Menu

Tiskové zprávy

Tisková zpráva ze dne 25. listopadu 2015: Přijatá novela zákona o cestovním ruchu zhoršuje postavení spotřebitelů v případě krachu cestovní kanceláře

 

Poslanecká sněmovna na svém jednání dne 24. listopadu 2015 schválila novelu zákona o cestovním ruchu ve znění senátního pozměňovacího návrhu. Tato novela v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU i českého Ústavního soudu poškozuje spotřebitele. Pojišťovna totiž bude povinna uspokojit při krachu cestovní kanceláře nároky zákazníků jen do výše sjednaného limitu pojistného plnění, tj. nikoliv do 100%, jak stanoví evropské právo.

Evropské právo ukládá členským státům pro případ krachu cestovní kanceláře povinnost zajistit svou právní úpravou, že spotřebitelé budou mít zajištěnu dopravu zpět do vlasti a dále že spotřebitelé, jejichž zájezd byl v důsledku úpadku cestovní kanceláře zrušen, dostanou zpět všechny uhrazené finanční prostředky. Česká republika měla povinnost zajistit splnění této povinnosti již od svého vstupu do Evropské unie. Zákon o cestovním ruchu však takovou úpravu výslovně nestanovil, takže pojišťovny v praxi vracely spotřebitelům méně, než spotřebitel zaplatil. Tuto praxi změnilo rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2, který spotřebiteli přiznal nárok vůči pojišťovně s tím, že pojišťovny jsou dle platného zákona povinny vracet spotřebitelům 100% uhrazených finančních prostředků. Pojišťovna, která prohrála spor se spotřebitelem, se s tím nechtěla smířit a obrátila se na Ústavní soud, který v červenci 2015 potvrdil, že právo spotřebitele dostat od pojišťovny 100% jím uhrazené ceny zájezdu je právem vyplývajícím z evropského práva a české právo je třeba vykládat eurokonformně. Opřel se přitom o relevantní judikaturu Soudního dvora EU. Čeští spotřebitelé tak měli mít stejná práva jako všichni spotřebitelé v EU a obdržet při krachu cestovní kanceláře 100% uhrazených finančních prostředků.

Novela zákona o cestovním ruchu ve svém původním znění respektovala závěry Ústavního soudu. Pojišťovny však oznámily, že za takových podmínek odmítnou pojistit cestovní kanceláře proti úpadku. Zákonodárci se tohoto prohlášení zalekli a narychlo připravili senátní pozměňovací návrh, který pomáhalo formulovat samotné Ministerstvo pro místní rozvoj. Zákonodárci sami sebe při projednávání této změny chválili za to, jak zachránili český cestovní ruch a zachovali ochranu spotřebitele. SOS – Asociace považuje takové jednání zákonodárců za výsměch českým spotřebitelům.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu dodává: „Zákonodárci podlehli tlaku pojišťoven a zcela zapomněli na spotřebitele. Jak je možné, že v jiných členských státech EU taková pravidla fungují a pojišťovny běžně cestovní kanceláře pojišťují, jen u nás to opět nejde?

Ministerstvo pro místní rozvoj námitky popírá s tím, že v novele je nastavena odpovědnost cestovní kanceláře pro případ podpojištění, takže spotřebitelé budou do důsledku při krachu cestovní kanceláře chráněni tak, že 100% uhrazených peněžních prostředků zpět dostanou. Zároveň se uvažuje o vytvoření jakéhosi garančního fondu, z něhož by se v případě krachu podpojištěné cestovní kanceláře uhrazovaly nároky spotřebitelů. Takový garanční mechanismus však v současné novele zakotven není a úvahy o jeho vytvoření jasně naznačují, že současné znění novely plnou ochranu spotřebitelů nezaručuje.

SOS – Asociace komunikovalo před posledním jednáním Poslanecké sněmovny s Ministerstvem pro místní rozvoj a upozorňovalo jej, že evropské právo zakládá spotřebiteli právní nárok na vrácení 100% ceny zájezdu. Novela zákona o cestovním ruchu takový právní nárok spotřebiteli nezakládá, resp. jej výslovně popírá. Dodatečné ochranné mechanismy nejsou dle našeho názoru v tuto chvíli dostatečné. Tyto naše námitky však nebyly vyslyšeny. Spotřebitelům budeme proto doporučovat, aby se v případě, že při krachu cestovní kanceláře neobdrží od pojišťovny zpět 100% ceny zájezdu, obraceli na soud. Pokud jim soud s ohledem na novou českou zákonnou úpravu právo na plnění od pojišťovny nepřizná, budou spotřebitelé pravděpodobně po státu žádat náhradu škody za chybně provedenou implementaci evropského práva do práva českého.

Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace

tel: 542 210 778

 

Tisková zpráva ze dne 6. listopadu 2015: SOS – Asociace k situaci kolem cestovní kanceláře I – TRAVEL s.r.o.

Na SOS – Asociaci se v poslední době obrátilo mnoho spotřebitelů, kteří uzavřeli smlouvu s cestovní kanceláří I – Travel s.r.o., ale nikdy nikam neodletěli a peníze zpět nedostali.

Stížnosti spotřebitelů jsou velmi podobné. Spotřebitelé uzavřeli se zmiňovanou cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu a uhradili cenu zájezdu. Před odletem neobdrželi informace potřebné k uskutečnění zájezdu dle § 2529 Občanského zákoníku a na dotaz jim cestovní kancelář sdělila, že zájezd byl zrušen a spotřebitelům bude vrácena celá uhrazená částka zájezdu. O zákonném nároku spotřebitele na penále ve výši 10% z ceny zájezdu dle § 2535 Občanského zákoníku se však cestovní kancelář nezmínila. Spotřebitelé však nakonec neobdrželi od cestovní kanceláře vůbec nic, na urgence odpovídala neurčitě a neustále odsouvala termín vrácení peněz. Následně jim bylo sděleno, že od 20. října 2015 došlo ke změně jednatele společnosti. S ohledem na podezření z trestného činu bylo několika poškozenými spotřebiteli podáno trestní oznámení a další se připojují.

Z živnostenského rejstříku lze zjistit, že od 12. 6. 2015 měla cestovní kancelář I – Travel, s.r.o. pozastavenou živnost pro předmět podnikání provozování cestovní kanceláře. Od tohoto data neměla tedy vůbec organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Dle našich informací neměla od 13. 5. 2015 cestovní kancelář I – Travel, s.r.o. pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, které dle zákona mít měla.  Od 30. 9. 2015 má tato cestovní kancelář udělen správní zákaz činnosti jak pro provozování cestovní kanceláře, tak také pro provozování cestovní agentury.

SOS – Asociace doporučuje spotřebitelům, kteří byli poškozeni jednáním cestovní kanceláře I – Travel s.r.o. či její jednatelkou, aby se přihlásili jako další poškození do trestního řízení vedeného u Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pod sp. zn. Krpz-94281/tč-2015-150581.

Spotřebitelům, kteří uzavřeli smlouvu o zájezdu v době do 13. 5. 2015, tj. v době, kdy ještě cestovní kancelář byla pojištěna proti úpadku, doporučujeme, aby se pokusili své nároky uplatnit u Generali Pojišťovny a.s.., kde měla cestovní kancelář I – Travel, s.r.o. do 13. 5. 2015 sjednáno pojištění proti úpadku. Zákonné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku se dle zákona vztahuje na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy, a to bez ohledu na termín zájezdu. Zákon zakládá zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění od pojišťovny také v případě, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu neuskutečněného zájezdu. Pokud k nevrácení částek uhrazených zákazníkem na neuskutečněný zájezd došlo z důvodu úpadku cestovní kanceláře, pak zákazník nárok na plnění od pojišťovny má přímo ze zákona. Z dostupných informací se jeví jako velmi pravděpodobné, že zákonná definice úpadku byla v tomto případě naplněna.

Kontakty:  

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Mgr. Tomáš Palla, vedoucí osobní poradny Praha, mail: praha@asociace-sos.cz

Tisková zpráva ze dne 26. října 2015: SOS – Asociace zásadně proti návrhu vedoucímu ke zhoršení postavení spotřebitelů při krachu cestovní kanceláře

SOS – Asociace bedlivě sleduje projednávání návrhu novely zákona o cestovním ruchu. Senát dne 22.10. 2015 tento návrh projednal a vrátil zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, podle kterého by byla pojišťovna povinna uspokojit při krachu cestovní kanceláře nároky zákazníků jen do výše sjednaného limitu pojistného plnění, tj. nikoliv do 100%. Tento senátní pozměňovací návrh je přitom v rozporu s evropskou legislativou, evropskou i českou judikaturou, a to včetně judikatury Ústavního soudu.

SOS – Asociace považuje tento senátní pozměňovací návrh za skandální snahu o popření práv spotřebitelů garantovaných evropským právem.

Ústavní soud ve svém nedávném nálezu vyšel z judikatury Soudního dvora EU a dovodil, že právo spotřebitele obdržet při krachu cestovní kanceláře z pojistného plnění zpět 100% ceny zájezdu plyne přímo z evropského práva, proto není možné jej omezovat národním právem členských států. Jak je vidět, tak někteří zákonodárci si s takovými závěry hlavu nelámou. Oceňujeme vyjádření některých politiků, kteří se postavili proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Například senátorka Eliška Wagnerová v rozpravě upozorňovala na uvedené souvislosti s evropskou i českou judikaturou a varovala své kolegy před erozí ústavního pořádku tím, že Senát přijme normu v rozporu s nálezem Ústavního soudu. I přesto byl však pozměňovací senátní návrh přijat.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, k tomu uvádí: „Nemáme nic proti tomu, aby se zákonem upravil vztah pojišťoven a cestovních kanceláří tak, aby byly cestovní kanceláře proti úpadku reálně pojistitelné a trh cestovních služeb mohl hladce fungovat. Není však prostě možné, aby změna zákona poškodila spotřebitele v jeho právech, které mu dává evropské právo ochrany spotřebitele.

Tomáš Palla, právník SOS – Asociace, dále upozorňuje: „Pokud tento návrh projde, budeme spotřebitelům i nadále doporučovat, aby se v případě, že při krachu cestovní kanceláře neobdrží od pojišťovny zpět 100% ceny zájezdu, obraceli na soud. Pokud jim soud s ohledem na českou zákonnou úpravu právo nepřizná, budou spotřebitelé pravděpodobně po státu žádat náhradu škody za chybně provedenou implementaci evropského práva do práva českého.

Pokud tedy zákonodárce připustí, že celou cenu zájezdu zkrachovalé cestovní kanceláře neuhradí pojišťovna, zaplatí ji všichni daňoví poplatníci jako náhradu škody způsobené státem chybnou implementací evropské legislativy. Věříme, že si tyto souvislosti zákonodárci uvědomí a v Poslanecké sněmovně nebude senátní pozměňovací návrh přijat. Situaci budeme i nadále sledovat.

Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Tomáš Palla

právník SOS – Asociace, mail: palla@asociace-sos.cz

Tisková zpráva ze dne 24. září 2015: SOS – Asociace varuje seniory: Od smlouvy uzavřené v provozovně nelze odstoupit!

 

Na SOS – Asociace se obrací stále mnoho seniorů, kteří byli podnikateli vylákání k podpisu smlouvy do provozovny podnikatele. Obvykle je senior osloven telefonicky a je pozván do provozovny podnikatele pod nějakou záminkou. Typicky se jedná o převzetí dárku, slevové kartičky, karty seniora, výhry apod. Pokud se senior na uvedenou adresu skutečně dostaví, stává se, že je mu k podpisu podstrčen papír, který je obchodníkem vydáván za potvrzení o převzetí dárku či jiné věci, ve skutečnosti se však jedná o smlouvu. Mnohdy až doma pak senior zjistí, že podepsal smlouvu, v níž se zavazuje k úhradě kupní ceny za zboží či služby, které si nikdy koupit či objednat nechtěl.

Rozhořčení senioři se pak obracejí na obchodníky s tím, že chtějí od smlouvy odstoupit, ti však jejich odstoupení odmítají jako neplatné. Zákon totiž dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory, například na ulici, u spotřebitele doma či na předváděcí akci. Za smlouvu uzavřenou mimo obvyklé obchodní prostory se dle zákona považuje také smlouva uzavřená v obvyklých obchodních prostorách, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně po oslovení spotřebitele mimo tyto prostory. Pokud byl však spotřebitel osloven telefonicky a dostavil se například až za několik dní dobrovolně do provozovny podnikatele, pak od takové smlouvy dle zákona odstoupit nelze.

Samozřejmě lze oprávněně namítat, že smlouva je neplatná, neboť byla uzavřena v omylu. Omyl byl záměrně vyvolán obchodníkem, který tvrdil, že spotřebitel podepisuje něco úplně jiného. Problém je ale v tom, že okolnosti podpisu smlouvy spotřebitel většinou není schopen prokázat, riziko prohry v případném soudním sporu by tak bylo značné. Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, k problému uvádí: “Je pravdou, že počty obdobně poškozených seniorů se v poslední době v naší brněnské poradně zvýšily. S ohledem na to, že je velmi obtížné, aby se spotřebitel z takto uzavřené smlouvy vyvázal, apelujeme proto na všechny spotřebitele, zvláště na seniory, aby nepodepisovali nic, co si předem nepřečtou.“

 

 Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace

tel: 542 210 778

Tisková zpráva ze dne 4. srpna 2015 SOS – Asociace varuje: nereagujte na falešná oznámení o výhrách

SOS – Asociace opět zaznamenalo několik případů falešných výher. Spotřebitelé obdrželi dopis, že vyhráli vysokou výhru a jediné, co je třeba k vyplacení výhry udělat, je objednání výrobků určité společnosti za kupní cenu v určité výši. Spotřebitelé, kteří na podobnou nabídku reagovali a zboží objednali a zaplatili, slibovanou výhru nikdy neobdrželi. Teprve následně si totiž v původním dopisu přečetli, že objednání zboží, je pouze podmínkou účasti ve slosování a nezakládá nárok na vyplacení prezentované výhry.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, k tomu uvádí: „Spotřebitelé by se měli vždy zamyslet nad tím, zda je reálné, že by jim nějaká neznámá  společnost jen tak vyplatila výhru ze soutěže, které se nikdy neúčastnili. Na tyto nabídky doporučujeme vůbec nereagovat, ušetříte si tak peníze i starosti.“

V těchto případech se jedná jednoznačně o zakázanou agresivní obchodní praktiku, kdy prodávající vytváří klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, když si objedná nabízené zboží. Za tuto praktiku hrozí dle zákona o ochraně spotřebitele sankce od České obchodní inspekce až do výše 5 milionů korun.

S ohledem na to, že se jedná o kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, lze od takto uzavřených kupních smluv odstoupit dle Občanského zákoníku v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. S ohledem na často pochybnou pověst těchto firem se však může stát, že prodávající po odstoupení kupní cenu nevrátí a spotřebitel se musí svých nároků domáhat soudně. Reálné vymožení peněz v exekuci je přitom velmi nejisté. Proto rozhodně doporučujeme na podobné nabídky vůbec nereagovat, neboť slibovaná výhra je vždy pouze vějička na důvěřivé spotřebitele, aby uzavřeli kupní smlouvu na zboží, které mnohdy ani nechtějí. O radu je možno se v těchto situacích obrátit také na naši organizaci. Naši vyškolení poradci Vám rádi s řešením situace pomohou.

Kontakty: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Tisková zpráva ze dne 24.6. 2014: Další vlny podvodných mailů

Po sérii podvodných mailů vydávajících se za zprávy z banky, od exekutorů či jiných institucí, čelí spotřebitelé další vlně spamů.

Již mnoho spotřebitelů se na nás obrátilo s dotazem či upozorněním na maily, v nichž je údajný bankéř či podnikatel ze zahraničí oslovuje s nabídkou provedení jisté finanční transakce. Ta obvykle zahrnuje převod větší peněžité částky na účet adresáta mailu. Právě to má zjevně lákat k odpovědi na takový mail, v němž jsou mj. požadovány též osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, povolání a nezřídka též číslo bankovního účtu.

Tyto maily se vyznačují velkým množstvím gramatických chyb, jsou tedy do češtiny zjevně překládány pouze automatickým překladačem. Lze se tedy domnívat, že jejich původ je skutečně v zahraničí, zcela jistě se však nejedná o skutečnou nabídku obsaženou v mailu, ale pouze o snahu skupiny podvodníků o vylákání osobních údajů.

Opětovně tedy apelujeme na všechny spotřebitele, aby na podobné maily nereagovali a v žádném případě neotevírali přílohy podobných mailů, jinak hrozí ztráta osobních dat, která může vést až k nabourání podvodníka do internetového bankovnictví spotřebitele.

 

Kontakty: Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Tisková zpráva ze dne 30. dubna 2015: Poradna SOS – Asociace v Praze rozšiřuje poradní dny

 

SOS – Asociace s radostí oznamuje všem spotřebitelům, že s účinností od 4. května 2015 rozšiřuje její pražská poradna své poradní dny o pondělí. Poradna tak bude od května 2015 otevřena vždy:

v pondělí od 16 do 18 hodin

ve středu od 16 do 18 hodin

v pátek od 15 do 18 hodin

Pražskou spotřebitelskou poradnu SOS – Asociace je možno navštívit na adrese: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha – Nové Město v Paláci YMCA, a to v 1. patře, v místnosti č. 109. Spotřebitelé se k návštěvě NEMUSEJÍ NIJAK OBJEDNÁVAT, stačí v uvedenou otevírací dobu přijít a naši odborní poradci spotřebitelům poskytnou bezplatné spotřebitelské poradenství. V uvedené otevírací době je v provozu též telefonní kontakt poradny 721 034 503. Spotřebitelé se mohou na poradnu obracet též mailem: praha@asociace-sos.cz

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu uvádí: „O rozšíření otevírací doby jsme začali uvažovat již na podzim loňského roku. S ohledem na podporu z Ministerstva průmyslu a obchodu jsme mohli tento krok nyní uskutečnit, čemuž jsme rádi. Na naši pražskou poradnu se obrací mnoho spotřebitelů, kteří tak budou mít více možností kontaktovat naše odborné poradce.

 

Kontakty:

 

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778      

Tomáš Palla, vedoucí poradny SOS – Asociace Praha, mail: palla@asociace-sos.cz

Poradna SOS – Asociace Praha: tel: 721 034 503, mail: praha@asociace-sos.cz

Tisková zpráva ze dne 25. 3. 2015: Sporné otázky ohledně nákladů reklamace

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zaznamenalo v praxi nejasnosti týkající se práva spotřebitele na náhradu nákladů reklamace. Náklady reklamace vznikají jak na straně podnikatele (náklady na provedení opravy apod.), tak na straně spotřebitele (cestovní výdaje, znalecký posudek apod.).

Náklady na reklamaci vydané PODNIKATELEM nese vždy podnikatel, ať se jedná o reklamaci oprávněnou či neoprávněnou. Jako protiprávní je tedy třeba odmítnout požadavek některých obchodníků požadujících úhradu nákladů reklamace, která byla zamítnuta. Takový požadavek představuje protiprávní odrazování spotřebitelů od uplatňování jejich zákonných práv z odpovědnosti podnikatele za vady prodané věci.

Náklady na reklamaci vydané SPOTŘEBITELEM nese podnikatel v případě oprávněné reklamace. Z hlediska nákladů vydávaných na reklamaci spotřebitelem se totiž i na spotřebitelské vztahy aplikuje ustanovení § 1924 Občanského zákoníku. Uvedený paragraf říká: „Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.“ Mgr. Karel Carbol, spolupracovník SOS – Asociace, k tomu uvádí: „Toto ustanovení je obecně platné pro všechny smlouvy. U jednotlivých smluvních typů zvláštní pravidla nemáme, proto je třeba aplikovat pravidla § 1924 analogicky i na kupní smlouvu či smlouvu o dílo.“ Obdobný výklad zaujali ve vztahu k prodeji zboží v obchodě také zástupci České obchodní inspekce při jednání tzv. Kulatého stolu na téma Občanský zákoník a spotřebitel dne 24. 9. 2014.

 

Zákon také stanoví, že právo na náhradu nákladů se promlčí, pokud nebylo uplatněno do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. „V případě spotřebitelské kupní smlouvy tedy může spotřebitel uplatnit toto právo ještě jeden měsíc po uplynutí dvouleté záruční doby, tj. vlastně do 25 měsíců od převzetí věci. Stejná lhůta se aplikuje v případě smlouvy o dílo a v případě zhotovení stavby je tato lhůta 5 let a 1 měsíc od převzetí stavby.“ upřesňuje Carbol.

Pokud zvažujeme, jestli náklady reklamace uplatnit, musíme vždy pamatovat na to, že musí jít skutečně o náklady účelně vynaložené spotřebitelem, tj. náklady nezbytně nutné k uplatnění reklamace. Takovým nákladem může být například cestovní výdaj spotřebitele při uplatnění reklamace, asi však nebude nezbytně nutné využít k takové cestě taxi.

 

Kontakty: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

TISKOVÁ ZPRÁVA Ministerstva zdravotnictví ohledně rozhodnutí Ústavního soudu ve věci očkování dětí

Ústavní soud dnes (23. 2. 2015) potvrdil, že Ministerstvo zdravotnictví může nařizovat očkování dětí a za vyhýbání se této povinnosti má zákonným zástupcům i nadále hrozit pokuta až 10.000 korun.  

 

„Je to skvělá zpráva pro ochranu veřejného zdraví, protože povinné očkování má zcela zásadní význam pro ochranu populace před šířením smrtelně nebezpečných chorob. Povinným očkováním dosahuje Česká republika vysoké proočkovanosti a kolektivní imunity. Tento stav zároveň chrání i ty lidi, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou, nebo se u nich po očkování nevytvořila dostatečná imunita. Dojde-li v populaci k poklesu proočkovanosti, pak lze kolektivní imunitu pro dané onemocnění ztratit. Ročně se podaří díky očkování v Česku zabránit až 150 tisícům onemocnění nákazami a až 500 úmrtím na tyto infekce,“ konstatoval k verdiktu Ústavního soudu ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Očkování proti infekčním nemocem patří mezi nejefektivnější opatření jak z hlediska zdravotního, tak i z hlediska ekonomického. Díky povinnému pravidelnému očkování, jeho kontrole a vysoké proočkovanosti, se v ČR podařilo například zcela eliminovat výskyt dětské přenosné obrny a záškrtu. Povinným očkováním je naplňován také požadavek Světové zdravotnické organizace na proočkovanost a na předcházení výskytu některých infekcí.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Triky známé od „šmejdů“ se objevily i v kominictví Tisková zpráva ze dne 23. 12. 2014

Triky známé od „šmejdů“ se objevily i v kominictví

Tisková zpráva ze dne 23. 12. 2014

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zaznamenalo stížnosti spotřebitelů (zejména z kraje Vysočina) na obchodní praktiky některých firem nabízejících dlouhodobé kominické služby. Obchodní zástupci těchto firem často nabízejí formou podomního prodeje uzavření smluv o dlouhodobém poskytování kominických služeb, a to i v obcích, kde je podomní prodej zakázán. Často přitom dezinformují spotřebitele, kterým tvrdí, že kominické služby nabízejí z pověření obce, nebo že kominík, který spotřebiteli běžně služby poskytuje, zkrachoval, nebo že s tímto kominíkem spolupracují.

Samotná smlouva o poskytování kominických služeb pak může být pro spotřebitele navíc nevýhodná. Naše sdružení se setkalo s takovými smlouvami, které byly uzavřeny až na dobu pěti let, dokonce s automatickým prodlužováním smlouvy. Přitom za předčasné ukončení smlouvy výpovědí byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši jeden tisíc korun. Poplatek za samotné kominické služby pak v těchto smlouvách bývá stanoven formou ročního paušálu, přičemž smlouvy obsahují ustanovení, podle kterých je paušální poplatek fakturován předem a firma je oprávněna si jej ponechat i v případě, že k poskytnutí žádných služeb z její strany nedojde.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, k tomu uvádí: „Spotřebitelé by měli pamatovat na to, že podomní prodej jakýchkoliv služeb zpravidla nedává záruku poctivosti jednání firem, které takto svoje služby nabízejí. Spotřebitel by tedy měl být vždy ostražitý, když jsou mu formou podomního prodeje nabízeny jakékoliv služby, navíc dlouhodobé. Pokud už spotřebitel takovou smlouvu uzavřel, zákon mu dává právo od ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. O tom by měl být spotřebitel informován. Pokud tuto informaci spotřebitel neobdrží, prodlužuje se podle § 1829 odst. 2 nového občanského zákoníku lhůta k odstoupení od smlouvy až o jeden rok v závislosti na okolnostech.“

V otázkách odstoupení od smlouvy nebo ohledně jiných otázek k těmto smlouvám je možno se obrátit též na naše bezplatné poradny.

Kontakty:Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778