Menu

VELIKONOČNÍ SERIÁL 4.díl – Velikonoce na cestách

Velikonoční prázdniny se kvapem blíží a vy nechcete sedět doma, barvit vajíčka a čekat na koledníky? Pokud jste se rozhodli strávit tyto jarní svátky v zahraničí, máme pro vás pár rad, jak si takový zájezd užít bez problémů.

Co že to ten zájezd vlastně je? O zájezdu dle zákona mluvíme, pokud se jedná o soubor služeb cestovního ruchu, který je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodin nebo obsahuje-li přenocování s ubytováním, dopravou nebo jinou službou cestovního ruchu. Tato zákonná definice, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), se může zdát trochu složitá, ale pokud jedete někam na dobu delší než jeden den a nejedete na vlastní pěst, jste účastníci zájezdu.

Vybrali jste si místo snů pro oslavu jara a už se chystáte podepsat smlouvu? Dejte pozor, zda vás pořadatel zájezdu vhodným způsobem upozornil na údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení, a také jaké jsou zapotřebí zdravotní doklady pro pobyt.  Pořadatel je povinen vás upozornit ještě před uzavřením smlouvy na všechny tyto údaje, avšak radši se na vše doptejte, než smlouvu uzavřete.

Jakmile smlouvu o zájezdu podepíšete, musí vám pořadatel vydat písemné potvrzení o zájezdu. Zároveň platí, že pokud by takové potvrzení obsahovalo jiné informace než smlouva, můžete se dovolat toho, co je pro vás výhodnější.

Spolu s potvrzením vám pořadatel musí také vydat doklad o pojištění proti úpadku, tedy o pojištění samotného pořadatele.

Dle ustanovení § 2527 občanského zákoníku musí potvrzení o zájezdu obsahovat označení smluvních stran, vymezení zájezdu alespoň uvedením času jeho zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu, jakož i místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání, údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny, označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit, a výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí („storno poplatek“).

Dále je v potvrzení uvedeno, obsahuje-li to zájezd, jaké jsou další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu a údaj o počtu a výši plateb za tyto služby.

Údaje, které potvrzení neobsahuje nebo které je třeba upřesnit, musí pořadatel zákazníkovi dodat nejpozději do sedmi dní před zahájením zájezdu.

Velikonočních prázdnin se to už sice netýká, ale pokud cestujete častěji, je dobré vědět, že pořadatel má v určitých případech právo na zvýšení ceny do jednadvaceti dní před zahájením zájezdu, ale pouze je-li tak sjednáno ve smlouvě.

Pokud si zájezd nakonec rozmyslíte, nebo nastane situace, kdy na zájezd nebudete moci odcestovat, můžete od smlouvy o zájezdu odstoupit. Jestliže jste si zájezd rozmysleli z důvodu změny smlouvy pořadatelem, můžete odstoupit bez sankce. Pořadatel zájezdu vám musí dát alespoň pět dní na rozmyšlenou, zda se změnami ve smlouvě budete souhlasit či nikoliv. Když nastane změna na vaší straně, a vy nebudete moct odcestovat z jiných důvodů, platbě odstupného se nevyhnete, pokud za sebe neseženete náhradu. Zákon totiž výslovně umožňuje změnu zákazníka. Stačí, když pošlete pořadateli zájezdu oznámení o změně spolu s prohlášením náhradníka, a to nejpozději sedm dní před zájezdem. Tato lhůta může být i kratší, pokud došlo k uzavření smlouvy méně jak sedm dní před odjezdem.

Pokud pořadatel zruší zájezd později než 20 dní před zahájením, musí vám uhradit penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo na náhradu škody není dotčeno. Pořadatel je také povinen vám nahradit škodu, kterou způsobil porušením povinností, a to jak majetkovou, tak újmu za narušení dovolené (škoda nemajetková).

Podařilo se vám odcestovat, ale zájezd vůbec neodpovídá vašim představám? Jestliže nastane během dovolené jakýkoliv problém týkající se zájezdu, snažte se o tom neprodleně pořadatele informovat. Pořadatel je povinen zjednat bezodkladně nápravu, pokud mu to nezpůsobí neúměrné náklady. Neučiní-li tak pořadatel, můžete nápravu zjednat sami, ale musíte dát pořadateli přiměřenou lhůtu, aby tak učinil sám. V takovém případě máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Například nebude-li zajištěno jídlo, které mělo být součástí zájezdu, pořadatel vám musí proplatit vámi pořízené jídlo, ve stejné výši, v jaké vám mělo být zajištěno.

Právo na slevu i za jiné vady máte, pokud vytknete vadu bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

Nyní už nezbývá než vám popřát šťastnou cestu.

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na některou naši poradnu.

                                                                                               redakce SOS – Asociace, z.s.