Menu

Smlouvy uzavřené po telefonu

Čím dál častěji se setkáváme s uzavíráním smluv prostřednictvím telefonu. Tato metoda komunikace umožňuje rychlou a pohodlnou dohodu mezi stranami, aniž by byly fyzicky přítomny na jednom místě. Kromě výhod má však tento druh smluv i své nevýhody, a to zvláště pro spotřebitele. Platnost takových smluv ale vyžaduje speciální požadavky, které zajišťují ochranu zájmů spotřebitele.  

Podle právního řádu platí, že smlouvy mohou být uzavřeny i ústní formou, pokud není explicitně požadována forma písemná. Aby však byly smlouvy uzavřené po telefonu řádně platné, musí splňovat některé další podmínky, které určuje nejen Občanský zákoník ale i zákon o ochraně spotřebitele.  

Při uzavírání smlouvy po telefonu vám podnikatel musí sdělit poměrně velké množství informací. Pokud vás telefonicky kontaktuje, je jeho povinností vám již na začátku hovoru sdělit základní údaje o sobě, a to především jméno a příjmení nebo název, a z jakého důvodu vás kontaktuje. V případě, že podnikatel zastupuje jinou osobu, je povinen vám sdělit tyto údaje i o ní.  

Před uzavřením smlouvy vás podnikatel dále musí seznámit mimo jiné také s hlavními vlastnostmi zboží nebo služby, s celkovou cenou a náklady na dodání, způsobem platby, o způsobu a času dodání nebo plnění, o době trvání závazku včetně podmínek k jeho ukončení, zda smlouva má být uzavřená na dobu neurčitou či jestli má být závazek automaticky prodlužován. Celkový výčet sdělení před uzavřením smlouvy se nachází v §1820 Občanského zákoníku.  

Další důležité informace, které vám prodejce musí sdělit jsou podmínky, lhůta a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Dále vám musí zpřístupnit i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít. Od smlouvy uzavřené distančním způsobem můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Pokud jste zakoupili službu, lhůta pro odstoupení začíná běžet již od okamžiku uzavření smlouvy. V případě že jste zakoupili zboží tato lhůta běží až od okamžiku převzetí zboží. Objednáte-li si například předplatné časopisu, lhůta začíná běžet po převzetí časopisu prvního. Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli. Pokud vás podnikatel neinformuje o možnosti od smlouvy odstoupit, lhůta na odstoupení se prodlužuje na rok a 14 dní.  

Podnikatel je povinen potvrdit nabídku, kterou učinil během hovoru, prostřednictvím textové formy, např. zaslat e-mailem, poštou, ale i prostřednictvím SMS zprávy. To, co podnikatel slíbil během hovoru, je závazné a stává se součástí smlouvy. Jakékoli potvrzení, které podnikatel zasílá po hovoru, by nemělo obsahovat méně výhodné podmínky než ty, které byly slíbeny. Nabídka se pro vás stává závaznou až v okamžiku, kdy ji elektronicky potvrdíte nebo vyjádříte souhlas, nebo podepíšete nabídku na listině. Pokud jste tedy se smlouvou souhlasily pouze v hovoru a dále jste nikde nic nepotvrzovali, smlouvu jste ve skutečnosti neuzavřeli.  

Pozor je třeba si dát na dárky nabízené zdarma či pouze za cenu poštovného, bývají totiž většinou následovány dalšími zásilkami, které jsou již zpoplatněné. Je proto důležité jasně sdělit, pokud o opakované zásilky nemáte zájem. 

 Pokud podnikatel nesplnil některou ze svých povinností, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci, která vykonává dozor v této oblasti. 

Za Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

Barbora Červenková

odborná právní poradkyně