Menu

Nájem a pacht

Nový občanský zákoník nově upravuje kromě nájmu také pacht. Pacht není v právu žádnou novinkou, ale je jedním z „tradičních“ právních institutů, které byly novým občanským zákoníkem do českého práva znovu zavedeny.

Dřívější institut nájmu se v podstatě rozdělil na dva nové instituty – na nájem a pacht. Jinými slovy je pacht určitou odnoží nájmu.

Hlavní rozdíl mezi nimi je ten, že s nájmem je spojeno právo věc užívat, zatímco s pachtem je spojeno právo věc jak užívat, tak z ní brát užitky. Prakticky to znamená, že pokud si pronajmete ovocný sad, budete moci v něm trávit volný čas, ale nebudete moci sbírat plody ovocných stromů. Pokud si ovocný sad propachtujete, plody ovocných stromů budete moci sbírat a dále s nimi nakládat. Dalším příkladem praktického využití pachtu je například propachtování závodu, dříve označované jako nájem podniku.

Nájem i pacht jsou z povahy věci úplatné, u pachtu je možné úplatu dohodnout ve formě pachtovného (peněžitá částka) nebo jako část výnosu věci (což může být například ovoce v případě ovocného sadu, ale také procento z výnosu z prodeje ovoce) nebo jako kombinace obou způsobů.

Nájem, stejně jako pacht, věci, která je zapsaná ve veřejném seznamu (typicky nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí), je možné do tohoto seznamu zapsat, pokud se na tom strany dohodnou.

Pronajatou věc je nájemce oprávněn dát dále do podnájmu pouze se souhlasem pronajímatele; je-li smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas písemnou formu. Obdobně to platí i pro pacht.

Je-li nájem ujednán na dobu neurčitou, je možné jej vypovědět v tříměsíční výpovědní době v případě nemovitostí a v jednoměsíční výpovědní době v případě movitých věcí. Pacht na dobu neurčitou je možné vypovědět v šestiměsíční době.

Nájem nemovité věci se od 1. 1. 2014 řídí novým občanským zákoníkem bez ohledu na to, kdy byl uzavřen. Pokud ovšem nájem odpovídá pachtu podle nové úpravy, ale byl uzavřen před 1. 1. 2014, bude se řídit starým občanským zákoníkem až do svého zániku. Totéž platí pro nájem movité věci. Strany se ale v takovém případě mohou dohodnout, že i tyto smlouvy budou spadat pod nový občanský zákoník.

Iva Palkovská
Odborná právní poradkyně SOS – Asociace