Menu

Tisková zpráva ze dne 25. 3. 2015: Sporné otázky ohledně nákladů reklamace

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zaznamenalo v praxi nejasnosti týkající se práva spotřebitele na náhradu nákladů reklamace. Náklady reklamace vznikají jak na straně podnikatele (náklady na provedení opravy apod.), tak na straně spotřebitele (cestovní výdaje, znalecký posudek apod.).

Náklady na reklamaci vydané PODNIKATELEM nese vždy podnikatel, ať se jedná o reklamaci oprávněnou či neoprávněnou. Jako protiprávní je tedy třeba odmítnout požadavek některých obchodníků požadujících úhradu nákladů reklamace, která byla zamítnuta. Takový požadavek představuje protiprávní odrazování spotřebitelů od uplatňování jejich zákonných práv z odpovědnosti podnikatele za vady prodané věci.

Náklady na reklamaci vydané SPOTŘEBITELEM nese podnikatel v případě oprávněné reklamace. Z hlediska nákladů vydávaných na reklamaci spotřebitelem se totiž i na spotřebitelské vztahy aplikuje ustanovení § 1924 Občanského zákoníku. Uvedený paragraf říká: „Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.“ Mgr. Karel Carbol, spolupracovník SOS – Asociace, k tomu uvádí: „Toto ustanovení je obecně platné pro všechny smlouvy. U jednotlivých smluvních typů zvláštní pravidla nemáme, proto je třeba aplikovat pravidla § 1924 analogicky i na kupní smlouvu či smlouvu o dílo.“ Obdobný výklad zaujali ve vztahu k prodeji zboží v obchodě také zástupci České obchodní inspekce při jednání tzv. Kulatého stolu na téma Občanský zákoník a spotřebitel dne 24. 9. 2014.

 

Zákon také stanoví, že právo na náhradu nákladů se promlčí, pokud nebylo uplatněno do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. „V případě spotřebitelské kupní smlouvy tedy může spotřebitel uplatnit toto právo ještě jeden měsíc po uplynutí dvouleté záruční doby, tj. vlastně do 25 měsíců od převzetí věci. Stejná lhůta se aplikuje v případě smlouvy o dílo a v případě zhotovení stavby je tato lhůta 5 let a 1 měsíc od převzetí stavby.“ upřesňuje Carbol.

Pokud zvažujeme, jestli náklady reklamace uplatnit, musíme vždy pamatovat na to, že musí jít skutečně o náklady účelně vynaložené spotřebitelem, tj. náklady nezbytně nutné k uplatnění reklamace. Takovým nákladem může být například cestovní výdaj spotřebitele při uplatnění reklamace, asi však nebude nezbytně nutné využít k takové cestě taxi.

 

Kontakty: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778