Menu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k výpovědím smluv o dodávkách energií

 

Problémy s dodavateli energií jsou zřejmě nejčastějším typem dotazů, které ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. řešíme. Sporů výrazně přibylo po 1. lednu 2016, kdy vstoupila v účinnost novela § 11a energetického zákona, která upravila právo spotřebitele ukončit smlouvu s dodavatelem energií. Do konce loňského roku platilo, že spotřebitel mohl od smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka elektřiny nebo plynu, uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání, písemně odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky energií. Tato úprava byla pro spotřebitele velmi příznivá a pro spotřebitele v praxi nepřinášela mnoho problémů.

Ustanovení § 11a bylo ale od 1. ledna 2016 novelizováno. Nově může v souladu s občanským zákoníkem spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo distančně (např. po internetu) jen do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Aby byla spotřebiteli při změně dodavatele energií dána i dodatečná možnost smlouvu ukončit, zákonodárce do zákona uvedl možnost výpovědi smlouvy bez sankce. Vypovědět smlouvu je podle zákona možné ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Po novelizaci zákona se vzhledem k textu ustanovení objevily dvě možné verze výkladu. Na jedné straně se bylo možné domnívat, že spotřebitel může smlouvu vypovědět ode dne uzavření smlouvy až do 15. dne po zahájení dodávek energií (tento výklad je pro spotřebitele mnohem příznivější). Objevil se ale taktéž výklad, že vypovědět smlouvu je možné jen ode dne zahájení dodávek, a to opět do 15. dne po zahájení dodávek energií.

Před několika dny se k otázce výkladu ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona vyjádřil Energetický regulační úřad (dále ERÚ), který je dozorovým státním orgánem v oblasti energetiky. ERÚ opřel své stanovisko zejména o jazykový, srovnávací a teleologický (účelový) výklad textu právního předpisu. V zákoně podle ERÚ není nic, co by nasvědčovalo tomu, že k výpovědi smlouvy bez sankcí je vymezena pouze doba od zahájení dodávky do patnáctého dne po zahájení dodávky. Proto ERÚ doporučuje všem dotčeným subjektům postupovat v souladu s jeho výkladovým stanoviskem, dle kterého je nutné interpretovat § 11a odst. 3 energetického zákona tak, že je možné smlouvy o dodávkách energií vypovídat již od jejich uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek. Celý text stanoviska je k dispozici zde a spotřebitelům jej doporučujeme k přečtení:

http://www.eru.cz/documents/10540/463096/VKS_10_2016.pdf/19571b95-7b82-4e05-abe4-39d96983ca9e

Stanovisko ERÚ, z něhož bude vycházet ERÚ ve své aplikační praxi, tedy ze dvou možných výkladů vybírá ten pro spotřebitele příznivější. SOS – Asociace, z.s. toto samozřejmě vítá. Pokud budete mít jako spotřebitelé problém se smlouvami o dodávkách energií, neváhejte se obrátit na SOS – Asociaci, z.s., ať už osobně v našich bezplatných poradnách, telefonicky nebo e-mailem. Naši poradci Vám rádi pomohou.

Jan Hejtmánek,

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z. s.

letak2017  letak2017