Menu

Zvyšování nájemného při nájmu bytu

O tom, jakým způsobem je možné a vhodné určit nájemné za užívání bytu či domu, jsme psali v minulém článku. Tento článek se bude věnovat tomu, jakým způsobem je možné výši nájemného měnit.

V nájemní smlouvě je také možné sjednat si každoroční zvyšování nájemného – to může být například pevnou částkou (zvýšení o 200 Kč) nebo procentem (každoroční zvýšení o 3 %). Ve smlouvě je také možné zvyšování nájemného vyloučit.

Jestliže v nájemní smlouvě není ustanovení o zvyšování nájemného, pak může pronajímatel navrhnout zvýšení nájemného a to až do výše srovnatelného obvyklého nájemného v daném místě. Pronajímatel zvýšení nájemného navrhnout nemůže, jestliže navržené zvýšení spolu se zvýšením provedeným v minulých třech letech by bylo vyšší než 20 %. Tento návrh musí být proveden v písemné formě, nesmí být učiněn dříve než po 12 měsících od minulého zvýšení nájemného a musí v něm být uvedena výše nájemného, kterou pronajímatel navrhuje. V opačném případě se k návrhu nepřihlíží, nájemce na něj tudíž nemusí reagovat.

Pokud nájemce se zvýšeným nájemným souhlasí, je povinen platit zvýšené nájemné od počátku třetího měsíce po doručení návrhu na zvýšení. V případě, že nájemce do dvou měsíců od doručení návrhu nesdělí pronajímateli, že souhlasí, může se pronajímatel v následujících třech měsících obrátit na soud, aby určil výši nájemného. Pokud se pronajímatel obrátí na soud po uplynutí tříměsíční lhůty, soud sice jeho návrh projedná, ale pokud nájemce namítne, že pronajímatel podal žalobu opožděně, soud žalobu zamítne a nájemné zůstane nezměněné.

Zvláštní situace nastává, když pronajímatel provede stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu bytu (např. rekonstrukce bytového jádra, balkonu, kuchyně, apod.) nebo celkové podmínky bydlení v domě (např. výměna výtahu, poštovních schránek, apod.) nebo mají za následek energetické úspory (např. zateplení domu, výměna oken, apod.). V této situaci může pronajímatel také navrhnout zvýšení nájemného a to maximálně o 10 % z účelně vynaložených nákladů na stavební úpravy ročně. V tomto případě také platí to, že pokud se zvýšením nájemného z tohoto důvodu souhlasí nájemci dvou třetin bytů v domě, platí toto zvýšené nájemné i pro ostatní nájemce, přestože s ním nevyslovili souhlas.

Pokud k dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem nedojde, může pronajímatel navrhnout zvýšení o 3,5 % z účelně vynaložených nákladů ročně. V případě, že v návrhu pronajímatele není uvedena výše nájemného nebo není doloženo, jaké stavební úpravy byly provedeny a výše nákladů na tyto úpravy, k návrhu se nepřihlíží.

Pokud nájemce navrhuje snížení nájemného, postupuje se obdobně.

Iva Palkovská
Odborná právní poradkyně SOS – Asociace