Menu

Podomní prodej a předváděcí akce

Problémy s podomním prodejem a jeho regulace

V naší poradně se často setkáváme s dotazy a stížnostmi spotřebitelů, které se týkají právě podomního prodeje. V tomto článku se proto zaměříme na tuto problematiku, včetně nejčastějších případů.

Zakazování podomního prodeje je svěřeno obcím, které tak mohou učinit pomocí nařízení, která vydávají. Tato pravomoc je obcím udělena v § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Zákaz či povolení podomního prodeje se bude lišit obec od obce. Na příklad město Brno podomní prodej zakázalo svým nařízením č. 1/2002, které je též známé jako Tržní řád. V článku 3 odst. 4 je jasně stanoveno, že je podomní prodej zakázán.

Co se stane při porušení tohoto zákazu?

Samotný tržní řád v článku 10 pouze zmiňuje, že se porušení povinností postihuje podle zvláštních předpisů. Jedním z těchto předpisů je zákon
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který v § 4 odst. 1 stanoví, že se v takovém případě jedná o přestupek. Zároveň je také v odst. 3 stanoveno, že za takovýto přestupek je možné uložit pokutu do 100 000 Kč. Je důležité zmínit, že zákaz podomního prodeje se nevztahuje pouze na prodej zboží, ale také služeb.

I přesto, že je v mnoha obcích takovýto zákaz stanoven to neznamená, že se tohoto přestupku prodejci nedopouští. Setkáváme se také s případy, kdy se prodejci pokusí spotřebitele předem kontaktovat např. telefonicky a sjednat si schůzku. Pokud totiž spotřebitel s touto schůzkou souhlasí, nejedná se již o pokutovatelný podomní prodej, jelikož byli „pozváni“. Obvyklé jsou i případy, kdy se v telefonátu prodejce představí jménem jiné společnosti.

V případech, kdy je spotřebitel předem kontaktován, proto doporučujeme kontaktovat společnost, za kterou se telefonující představil a ujistit se, že se skutečně jedná o zaměstnance této společnosti. Obecně ovšem doporučujeme podomní prodejce k sobě nezvat, neotevírat jim dveře a nepouštět je dále, jelikož jsou smlouvy uzavřené tímto způsobem zpravidla nevýhodné, i když Vás bude prodejce přesvědčovat o opaku. V některých případech je navíc účelem těchto smluv obcházení některých práv na ochranu spotřebitele.

Co dělat v případě, že s podomním prodejcem smlouvu uzavřete?

Nejprve je nutné zmínit, že zákaz podomního prodeje nemá vliv na platnost smlouvy. Když smlouvu tímto způsobem uzavřete, je platná, i kdyby byl prodejce pokutován za porušení zákazu podomního prodeje. To ovšem neznamená, že by s takovouto smlouvou nešlo nic udělat. Spotřebitel je totiž v případech smluv uzavíraných mimo obchodní prostory chráněn § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení má spotřebitel v tomto případě právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od jejího uzavření. V některých případech, jako je např. uzavření smlouvy s dodavatelem energií, je spotřebitel chráněn i po dobu delší. V případě, že se spotřebitel rozhodne takovýmto způsobem od smlouvy odstoupit, doporučujeme tak učinit doporučeným dopisem zaslaným na sídlo společnosti, se kterou smlouvu uzavřel. Vzor takovéhoto dopisu můžete nalézt na našich internetových stránkách pod odkazem https://www.asociace-sos.cz/vzory-dopisu/.

Jakub Naiman
Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.


Nové praktiky „šmejdů“? Podívejte se, s čím mohou přijít podomní prodejci .

V rozhovoru pro ČTK Gerta Mazalová – předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace varuje…

POZOR! Na praktiky šmejdů.

SOS-Asociace varuje spotřebitele před podvodnými praktikami, které jsou jim nabízeny prostřednictvím různých telefonátů. Počty podvodníků stoupají, zákazy podomního prodeje ve městech a obcích stále více obcházejí pod různými falešnými záminkami. Spotřebitelé, kteří jim uvěří a odsouhlasí smlouvu, později litují. Proto doporučujeme hlavně :

 Čtěte smlouvy, nepodepisujte nikomu generální plné moci a smlouvy  bez informací a porady s odborníkem, vyhnete se mnoha možným budoucím problémům. Nikdy nesouhlaste s uzavřením smlouvy po telefonu, kde neznáte partnera – obchodníka a nevíte, s kým vlastně hovoříte.

Pokud si už někoho pustíte do bytu, požádejte ho, aby Vám smlouvu nechal k prostudování a poraďte se před podpisem smlouvy s odborníkem.  Protože i ústní smlouva je platná smlouva a smlouvy, jak je známo, se pak musí dodržovat.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Naše paní předsedkyně

O jedné z nových praktik se dočtete v odkazu na portálu www.novinky.cz /klinkněte níže/

https://www.novinky.cz/domaci/510027-smejdi-pritvrdili-hrozi-ze-odmontuji-elektromer.html

Jak se chránit před návštěvami a nabídkami podomních prodejců?

V článku Magazínu – Za krásnější Vimperk radila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová k tématu: Jak se chránit před návštěvami a nabídkami podomních prodejců?

 

 

 

Více si můžete přečíst zde:

MAGAZÍN – Za krásnější Vimperk

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Jak se chránit před návštěvami a nabídkami podomních prodejců?

Může se stát, že by můj stávající dodavatel energií bez předchozího upozornění vyslal svého zástupce ke mě domů? Jak by se měl případně prokázat?

Vyslat může, je jen na Vás, jestli ho pozvete domů nebo ne. Prokázat by se měl legitimací, ovšem často se setkáváme s případy, kdy podomní prodejci mají vizitky, které si sami natiskli v počítači. Nebo s případy, kdy spotřebitelům ukazují průkazky náležející jinému dodavateli, avšak velmi podobné, jako má jejich dodavatel. Prodejci by měli také respektovat zákazy podomního prodeje v obcích a městech, při jejichž porušení mohou být sankcionováni. Ovšem, pokud si jejich návštěvu předem vyžádáte sami, tak to zřejmě jako podomní prodej hodnoceno nebude.

Existuje nějaký přehled, ze kterého by se člověk dozvěděl, který z dodavatelů energií posílá k lidem podomní prodejce a který ne?

Žádný přehled neexistuje. Velké společnosti, které mají vlastní sítě, většinou nepoužívají tyto metody – se svými zákazníky komunikují buď písemně nebo přes internet.

Můžete jmenovat společnosti, které dle vašich poznatků používají nekalé praktiky při sjednávání smluv o dodávce energií?

My zpravidla nemůžeme jmenovat nepoctivé společnosti, dokud jim užívání nekalých praktik ve smyslu zákona nebylo prokázáno. Většinou jsou však již známé a najdete je i na stránkách státních dozorových orgánů, např. České obchodní inspekce, Energetického regulačního úřadu apod. Je také dobré se seznámit dopředu s internetovými a jinými recenzemi na ty společnosti, které podomní prodeje využívají.

Triky obchodních zástupců jsou víceméně známy, ale poradila byste třeba nějaký trik, jak se jich elegantně zbavit? 

Nejbezpečnější metoda je neotvírat a nepouštět si je domů. Jinak hrozí nebezpečí hlavně seniorům, kteří jsou slabší a zranitelnější stranou při jednání s těmito proškolenými prodejci, většinou podlehnou nátlaku, podepíší novou smlouvu, aniž si uvědomí, že mají ještě platnou starou a platí pak zálohy oběma. Setkáváme se s případy, kdy prodejci se chovají příjemně, ovšem jakmile je vpustí spotřebitel – senior do bytu, jsou až agresivní. Po podpisu vytrhnou smlouvu z ruky a spotřebitel ani neví, komu a co vlastně podepsal.
Také bych chtěla upozornit na některá rizika při energetických aukcích, kdy se spotřebitel zavazuje, že přijme toho dodavatele energií, který mu bude přidělen, ať se mu líbí nebo ne. V případě odmítnutí mu hrozí pak poměrně vysoké smluvní pokuty v řádech až tisíců korun.
A to nehovořím o nebezpečí, že pokud někdo chce vstoupit k Vám do bytu a představí se jako prodejce energií, nemusí se ve skutečnosti vůbec ani o žádného podomního prodejce jednat. Můžete narazit na řadu tzv. „tipařů“, či přímo zlodějů nebo násilníků, kteří domácnost vykradou a ještě mohou obyvateli bytu ublížit. Zvýšené riziko je hlavně u osamělých seniorů.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Přednáška SOS – Asociace, z. s. s prezentací ve Střelicích

Dne 17. 4. 2018 se konala přednáška s prezentací ve Střelicích na pozvání p. starosty. Hovořila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová na téma: Bezpečné nákupy, Rozdíly mezi nakupováním v pevných a jiných prodejnách, Reklamace, Nabídky po telefonu. Dále následovala diskuze s účastníky.

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE ENERGIÍ

V následujícím článku chceme spotřebitele obeznámit s problematikou smluv o dodávkách energií uzavíraných nikoliv přímo s dodavatelem, ale pomocí zprostředkovatele. Jelikož je z naší zkušenosti nejčastější praktikou při uzavírání těchto smluv podomní prodej, řekneme si nejdříve něco k podomnímu prodeji jako takovému.

Na prvním místě je třeba uvést, že podomní prodej je ve spoustě obcí zakázán (jejich seznam naleznete ZDE). V případě porušení tohoto zákazu se jedná o sankcionovatelný přestupek, avšak samotný zákaz podomního prodeje neznamená neplatnost smlouvy, která byla jeho prostřednictvím uzavřena. Spotřebitel si proto musí dát velký pozor na to, koho si k sobě do domu pustí, a to i vzhledem k nebezpečí krádeže a jiných nekalostí, kterým se vystavuje. Když už však spotřebitel s podomním prodejcem přímo jedná a uvažuje o uzavření smlouvy, lze jen doporučit, aby si nabízenou smlouvu důkladně prostudoval a nepodléhal jakémukoliv nátlaku ze strany prodejce.

Pokud se týká samotných zprostředkovatelů prodeje energií, tak zde se jedná o společnosti, které, nejčastěji právě způsobem podomního prodeje, oslovují potenciální zákazníky dodavatelů energií. S těmito spotřebiteli poté uzavírají smlouvy, v nichž se zaváží, že pro spotřebitele bezúplatně vyberou nejlevnějšího dodavatele energií. Úskalí těchto smluv spočívá v tom, že nejlevnější ve většině případů neznamená nejvýhodnější pro spotřebitele. Při posuzování výhodnosti těchto smluv není příliš obezřetné zkoumat pouze cenu dodávaných služeb, ale je třeba se zaměřit i na ustanovení týkající se smluvních pokut nebo možností trvání závazku ukončit.

Zejména z ustanovení o smluvních pokutách vzniká nejvíce problémů, se kterými se v praxi setkáváme. Spotřebitel poruší některou ze smluvních povinností, na které je smluvní pokuta vázána, a poté si druhá smluvní strana nárokuje uhrazení této pokuty. Pokuty se řádově pohybují v tisících korun, a tak i zde je na místě připomenout, že je třeba nepřehlédnout při posuzování výhodnosti smluv zejména ustanovení týkající se smluvních pokut.

Nalezne-li spotřebitel jakékoliv nesrovnalosti ve smlouvě již při jednání ohledně uzavření této smlouvy, je samozřejmě nejlepší ji vůbec neuzavřít. Pokud již však smlouva uzavřena byla, existují zákonné možnosti, jak od nevýhodné smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Ochrana poskytovaná spotřebiteli pro případy nevýhodných smluv uzavřených právě s podomním prodejcem je realizována například § 1829 občanského zákoníku, který stanoví, že od takovéto smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání lze do čtrnácti dnů odstoupit. Další možnosti ukončení závazku je třeba hledat zejména v ustanoveních konkrétní smlouvy, nebo v obchodních podmínkách.

Závěrem lze říci, že existuje spousta možných ustanovení smluv o zprostředkování prodeje energií, které by mohli spotřebiteli způsobit potíže a nelze je vyčerpávajícím způsobem popsat. Při uzavírání smlouvy o zprostředkování prodeje energií, a vlastně jakékoliv jiné smlouvy, je tedy třeba se nejprve řádně obeznámit s právy a povinnostmi, které pro spotřebitele ze vzniku konkrétního závazku vyplynou, a až poté projevit souhlas s jeho vznikem.

Tomáš Zůbek, odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

„Neotevřít a volat policii.“ Každá šestá radnice v Česku reguluje podomní prodej

Na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. se lidé obrací s dotazy nebo stížnostmi na podomní prodejce téměř každý den. Jak se mají chovat, radí předsedkyně sdružení Gerta Mazalová v článku na iROZHLAS – Zprávy z domova.

 

 

 

Více si můžete přečíst zde:

Neotevřít a volat policii 

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

VELIKONOČNÍ SERIÁL 5. díl: Koledníci nebo šmejdi?

Jako každý rok máme před sebou jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků, kterým se oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tedy Velikonoce. Velikonoční pondělí pro rok 2017 připadá na 17. dubna a jak všichni víme, stejně jako celý průběh tohoto svátku, je spojené s mnoha zvyky a tradicemi. Mezi jednu z nejznámějších tradic patří, dnes již upadající, koledování. Jako každé Velikonoční pondělí chodí ráno koledníci, muži i chlapci, po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí s vidinou zisku něčeho dobrého na zub či něčeho ostřejšího na zahnání žízně.

Podobné návštěvy nás však potkávají i v průběhu celého roku, avšak jejich výsledek nebývá již tak radostný, jako při oslavách Velikonoc. Řeč je o podomních prodejcích, či tzv. šmejdech, kteří jdou od dveří ke dveřím a své produkty doslova cpou přímo do vašeho bytu či domu. V poslední době jde zejména o tzv. aukce energií, kterými se spotřebitel zbavuje svobodné volby zvolit si svého dodavatele a přenechává tuto volbu na „odborného a svědomitého“ zprostředkovatele energií.

Jestliže u vašich dveří zazvoní takovýto prodejce, bude s největší pravděpodobností vkusně oblečen, bude se na vás mile usmívat a málokdo nepodlehne jeho profesionálně hranému důvěřivému projevu a nepozve dotyčného do svého bytu, poslechnout si, s jakou skvělou nabídkou za vámi přišel. Vy se však nenechte zmást a rozeznejte šmejda od koledníka prahnoucího po občerstvení či velikonočním vajíčku a v prvé řadě tohoto člověka vůbec nepusťte dovnitř, či ještě líp, kontaktujte policejní orgány. Jelikož podomní prodej představuje určité riziko, rozhodly se některé obce nařízením podomní prodej zakázat, aby tak ochránily své obyvatele. Seznam obcí se zakázaným podomním prodejem naleznete v našem článku zde. Nově se do tohoto seznamu zařadila i města Slaný a Uherský Brod. Nerespektováním tohoto nařízení se prodejci dopustí správního deliktu podle § 58 odst. 3 zákona o obcích, za což jim hrozí pokuta až 200 000 Kč.

Podomní prodejce – šmejd vám bude nabízet, dle jeho vysvětlování, nejlepší, nejkvalitnější a nejvýhodnější zboží či službu, což však nemusí být vždy stoprocentní pravda. V průběhu prodejcova skvěle naučeného monologu o kvalitě a užitečnosti jím nabízeného produktu si musíte dávat pozor na určité triky, které na vás bude zaručeně zkoušet.

Mezi takovéto taktiky patří především odvedení vaší pozornosti od obsahu listiny, kterou vám předloží k podpisu. Zvláště v této věci se nesmíte nechat rozptýlit. Všechny vám předložené dokumenty si velice pečlivě přečtěte, i kdyby byly dlouhé. Pokud byste něčemu nerozuměli, nechte si čas na rozmyšlenou, případně se poraďte s rodinou. Nechtěl-li by vám prodejce toto umožnit, nepodepisujte, není to vhodný smluvní partner! Zároveň, pokud se i přes všechno rozhodnete smlouvu uzavřít, zajistěte, že budete mít tzv. stejnopis smlouvy, čili že smlouva bude podepsána dvakrát a vy a prodejce si odnesete každý po jednom kuse.

Podomní prodej se dříve týkal zejména tzv. ohrožených skupin, jako jsou senioři. „Moderní“ šmejdi již nediskriminují a zejména s výše uvedenými aukcemi energií cílí bez dalšího na všechny spotřebitele. Nespoléhejte se proto na svůj nižší věk a mladický důvtip a vždy se zamyslete nad tím, co vám váš budoucí smluvní partner vlastně nabízí.

V případě, že jste se rozhodli smlouvu podepsat, ale po delším uvážení jste zjistili, že to nebyl příliš dobrý nápad, pamatujte na to, že podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, máte možnost od takovéto smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dní. Platné odstoupení od smlouvy můžete podat i poslední den této lhůty. V rámci odstoupení nemusíte uvádět žádný důvod a nehrozí vám za ně žádná sankce. Odstupujte formou doporučeného dopisu, od kterého si necháte kopii, a který pošlete spolu s dodejkou. Vzor odstoupení nalezete na našich stránkách.

Máte negativní zkušenost s tímto typem šmejdů? Napište o něm na našich webových stránkách a varujte ostatní spotřebitele! Prevence je jedním z hlavních způsobů boje proti nekalému prodeji, který tito prodejci představují.

 

                                                                                               Michaela Černá,
                                                                                               odborná právní poradkyně
                                                                                               SOS – Asociace

Podomní prodej – seznam obcí, kde ho zakázali

O tom, jaká jsou rizika podomního prodeje, jsme již psali v jednom ze starších článků (zde). Zákonodárce se snaží poskytnout spotřebitelům určitou ochranu možností za určitých podmínek odstoupit od smlouvy bez sankcí a bez udání důvodu. Ale některé české obce se rozhodly jít ještě dál – a podomní prodej zakázaly nařízením. Prodejci, kteří toto nařízení nebudou respektovat, se dopustí správního deliktu podle § 58 odst. 4 zákona o obcích, za který jim může být udělena pokuta až 200.000,- Kč.

My vám přinášíme jejich průběžně aktualizovaný seznam:

 • Adamov
 • Alojzov
 • Archlebov
 • Běhařovice
 • Bechyně
 • Bělá (okres Semily)
 • Benešov u Semil
 • Beňov
 • Bezděkov
 • Bílovec
 • Blansko (od ledna 2013)
 • Blížejov
 • Blšany, okres Louny
 • Bohaté Málkovice
 • Bohdalec
 • Bohumín
 • Bohuňovice, okr. Olomouc
 • Bohuslavice
 • Bochoř
 • Bolatice, okr. Opava
 • Borkovany
 • Borovník
 • Bořetice
 • Bošovice
 • Božice
 • Branišovice
 • Bratčice
 • Brno
 • Brodek u Přerova
 • Brozany nad Ohří
 • Břeclav
 • Březina u Tišnova
 • Buštěhrad
 • Bystřice nad Pernštejnem
 • Bystřice pod Hostýnem
 • Býšť
 • Bzenec
 • Čehovice
 • Čechovice
 • Čechy
 • Černvír
 • Červenka
 • Česká
 • Česká Kamenice
 • Česká Lípa
 • České Budějovice
 • Český Dub
 • Český Rudolec
 • Český Těšín
 • Ctidružice
 • Deblín
 • Dobruška
 • Dobřínsko
 • Dobříš
 • Doksy
 • Dolní Kounice
 • Dolní Lutyně
 • Dolní Ředice
 • Dolní Studénky
 • Doubravice nad Svitavou
 • Doubravník
 • Drahany
 • Drnholec
 • Drnovice
 • Dubicko
 • Dubnice
 • Frenštát pod Radhoštěm
 • Frýdek-Místek
 • Frýdlant nad Ostravicí
 • Fulnek
 • Háj ve Slezsku
 • Haňovice
 • Havířov
 • Havlíčkův Brod
 • Hodonín
 • Holasice
 • Horní Benešov
 • Horní Bojanovice
 • Horní Bříza
 • Horní Kounice
 • Horní Moštěnice
 • Horní Věstonice
 • Hostěradice
 • Hradec Králové
 • Hranice
 • Hrádek
 • Hrádek nad Nisou
 • Hroznová Lhota
 • Hrubčice
 • Hrušovany nad Jevišovkou
 • Hrušovany u Brna
 • Hustopeče
 • Cheb
 • Chlebičov
 • Cholina
 • Chomutov
 • Chrastava
 • Chuchelná (okres Opava)
 • Chvalatice
 • Ivaň
 • Jablonec nad Nisou
 • Jamolice
 • Jarov
 • Javorník
 • Jedlí
 • Jedovnice
 • Jeseník
 • Jihlava
 • Jilemnice
 • Jiřetín pod Bukovcem
 • Josefov
 • Kadov
 • Karlín
 • Karviná
 • Ketkovice
 • Kladno
 • Klenovice na Hané
 • Kobylnice
 • Kojetín
 • Kolinec
 • Konice
 • Kopřivnice
 • Kostelec
 • Kovalovice
 • Košťálov (není zakázaný, pouze regulovaný)
 • Kozlany
 • Krásensko
 • Krnov
 • Krumsín
 • Křišťanovice
 • Kunratice u Frýdlantu
 • Křenovice
 • Kuřim
 • Kyjov
 • Ladná
 • Lanžhot
 • Lažánky
 • Lelekovice
 • Letonice
 • Letovice
 • Liberec
 • Lipinka
 • Lipník nad Bečvou – vymezena tržní místa
 • Lipinka
 • Lipová
 • Loučná nad Desnou
 • Loukota – Praha východ
 • Lovčice
 • Ludgeřovice
 • Ludmírov
 • Lukavice
 • Lutín
 • Luže
 • Lužice
 • Majetín
 • Mělčany
 • Měnín
 • Měrovice
 • Mikulov
 • Milenov
 • Milešovice
 • Milíčovice
 • Milotice
 • Mimoň
 • Modřice
 • Mohelnice
 • Moravany
 • Moravská Třebová
 • Moravské Bránice
 • Moravský Písek
 • Moravský Žižkov
 • Náklo
 • Nedvědice
 • Nemojany
 • Nepomuk
 • Nesovice
 • Nevojice
 • Neurazy
 • Němčice nad Hanou
 • Němčičky
 • Niva
 • Nížkovice
 • Nosislav
 • Nový Jičín
 • Nový Poddvorov
 • Odry
 • Olbramkostel
 • Olešnice
 • Olomouc
 • Olšany
 • Olšovec
 • Opava
 • Oplocany
 • Orlová
 • Ořechov
 • Osek nad Bečvou
 • Oslavany
 • Ostrava
 • Ostrov u Macochy
 • Otaslavice
 • Otinoves
 • Otrokovice
 • Palonín
 • Paseka
 • Pasohlávky
 • Pavlov
 • Petrov
 • Pelhřimov
 • Pivín
 • Plaveč
 • Plzeň
 • Podivín
 • Podolí
 • Podomí
 • Pohořelice
 • Polkovice
 • Poniklá
 • Postoloprty
 • Pouzdřany
 • Pozlovice
 • Práče
 • Proseč
 • Prostějov
 • Přáslavice
 • Přerov
 • Přeskáče
 • Přibice
 • Příbor
 • Přísnotice
 • Příšovice
 • Pustiměř
 • Radíkov
 • Radslavice
 • Rájec-Jestřebí
 • Rokycany
 • Rokytnice nad Jizerou
 • Ruda nad Moravou
 • Ruprechtov
 • Rybníky
 • Rychnov u Jablonce nad Nisou
 • Rychvald
 • Říkovice
 • Semily
 • Silůvky
 • Skalice
 • Skalka
 • Skuteč
 • Slavkov u Brna
 • Sobůlky, okres Hodonín
 • Sokolnice
 • Stará Ves
 • Starovičky
 • Strahovice (okres Opava)
 • Strání
 • Stráž pod Ralskem
 • Stříbrnice
 • Sudoměřice
 • Suchdol
 • Světlá
 • Syrovice
 • Syrovín
 • Šardice
 • Šlapanice
 • Šternberk
 • Štramberk
 • Šumice
 • Šumperk
 • Šumvald
 • Švábnice
 • Švihov
 • Tachov
 • Tanvald
 • Tasov
 • Těmice
 • Těrlicko
 • Tichá
 • Tovačov
 • Troubsko
 • Troubky
 • Troskovice
 • Třebíč
 • Třinec
 • Turnov
 • Tvorovice
 • Týn nad Bečvou – vymezena tržní místa
 • Uhelná
 • Uherský Brod
 • Újezd u Brna
 • Uničov
 • Unkovice
 • Vacenovice
 • Valašské Meziříčí
 • Vanovice
 • Vavřinec
 • Vedrovice
 • Velatice
 • Velešovice
 • Velké Bílovice
 • Velké Hoštice
 • Velké Meziříčí
 • Velké Pavlovice
 • Velký Týnec
 • Veselí nad Moravou
 • Věteřov
 • Vidnava
 • Višňové
 • Vitčice
 • Vitonice
 • Víceměřice
 • Vícov
 • Vlkoš
 • Vracov
 • Vratimov
 • Vražkov
 • Vsetín
 • Všechovice
 • Vysočany
 • Vyškov
 • Zbůch
 • Zlín
 • Znojmo
 • Žatčany
 • Žatec
 • Ždánice
 • Ždánice
 • Želetice
 • Železný Brod
 • Žeraviny
 • Žerotice
 • Židlochovice

Nově platí zákaz také v Blansku, v dalších městech se o zákazu jedná. Stále více přibývá obcí i měst, které se snaží řešit tento velký celospolečenský problém, kterým je podomní a pouliční  prodej, provázený nepoctivými praktikami, poškozujícími naše spotřebitele. Některé obce vyřešily zákaz vyhláškou, kdy pokutuje porušení policista přímo na místě, jiné  změnou tržního řádu, kdy působení prodejců buď zakázali na celém území města, obce nebo pouze na některých ulicích a částech města. Jinde vymezili k prodeji tržnice. Postupně Vám budeme poskytovat další nové informace.

Také Energetický regulační úřad zvažuje řešení omezením nebo zákazem podomního prodeje při sjednávání dodávek energií za používání klamavých, agresivních a často i podvodných praktik.

Patří vaše obec mezi ty, které své obyvatele takto chrání? Informujte o tom ostatní a napište nám – snažíme se seznam udržet aktuální a inspirovat k tomuto kroku i další obce!

Redakce SOS – Asociace