Menu

Zhorší novela zákona o elektronických komunikacích postavení spotřebitelů?

Spory s telefonními operátory jsou jedním z nejčastějších problémů, které musíme ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci v současné době řešit. Vzhledem k nedávno schválené novele zákona o elektronických komunikacích ale bude takových sporů nejspíše stále přibývat. Co nového změna zákona přináší a proč vyvolala tak rozsáhlou diskuzi jak v médiích, tak mezi spotřebiteli?

Problematická je zejména změna ustanovení § 63 odst. 6 telekomunikačního zákona. Ten v dosavadní podobě ve zkratce říká, že mobilní operátor má určité zákonné povinnosti v případě, že jednostranně změní smlouvu se spotřebitelem. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Tyto podstatné náležitosti jsou pak v zákoně vyjmenovány v § 63 odst. 1 a jedná se například o veškeré údaje o ceně, době, na kterou je smlouva uzavřena, smluvních pokutách, způsobu uplatnění reklamací atd. Po novele zákona (celé znění je k dispozici zde: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/73792/62009) by ale toto ustanovení chránící spotřebitele mělo být změněno v jeho neprospěch. Operátor by totiž byl povinen účastníka informovat o změně smlouvy a jeho právu smlouvu ukončit jen v případě, pokud by se jednalo o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka. Určení toho, jaké případy spadají mezi podstatné změny smlouvy bude na mobilním operátorovi, na výčet uvedený v § 63 odst. 1 již zákon neodkazuje.

Novela dále v několika svých ustanoveních nahrazuje slovo účastník slovem spotřebitel. To v praxi znamená, že tato ustanovení se nyní budou vztahovat jen na spotřebitele, nikoliv na firmy či živnostníky.  Důležité je zejména to, že při předčasném ukončení smlouvy bude nově možné, aby podnikatelé platili vyšší smluvní pokutu než je jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

Novela vyvolala velký odpor u spotřebitelů, jejím obsahem se ale již začal zabývat i Český telekomunikační úřad, který se domnívá, že je novela v nesouladu s evropskou směrnicí č. 2002/22/ES. Jak informoval zpravodajský server Idnes.cz (http://mobil.idnes.cz/novela-zakona-o-elektronickych-komunikacich-f3g-/mob_tech.aspx?c=A141008_125744_mob_tech_LHR), v případě sporů by ČTÚ rozhodoval v souladu se směrnicí tak, aby nebyla krácena práva spotřebitelů. Informace o novele si již vyžádala i Evropská komise, která bude zkoumat, zda není v rozporu s evropskou legislativou. V souvislosti s tím je velmi zajímavé i zjištění serveru Lupa.cz (článek zde: http://www.lupa.cz/clanky/kauza-oklesteni-prav-spotrebitelu-jak-prolobovat-zakon-senatem/). Podle něj byla novela předložena a schválena v podstatě na objednávku mobilních operátorů.

Celou kauzu bude SOS – Asociace dále bedlivě sledovat a o dalším vývoji Vás samozřejmě budeme informovat v dalších článcích. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace na telefonní lince 900 10 10 10, kde jsou Vám od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin připraveni poradit naši odborní právní poradci.

Jan Hejtmánek
Odborný právní poradce SOS – Asociace
s využitím informací od Českého telekomunikačního úřadu