Menu

Soudní znalci a znalecký posudek při zamítnuté reklamaci

Právní úpravu je možné najít zejména v zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.  

Znalec je fyzická osoba s odborným vzděláním oprávněná k výkonu znalecké činnosti. Každý znalec vykonávající znaleckou činnost na území České republiky musí být evidován v seznamu znalců vedeném Ministrem spravedlnosti. Vedle toho existuje i Komora soudních znalců ČR, která sdružuje znalce z nejrůznějších oborů a usiluje o zkvalitňování znalecké činnosti. Členství v komoře však pro výkon znalecké činnosti není nezbytnou podmínkou.  

Kromě znalců coby fyzických osob je možné se setkat také se znaleckými kancelářemi a znaleckými ústavy. Znalecké kanceláře jsou právnické osoby, které vykonávají znaleckou činnost prostřednictvím alespoň dvou znalců oprávněných k výkonu znalecké činnosti ve stejném oboru a odvětví. Znaleckým ústavem jsou pouze vybrané instituce, u kterých je přesah do vědecké a výzkumné činnosti. Může jít například o vysoké školy nebo organizační složky státu. 

Znalcem nemůže být každý. Osoba musí splnit zákonem stanovené podmínky, složit slib do rukou ministra spravedlnosti a nechat se zapsat do seznamu znalců.  

Mezi základní podmínky patří zejména odborná způsobilost v daném oboru, odvětví nebo specializaci, bezúhonnost, plná svéprávnost a odpovídající materiálně technické zázemí a přístrojové vybavení. V současné době je celkem 42 znaleckých oborů, které se dále dělí na odvětví. V rámci odvětví je možné mít i specializaci na užší rozsah činností. Odbornost znalce se ověřuje prostřednictvím vstupní zkoušky. Pro vykonávání činnosti také musí být ze zákona pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. Pokud osoba splní všechny podmínky, má nárok na zapsání na seznam znalců a na vydání průkazu znalce, kterým se může prokazovat. Předložení tohoto průkazu může i spotřebitel, pokud má o služby znalce nárok a chce si ověřit, že se skutečně jedná o odborníka. 

Soudní znalec je povinen svou práci vykonávat s odbornou péčí, nezávisle, nestranně a ve sjednané nebo stanovené době. Výkon činnosti je možný pouze v oboru, odvětví a specializaci, kterou má znalec zapsanou v seznamu znalců. 

Spotřebitelé zpravidla využívají služeb soudních znalců v případě, že prodávající nechce uznat vadu a setrvale zamítá reklamace. Vyhotovení znaleckého posudku ve prospěch spotřebitele sice není absolutní zárukou vyřešení sporu, ale přesto může účinně napomoct prosazení práva spotřebitele. 

Pokud Vám byla reklamace zamítnuta nesouhlasíte s tvrzením prodejce a snaha o domluvu není úspěšná, je na místě zvážit vypracování znaleckého posudku. Vyhledat vhodného znalce je možné prostřednictvím webové stránky https://seznat.justice.cz/. Vyhledávání lze zúžit podle zadaných kritérií, např. podle okresu působení nebo názvu oboru. Při výběru znalce doporučujeme informovat se o odměně, kterou znalci budete platit za vyhotovení posudku, neboť v některých případech může být cena mnohonásobně vyšší než cena zboží. Zpravidla jde o odměnu v řádech několika stovek až tisíce korun. Konkrétní výše se odvíjí zejména od stupně odbornosti a časové náročnosti posouzení.  

Je důležité zmínit, že obrátíte-li se na soudního znalce, nesete si prvně veškeré náhrady na vyhotovení znaleckého posudku sami. Pokud však následně znalecký posudek vyznívá ve Váš prospěch a prodávající Vaši reklamaci uzná, máte nárok požadovat po prodávajícím zpětné proplacení nákladů na znalecký posudek, neboť jde o tzv. účelně vynaložené náklady v souvislosti s reklamací. O úhradu těchto nákladů doporučujme požádat ihned po dodatečném uznání reklamace, nejpozději však měsíc po konci záruční doby reklamované věci. 

Pokud naleznete vhodného znalce, je nutné mu zpravidla zboží odevzdat, aby jej mohl znalec posoudit. O prohlídce, zkoušce nebo jiném druhu posouzení je následně znalcem vyhotoven znalecký posudek s tzv. znaleckou doložkou, která slouží k ověření, že znalecký posudek vyhotovila odborná a způsobilá osoba. Doba posouzení je velmi individuální a odvíjí se zejména od typu věci a vady. 

Pokud znalecký posudek zní ve Váš prospěch, pak jej předložíte prodávajícímu a ten by měl reklamaci dodatečně uznat a vadu odstranit, případně vyměnit zboží za nové nebo Vám vrátit peníze (v závislosti na tom, jaká práva z vad jste uplatnili).  

V případě, že prodávající by ani po předložení znaleckého posudku nechtěl reklamaci uznat, je jedinou možnou cestou žaloba před civilním soudem. Pro tyto případy doporučujeme kontaktovat advokáta, který Vám se sepsáním žaloby i s průběhem samotného řízení před soudem pomůže. 

Za Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

Miroslava Losová 

odborná právní poradkyně