Menu

Další vlna podvodných emailů

V naší osobní, telefonické i elektronické poradně jsme dnes byli informováni několika spotřebiteli o staronovém triku podvodníků. Tentokrát se jedná o email, který vyzývá k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce. V jednotlivých emailech se liší jména exekutorů (která jsou však reálná), spisová značka, číslo účtu i částka, avšak vypadají velmi podobně. Také odesílatel je v jednotlivých případech odlišný. Email obsahuje přílohu, která je však pravděpodobně virus.

SOS – Asociace důrazně varuje spotřebitele před touto podvodnou praktikou. Doporučujeme na zprávu nereagovat, přílohu neotevírat a dluh neplatit.

V případě dotazů se můžete obrátit na naši poradenskou linku 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) nebo využít některou z našich osobních poraden.

Příklad podvodného emailu:

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 79774341, se sídlem Otakara Březiny 274, 317 01 Jeseník

pověřený provedením exekuce: č.j. 29 EXE 372/2014 -20, a ustanovení: Příkaz č.j. 097862/2014-402/Čen/G V.vyř.,

vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 11 153,00 Kč

Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 884,00 Kč včetně DPH 21%

Náklady exekuce paušálem: 5 908,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 738017482/1900, variabilní symbol 55262468, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od

doručení této výzvy 18 945,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Alena Smilova

Dominika Nogová
Odborná právní poradkyně