Menu

Uvádění alergenů – první výsledky kontrol

13. prosince 2014 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011. Tato právní úprava zakotvuje informační povinnost provozovatelů restauračních zařízení ohledně alergenů obsažených v nabízených jídlech i nápojích.

Uvádění těchto informací je možné vícero způsoby, například přímo v jídelním lístku, vyvěšením na viditelném místě v provozovně nebo ústním sdělením. Tato povinnost se dotýká také pokrmů, které jsou nabízeny přes internet či objednávek s rozvozem. Za splnění povinnosti nelze považovat stav, kdy si zákazník o sdělení informací musí výslovně požádat.

Jak dopadly první kontroly?

V lednu již proběhly první kontroly těchto nově zavedených povinností.  Z celkového počtu 1032 kontrol bylo zjištěno 130 závad s tím, že nejčastěji řešenými problémy byly zejména:

-nejasnost souvislosti mezi uvedenými alergeny a jednotlivými pokrmy

-opomenutí povinnosti u nápojů

-neúplné informace

-opomenutí uvádění informací u potravin nebalených či datum jejich dodávky

-skutečnosti, kdy jsou informace k dispozici, avšak spotřebitel není upozorněn na to, kde si je může ověřit.

V rámci kontrol se dokonce zjišťovaly případy, kdy informace provozovatel neposkytoval vůbec, a to buď z důvodu neznalosti této povinnosti nebo jazykové bariéry.

Sankce za porušení informační povinnosti

Provozovatelé jsou povinni zjištěné nedostatky napravit, navíc je možné udělení finanční sankce. Následně bude kontrolováno, zda k nápravě došlo a informační povinnost je plněna řádně.  Jelikož šlo o první kontroly, byly chápány spíše cestou osvěty a edukace, nikoliv represe.  Ve většině případů však lze konstatovat, že provozovatelé spolupracovali a měli viditelnou snahu zjištěné nedostatky odstranit.

Vzorní provozovatelé

A kde byly zjištěny nejlepší výsledky? Zpravidla k nim docházelo v institucionálních provozovnách, jako jsou jídelny na základních školách, nemocnice nebo domovy důchodců, a také ve velkokapacitních vývařovnách, kde jsou provozovatelé s danou problematikou velmi dobře obeznámeni.

Helena Gottfriedová

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace