Menu

Štítek: energie

České noviny – Obchodní inspekce varuje před triky prodejců energií

V článku Českých novin se vyjádřila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová k tématu: Obchodní inspekce varuje před triky prodejců energií

 

 

 

Více si můžete přečíst zde:

České noviny

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 12. BŘEZNA 2018: POZOR NA TELEFONÁTY ZA ÚČELEM „KONTROLY ENERGIÍ“

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. zaznamenává v rámci svého bezplatného poradenství pro spotřebitele bohužel stále časté nekalé praktiky některých dodavatelů energií či pořadatelů tzv. energetických aukcí při oslovování spotřebitelů a nabízení svých služeb. V poslední době jsme se několikrát setkali s tím, že dodavatel se snažil zneužít názvu oficiálních institucí, nebo alespoň vyvolat dojem, že není podnikatelem, ale jakýmsi „kontrolorem energií“ či „servisem pro spotřebitele“. Spotřebitele proto chceme varovat, aby takovým praktikám nenaletěli.

Typický scénář, který spotřebitelé v našich poradnách popisují, vypadá tak, že operátor dané společnosti spotřebiteli zavolá a představí sebe i společnost, jejímž jménem volá, následně provádí jakýsi průzkum ohledně dodávek energie a jejího vyúčtování, aby pak ve finále nabídl spotřebiteli službu za účelem „optimalizace“ jeho nákladů apod. Problém je v tom, že informace o názvu podnikatele proběhne hned na začátku hovoru, kdy spotřebitel nemusí být plně koncentrován a může snadno přeslechnout firmu volajícího. Názvy některých společností jsou navíc velmi zavádějící a mohou připomínat názvy jiných dodavatelů či názvy státních institucí jako jsou např. Energetický regulační úřad či Státní energetická inspekce. Tyto instituce však spotřebitele telefonicky ani jinak s žádnou nabídkou služeb nikdy neoslovují.

V poslední době jsme zaznamenali několik stížností na telefonáty společnosti, která se představuje jako „Sdružení pro kontrolu energií“. Právnickou osobu s takovým názvem však ve veřejném rejstříku nenajdete. Jedná se tedy evidentně o použití nekalé obchodní praktiky. Ve spotřebiteli je vyvoláváno zdání jakéhosi průzkumu a následně jsou spotřebiteli nabízeny služby konkrétního dodavatele. Za naprosto nehorázné považujeme, když se někteří podnikatelé prezentují jako spotřebitelské organizace. Minimálně názvy některých podnikatelů, které obsahují slovo „spotřebitel“ či „spotřebitelský“ mohou k mylnému dojmu o povaze volajícího vést. O pravé povaze takových subjektů se pak spotřebitel mnohdy dozví až na konci hovoru nebo až v rámci uzavírané smlouvy.

Nabádáme proto spotřebitele, aby si vždy ověřili, s kým opravdu vedou telefonní hovor a jaký jeho účel. V případě, že se Vám volající jeví podezřele, neváhejte hovor ukončit.

 

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 542 210 778

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A TEPLÉ VODY V BYTOVÝCH DOMECH

Spotřebitelé se na nás často obracejí s dotazy ohledně rozúčtování plateb za teplo v bytových domech. Při vytápění hodně záleží na poloze bytu a na tom, zda jsou sousední byty přetápěné, nebo naopak studené. Velkou roli hraje i to, že se části spotřebitelů v poslední době podstatně změnily platby, což je způsobené novou právní úpravou. Tuto problematiku upravuje Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen „Vyhláška“).

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA

Vyhláška stanovuje rozsah výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody. Dále pak stanovuje náležitosti, které musí splňovat vyúčtování těchto nákladů. Platba za teplo se skládá z tzv. základní a spotřební složky. Základní složku určuje poskytovatel služeb v rozmezí od 30 % do 50 % celkových nákladů. Spotřební složka se určuje podle hodnot, které naměřili měřidla. Odečty měřidel provádí poskytovatel služby minimálně jednou ročně, vždy však na konci zúčtovacího období. Tam, kde nejsou měřidla instalována, je spotřební složka rozdělena stejně jako složka základní. Výše základní a spotřební složky se pak vypočítá dle vzorců, které nalezneme v příloze Vyhlášky.

Z fyzikální podstaty tepla a jeho šíření vyplývá, že bude spravedlivější nastavit větší podíl základní složky v zateplených domech, kde dochází k menším tepelným ztrátám a více se projevují takové faktory jako proslunění a tepelná výměna se sousedními byty. V domech, kde dochází k větším tepelným únikům, bude naopak lepší určit větší podíl spotřební složky. Společenství vlastníků a bytová družstva by měla zohledňovat zejména byty, které jsou nad sklepními prostory nebo pod střechou. Tyto byty mají tepelné ztráty největší.

Je nutno dodat, že rozúčtování tepla nikdy nebude zcela spravedlivé a vždy bude bohužel docházet k situacím, kdy některé byty budou zvýhodněny a některé budou doplácet. I z tohoto důvodu je ve vyhlášce ustanovení, dle kterého rozdíl v nákladech na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 100 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Ostatně už při koupi bytu by se měl člověk zamyslet nad tím, jaké budou náklady na vytápění s ohledem na orientaci bytu na světové strany a na umístění bytu v domě.

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLÉ VODY

Náklady na teplo spotřebované při přípravě teplé vody se účtují dle stejné Vyhlášky a také se dělí na základní a spotřební složku. Základní složka vždy činí 30 % a určuje se obdobně jako základní složka u tepla. Spotřební složka tvoří 70 % nákladů a rozpočítává se poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů. V případě, že u konečných spotřebitelů nejsou vodoměry instalovány, postupuje se dle § 4 odst. 3 Vyhlášky, a to buď rozdělením spotřební složky podle průměrného počtu osob, které byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období využívaly, nebo v případě dohody všech konečných spotřebitelů podle poměrů velikostí podlahové plochy. Rozdíly ve vybavení jednotlivých zúčtovacích jednotkách, které mají vliv na spotřebu teplé vody, však musí určit odborné posouzení.

Pokud spotřebitel neumožní instalaci vodoměru, přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odpočet, nebo je ovlivní, pak je u tohoto spotřebitele spotřební složka určena ve výši trojnásobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů na 1 m2  podlahové plochy. Vzorec pro výpočet je v příloze 2 Vyhlášky.

VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

Vyúčtování podává poskytovatel služeb, přičemž uvádí spotřebu tepla na ohřev vody v GJ a množství vody v m3, dále jednotkové ceny tepla na ohřev vody v Kč/GJ a vody v Kč/m3. Poskytoval rovněž uvede procentuální rozdělní základních a spotřebních složek nákladů na teplo a teplou vodu. V případě účtování podle počtu osob nebo podle podlahové plochy uvede poskytovatel i tyto údaje. Dále uvede skutečný náměr všech měřidel podle zákona o meteorologii a zúčtovací jednotku vyjádřenou v GJ na m2 z podlahové plochy. Je třeba uvést i koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy a přepočty odečtů měřidel.

ZÁVĚREM

Vyhláška má za cíl vyrovnat rozdíly mezi byty, kde se zákonitě musí topit více, a byty, kde stačí topit méně. Dále má přestat zvýhodňovat ty, co se tzv. nechávají vytápět od sousedů, díky vhodné poloze svého bytu. Na duhou stranu nemotivuje spotřebitele k tomu, aby při topení šetřili, což může vést ke zvýšení nákladů za topení téměř pro všechny byty v daném domě.

Petr Gloc,

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

SOS – Asociace na dalším ročníku Senior Akademie

Pro Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. je již příjemnou tradicí naše každoroční účast na úspěšném brněnském projektu Senior Akademie.  Již dvanáctý ročník tohoto společného projektu Městské policie Brno, Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje začal již v září letošního roku, první ze čtyř našich přednáškových bloků se uskutečnil v pondělí 4. prosince.

První přednáškovou hodinu seznámila naše předsedkyně Gerta Mazalová přítomné posluchače s historií SOS – Asociace a zejména s činností naší organizace. Druhou prezentaci na téma nejčastějších problémů spotřebitelů si připravil právník SOS – Asociace Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek. Jeho vyprávění na téma změny dodavatelů energií a energetických aukcí posluchače velmi zaujalo a přineslo i zajímavou diskuzi na toto téma. Jako poslední vystoupil v tomto přednáškovém bloku odborný právní poradce Josef Doubek, který se věnoval pro seniory velmi zajímavému tématu Spotřebitel pacientem.

Děkujeme Městské policii Brno za pozvání k účasti na projektu a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek,

Právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

SOS – Asociace a Český rozhlas Olomouc: Změna dodavatele energií může znamenat spoustu bezesných nocí


Warning: Use of undefined constant blok - assumed 'blok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/asociace-sos/www/wp-content/themes/sos/functions.php on line 341

Warning: Use of undefined constant blok - assumed 'blok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/asociace-sos/www/wp-content/themes/sos/functions.php on line 341

Na internetových stránkách Českého rozhlasu Olomouc si můžete přečíst krátký článek o tom, jak lze změnit dodavatele energií a zejména jaká rizika změna dodavatele přináší. V článku najdete i vyjádření našeho právníka Mgr. et Mgr. Jana Hejtmánka.

Změna dodavatele energií

Redakce SOS – Asociace, z.s.

SOS – Asociace v Českém rozhlase Olomouc na téma změna dodavatele energií


Warning: Use of undefined constant blok - assumed 'blok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/asociace-sos/www/wp-content/themes/sos/functions.php on line 341

Warning: Use of undefined constant blok - assumed 'blok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/asociace-sos/www/wp-content/themes/sos/functions.php on line 341

Poslechněte si vysílání pořadu Právní poradna Českého rozhlasu Olomouc o tom, jak lze změnit dodavatele energií a zejména jaká rizika změna dodavatele přináší. Rozhovor s našim právníkem Mgr. et Mgr. Janem Hejtmánkem, včetně četných odpovědí na dotazy posluchačů z Olomouckého kraje, si můžete pustit zde:

Změna dodavatele energií

Redakce SOS – Asociace, z.s.

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k výpovědím smluv o dodávkách energií

 

Problémy s dodavateli energií jsou zřejmě nejčastějším typem dotazů, které ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. řešíme. Sporů výrazně přibylo po 1. lednu 2016, kdy vstoupila v účinnost novela § 11a energetického zákona, která upravila právo spotřebitele ukončit smlouvu s dodavatelem energií. Do konce loňského roku platilo, že spotřebitel mohl od smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky energií. Tato úprava byla pro spotřebitele velmi příznivá a pro spotřebitele v praxi nepřinášela mnoho problémů.

Ustanovení § 11a bylo ale od 1. ledna 2016 novelizováno. Nově může v souladu s občanským zákoníkem spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo distančně (např. po internetu) jen do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Aby byla spotřebiteli při změně dodavatele energií dána i dodatečná možnost smlouvu ukončit, zákonodárce do zákona uvedl možnost výpovědi smlouvy bez sankce. Vypovědět smlouvu je podle zákona možné ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Po novelizaci zákona se vzhledem k textu ustanovení objevily dvě možné verze výkladu. Na jedné straně se bylo možné domnívat, že spotřebitel může smlouvu vypovědět ode dne uzavření smlouvy až do 15. dne po zahájení dodávek energií (tento výklad je pro spotřebitele mnohem příznivější). Objevil se ale taktéž výklad, že vypovědět smlouvu je možné jen ode dne zahájení dodávek, a to opět do 15. dne po zahájení dodávek energií.

Před několika dny se k otázce výkladu ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona vyjádřil Energetický regulační úřad (dále ERÚ), který je dozorovým státním orgánem v oblasti energetiky. ERÚ opřel své stanovisko zejména o jazykový, srovnávací a teleologický (účelový) výklad textu právního předpisu. V zákoně podle ERÚ není nic, co by nasvědčovalo tomu, že k výpovědi smlouvy bez sankcí je vymezena pouze doba od zahájení dodávky do patnáctého dne po zahájení dodávky. Proto ERÚ doporučuje všem dotčeným subjektům postupovat v souladu s jeho výkladovým stanoviskem, dle kterého je nutné interpretovat § 11a odst. 3 energetického zákona tak, že je možné smlouvy o dodávkách energií vypovídat již od jejich uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek. Celý text stanoviska je k dispozici zde a spotřebitelům jej doporučujeme k přečtení:

http://www.eru.cz/documents/10540/463096/VKS_10_2016.pdf/19571b95-7b82-4e05-abe4-39d96983ca9e

Stanovisko ERÚ, z něhož bude vycházet ERÚ ve své aplikační praxi, tedy ze dvou možných výkladů vybírá ten pro spotřebitele příznivější. SOS – Asociace, z.s. toto samozřejmě vítá. Pokud budete mít jako spotřebitelé problém se smlouvami o dodávkách energií, neváhejte se obrátit na SOS – Asociaci, z.s., ať už osobně v našich bezplatných poradnách, telefonicky nebo e-mailem. Naši poradci Vám rádi pomohou.

Jan Hejtmánek,

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z. s.

letak2017  letak2017