Menu

Pacient jako spotřebitel

Pacient jako spotřebitel

Každý z nás alespoň jednou za život navštívil lékaře. Například když se nám stal nějaký úraz a potřebovali jsme lékařské ošetření, nebo jsme byli na pravidelné lékařské prohlídce. V těchto situacích se nacházíme v postavení pacienta, který má určitá práva. V tomto článku bych Vám chtěla některá z nich nastínit. Zmíním se o souhlasu ošetřovaného k lékařskému úkonu, svobodné volbě výběru lékaře a práva nahlížet do zdravotnické dokumentace.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách uvádí, že ke každému úkonu ze strany poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) je potřeba souhlasu ošetřovaného (pacienta). Musí se jednat o informovaný souhlas, což znamená, že pacient musí být informovaný o daném zákroku, o možných rizicích a následcích, které mohou nastat. Je nutné upozornit na to, že ne vždy je nutná jeho písemná forma, ta je potřebná jen v případech, kdy tak stanoví zákon. Souhlas lze tedy dát i ústně, nebo konkludentně (určitým jednáním). Například pokud lékaři při odběru krve nastaví pacient ruku, už se toto jednání bere jako konkludentní souhlas s lékařským úkonem, kterým je odebrání krve.

Každý člověk si může svobodně zvolit registrujícího lékaře. Ze zákona jsou stanoveny důvody, pro které může lékař nového pacienta odmítnout. Jedním z důvodů je vzdálenost místa pobytu pacienta, která by znemožňovala výkon návštěvní služby, nebo případ, kdy je pacient pojištěn u jiné pojišťovny, než se kterou má lékař uzavřenou smlouvu. Dalším důvodem pro odmítnutí jsou také kapacitní důvody lékaře, kdy už nemá místo pro nového pacienta. V případě, že lékař pacienta odmítne, musí mu tuto skutečnost sdělit písemně s uvedeným důvodem odmítnutí. V případě nutné a neodkladné péče či porodu nesmí lékař pacienta odmítnout a musí ho ošetřit.

Lékař má povinnost vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci svých pacientů, a to buď v listinné nebo elektronické podobě. Zdravotnická dokumentace je souborem informací, které se vztahují k pacientovi, a musí být vedena pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována. Obsahuje např. identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb, identifikační údaje pacienta, pohlaví, rodinou či osobní anamnézu a informace o jeho zdravotním stavu. Pacient má právo do zdravotnické dokumentace nahlížet a pořizovat si z ní výpisy a kopie, a to za přítomnosti zdravotníků. Toto právo náleží také zákonnému zástupci, opatrovníkovi pacienta či např. osobám, které pacient sám určil.

Stůjte si za svými právy, která se týkají lékařské péče, protože jde o Vaše zdraví.

Odborná právní poradkyně

Aneta Nejedlá