Menu

Jak reklamovat vyúčtování za telekomunikační služby?

Přišlo Vám vyúčtování služeb od mobilního operátora a částka, kterou máte zaplatit, se Vám zdá příliš vysoká? Nebo Vám operátor naúčtoval služby, které vůbec nevyužíváte? V takovém případě se samozřejmě můžete bránit. V následujícím článku Vám poradíme, jak konkrétně při reklamaci vyúčtování postupovat.

Reklamace vyúčtování telekomunikačních služeb upravuje zákon o elektronických komunikacích, a to zejména v § 64 a 129. Pokud zjistíte, že mobilní operátor při vyúčtování služeb chyboval, musí být prvním krokem vždy kontaktování právě daného operátora a podání reklamace. Není rozhodující, jakou formou se na operátora obrátíte (telefonicky, e-mailem, poštou nebo osobně), vždy je ale vhodné postupovat tak, abyste podání reklamace mohli případně prokázat. Reklamovat musíte vždy bez zbytečného odkladu poté, co jste se o chybě ve vyúčtování dozvěděli, nejpozději ale do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování. Pokud budete reklamovat později, nemáte na kladné vyřízení reklamace nárok!  Mobilní operátor je poté povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Pouze v případě, vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího doručení.

Pokud s reklamací spotřebitel uspěje, je podnikatel povinen v případě, že došlo k vyúčtování ceny za službu v neprospěch spotřebitele, vrátit mu rozdíl ceny nejpozději do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Pokud je ale reklamace zamítnuta a spotřebitel s tím nesouhlasí, nebo pokud operátor reklamaci do měsíce nevyřídí, pak by se měl spotřebitel obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace. Návrh na zahájení řízení o námitce musí spotřebitel podat nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace, nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, současně s podáním návrhu je spotřebitel povinen uhradit poplatek 200 Kč. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 4 měsíce, ve zvláště složitých případech pak 6 měsíců. Pokud ani u ČTÚ spotřebitel neuspěje, existuje ještě možnost podat proti rozhodnutí opravný prostředek (rozklad), případně se poté obrátit na soud. Spotřebitel ale v tomto případě již musí zvážit i to, že se řízením jsou spojeny náklady na obou stranách, které pak spotřebitel může být povinen uhradit v případě, že ve sporu neuspěje.

Velmi důležité je to, že podání reklamace ani zahájení řízení u ČTÚ nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu. Spotřebitel tedy musí chybnou fakturu uhradit a až poté usilovat o vrácení neoprávněně naúčtované částky. Je zde ale možnost v odůvodněných případech požádat ČTÚ o rozhodnutí, že podání reklamace má odkladný účinek. Jen v tomto případě, nebo v případě, že se na tom s mobilním operátorem dohodnete, nemusíte vyúčtování uhradit.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat přes telefonní linku 900101010, kde jsme pro Vás k dispozici vždy od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin, případně v našich osobních poradnách.

Jan Hejtmánek

odborný právní poradce SOS – Asociace