší s sebou nejen chladnější počasí, ale i otázky, jak si poradit s letní dovolenou, která se nevyvíjela podle našich představ.

Dovolená je nejčastěji vybírána z velkého množství zájezdů, které nabízejí nejrůznější cestovní kanceláře. Zájezd je pak konkrétně upraven v § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Aby se jednalo o smlouvu o zájezdu podle občanského zákoníku, tak je nutné, aby tato smlouva obsahovala zajištění alespoň dvou z následujících služeb: dopravu, ubytování a stravu.

Pakliže opravdu máte uzavřenou takovou smlouvu a některá ze služeb cestovního ruchu s ní nebude v souladu, pak se při uplatňování Vašich práv budete muset řídit dle ustanoveních § 2537 a násl. občanského zákoníku. Zjistíte-li, že s Vaším zájezdem není něco v pořádku (nemá vlastnosti, k jakým se pořadatel zájezdu zavázal), pak to musíte bez zbytečného odkladu oznámit (reklamovat) pořadateli zájezdu a zároveň mu stanovit přiměřenou lhůtu k odstranění takové vady. Povinností pořadatele je následně danou vadu odstranit. Pokud by tak neučinil, můžete si nápravu zajistit sami a následně požadovat náhradu nezbytných nákladů.

Jedná-li se o podstatné vady zájezdu (např. po příjezdu na místo ubytování pro Vás nebyl zajištěn pokoj, který jste si objednali) musí Vám pořadatel nabídnout náhradní řešení, a to buď stejné nebo vyšší jakosti. Jestliže by náhradní řešení bylo nižší jakosti, pak by Vám pořadatel musel poskytnout přiměřenou slevu z ceny zájezdu. Vy takové řešení můžete odmítnout, pokud není srovnatelné s tím, co bylo sjednáno, nebo pokud není sleva přiměřená.

Byla-li reklamace podána bez zbytečného odkladu (nejlépe přímo na místě dovolené, v případě, že tam není možné problém vyřešit, tak co nejdříve po příjezdu domů), náleží Vám přiměřená sleva z ceny zájezdu v souvislosti s rozsahem a trváním vady. Obecně pak máte právo Váš nárok na slevu uplatnit do tří let od momentu, kdy Vám takový nárok vznikl, avšak je možné tuto lhůtu smluvně zkrátit až na 2 roky.

V České republice bohužel nemáme žádný závazný dokument, který by určoval, na jakou výši slevy z ceny zájezdu máte nárok. Jako nezávazný návod však může sloužit Frankfurtská tabulka slev, o níž se více dočtete v našem článku zde: https://www.asociace-sos.cz/frankfurtska-tabulka-slev/.

Kromě reklamace zájezdu můžete též požadovat náhradu škody, která Vám v souvislosti s porušením povinnosti pořadatele zájezdu vznikla. Takovýto nárok se řídí dle ustanovení § 2542 a násl. občanského zákoníku. Dále pak můžete žádat i náhradu nemajetkové újmy jako tzv. „ztrátu radosti z dovolené“, kterou je možné požadovat vedle náhrady škody nebo nároků z vady. Tato náhrada újmy se v zásadě hradí v penězích, ale záleží též na individuální dohodě s protistranou či na posouzení soudu.

Pokud byste měli s uplatněním reklamace problém, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci. Ta nabízí mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Jedná se o poměrně rychlou a bezplatnou variantou řešení sporu. Na internetové adrese ČOI (https://www.coi.cz/informace-o-adr/) se případně dozvíte více informací. Výsledné stanovisko ČOI není právně závazné, jako rozhodnutí soudu, a není tak možné se plnění z něho domáhat.

Další variantou řešení by bylo sepsání předžalobní výzvy, kterou byste následně odeslali pořadateli zájezdu. Takováto výzva není krokem v soudním řízení, tudíž s ní nejsou spojeny žádné soudní poplatky. Je to pouze „poslední upozornění“ protistrany, že se nenecháte odbýt. Pokud byste o tento institut měli zájem, pak Vám ji můžeme sepsat na některé z našich osobních poraden.

Posledním krokem by poté mohla být cesta soudního sporu, které by však mohlo být finančně náročné a bylo by pak na Vašem zvážení, zda byste takovouto variantu chtěli využít.

Michaela Černá
odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z. s.

Reklamace zájezdu

Na dovolenou se každoročně, ať už v zimě nebo létě, těší nespočet spotřebitelů. Bohužel ne vždy dovolená končí odpočinkem a radostí z příjemně stráveného času. V průběhu zájezdu může dojít k řadě situací, které Vám dovolenou pokazí. Jak se může zákazník bránit, pokud pořadatel zájezdu pochybí? Na to Vám odpoví následující článek. Nejprve je třeba definovat, co to zájezd je.

Dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu se jedná o soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud:

a) soubor těchto služeb je nabízen jediným podnikatelem, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu, nebo
b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního ruchu
1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě jejich ceny,
2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou cenu,
3. inzerovány nebo prodávány s označením „zájezd“ nebo s podobným označením,
4. sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo
5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

Mezi typy služeb cestovního ruchu pak patří:
a) doprava zákazníka,
b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,
c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo
d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.

Samotná smlouva o zájezdu nemusí mít písemnou formu, ovšem tzv. potvrzení o zájezdu, kde jsou vylíčeny všechny podstatné náležitosti o zájezdu (smluvní strany, cena zájezdu, vymezení zájezdu, doprava, ubytování, další služby) už písemnou formu mít musí. Také je pořadatel povinen sdělit zákazníkovi vhodným způsobem ještě před uzavřením smlouvy údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělí mu také, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány. Dále je třeba upozornit, že samotná smlouva často odkazuje na obchodní podmínky a je třeba s nimi být před podpisem smlouvy obeznámen.

Reklamace zájezdu
V případě, že Vám zájezd zkomplikují neočekávané problémy, nejprve vše oznamte již na místě delegátovi, se kterým sepíšete veškeré vady, které zájezd má. Pokud delegát tyto vady řešit nebude, po návratu ze zájezdu uplatněte reklamaci přímo u pořadatele. V tomto případě je vhodné mít jakékoliv důkazy ohledně vad například ve formě fotografie. Je důležité zdůraznit, že je třeba vady oznámit vždy bez zbytečného odkladu.

Odstranitelné vady zájezdu musí pořadatel odstranit v přiměřené lhůtě vzhledem k závažnosti vady, přičemž tuto lhůtu stanoví zákazník. Pokud taková vada není odstraněna, zákazník má právo, aby nápravu zjednal sám. Účelně vynaložené náklady, které zákazník k nápravě musel vynaložit bude následně požadovat po pořadateli. O vadu se také jedná v případě, kdy pořadatel nedodrží smluvenou třídu hotelu. Často se stává, že se pořadatel vymluví na obsazenost hotelu a nabídne Vám hotel s vyšší třídou, ovšem za vyšší cenu. Takové jednání je v rozporu se zákonem, neboť zvýšení standartu pro nemožnost poskytnutí smluveného ubytování hradí pořadatel zájezdu.

Není-li možné vadu odstranit v místě zájezdu, má zákazník právo požadovat slevu z ceny zájezdu. K vypočítání výše slevy Vám může pomoci Frankfurtská tabulka slev (o tom se více dočtete v našem článku). Pořadatel zájezdu pak musí takovou reklamaci vyřídit do 30 dnů. Pokud tak neučiní, může se zákazník se svým nárokem obrátit buď k Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce, či na soud. V závažných případech, kdy jsou vady podstatné a pořadatel nepřijme opatření k jejich odstranění a nezajistí, aby zájezd mohl pokračovat, má zákazník nárok na přepravu na místo odjezdu či na jiné dohodnuté místo.

Náhrada za ztrátu radosti z dovolené
Spolu s náhradou majetkové škody (sleva z kupní ceny, náhrada účelně vynaložených nákladů k odstranění vady) má zákazník nárok také na náhradu újmy nemajetkové. Jedná se o případy, kdy pořadatel deklaruje určité skutečnosti a ty pak nedodrží (pokud například garantuje určitý typ pláže, což neodpovídá skutečnosti, nebo dojde k narušení dovolené nemocí zákazníka způsobenou porušením hygienických předpisů ze strany hotelu). Jinak řečeno se jedná o situaci, kdy realita bude natolik špatná, že Vám sebere veškerou radost z dovolené. Naopak se náhrady nemajetkové újmy nemůže dovolat zákazník, kterému dovolenou pokazí nějaká subjektivní skutečnost (počasí, hádka s rodinou, apod.).

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Cestovní ruch

Spousta českých spotřebitelů se každoročně těší na dovolenou, ať už se jedná o sportovní vyžití na horách či odpočinek na pláži u moře. V průběhu zájezdu však může dojít k řadě nepříjemných situací, které spotřebitelům dovolenou pokazí. Bohužel ne vždy dovolená končí odpočinkem a radostí z příjemně stráveného času. Na cestě čeká řada nástrah, od poškozených či ztracených kufrů přes zpožděné lety a hotely s vadami, které neodpovídají Vašim představám. Co dělat, aby se z dovolené nestala noční můra a jak se může zákazník bránit, pokud pořadatel zájezdu pochybí?

Pokud mluvíme o zájezdu, je třeba definovat, co to zájezd je. Dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu se jedná o soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud:

a) soubor těchto služeb je nabízen jediným podnikatelem, případně je sestaven na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu, nebo
b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního ruchu
1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě jejich ceny,
2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou cenu,
3. inzerovány nebo prodávány s označením „zájezd“ nebo s podobným označením,
4. sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo
5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

Mezi typy služeb cestovního ruchu pak patří:
a) doprava zákazníka,
b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,
c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo
d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.

Samotná smlouva o zájezdu nemusí mít písemnou formu, ovšem tzv. potvrzení o zájezdu, kde jsou vylíčeny všechny podstatné náležitosti o zájezdu, (smluvní strany, cena zájezdu, vymezení zájezdu, doprava, ubytování, další služby) už textovou podobu mít musí. Dále je třeba upozornit, že samotná smlouva často odkazuje na obchodní podmínky a je třeba s nimi být před podpisem smlouvy obeznámen. Již z toho důvodu by se měl zajímat o to, na co si dávat při sjednávání cestovní smlouvy pozor a naučit se svá práva v praxi prosadit.

Tato sekce se však nevěnuje jenom zájezdu jako celku, ale také samostatné letecké dopravě. V dnešní době patří letecká doprava k oblíbenému způsobu cestování. Nicméně jako i u ostatních dopravních prostředků může i v letecké dopravě dojít k řadě nemilých událostí, které Vám cestu zkomplikují. Jedná se zejména o zrušení či zpoždění letu, přičemž je důležité znát, na co máte v těchto situacích nárok. Jestliže i Vás oblast cestovního ruchu z různých důvodů zajímá, je právě Vám určena tato sekce.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Změna či zrušení zájezdu

Vysněnou dovolenou si řada z nás plánuje dlouho dopředu. V mezidobí mezi koupí a začátkem zájezdu se může přihodit řada událostí, které Vám odjezd znemožní. Není to však jen zákazník, kterému můžou nastat komplikace. V některých případech je i pořadatel nucen na základě vlivu vnějších okolností měnit určité vlastnosti zájezdu (např. cena, změna termínu). Kdy a v jakých případech může zákazník, ale naopak i pořadatel zájezd zrušit? Je možné jednostranně měnit podmínky smlouvy nebo jeho cenu? Na tyto otázky Vám odpoví následující článek.

1) Změna zájezdu

Změna smlouvy
Samotné podmínky smlouvy mohou být pořadatelem změněny, ale jen za určitých zákonných předpokladů. Ke změně smlouvy může dojít jen v případě, pokud si pořadatel vyhradil toto právo ve smlouvě a jedná-li se o nepodstatnou změnu. Tuto skutečnost pak musí oznámit zákazníkovi jasným, srozumitelným způsobem a v textové podobě spolu s informací o dopadu navrhované změny na cenu zájezdu, údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně a také možnosti a lhůtě pro odstoupení od smlouvy v případě, že se změnou zákazník nesouhlasí.

Změna ceny
Pořadatel zájezdu je oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu, ale to pouze za předpokladu, je-li to ve smlouvě ujednáno, je ujednán způsob výpočtu cenových úprav a jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Tyto podmínky jsou: zvýšení cen za dopravu včetně cen pohonných hmot, platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu. Zvýšení ceny je třeba oznámit zákazníkovi nejpozději 21. den před začátkem zájezdu spolu s přesně určeným způsobem výpočtu zvýšení ceny.

 

2) Zrušení zájezdu

Odstoupení ze strany pořadatele
Pořadatel může odstoupit od smlouvy, pokud počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě nebo pokud mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Informace ohledně nejnižšího počtu osob nutné k uskutečnění zájezdu musí pořadatel uvést v potvrzení o zájezdu.

Odstoupení ze strany zákazníka
Zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, aniž by musel udávat důvod. S takovým jednáním je bohužel spojeno odstupné (tzv. stornopoplatek), který je zákazník povinen zaplatit pořadateli. Jeho výše je uvedena v potvrzení o zájezdu a zpravidla se mění v závislosti na době, kdy zájezd stornujete. Abyste předešli této povinnosti, je možné si sjednat pojištění pro případ storna a pořadatel je povinen Vás na tuto možnost upozornit. Takové pojištění nabízí buď sám pořadatel, nebo si ho můžete uzavřít s pojišťovnou. Pojistnou smlouvu je třeba důkladně přečíst, jelikož ne na všechny situace se pojištění bude vztahovat. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu, dále jestliže dojde-li z pořadatelovy strany ke změně ceny zájezdu o více než 8 % nebo změně hlavní náležitosti zájezdu.

Úpadek cestovní kanceláře
Cestovní kancelář je povinna mít sjednáno pojištění pro případ svého úpadku, které by mělo chránit zákazníky v případě, že se cestovní kancelář dostane do finančních potíží a není z tohoto důvodu schopna dostát svým závazkům. Na základě takového pojištění vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo když mu z důvodu svého úpadku nevrátí finanční prostředky zákazníkem zaplacené za zájezd, který nebyl ze strany cestovní kanceláře poskytnut. Cestovní kancelář je ze zákona povinna předat spolu se smlouvou či s potvrzením o zájezdu zákazníkovi informaci o svém pojištění proti úpadku, podmínky tohoto pojištění a informace o způsobu oznámení pojistné události. Zákazníkům doporučujeme se o tyto informace zajímat, seznam pojištěných cestovních kanceláří lze nalézt též na webových stránkách jednotlivých pojišťoven.

V případě, že zákazníkovi není v důsledku úpadku cestovní kanceláře poskytnuta repatriace, zabezpečí pojišťovna repatriaci zákazníka sama, a to včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Pojišťovna může zákazníkovi poskytnout pojistné plnění ve formě úhrady služeb, na základě kterých zákazník pokračuje ve svém zájezdu.

V případě, že zájezd není v důsledku úpadku cestovní kanceláře vůbec nebo z části poskytnut, má zákazník právo na vrácení veškerých finančních prostředků, které za tyto neposkytnuté služby uhradil. Toto právo vychází z evropské legislativy, v ČR však dlouho nebylo naplňováno, neboť pojišťovny vůči zákazníkům plnily pouze do výše sjednaného pojistného limitu. Od 1. 7. 2018 vstoupila v účinnost novela zákona o cestovním ruchu (zák. č. 111/2018 Sb.), která zákazníkům garantuje právo na vrácení 100 % jimi uhrazených částek, přičemž plnění nad limit pojistného plnění vyplácí pojišťovna z peněžních prostředků garančního fondu, kam povinně přispívají všechny cestovní kanceláře.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

NOVELA ZÁKONA O CESTOVNÍM RUCHU

V pátek 13. dubna 2018 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (zákon o cestovním ruchu), která by měla přispět ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele v případech krachů cestovních kanceláří. Zákon sice již schválila Poslanecká sněmovna, nicméně celý legislativní proces ještě není ukončen, tudíž na definitivní hodnocení právní úpravy si musíme počkat.

Z pohledu ochrany spotřebitele je zásadní, že evropské právo ukládá členským státům pro případ krachu cestovní kanceláře povinnost zajistit svou právní úpravou to, že spotřebitelé budou mít zajištěnu dopravu zpět do vlasti, a dále to, že spotřebitelé, jejichž zájezd byl v důsledku úpadku cestovní kanceláře zrušen, dostanou zpět všechny uhrazené finanční prostředky. Česká republika měla povinnost zajistit splnění této povinnosti již od svého vstupu do Evropské unie. Zákon o cestovním ruchu však takovou úpravu výslovně nestanovil, takže pojišťovny v praxi vracely spotřebitelům méně, než spotřebitel zaplatil. Tuto praxi změnilo rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2, který spotřebiteli přiznal nárok vůči pojišťovně s tím, že pojišťovny jsou dle platného zákona povinny vracet spotřebitelům 100 % uhrazených finančních prostředků. Pojišťovna, která prohrála spor se spotřebitelem, se s tím nechtěla smířit a obrátila se na Ústavní soud, který v červenci 2015 (a poté opakovaně) potvrdil, že právo spotřebitele dostat od pojišťovny 100 % jím uhrazené ceny zájezdu je právem vyplývajícím z evropského práva a české právo je třeba vykládat eurokonformně. Opřel se přitom o relevantní judikaturu Soudního dvora EU. Čeští spotřebitelé tak měli mít stejná práva jako všichni spotřebitelé v EU a obdržet při krachu cestovní kanceláře 100 % uhrazených finančních prostředků.

Situace se mohla změnit již v roce 2015, nicméně Poslanecká sněmovna na svém jednání dne 24. listopadu 2015 schválila novelu zákona o cestovním ruchu ve znění senátního pozměňovacího návrhu. Novela v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU i českého Ústavního soudu poškodila spotřebitele. Pojišťovny totiž podle zákona byly povinny uspokojit při krachu cestovní kanceláře nároky zákazníků jen do výše sjednaného limitu pojistného plnění, tj. nikoliv do 100 %, jak stanoví evropské právo.

Současná novela postavení spotřebitelů zlepší, takže ji jako spotřebitelská organizace jednoznačně vítáme. Základním bodem nové právní úpravy je to, že bude vytvořen nový garanční fond. Příjmy garančního fondu budou tvořeny zejména z příspěvků cestovních kanceláří, přičemž výše ročního příspěvku cestovní kanceláře bude činit 0,1 % z roční plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu. Pro spotřebitele je zásadní to, že v případě, že pojišťovna po ukončení šetření pojistné události zjistí, že finanční částka na úhrady zákazníkům v celém rozsahu překročí sjednaný limit pojistného plnění, garanční fond nejpozději do 14 dnů od obdržení podkladů od pojišťovny zašle pojišťovně celkovou částku přesahující limit pojistného plnění. Po obdržení platby pojišťovna vyplatí zákazníkům jejich zákonné nároky podle v plném rozsahu. Za SOS – Asociace změnu zákona velmi vítáme, ale počkáme, jak bude celý proces probíhat v praxi, protože dosud máme na toto téma špatné zkušenosti spotřebitelů.

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek a Kristýna Dvořáková,

SOS – Asociace, z.s.

Storno, nebo změna letenky?

V minulých článcích jsme Vás informovali o tom, jak postupovat při nákupu letenky, nebo v případě zrušení letu ze strany letecké společnosti. Nyní se ale zaměříme na další situace, které mohou nastat při nákupu letenek.

První možnou situací je storno letenky ze strany spotřebitele. K tomu nejčastěji dochází ve chvíli, kdy zjistíme, že nám nevyhovuje datum odletu, nastane nepředvídatelná situace, která nám znemožní odlet, nebo si přejeme změnit cílovou destinaci. V tomto ohledu je ale nejprve nutné zdůraznit, že spotřebitel nemá ze zákona nárok na odstoupení od smlouvy o koupi letenky do 14 dnů při tzv. distančním prodeji, což je např. nákup letenky na internetu či po telefonu (viz také § 1837 písm. j) občanského zákoníku). Právě nákup letenky přes internet je v dnešní době nejčastějším způsobem nákupu letenky. Proto je nutné mít na paměti, že právo na odstoupení zde neplatí. Z toho důvodu se řídí storna letenek zejména obchodními podmínkami jednotlivých dopravců. Je nutné upozornit, že storno poplatky jsou často i ve výši 100 % ceny letenky, proto je tento způsob zrušení letu pro spotřebitele velmi nevýhodný. Vše ale záleží na konkrétním dopravci, ale dokonce i na konkrétní nabídce, proto doporučujeme přečíst si obchodní podmínky před samotným nákupem a důkladně si nákup rozmyslet. Tak můžete předejít nemilému překvapení, když se budete snažit stornovat letenku.

Pro spotřebitele mnohem výhodnějším způsobem, jak získat peníze zpět, nebo aspoň využít již zaplacenou letenku, je změna letenky. Nicméně ve většině případů lze změnit pouze jméno cestujícího, nikoliv destinaci. Též je nutné před nákupem letenky zjistit, zda je tato varianta vůbec možná a kolik by stála. Zpravidla je ale tento způsob mnohem levnější než předchozí způsob, tedy storno letenky.

Na závěr je nutné zopakovat, že jak storno, tak změna letenky, se řídí pouze individuálními obchodními podmínkami dopravců, tudíž je zde mnohem slabší ochrana spotřebitelů než v ostatních spotřebitelských vztazích. Hlavní rada tedy zní – vždy se před nákupem letenky řádně seznamte s obchodními podmínkami!

 

Zdeněk Nevřivý,

odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Cestovní pojištění

O letních prázdninách spousta lidí vyráží ať už za odpočinkem k moři, nebo za aktivní dovolenou na horách. Přísloví, že nebezpečí nechodí po horách, ale po lidech, zná téměř každý. Je třeba si uvědomit, že možnost újmy nehrozí jen při aktivní dovolené, ale i v relativním bezpečí písečné pláže. Možnou újmou totiž nemusí být jen úraz, ale například i ztráta zavazadla. Abyste předešli možným výlohám za tyto újmy, je třeba si sjednat cestovní pojištění.

Mezi základní součásti cestovního pojištění patří úhrada léčebných výloh v případě úrazu či onemocnění a dále odpovědnost za způsobenou škodu třetím osobám, a to v případě, že nezpůsobíte újmu sobě, ale jiné osobě. K tomuto základu obvykle pojišťovny nabízí další složky pojištění a počet takových dalších služeb pak rozhoduje o výši ceny za pojištění. Mezi další takové složky například patří pojištění storna zájezdu, zrušení a zpoždění letu, ztráta a zpoždění zavazadla, pojištění sportovní činnosti, škoda na sportovním vybavení, pojištění majetku a jiné.

O tom, do jaké výše bude plnění hradit pojišťovna, a do jaké Vy, rozhoduje limit pojistného plnění. V zásadě je nastaven tak, aby pokryl většinu pojistných rizik. Je třeba si ale uvědomit, že v zahraničí může být zdravotní péče velmi drahá, a proto není radno limit podcenit. Pokud je tento limit překročen, hradíte si zbytek ošetření sami.

Nezbytnou součástí pojistné smlouvy jsou obchodní podmínky. Ty si vždy řádně přečtěte, jelikož se v nich mohou objevit výjimky, kdy se v určitých případech pojišťovna vyvazuje z plnění, a uzavřením smlouvy s tímto souhlasíte. Pokud jsou Vám v pojistné smlouvě a obchodních podmínkách nejasné nějaké okolnosti, neváhejte se zprostředkovatele před podpisem zeptat, případně se neváhejte obrátit na poradny Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Cestovní pojištění může být sjednáno na dobu pobytu, ale také lze uzavřít takové pojištění na celý rok. To se vyplatí zejména těm, kteří tráví hodně času v zahraničí.

Vycestovat bez cestovního pojištění je značně rizikové, proto velmi doporučujeme před každou cestou do zahraničí (byť třeba jen na několik dnů) pojištění sjednat. Mimo pobočku pojišťovny lze pojištění uzavřít i on-line a nezabere Vám to víc jak pár minut.

 

Klíčová slova: cestovní pojištění, cestování, pojištění, úraz, limit pojistného plnění, odpovědnost za způsobenou škodu

 

Lucie Kučerová,

odborná právní poradkyně

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Spotřebitelský úvěr na dovolenou?

Předtím, než si odpovíme na tuto otázku, tak si definujme, co to spotřebitelský úvěr je. Definici nalezneme v zákoně o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb, kde je stanoveno, že je to odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli. Zákon nabyl účinnosti v prosinci 2016 a přinesl v oblasti spotřebitelského úvěru několik novinek. Mezi ně například patří změny v oblasti předčasného splacení úvěru, nebo to, že se zákon již vztahuje i na tzv. mikropůjčky (úvěry do 5000 Kč), které nebyly dříve zákonem regulované.

Úvěr na dovolenou se využívá v případě, kdy chceme uzavřít s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, ale nemáme dostatek prostředků na zaplacení ceny zájezdu. Může se jednat jak o tzv. vázaný spotřebitelský úvěr, který uzavíráme za účelem nákupu konkrétního zboží nebo služeb (tedy např. zájezdu), nebo i o běžný spotřebitelský úvěr bez konkrétního účelu. Vzít si na letní dovolenou úvěr ale může přinést i několik úskalí.

Prvním je skutečnost, že z pohledu rozumného hospodaření domácnosti je tento typ úvěru velmi nevhodný. Půjčujeme si totiž peníze na službu, která trvá většinou okolo 14 dnů. Je tedy krátkodobá a po jejím uplynutí už musíme jen splácet úvěr. Dalším problematickým faktorem vázaných úvěrů na dovolenou mohou být vyšší úroky, případně další náklady spojené s úvěrem (různé poplatky, sankce, apod.).

Pokud se rozhodnete pro úvěr na dovolenou, tak doporučujeme zjistit si vaše finanční možnosti (kolik můžete měsíčně splácet), jaké jsou náklady na splácení úvěru (RPSN – roční procentní sazba nákladů, úroky, smluvní pokuty, apod.) a též si přečíst všeobecné obchodní podmínky poskytovatele úvěru. Nicméně, základní rada zní: úvěrům na dovolenou se pokud možno vyhnout.

 

Klíčová slova: spotřebitelský úvěr, cestovní kancelář, dovolená, zájezd

 

Zdeněk Nevřivý,

odborný právní poradce

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

VELIKONOČNÍ SERIÁL 4.díl – Velikonoce na cestách

Velikonoční prázdniny se kvapem blíží a vy nechcete sedět doma, barvit vajíčka a čekat na koledníky? Pokud jste se rozhodli strávit tyto jarní svátky v zahraničí, máme pro vás pár rad, jak si takový zájezd užít bez problémů.

Co že to ten zájezd vlastně je? O zájezdu dle zákona mluvíme, pokud se jedná o soubor služeb cestovního ruchu, který je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodin nebo obsahuje-li přenocování s ubytováním, dopravou nebo jinou službou cestovního ruchu. Tato zákonná definice, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), se může zdát trochu složitá, ale pokud jedete někam na dobu delší než jeden den a nejedete na vlastní pěst, jste účastníci zájezdu.

Vybrali jste si místo snů pro oslavu jara a už se chystáte podepsat smlouvu? Dejte pozor, zda vás pořadatel zájezdu vhodným způsobem upozornil na údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, a také jaké jsou zapotřebí zdravotní doklady pro pobyt.  Pořadatel je povinen vás upozornit ještě před uzavřením smlouvy na všechny tyto údaje, avšak radši se na vše doptejte, než smlouvu uzavřete.

Jakmile smlouvu o zájezdu podepíšete, musí vám pořadatel vydat písemné potvrzení o zájezdu. Zároveň platí, že pokud by takové potvrzení obsahovalo jiné informace než smlouva, můžete se dovolat toho, co je pro vás výhodnější.

Spolu s potvrzením vám pořadatel musí také vydat doklad o pojištění proti úpadku, tedy o pojištění samotného pořadatele.

Dle ustanovení § 2527 občanského zákoníku musí potvrzení o zájezdu obsahovat označení smluvních stran, vymezení zájezdu alespoň uvedením času jeho zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu, jakož i místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání, údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny, označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit, a výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí („storno poplatek“).

Dále je v potvrzení uvedeno, obsahuje-li to zájezd, jaké jsou další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu a údaj o počtu a výši plateb za tyto služby.

Údaje, které potvrzení neobsahuje nebo které je třeba upřesnit, musí pořadatel zákazníkovi dodat nejpozději do sedmi dní před zahájením zájezdu.

Velikonočních prázdnin se to už sice netýká, ale pokud cestujete častěji, je dobré vědět, že pořadatel má v určitých případech právo na zvýšení ceny do jednadvaceti dní před zahájením zájezdu, ale pouze je-li tak sjednáno ve smlouvě.

Pokud si zájezd nakonec rozmyslíte, nebo nastane situace, kdy na zájezd nebudete moci odcestovat, můžete od smlouvy o zájezdu odstoupit. Jestliže jste si zájezd rozmysleli z důvodu změny smlouvy pořadatelem, můžete odstoupit bez sankce. Pořadatel zájezdu vám musí dát alespoň pět dní na rozmyšlenou, zda se změnami ve smlouvě budete souhlasit či nikoliv. Když nastane změna na vaší straně, a vy nebudete moct odcestovat z jiných důvodů, platbě odstupného se nevyhnete, pokud za sebe neseženete náhradu. Zákon totiž výslovně umožňuje změnu zákazníka. Stačí, když pošlete pořadateli zájezdu oznámení o změně spolu s prohlášením náhradníka, a to nejpozději sedm dní před zájezdem. Tato lhůta může být i kratší, pokud došlo k uzavření smlouvy méně jak sedm dní před odjezdem.

Pokud pořadatel zruší zájezd později než 20 dní před zahájením, musí vám uhradit penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo na náhradu škody není dotčeno. Pořadatel je také povinen vám nahradit škodu, kterou způsobil porušením povinností, a to jak majetkovou, tak újmu za narušení dovolené (škoda nemajetková).

Podařilo se vám odcestovat, ale zájezd vůbec neodpovídá vašim představám? Jestliže nastane během dovolené jakýkoliv problém týkající se zájezdu, snažte se o tom neprodleně pořadatele informovat. Pořadatel je povinen zjednat bezodkladně nápravu, pokud mu to nezpůsobí neúměrné náklady. Neučiní-li tak pořadatel, můžete nápravu zjednat sami, ale musíte dát pořadateli přiměřenou lhůtu, aby tak učinil sám. V takovém případě máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Například nebude-li zajištěno jídlo, které mělo být součástí zájezdu, pořadatel vám musí proplatit vámi pořízené jídlo, ve stejné výši, v jaké vám mělo být zajištěno.

Právo na slevu i za jiné vady máte, pokud vytknete vadu bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

Nyní už nezbývá než vám popřát šťastnou cestu.

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na některou naši poradnu.

                                                                                               redakce SOS – Asociace, z.s.