Menu

Zákaz HHC

V únoru tohoto roku schválila vláda nařízení č. 52/2024 Sb. měnící nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, které rozšiřuje seznam psychotropních, a tedy zakázaných látek v příloze 4 tohoto nařízení o tři typy látek – HHC, HHC-O a THCP. Tato změna vešla v platnost dne 5. března 2024 publikací ve sbírce zákonů, přičemž účinnost nabyla dnem následujícím. Od 6. března 2024 tak jsou uvedené látky právně upraveny obdobně jako jiné drogy (např. THC) a podléhají regulaci zákonem č. 167/1998 Sb. (zákon o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li v budoucnu rozhodnuto jinak, platí tento zákaz (prozatím) do 31. prosince 2024. Předpokládá se totiž, že od roku 2025 dojde k novele zákona o návykových látkách a tyto látky budou sice opět dostupné, nicméně přísněji regulovány, aby se předešlo například v minulosti vyskytlým případům jejich užívaní dětmi a z tohoto plynoucího možného nežádoucího ohrožení jejich zdraví (nebo dokonce i života). 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-1.png.

Porušení právních předpisů spočívající např. v neoprávněném přechovávání návykové látky v malém množství pro vlastní potřebu je přestupkem a může být pokutováno příslušnými orgány veřejné správy. Pokud by se jednalo o přechovávání množství již většího než malého, mohlo by takové jednání naplnit i skutkovou podstatu trestného činu (ve smyslu § 284 trestního zákoníku – přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu). Případní výrobci, distributoři či prodejci by se mohli dopustit trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve smyslu § 283 trestního zákoníku, za který v základní skutkové podstatě hrozí trest odnětí svobody v délce jednoho až pěti let nebo peněžitý trest. 

Tímto chceme především apelovat na spotřebitele, aby při případném styku s nejen v tomto článku uvedenými, ale jakýmikoliv návykovými látkami dbali zvýšené opatrnosti, dodržovali právní předpisy, a tím především chránili své zdraví a zdraví svých blízkých. 

Za Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 

Jan Solanský

odborný právní poradce