Menu

Tisková zpráva: SOS –Novela energetického zákona

1.8.2021

Poslanecká sněmovna schválila 16. července 2021 návrh novely energetického zákona, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro dokončení legislativního procesu je třeba schválení Senátu a podpis prezidenta republiky. Pokračování projednávání v Senátu je naplánováno na jeho 15. schůzi dne 25. 8. 2021. Pokud vše půjde dobře, měl by právní předpis nabýt účinnosti 1. ledna 2022.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: ,,Novelu energetického zákona Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. netrpělivě očekávalo několik let a nyní změny, které má novela energetického zákona přinést, velmi vítáme, protože se na nás za dobu existence tzv. aukčních společností obrátilo enormní množství dotčených spotřebitelů, kterým energetický zákon neumožňoval dostatečné možnosti obrany proti tzv. energošmejdům. Na druhou stranu je nám ovšem líto, že příprava takto důležitého zákona trvala několik let. Doufáme také, že návrh novely Senátem projde a zákon bude přijat do letošních voleb, v opačném případě by to pro spotřebitele znamenalo velké zklamání.“

Novela energetického zákona posiluje postavení spotřebitele na trhu s energií s cílem zabránit nejčastějším nekalým obchodním praktikám, kterých se dopouštějí tzv. aukční společnosti. Ti prostřednictvím klamavých a agresivních praktik donutí spotřebitele podepsat smlouvu o zprostředkování výběru nového dodavatele (tzv. Přihláška do výběrového řízení) vedoucího k nevýhodné smlouvě o dodávkách energií, ačkoli smlouvu spotřebitelům prezentují jako pouhé sjednání služby hlídání cen energií apod. Mgr. Alena Máčová, právník SOS – Asociace, z.s. k tomu dodává: ,,Zvláště senioři proto netuší, že tím udělili plnou moc ke změně dodavatele energií a že jim hrozí smluvní pokuta ve výši několika tisíc korun, jestliže budou chtít svůj závazek zrušit.“
Účinná forma ochrany koncového zákazníka před tzv. energošmejdy je zavedení povinné licence k provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti prodeje energetických komodit, kterou by uděloval Energetický regulační úřad po splnění základních podmínek, jako je absolvování školení a přijetí profesní odpovědnosti. Alena Máčová k tomu dodává: ,,Dosud platí, že dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru ERÚ, zprostředkovatelům ale stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda a dohled mají pouze obecný. Za porušení pravidel by úředníci mohli nepoctivé zprostředkovatele z registru vyškrtnout a hrozila by jim až patnáctimilionová pokuta.“ Zprostředkovatel tedy bude muset provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí. Bude muset také zohledňovat při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dávat jim přednost před zájmy vlastními, zejména včas respektovat projevenou vůli spotřebitele a bez zbytečného odkladu jej pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech včetně hrozící škody.

Spotřebitel může nyní v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy s dodavatelem energií ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Stejné právo bude mít nově i při uzavření smlouvy na dodávky energií prostřednictvím zprostředkovatele. ,,Toto nové oprávnění je pro spotřebitele velice důležité, neboť v poslední době zaznamenáváme velké množství stížností na některé dodavatele energií, kteří neakceptují spotřebitelovu výpověď učiněnou ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu a kteří se odvolávají na to, že smlouva na dodávky energií byla uzavřena za spotřebitele zprostředkovatelem přímo v místě provozovny dodavatele“, dodává k tomu Alena Máčová.

Novela dále například zavádí právo spotřebitele kdykoliv bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování, omezenou dobu platnosti plných mocí, právo na odstoupení od smlouvy v případě zvýšení ceny či jiné změny obchodních podmínek.
SOS-Asociace, z.s.
Mečová 5, 602 00 Brno