Menu

Tiskové zprávy

Tisková zpráva ze dne 21. března 2016: Účinnost nových tarifů elektřiny byla odložena. Jejich konečnou podobu však mohou spotřebitelé ovlivnit již nyní.

 

Podle veřejně prezentovaných vyjádření předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Ing. Aleny Vitáskové, bude účinnost nových tarifů v elektroenergetice odložena na rok 2019 a návrh bude přepracován.

Předsedkyně ERÚ však také uvádí, že nová podoba tarifů se bude odvíjet od toho, jak dopadne nyní ještě probíhající konzultační proces ke stávajícímu návrhu nových tarifů. Proto ERÚ připravil sérii jednání s občany přímo v regionech, kde chce o nových tarifech diskutovat (viz např. http://www.eru.cz/cs/-/predsedkyne-eru-alena-vitaskova-bude-jednat-s-obcany-o-tarifech).

Byť tedy došlo k odložení účinnosti nové tarifní struktury a ERÚ přislíbil její přepracování, neznamená to, že by spotřebitelé měli rezignovat na podávání dalších připomínek v rámci stávajícího konzultačního procesu, který poběží až do 30. 6. 2016. Připomínky v rámci veřejného konzultačního procesu je možno podat prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách ERÚ. SOS -Asociace, z. s. již dříve na svých stránkách informovala spotřebitele o tom, jak lze připomínku podat, a zveřejnila i vzorový koncept připomínky pro spotřebitele, který si každý spotřebitel může upravit na svou situaci a který má spotřebitelům sloužit jako vodítko pro podání připomínky (http://www.asociace-sos.cz/souhlasite-se-zavedenim-pripravovanych-novych-tarifu-v-energetice/).

Podle informací serveru denik.cz bylo v současné době podáno ERÚ již zhruba 15.000 připomínek občanů, z nichž naprostá většina byla nesouhlasných (viz http://www.denik.cz/ekonomika/vitaskova-nove-tarify-elektriny-mohou-platit-az-od-roku-2019-20160303.html). Vzhledem k tomu, že v ČR odebírá podle citované informace serveru denik.cz elektřinu 5.8 miliónů domácností, je počet připomínek stále relativně nízký. SOS-Asociace, z. s. proto apeluje na spotřebitele, aby se zapojili se svými připomínkami do veřejného konzultačního procesu a dodali tak ERÚ informace, které může použít jako podklady pro přepracování návrhu nových tarifů.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. v této souvislosti uvádí: „Spotřebitelé by nyní neměli zaspat svou jedinečnou příležitost prostřednictvím svých připomínek poskytnout ERÚ informace o tom, jak by se konkrétně jich dotkly nové tarify, kdyby byly zavedeny v navržené podobě. Jinak hrozí, že se v roce 2019 sice bude vytvořen přepracovaný návrh nových tarifů, avšak opět bude pro spotřebitele nevyhovující a celý příběh s odložením změny tarifů se bude v lepším případě opakovat, v horším budou přepracované tarify schváleny v nevyhovující podobě. Také naše organizace stále pokračuje v komunikaci s ERÚ a uplatňuje své připomínky k navrženým tarifům a tvorbě nových. Doufáme, že se pokračováním v zapojení spotřebitelů i naší organizace do konzultačního procesu podaří zabránit tomu, aby byl přepracovaný návrh tarifů opět nevyhovující.“

 

Kontakty: Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace, z.s.  

tel: 542 210 778

Souhlasíte se zavedením připravovaných nových tarifů v energetice?

POMOZTE NÁM PŘIPOMÍNKOVAT NOVÉ TARIFY V ELEKTROENERGETICE

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. již dříve informovala v tiskové zprávě na svém webu (http://www.asociace-sos.cz/tiskova-zprava-nove-tarify-eru/), že se oficiálně zapojila do připomínkování návrhu nové tarifní struktury v elektroenergetice (NTS), kterou zveřejnil Energetický regulační úřad (ERU) v lednu roku 2016.

Do připomínkování NTS se však mohou zapojit také jednotliví spotřebitelé. Podle informací České televize zveřejněných v pořadu Události dne 17. 2. 2016 (obdržel ERU již přes 13.000 podnětů k návrhu NTS. Přitom právě zapojení jednotlivých spotřebitelů do konzultačního procesu je velmi žádoucí, neboť právě spotřebitelé (domácnosti) mohou očekávat podstatné zdražení roční platby za elektřinu vlivem zavedení NTS. ERU prohlašuje, že návrh NTS nepovažuje za konečný a upraví jej právě na základě výsledků konzultačního procesu (http://www.eru.cz/cs/-/navrh-nove-tarifni-struktury-nepodepisi-pokud-by-mel-poskodit-spotrebitele).

„Všichni spotřebitelé tedy mají jedinečnou možnost podáním oficiálních připomínek hájit svá práva a ekonomické zájmy při tvorbě nové tarifní struktury a sdělit Energetickému regulačnímu úřadu důvody, proč se zavedením nové tarifní struktury v této podobě nesouhlasí a jak se jich konkrétně její zavedení negativně dotkne. Očekáváme, že pokud bude k nové tarifní struktuře dostatečné množství řádně zdůvodněných připomínek, ERU dodrží svá veřejná prohlášení a strukturu tarifů podle nich upraví.“, uvádí Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s.

Připomínky je třeba podat elektronicky přes formulář na webu ERU (http://www.eru.cz/kontaktni-formular/nova-tarifni-struktura-v-elektroenergetice) nejpozději do 30. 6. 2016. SOS – Asociace, z.s. zároveň chce podpořit relevantní zapojení spotřebitelů do připomínkování tím, že zveřejnila vzorový koncept připomínky pro ERU, který si může každý spotřebitel upravit podle svého uvážení a své situace. Upravený text připomínky je třeba vložit do kolonky „Text dotazu či připomínky“ v kontaktním formuláři na stránkách ERU (viz výše).

Před odesláním připomínky je třeba si za využití údajů z posledního vyúčtování za elektřinu zkusit spočítat rozdíl mezi platbami za elektřinu nyní a podle NTS, a to na kalkulačce ERU (http://www.eru.cz/cs/kalkulator). Údaje zadávané do kalkulátoru je třeba do textu připomínky také vložit.

Text konceptu připomínky je pouze vzorový, každý spotřebitel si jej tedy musí upravit podle své situace. Na závěr textu připomínky doporučujeme pro jistotu znova uvést jméno spotřebitele, jeho e-mail a telefon, i když budou uvedeny i výše v elektronickém formuláři. SOS – Asociace, z.s. věří, že koncept připomínky ERU poslouží spotřebitelům jako vodítko jak připomínku formulovat a přitom také jaké důležité údaje nezapomenout v připomínce uvést.

Podle názoru SOS – Asociace, z.s. je vhodné v připomínkách uvádět také rámcovou sociální situaci spotřebitele (např. důchodce, rodič samoživitel apod.). ERU totiž slibuje, že pro spotřebitele sociálně znevýhodněné vytvoří ekonomicky méně náročné tarify. Proto je podle našeho názoru vhodné rámcovou sociální situaci v připomínce uvést, aby ERU z připomínek získal rámcový přehled o sociálních dopadech NTS. Ale samozřejmě je také možné tuto informaci z textu své připomínky vypustit, pokud ji spotřebitel uvádět nechce nebo pokud není osobou sociálně znevýhodněnou.

SOS – Asociace, z.s. se též domnívá, že je vhodné uvést něco více o charakteru odběrného místa a o jeho využívání, neboť problém neúměrného navýšení tarifů je někdy nesprávně bagatelizován tím, že jde pouze o rekreační chaty s nepřiměřeně nastaveným jističem. I tento údaj je samozřejmě možné vynechat, ale podle našeho názoru se tím poněkud sníží vypovídací hodnota připomínky.

Věříme, že se nám společnými silami podaří přesvědčit ERÚ o tom, že nová tarifní struktura se musí podstatně přepracovat tak, aby nepoškozovala drobné odběratele.

 

Vzorová připomínka ERU

Tisková zpráva – nové tarify ERÚ

SOS – Asociace, z.s. oslovuje ERÚ k návrhu nové tarifní struktury v elektroenergetice

Tisková zpráva ze dne 4. února 2016

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. se rozhodla oslovit Energetický regulační úřad (ERÚ) se svým písemným stanoviskem k návrhu nové tarifní struktury v elektroenergetice. V něm jsme vyjádřili svůj nesouhlas s návrhem této nové tarifní struktury, neboť ta dle našeho názoru nedůvodně znevýhodňuje spotřebitele.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. uvádí: „Na naši organizaci se hojně obracejí spotřebitelé, kteří si pomocí kalkulátoru na stránkách ERÚ spočítali, kolik by podle nových tarifů za elektřinu platili. Mnohdy je to až o několik tisíc korun ročně více, než doposud. To je například pro starobní důchodce, matky samoživitelky, ale i mnohé rodiny s dětmi velmi vysoká částka. Z pohledu SOS – Asociace, z.s. jsou takové dopady nové tarifní struktury jednoznačně nepřijatelné.

Z řad zastánců nové tarifní struktury zaznívá, že velké navýšení nákladů na elektřinu se bude týkat hlavně chalupářů, kteří mají naddimenzované jističe kvůli zahradní a jiné technice, kterou zapínají jednou do roka. Takové bagatelizování tohoto problému odmítáme. Navýšení nákladů se evidentně týká mnoha domácností, jak bytů, tak i rodinných domů, které jsou trvale užívány k bydlení. Tvůrci nových tarifů si zřejmě neuvědomili, jak se navýšení plateb za elektřinu dotkne běžných občanů, např. těch žijících na venkově, kteří využívají elektrickou energii k řezání topiva, k čerpání vody či k odvádění odpadních vod. Elektrická zařízení pro tyto činnost určená často vyžadují silnější příkon, takže přechod na slabší jističe není technicky možný nebo by si vyžádal nemalé náklady.

Negativní sociální dopady nových tarifů na běžné spotřebitele jsou přitom dle našeho názoru zbytečné, neboť návrh nezohledňuje, že největší ztráty vznikají při přenosu a distribuci elektřiny na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, nikoliv na úrovni nízkého napětí. Považujeme za neetické a nepřípustně diskriminační, aby byly náklady na ztráty při rozvodu elektřiny k velkým dodavatelům de facto přenášeny na běžné spotřebitele, kteří na rozdíl od vlivných velkých odběratelů mají pouze omezenou možnost bránit své zájmy při stanovení nové tarifní struktury.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že návrh nové tarifní struktury dle našeho názoru fakticky podporuje neekologické chování a zvýšenou spotřebu, neboť náklady na odběr elektrické energie by podle nových tarifů byly daleko méně závislé na skutečné spotřebě, než je tomu dnes.

Z výše uvedených důvodů se proto SOS – Asociace, z.s. rozhodla vyjádřit své nesouhlasné stanovisko k návrhu nové tarifní struktury v elektroenergetice a informovat o něm ERÚ, který by se měl i tímto stanoviskem v rámci zákonného konzultačního procesu zabývat. Do veřejného konzultačního procesu se mohou zapojit všichni spotřebitelé.

Gerta Mazalová uzavírá: „Pozitivně vnímáme, že ERÚ sám uvedl, že podoba nové tarifní struktury není definitivní a že se bude zabývat všemi dotazy a připomínkami, které mu budou v rámci veřejného konzultačního procesu doručeny. Spotřebitelé mohou své připomínky zaslat ERÚ přímo přes jejich webové stránky.“

Doporučujeme tedy všem spotřebitelům, aby si na webových stránkách http://www.novatarifnistruktura.cz/ zkusili podle posledního vyúčtování spočítat své náklady na elektřinu podle nových tarifů a zaslali ERÚ své připomínky k nim, např. pomocí kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.eru.cz. Připomínky je možné úřadu zasílat až do 30. června 2016.

Kontakty: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. tel: 542 210 778

Tisková zpráva ze dne 25. listopadu 2015: Přijatá novela zákona o cestovním ruchu zhoršuje postavení spotřebitelů v případě krachu cestovní kanceláře

 

Poslanecká sněmovna na svém jednání dne 24. listopadu 2015 schválila novelu zákona o cestovním ruchu ve znění senátního pozměňovacího návrhu. Tato novela v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU i českého Ústavního soudu poškozuje spotřebitele. Pojišťovna totiž bude povinna uspokojit při krachu cestovní kanceláře nároky zákazníků jen do výše sjednaného limitu pojistného plnění, tj. nikoliv do 100%, jak stanoví evropské právo.

Evropské právo ukládá členským státům pro případ krachu cestovní kanceláře povinnost zajistit svou právní úpravou, že spotřebitelé budou mít zajištěnu dopravu zpět do vlasti a dále že spotřebitelé, jejichž zájezd byl v důsledku úpadku cestovní kanceláře zrušen, dostanou zpět všechny uhrazené finanční prostředky. Česká republika měla povinnost zajistit splnění této povinnosti již od svého vstupu do Evropské unie. Zákon o cestovním ruchu však takovou úpravu výslovně nestanovil, takže pojišťovny v praxi vracely spotřebitelům méně, než spotřebitel zaplatil. Tuto praxi změnilo rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2, který spotřebiteli přiznal nárok vůči pojišťovně s tím, že pojišťovny jsou dle platného zákona povinny vracet spotřebitelům 100% uhrazených finančních prostředků. Pojišťovna, která prohrála spor se spotřebitelem, se s tím nechtěla smířit a obrátila se na Ústavní soud, který v červenci 2015 potvrdil, že právo spotřebitele dostat od pojišťovny 100% jím uhrazené ceny zájezdu je právem vyplývajícím z evropského práva a české právo je třeba vykládat eurokonformně. Opřel se přitom o relevantní judikaturu Soudního dvora EU. Čeští spotřebitelé tak měli mít stejná práva jako všichni spotřebitelé v EU a obdržet při krachu cestovní kanceláře 100% uhrazených finančních prostředků.

Novela zákona o cestovním ruchu ve svém původním znění respektovala závěry Ústavního soudu. Pojišťovny však oznámily, že za takových podmínek odmítnou pojistit cestovní kanceláře proti úpadku. Zákonodárci se tohoto prohlášení zalekli a narychlo připravili senátní pozměňovací návrh, který pomáhalo formulovat samotné Ministerstvo pro místní rozvoj. Zákonodárci sami sebe při projednávání této změny chválili za to, jak zachránili český cestovní ruch a zachovali ochranu spotřebitele. SOS – Asociace považuje takové jednání zákonodárců za výsměch českým spotřebitelům.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu dodává: „Zákonodárci podlehli tlaku pojišťoven a zcela zapomněli na spotřebitele. Jak je možné, že v jiných členských státech EU taková pravidla fungují a pojišťovny běžně cestovní kanceláře pojišťují, jen u nás to opět nejde?

Ministerstvo pro místní rozvoj námitky popírá s tím, že v novele je nastavena odpovědnost cestovní kanceláře pro případ podpojištění, takže spotřebitelé budou do důsledku při krachu cestovní kanceláře chráněni tak, že 100% uhrazených peněžních prostředků zpět dostanou. Zároveň se uvažuje o vytvoření jakéhosi garančního fondu, z něhož by se v případě krachu podpojištěné cestovní kanceláře uhrazovaly nároky spotřebitelů. Takový garanční mechanismus však v současné novele zakotven není a úvahy o jeho vytvoření jasně naznačují, že současné znění novely plnou ochranu spotřebitelů nezaručuje.

SOS – Asociace komunikovalo před posledním jednáním Poslanecké sněmovny s Ministerstvem pro místní rozvoj a upozorňovalo jej, že evropské právo zakládá spotřebiteli právní nárok na vrácení 100% ceny zájezdu. Novela zákona o cestovním ruchu takový právní nárok spotřebiteli nezakládá, resp. jej výslovně popírá. Dodatečné ochranné mechanismy nejsou dle našeho názoru v tuto chvíli dostatečné. Tyto naše námitky však nebyly vyslyšeny. Spotřebitelům budeme proto doporučovat, aby se v případě, že při krachu cestovní kanceláře neobdrží od pojišťovny zpět 100% ceny zájezdu, obraceli na soud. Pokud jim soud s ohledem na novou českou zákonnou úpravu právo na plnění od pojišťovny nepřizná, budou spotřebitelé pravděpodobně po státu žádat náhradu škody za chybně provedenou implementaci evropského práva do práva českého.

Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace

tel: 542 210 778

 

Tisková zpráva ze dne 6. listopadu 2015: SOS – Asociace k situaci kolem cestovní kanceláře I – TRAVEL s.r.o.

Na SOS – Asociaci se v poslední době obrátilo mnoho spotřebitelů, kteří uzavřeli smlouvu s cestovní kanceláří I – Travel s.r.o., ale nikdy nikam neodletěli a peníze zpět nedostali.

Stížnosti spotřebitelů jsou velmi podobné. Spotřebitelé uzavřeli se zmiňovanou cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu a uhradili cenu zájezdu. Před odletem neobdrželi informace potřebné k uskutečnění zájezdu dle § 2529 Občanského zákoníku a na dotaz jim cestovní kancelář sdělila, že zájezd byl zrušen a spotřebitelům bude vrácena celá uhrazená částka zájezdu. O zákonném nároku spotřebitele na penále ve výši 10% z ceny zájezdu dle § 2535 Občanského zákoníku se však cestovní kancelář nezmínila. Spotřebitelé však nakonec neobdrželi od cestovní kanceláře vůbec nic, na urgence odpovídala neurčitě a neustále odsouvala termín vrácení peněz. Následně jim bylo sděleno, že od 20. října 2015 došlo ke změně jednatele společnosti. S ohledem na podezření z trestného činu bylo několika poškozenými spotřebiteli podáno trestní oznámení a další se připojují.

Z živnostenského rejstříku lze zjistit, že od 12. 6. 2015 měla cestovní kancelář I – Travel, s.r.o. pozastavenou živnost pro předmět podnikání provozování cestovní kanceláře. Od tohoto data neměla tedy vůbec organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Dle našich informací neměla od 13. 5. 2015 cestovní kancelář I – Travel, s.r.o. pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, které dle zákona mít měla.  Od 30. 9. 2015 má tato cestovní kancelář udělen správní zákaz činnosti jak pro provozování cestovní kanceláře, tak také pro provozování cestovní agentury.

SOS – Asociace doporučuje spotřebitelům, kteří byli poškozeni jednáním cestovní kanceláře I – Travel s.r.o. či její jednatelkou, aby se přihlásili jako další poškození do trestního řízení vedeného u Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pod sp. zn. Krpz-94281/tč-2015-150581.

Spotřebitelům, kteří uzavřeli smlouvu o zájezdu v době do 13. 5. 2015, tj. v době, kdy ještě cestovní kancelář byla pojištěna proti úpadku, doporučujeme, aby se pokusili své nároky uplatnit u Generali Pojišťovny a.s.., kde měla cestovní kancelář I – Travel, s.r.o. do 13. 5. 2015 sjednáno pojištění proti úpadku. Zákonné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku se dle zákona vztahuje na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy, a to bez ohledu na termín zájezdu. Zákon zakládá zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění od pojišťovny také v případě, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu neuskutečněného zájezdu. Pokud k nevrácení částek uhrazených zákazníkem na neuskutečněný zájezd došlo z důvodu úpadku cestovní kanceláře, pak zákazník nárok na plnění od pojišťovny má přímo ze zákona. Z dostupných informací se jeví jako velmi pravděpodobné, že zákonná definice úpadku byla v tomto případě naplněna.

Kontakty:  

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Mgr. Tomáš Palla, vedoucí osobní poradny Praha, mail: praha@asociace-sos.cz

Tisková zpráva ze dne 26. října 2015: SOS – Asociace zásadně proti návrhu vedoucímu ke zhoršení postavení spotřebitelů při krachu cestovní kanceláře

SOS – Asociace bedlivě sleduje projednávání návrhu novely zákona o cestovním ruchu. Senát dne 22.10. 2015 tento návrh projednal a vrátil zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, podle kterého by byla pojišťovna povinna uspokojit při krachu cestovní kanceláře nároky zákazníků jen do výše sjednaného limitu pojistného plnění, tj. nikoliv do 100%. Tento senátní pozměňovací návrh je přitom v rozporu s evropskou legislativou, evropskou i českou judikaturou, a to včetně judikatury Ústavního soudu.

SOS – Asociace považuje tento senátní pozměňovací návrh za skandální snahu o popření práv spotřebitelů garantovaných evropským právem.

Ústavní soud ve svém nedávném nálezu vyšel z judikatury Soudního dvora EU a dovodil, že právo spotřebitele obdržet při krachu cestovní kanceláře z pojistného plnění zpět 100% ceny zájezdu plyne přímo z evropského práva, proto není možné jej omezovat národním právem členských států. Jak je vidět, tak někteří zákonodárci si s takovými závěry hlavu nelámou. Oceňujeme vyjádření některých politiků, kteří se postavili proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Například senátorka Eliška Wagnerová v rozpravě upozorňovala na uvedené souvislosti s evropskou i českou judikaturou a varovala své kolegy před erozí ústavního pořádku tím, že Senát přijme normu v rozporu s nálezem Ústavního soudu. I přesto byl však pozměňovací senátní návrh přijat.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, k tomu uvádí: „Nemáme nic proti tomu, aby se zákonem upravil vztah pojišťoven a cestovních kanceláří tak, aby byly cestovní kanceláře proti úpadku reálně pojistitelné a trh cestovních služeb mohl hladce fungovat. Není však prostě možné, aby změna zákona poškodila spotřebitele v jeho právech, které mu dává evropské právo ochrany spotřebitele.

Tomáš Palla, právník SOS – Asociace, dále upozorňuje: „Pokud tento návrh projde, budeme spotřebitelům i nadále doporučovat, aby se v případě, že při krachu cestovní kanceláře neobdrží od pojišťovny zpět 100% ceny zájezdu, obraceli na soud. Pokud jim soud s ohledem na českou zákonnou úpravu právo nepřizná, budou spotřebitelé pravděpodobně po státu žádat náhradu škody za chybně provedenou implementaci evropského práva do práva českého.

Pokud tedy zákonodárce připustí, že celou cenu zájezdu zkrachovalé cestovní kanceláře neuhradí pojišťovna, zaplatí ji všichni daňoví poplatníci jako náhradu škody způsobené státem chybnou implementací evropské legislativy. Věříme, že si tyto souvislosti zákonodárci uvědomí a v Poslanecké sněmovně nebude senátní pozměňovací návrh přijat. Situaci budeme i nadále sledovat.

Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Tomáš Palla

právník SOS – Asociace, mail: palla@asociace-sos.cz

Tisková zpráva ze dne 24. září 2015: SOS – Asociace varuje seniory: Od smlouvy uzavřené v provozovně nelze odstoupit!

 

Na SOS – Asociace se obrací stále mnoho seniorů, kteří byli podnikateli vylákání k podpisu smlouvy do provozovny podnikatele. Obvykle je senior osloven telefonicky a je pozván do provozovny podnikatele pod nějakou záminkou. Typicky se jedná o převzetí dárku, slevové kartičky, karty seniora, výhry apod. Pokud se senior na uvedenou adresu skutečně dostaví, stává se, že je mu k podpisu podstrčen papír, který je obchodníkem vydáván za potvrzení o převzetí dárku či jiné věci, ve skutečnosti se však jedná o smlouvu. Mnohdy až doma pak senior zjistí, že podepsal smlouvu, v níž se zavazuje k úhradě kupní ceny za zboží či služby, které si nikdy koupit či objednat nechtěl.

Rozhořčení senioři se pak obracejí na obchodníky s tím, že chtějí od smlouvy odstoupit, ti však jejich odstoupení odmítají jako neplatné. Zákon totiž dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory, například na ulici, u spotřebitele doma či na předváděcí akci. Za smlouvu uzavřenou mimo obvyklé obchodní prostory se dle zákona považuje také smlouva uzavřená v obvyklých obchodních prostorách, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně po oslovení spotřebitele mimo tyto prostory. Pokud byl však spotřebitel osloven telefonicky a dostavil se například až za několik dní dobrovolně do provozovny podnikatele, pak od takové smlouvy dle zákona odstoupit nelze.

Samozřejmě lze oprávněně namítat, že smlouva je neplatná, neboť byla uzavřena v omylu. Omyl byl záměrně vyvolán obchodníkem, který tvrdil, že spotřebitel podepisuje něco úplně jiného. Problém je ale v tom, že okolnosti podpisu smlouvy spotřebitel většinou není schopen prokázat, riziko prohry v případném soudním sporu by tak bylo značné. Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, k problému uvádí: “Je pravdou, že počty obdobně poškozených seniorů se v poslední době v naší brněnské poradně zvýšily. S ohledem na to, že je velmi obtížné, aby se spotřebitel z takto uzavřené smlouvy vyvázal, apelujeme proto na všechny spotřebitele, zvláště na seniory, aby nepodepisovali nic, co si předem nepřečtou.“

 

 Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace

tel: 542 210 778

Tisková zpráva ze dne 4. srpna 2015 SOS – Asociace varuje: nereagujte na falešná oznámení o výhrách

SOS – Asociace opět zaznamenalo několik případů falešných výher. Spotřebitelé obdrželi dopis, že vyhráli vysokou výhru a jediné, co je třeba k vyplacení výhry udělat, je objednání výrobků určité společnosti za kupní cenu v určité výši. Spotřebitelé, kteří na podobnou nabídku reagovali a zboží objednali a zaplatili, slibovanou výhru nikdy neobdrželi. Teprve následně si totiž v původním dopisu přečetli, že objednání zboží, je pouze podmínkou účasti ve slosování a nezakládá nárok na vyplacení prezentované výhry.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, k tomu uvádí: „Spotřebitelé by se měli vždy zamyslet nad tím, zda je reálné, že by jim nějaká neznámá  společnost jen tak vyplatila výhru ze soutěže, které se nikdy neúčastnili. Na tyto nabídky doporučujeme vůbec nereagovat, ušetříte si tak peníze i starosti.“

V těchto případech se jedná jednoznačně o zakázanou agresivní obchodní praktiku, kdy prodávající vytváří klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, když si objedná nabízené zboží. Za tuto praktiku hrozí dle zákona o ochraně spotřebitele sankce od České obchodní inspekce až do výše 5 milionů korun.

S ohledem na to, že se jedná o kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, lze od takto uzavřených kupních smluv odstoupit dle Občanského zákoníku v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. S ohledem na často pochybnou pověst těchto firem se však může stát, že prodávající po odstoupení kupní cenu nevrátí a spotřebitel se musí svých nároků domáhat soudně. Reálné vymožení peněz v exekuci je přitom velmi nejisté. Proto rozhodně doporučujeme na podobné nabídky vůbec nereagovat, neboť slibovaná výhra je vždy pouze vějička na důvěřivé spotřebitele, aby uzavřeli kupní smlouvu na zboží, které mnohdy ani nechtějí. O radu je možno se v těchto situacích obrátit také na naši organizaci. Naši vyškolení poradci Vám rádi s řešením situace pomohou.

Kontakty: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Tisková zpráva ze dne 24.6. 2014: Další vlny podvodných mailů

Po sérii podvodných mailů vydávajících se za zprávy z banky, od exekutorů či jiných institucí, čelí spotřebitelé další vlně spamů.

Již mnoho spotřebitelů se na nás obrátilo s dotazem či upozorněním na maily, v nichž je údajný bankéř či podnikatel ze zahraničí oslovuje s nabídkou provedení jisté finanční transakce. Ta obvykle zahrnuje převod větší peněžité částky na účet adresáta mailu. Právě to má zjevně lákat k odpovědi na takový mail, v němž jsou mj. požadovány též osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, povolání a nezřídka též číslo bankovního účtu.

Tyto maily se vyznačují velkým množstvím gramatických chyb, jsou tedy do češtiny zjevně překládány pouze automatickým překladačem. Lze se tedy domnívat, že jejich původ je skutečně v zahraničí, zcela jistě se však nejedná o skutečnou nabídku obsaženou v mailu, ale pouze o snahu skupiny podvodníků o vylákání osobních údajů.

Opětovně tedy apelujeme na všechny spotřebitele, aby na podobné maily nereagovali a v žádném případě neotevírali přílohy podobných mailů, jinak hrozí ztráta osobních dat, která může vést až k nabourání podvodníka do internetového bankovnictví spotřebitele.

 

Kontakty: Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Tisková zpráva ze dne 30. dubna 2015: Poradna SOS – Asociace v Praze rozšiřuje poradní dny

 

SOS – Asociace s radostí oznamuje všem spotřebitelům, že s účinností od 4. května 2015 rozšiřuje její pražská poradna své poradní dny o pondělí. Poradna tak bude od května 2015 otevřena vždy:

v pondělí od 16 do 18 hodin

ve středu od 16 do 18 hodin

v pátek od 15 do 18 hodin

Pražskou spotřebitelskou poradnu SOS – Asociace je možno navštívit na adrese: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha – Nové Město v Paláci YMCA, a to v 1. patře, v místnosti č. 109. Spotřebitelé se k návštěvě NEMUSEJÍ NIJAK OBJEDNÁVAT, stačí v uvedenou otevírací dobu přijít a naši odborní poradci spotřebitelům poskytnou bezplatné spotřebitelské poradenství. V uvedené otevírací době je v provozu též telefonní kontakt poradny 721 034 503. Spotřebitelé se mohou na poradnu obracet též mailem: praha@asociace-sos.cz

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu uvádí: „O rozšíření otevírací doby jsme začali uvažovat již na podzim loňského roku. S ohledem na podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu jsme mohli tento krok nyní uskutečnit, čemuž jsme rádi. Na naši pražskou poradnu se obrací mnoho spotřebitelů, kteří tak budou mít více možností kontaktovat naše odborné poradce.

 

Kontakty:

 

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778      

Tomáš Palla, vedoucí poradny SOS – Asociace Praha, mail: palla@asociace-sos.cz

Poradna SOS – Asociace Praha: tel: 721 034 503, mail: praha@asociace-sos.cz