Menu

Tiskové zprávy

Tisková zpráva ze dne 18.11. 2014: Koupě LED žárovek – nový trik dodavatelů energií

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zaznamenalo novou praktiku některých dodavatelů energií. Kromě smlouvy o dodávce energií podepíší se spotřebitelem též smlouvu o koupi zboží, například LED žárovek. Pokud spotřebitel začne odebírat energii dle uzavřené smlouvy, bude mít zároveň žárovky za 1,- Kč, pokud však realizuje své zákonné právo a od smlouvy před zahájením dodávek energie odstoupí, zaplatí za žárovky 2.000,- Kč. Podobnou praktiku aplikuje nyní společnost Bohemia Energy entity s.r.o.

Podle energetického zákona lze realizovat právo na odstoupení od smlouvy o dodávce energií od uzavření smlouvy a nejpozději do pěti dnů před zahájením dodávky. Od smlouvy o koupi žárovek lze také odstoupit, a to do 14 dnů ode dne dodání zboží, neboť se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obvyklé obchodní prostory. Dokonce se lze setkat s tím, že právě zmíněná Bohemia Energy entity s.r.o. tuto lhůtu smluvně prodlužuje na 30 dnů od uzavření smlouvy. Nicméně lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy na LED žárovky je pořád obvykle kratší, než lhůta k odstoupení od smlouvy o dodávky energie.

Dodavatel tak pravděpodobně počítá s tím, že spotřebitel po uplynutí lhůty k odstoupení od kupní smlouvy již nebude mít zájem odstoupit od smlouvy o dodávkách energií, protože by musel zaplatit plnou cenu žárovek. Energetický zákon však garantuje právo odstoupit v zákonné lhůtě bez jakékoliv sankce. Dle názoru naší organizace tak tato praktika fakticky odrazuje spotřebitele od odstoupení od smlouvy o dodávce energií. Proto se v této věci obrátíme na Energetický regulační úřad, aby vydal stanovisko k zákonnosti takové praktiky.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu uvádí: „S dotazy ohledně energií se naše organizace setkává velmi často. Tato nová praktika spočívá v tom, že nabídka dodavatele energie je atraktivnější dodáním zboží za velmi výhodnou cenu. Jestliže si však spotřebitel uzavření smlouvy o dodávce energií rozmyslí příliš pozdě, ocitne se v pasti, když dle zákona je sice oprávněn odstoupit od dodávek energií nejpozději ještě 6. den před zahájením dodávky, ale podle kupní smlouvy se na něm bude dodavatel domáhat zaplacení plné ceny zboží.

Spotřebitelům proto doporučujeme, aby si pečlivě četli všechny dokumenty, které podepisují. V případě, že si podpis smlouvy uzavřené s podomním prodejcem či na ulici, následně spotřebitel rozmyslí, doporučujeme neotálet a od smlouvy o koupi zvýhodněného zboží odstoupit co nejrychleji tak, aby byla ze strany spotřebitele dodržena lhůta 14 (resp. v případě Bohemia Energy entity s. r. o. alespoň smluvně prodloužená 30 dnů) od převzetí zvýhodněného zboží, v níž lze smlouvu na koupi zvýhodněného zboží odstoupením zrušit. Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy na nákup zvýhodněného zboží stihne v těchto lhůtách, smlouva o koupi zvýhodněného zboží bude zrušena a nebude již spotřebitele omezovat v jeho právu odstoupit od hlavní smlouvy (tj. smlouvy o dodávkách energie) ve lhůtě podle energetického zákona. V otázkách odstoupení od smlouvy je možno se obrátit též na naše bezplatné poradny.

 

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace
tel: 542 210 778

Tisková zpráva ze dne 13. 11. 2014: SOS – Asociace a MMR k problematice slevových portálů Zapakatel.cz a Bránaslev.cz

SOS – Asociace a MMR k problematice slevových portálů Zapakatel.cz a Bránaslev.cz

Na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci (SOS – Asociaci) i na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se za poslední dobu obrátilo mnoho spotřebitelů, kteří mají problémy s uplatněním voucherů od slevových portálů, mezi nimiž se objevují zejména portály Zapakatel.cz a Bránaslev.cz, které prodávaly vouchery především v oblasti služeb cestovního ruchu. Spotřebitelé si např. zakoupili na slevovém portálu voucher, který následně CK odmítla akceptovat nebo jej akceptovala a následně zrušila s odůvodněním, že nedostala včas zaplaceno atp.

MMR tímto sděluje všem obdobně poškozeným spotřebitelům, že není věcně příslušné k řešení konkrétních sporů spotřebitelů s provozovateli slevových portálů. MMR doporučuje, aby spotřebitelé při koupi zájezdů přes slevové portály byli obezřetní a konkrétní zájezd si prověřili u organizátora zájezdu, resp. přímo u cestovní kanceláře. MMR proto navrhuje všem poškozeným klientům obrátit se v těchto případech na SOS – Asociaci, SOS Asociace poskytne bezplatné poradenství takto poškozeným spotřebitelům.

SOS Asociace dále upozorňuje na úpravu obchodních podmínek daného slevového portálu, z nichž musí spotřebitel v případě problému vždy vycházet:

  1. Slevový portál může sloužit pouze jako zprostředkovatel, na jehož stránkách spotřebitel uzavírá smlouvu přímo s podnikatelem, který konečnou službu poskytuje (cestovní kancelář). V takovém případě spotřebitel v podstatě vůbec do žádného právního vztahu s provozovatelem slevového portálu nevstupuje, protože práva a povinnosti v rámci sjednané smlouvy vznikají spotřebiteli přímo vůči CK. V případě neposkytnutí plnění z uzavřené smlouvy nebo poskytnutí nekvalitního plnění je tedy třeba, aby spotřebitel své nároky uplatňoval přímo u CK, s nímž má sjednanou smlouvu, kterou CK porušila. Nároky spotřebitele tak nelze uplatňovat vůči slevovému portálu. Cestovní kancelář však zase nemůže uplatnit vůči spotřebiteli jakoukoliv námitku směřující proti slevovému portálu.
  2. Slevový portál neumožňuje uzavření smlouvy přímo s CK, ale spotřebiteli prodává tzv. voucher, který je třeba u CK teprve následně uplatnit pro uzavření dané smlouvy(například smlouvy o ubytování, smlouvy o zájezdu apod.). Z hlediska právní úpravy se domníváme, že vouchery ze slevových portálů, které si spotřebitel kupuje proto, aby je uplatnil u obchodníka, je třeba právně kvalifikovat jako poukázky dle ustanovení § 1939 a násl. nového Občanského zákoníku. S ohledem na to je třeba rozlišovat v případě voucherů dvě situace z hlediska jejich akceptace:
  3. Pokud CK voucher zakoupený u slevového portálu akceptuje, pak vzniká spotřebiteli přímé právo proti CK a spotřebitel se tak dostává do obdobného právního postavení jako v případě uzavření smlouvy přímo s obchodníkem.
  4. Pokud obchodník voucher zakoupený u slevového portálu vůbec neakceptoval, pak spotřebiteli žádný nárok vůči obchodníkovi nevzniká. Spotřebitel by měl v takovém případě reklamovat zakoupený voucher u slevového portálu jako podstatné porušení smlouvy ze strany slevového portálu, neboť zakoupený voucher nemá vlastnosti poukázky, které měl podle smlouvy se slevovým portálem mít.

 

MMR informuje, že ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. byl projednán v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou PČR, jsou vouchery – poukazy na zájezd zahrnuty do povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

 

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu dodává: „Lepší ochrana spotřebitelů proti úpadku slevových portálů v našem právním řádu chybí. Jsme rádi, že MMR vzalo tento názor za svůj a připravilo takovou normu.

 

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace
tel: 542 210 778
 
                        Ing. Daniela Trnková
odbor cestovního ruchu MMR
tel: 234 154 343

Tisková zpráva ze dne 14. 11. 2014: Navrhovaná novela energetického zákona poškodí spotřebitele

 

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace upozorňuje, že novela Energetického zákona, která je nyní projednávána poslanci jako sněmovní tisk č. 351/0 může významným způsobem poškodit české spotřebitele.

Obsahuje totiž návrh na zkrácení lhůty pro odstoupení od smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu uzavřené formou podomního prodeje na 14 dnů od uzavření smlouvy. Současná úprava přitom umožňuje odstoupení od takové smlouvy ve lhůtě do 5 dnů před zahájením dodávky. Zahájení dodávky podle nové smlouvy je přitom odvislé od vypovězení smlouvy se stávajícím dodavatelem, což v praxi znamená, že spotřebitel si může změnu dodavatele rozmyslet i několik týdnů či dokonce měsíců poté, co smlouvu uzavřel. Nově by však musel odstoupit jen do 14 dnů od uzavření smlouvy. Došlo by tak k podstatnému zkrácení zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory dodavatele energie.

Na naše bezplatné osobní poradny se v minulosti obrátilo mnoho spotřebitelů, kteří uzavřeli smlouvu s dodavatelem energií formou podomního prodeje a vůbec si neuvědomili, k jakým podmínkám se vlastně zavazují. Mnohdy si ani nebyli vědomi, že uzavřeli smlouvu, neboť jim podomní prodejci tvrdili, že jim jdou pouze zkontrolovat elektroměry či plynoměry a potřebují podepsat protokol o kontrole. Mnoho spotřebitelů tak řešilo uzavřenou smlouvu až v momentě, kdy je nový dodavatel informoval o datu změny dodavatele. Jedinou šancí pro tyto spotřebitele, jak se z mnohdy značně nevýhodné smlouvy vyvázat, byla právě lhůta k odstoupení dle energetického zákona. Čtrnáctidenní lhůta od uzavření smlouvy je tedy z pohledu praxe neúnosně krátká, protože spotřebitel mnohdy dostane první zprávu od dodavatele až po uplynutí 14 dnů od podpisu smlouvy s ním.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu uvádí: „S navrhovanou změnou zásadně nesouhlasíme, představovala by značné zhoršení práv spotřebitelů oproti současnému stavu. Již jsme oslovili zákonodárce s výzvou k přepracování návrhu příslušného ustanovení zákona a navrhli jim i vlastní verzi. Nyní mají poslanci možnost ukázat, jak vážně berou ochranu českých spotřebitelů, na kterou všichni lákali voliče. Věříme, že stávající úroveň ochrany spotřebitele na trhu s energiemi zůstane zachována.

Spotřebitelé, kteří uzavřeli nevýhodnou smlouvu a chtějí od ní odstoupit, by měli vždy postupovat bezodkladně a vyhledat některou z našich bezplatných osobních poraden, kde s nimi naši školení poradci vyhodnotí možnosti odstoupení od smlouvy.

 

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace
tel: 542 210 778

Tisková zpráva ze dne 16. září 2014: Poradna SOS – Asociace v Praze po prázdninách opět v plném provozu

SOS – Asociace oznamuje všem spotřebitelům, že po prázdninách je naše spotřebitelská poradna v Praze opět v plném provozu.

Pražskou spotřebitelskou poradnu SOS – Asociace je možno opět kontaktovat na adrese: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha – Nové Město v Paláci YMCA, a to v 1. patře, v místnosti č. 109.

Poradna je otevřena:

ve středu od 16 do 18 hodin

a v pátek od 15 do 18 hodin.

V této době je v provozu též telefonní kontakt poradny 721 034 503. Spotřebitelé se mohou na poradnu obracet též mailem: praha@asociace-sos.cz.

Spotřebitelé se k návštěvě NEMUSEJÍ NIJAK OBJEDNÁVAT, stačí v uvedenou otevírací dobu přijít a naši odborní poradci spotřebitelům poskytnou bezplatné spotřebitelské poradenství.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu uvádí: „Naše pražská poradna byla před létem velmi vytížená. Uvidíme, jaký bude zájem spotřebitelů teď po prázdninách, ale uvažujeme i o rozšíření otevírací doby. Zároveň jsme rádi, že se na naši poradnu v Praze obracejí média zajímající se o spotřebitelskou tématiku.

Kontakty:

 

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778      

Tomáš Palla, vedoucí poradny SOS – Asociace Praha, mail: palla@asociace-sos.cz

Poradna SOS – Asociace Praha: tel: 721 034 503, mail: praha@asociace-sos.cz

Tisková zpráva ze dne 18. 7. 2014: Varování: Série podvodných e-mailů nekončí, nyní se vydávají za výhru z České spořitelny

Krátce poté, co se na naši organizaci obracely stovky spotřebitelů s tím, že jim emailem přišla výzva exekutora k zaplacení neexistujícího dluhu, je zde zřejmě další vlna podvodných emailů.

Z některých našich bezplatných osobních poraden pro spotřebitele dostáváme nyní informace od spotřebitelů o dalším rozesílání podvodných e-mailů. Tentokrát s obsahem, který navozuje naopak radost z výhry. E-mail vypadá jako by byl odeslán z České spořitelny, jejíž jméno je zde také protiprávně zneužito. V textu je adresát vyzýván k vyzvednutí údajné výhry kliknutím na odkaz. Ve skutečnosti o žádnou výhru ani bonus nejde, podvodníci se pouze snaží dostat k datům adresátů. Česká spořitelna nám potvrdila, že žádné obdobné maily nerozesílá.

S ohledem na obdobně negativní zkušenosti z našich poraden z celé České republiky apelujeme na všechny spotřebitele, aby v žádném případě neotevírali přílohy podobných mailů, jinak hrozí ztráta osobních dat, která může vést až k nabourání podvodníka do internetového bankovnictví spotřebitele.

 

Kontakty: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Tisková zpráva ze dne 2.6. 2014: Upozornění: SOS – Asociace neuděluje značku SAOP, ale pouze značku GOS!

Na SOS – Asociaci se obrátilo mnoho spotřebitelů, kteří upozorňovali na to, že se někteří podnikatelé pyšní na svých stránkách logem SAOP – Spotřebitelský audit obchodních podmínek, aniž by měli své obchodní podmínky v souladu se současnou zákonnou úpravou.

SOS – Asociace proto upozorňuje spotřebitelskou i podnikatelskou veřejnost, že značka SAOP – Spotřebitelský audit obchodních podmínek, není udělována naší organizací a nemáme s ní cokoliv společného. Jako součást majetkové podstaty dnes již zaniklého Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. nabylo značku SAOP – Spotřebitelský audit obchodních podmínek, jakož i všechna práva a povinnosti k ní Občanské sdružení spotřebitelů TEST, dnes dTest, o.p.s.. S jakýmikoliv dotazy či připomínkami k fungování SAOP je tedy třeba obracet se na dTest, o.p.s.

SOS – Asociace upozorňuje, že provozuje vlastní program kontroly obchodních podmínek s názvem Garance ochrany spotřebitele – GOS. Držitelé značky GOS se zavázali dodržovat nejen práva spotřebitelů garantovaná zákonem, ale také poskytují spotřebitelům nadstandardní ochranu tím, že dodržují Kodex garance ochrany spotřebitele (Kodex GOS). Bližší informace o tomto programu lze nalézt na našich stránkách http://www.asociace-sos.cz/gos/

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu dodává: „Jsme si vědomi, že podnikatelé i spotřebitelé mají zájem o vzájemné seriózní vztahy, především aby si obě strany mohly být jisty, že obchodní podmínky, kterými se smlouva řídí, jsou v souladu se zákonem a podnikatel v rámci své obchodní činnosti nepoškozuje práva spotřebitele. Proto jsme založili program GOS, který by měl tyto ambice naplňovat.

 

Kontakty: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Tisková zpráva: Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před rizikovými rajčaty na našem trhu!

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela prostřednictvím evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF) notifikaci od francouzského dozorového orgánu o možném výskytu cherry rajčat z Maroka způsobujících zdravotní komplikace – zvracení, zažívací potíže, křeče – na trhu v ČR. Francouzské úřady dosud evidovaly 16 případů zdravotních komplikací. Z bezodkladně provedeného vyšetřování SZPI vyplynulo, že francouzská společnost IDYL sas z Chateaurenard exportovala do tuzemska 50 784 kg rizikových šarží cherry rajčat, a to prostřednictvím dovozce, společnosti ČEROZFRUCHT s.r.o. se sídlem v Nehvizdech u Prahy. Rizikové šarže dovozce přivezl do ČR v rozmezí od 20. 4. do 2. 5. 2014, následná distribuce v maloobchodě se uskutečnila v síti společností Kaufland Česká republika, v. o. s., Billa s. r. o. a v malém množství i Penny Market s. r. o. Inspekce obchodníkům uložila, aby rizikové šarže neprodleně stáhli z tržní sítě.

SZPI doporučuje všem spotřebitelům, kteří ve výše uvedených obchodních řetězcích v období po 20. 4. 2014 zakoupili zboží s označením: Cherry rajče, ČEROZFRUCHT s. r. o., země původu: Maroko a jednou z následujících šarží: 3019597, 3020584, 3019464, 3019567, 3017091, 3019596, 3019450, 3017973, 3018513, 3021528, 3020069, 3027571, 3020959, 3011450, 3020632, aby potravinu nekonzumovali.

V souvislosti s došetřováním výskytu rizikových cherry rajčat na tuzemském trhu Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) upozorňujeme, že zdravotní rizika – zejména zvracení, zažívací potíže a křeče – se mohou týkat i jiných šarží potraviny, než o kterých informovala ČR francouzská dozorová organizace prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny (RASFF). Na základě principu předběžné opatrnosti proto v této fázi šetření SZPI doporučuje všem spotřebitelům, aby nekonzumovali žádná balení cherry rajčat, která nesou označení země původu: Maroko.

Inspekce dále doporučuje všem spotřebitelům, aby dodržovali základní hygienická opatření, zejména aby veškerou čerstvou zeleninu a ovoce před konzumací omyli pitnou vodou.

Tiskové zprávy k této problematice naleznete zde:

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1060528&docType=ART&nid=11343

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1060600&docType=ART&nid=11343

Klára Trněná
odborná právní poradkyně SOS-Asociace

Zdroje: Tisková zpráva SZPI

Tisková zpráva ze dne 15.5. 2014: SOS – Asociace jednalo s Českou poštou o podomním prodeji

Naše organizace již dříve informovala o tom, že vyzvala Českou poštu, s.p. ke zjednání nápravy v otázce podomního prodeje. Spotřebitelé i někteří zaměstnanci pošty se na nás totiž obraceli s dotazy, jak je možné, že pošta prostřednictvím svých doručovatelů při pochůzkovém doručování poštovních zásilek provádí zároveň nabízení zboží a služeb, a to i v obcích a městech, kde je nařízením obce zakázán podomní prodej.

K problému byla proto svolána schůzka zástupců našeho sdružení a vedení České pošty, s.p., která se uskutečnila dne 30.4. 2014 v Praze. SOS – Asociace na ní prezentovalo svůj postoj, že v obcích, které zakázaly v tržním řádu podomní prodej, platí tento zákaz bez výjimky. Jakékoliv nabízení zboží a služeb na území takové obce považuje naše organizace za porušení takového zákazu. Konkrétní tržní řády přitom přímo specifikují, že podomním prodejem je i samotné nabízení zboží a služeb, proto považujeme za porušení zákazu i pouhé sdělování informací o produktech, jež má vést k následnému uzavření smlouvy. Považujeme za nešťastné nastavení takového systému odměňování poštovních doručovatelů a doručovatelek, které je nutí k tomu, aby spotřebitele přiměli k uzavření smlouvy.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace k tomu dodává: „Bezvýjimečnost zákazu podomního prodeje je důležitá zejména proto, aby nedošlo ke zneužívání takových výjimek podomními prodejci, kteří používají nekalé obchodní praktiky a poškozují tak spotřebitele. Naše organizace se tedy touto iniciativou zejména snaží bránit úroveň ochrany spotřebitele, které již bylo dosaženo.

Zástupci České pošty, s.p. uvedli, že situaci nahlížejí ve dvou rovinách. Jednou částí problematiky je podle jejich názoru prodej doplňkového sortimentu zboží a druhým okruhem je informování o službách z finančního nebo bankovního sektoru. Z hlediska prodeje zboží byla naše organizace ujištěna, že dne 3. 4. 2014 odešel do celé doručovací sítě pokyn, který určuje, že v obcích s obecními vyhláškami regulujícími podomní prodej, nebude aktivně nabízen žádný doplňkový sortiment zboží. Tuto informaci přijala naše organizace pozitivně s tím, že budeme samozřejmě dále sledovat, jak je tento pokyn uplatňován v praxi.

Co se týká finančních a bankovních služeb, Česká pošta se vyjádřila tak, že neprodává produkty přímo na místě doručovatelem, ale o portfoliu produktů pouze informuje a spotřebitel smlouvu uzavírá až na pobočce, což podle stanoviska České pošty, s.p. neporušuje zákaz podomního prodeje. V informování o portfoliu produktů finančních a bankovních služeb doručovateli a doručovatelkami hodlá tedy pošta pokračovat. V tomto bodě tedy ke shodě nedošlo. Pošta však přislíbila, že zašle do celé sítě opakované upozornění, aby byla vždy v rámci předávání informací zákazníkovi dodržována etická pravidla.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace komentuje schůzku takto: „Jednání s poštou považujeme za přínosné, nicméně nedošlo k úplné shodě. Uvítali jsme zastavení prodeje doplňkového zboží doručovateli, nicméně i nadále považujeme i samotné informování o finančních a bankovních službách doručovateli a doručovatelkami České pošty za protiprávní tam, kde je podomní prodej zakázán. Naše organizace bude dále situaci monitorovat. Věříme, že jednání přineslo alespoň nějaký posun.

Kontakty: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Odpovědi pro tisk na dotazy v případech pokut za hraní u nelegálních provozovatelů loterií

Dotaz:

Chtěl jsem se zeptat na váš právní názor na udělenou pokutu za hraní u nelegálního provozovatele loterií. Min. financí dotyčnému spotřebiteli uložilo pokutu 850 tisíc korun. Není ta suma přehnaná? Z jakého právního titulu vyplývá a je podle Vás v pořádku postihovat hráče, nikoliv firmu (na ní si totiž MF tak snadno sáhnout nemůže).

Odpověď:

K Vámi zmíněné situaci poskytujeme následující stanovisko:
Uložení pokuty je pravděpodobně (rozhodnutí specializovaného finančního úřadu nemá naše organizace k dispozici) odůvodněno ustanovením § 48 zákona č. 202/1990 Sb. loterijního zákona ve znění pozdějších předpisů, v němž je stanoveno, že „Pokutu do výše 10 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické osobě, která bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, provozuje nebo organizuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem nebo poruší zákaz stanovený v § 1 odst. 5 nebo § 4 odst. 10.“

Zmíněné ustanovení § 4 odst. 10 tohoto předpisu stanoví, že „Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí je zakázáno.“

Je třeba říci, že podle dostupných informací není dosud rozhodnutí specializovaného finančního úřadu pravomocné. Je tedy otázkou, zda bude pokuta skutečně pravomocně uložena a jak by například výši pokutu posoudil v rámci soudního přezkumu soud.

Obecně se lze k této věci vyjádřit tak, že stát se zaštiťuje ochranou osob mladších 18ti let proti sázením na internetu, což je jistě chvályhodné. Na druhou stranu je otázkou, jestli hrozba sankcí sázejícím je ta správná cesta, jak mladé sázející chránit. Spíše to vypadá, že státu jde o daňové úniky z těchto sázek, neboť ministerstvo hovoří již dlouhodobě o nutnosti změny loterijního zákona, aby bylo možno tyto sázky zdaňovat. Pak ale asi není úplně na místě sankcionovat sázející, ale spíše provozovatele.

Po právní stránce je třeba zmínit, že situace v české právní úpravě je mnohými právníky dlouhodobě kritizována z pohledu fungování společného evropského trhu služeb. Český občan je totiž za sázení u cizozemské internetové společnosti sankcionován, zatímco občané některých jiných členských států mohou tyto služby využívat bez omezení. Dle dostupných informací je tato situace dlouhodobě ze strany EU kritizována. Z pohledu spotřebitele, jemuž byla sankce uložena, je to samozřejmě potenciální rozpor s právem EU možným argumentem proti uložení sankce českými úřady.

Jestliže se však přidržíme českého práva, pak by bylo jistě na místě očekávat, že ministerstvo financí, když už sankcionuje toho, kdo se na sázkách v zahraničí u provozovatele bez příslušné registrace účastní, bude stejně tvrdě postupovat též proti samotným provozovatelům těchto nelegálních sázek. Na tento vývoj si budeme muset zřejmě teprve počkat.

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace

 

Tisková zpráva ze dne 11.4. 2014: Pozor na další šmejdy!

Pro podnikatele pořádající předváděcí akce, kde jsou využívány nekalé obchodní praktiky a další protiprávní jednání se již vžilo pojmenování „šmejdi“, podle stejnojmenného filmu, který tyto praktiky dokumentoval. Bohužel se naši spotřebitelé s těmito šmejdy stále setkávají.

Nyní se na nás obrátilo několik spotřebitelů, kteří se zúčastnili předváděcí akce společnosti R + P s.r.o., IČO: 242 09 601, sídlem: Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praha 6. Tato společnost pořádá předváděcí akce, na které láká spotřebitele pozvánkou na ochutnávky, uzenin a dalších potravin. Prodává zde však většinou kuchyňské vybavení a spotřebiče do domácnosti. Na předváděcích akcích této společnosti dochází podle našich informací k využívání nekalých obchodních praktik, konkrétně například k simulování výhry spotřebitele, kterou má představovat údajná sleva na prezentované zboží. Takové jednání přitom zákon označuje za agresivní obchodní praktiku.

Spotřebitelé, kteří si následně nákup rozmysleli a realizovali své zákonné právo k odstoupení od smlouvy, však nedostali své peníze zpět a mnohdy tak nemají ani zboží, ani peníze.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, k tomu uvádí: „Varujeme spotřebitele před uzavíráním smluv s obdobnými podnikateli. Konkrétně tato firma je naprosto nekontaktní, což nám potvrdily i dozorové orgány. Jedná se zřejmě již jen o prázdnou schránku, neboť na obchodní podíl jediného společníka je vedena exekuce.“ S ohledem na obdobně negativní zkušenosti z našich poraden z celé České republiky apelujeme na všechny spotřebitele, pokud už se rozhodnou navštívit předváděcí akci, aby si prodejce vždy prověřili. Z veřejných zdrojů je možno zjistit, zda je prodeje v insolvenci, nebo jaké s ním mají zkušenosti jiní spotřebitelé. Spotřebitelské zkušenosti jsou zveřejňovány též na stránkách našeho sdružení.

 

Kontakty: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Redakce SOS – Asociace