Menu

Služby – plnění spojená s užíváním bytu

Tento článek se zabývá stanovením a rozúčtováním služeb spojených s užíváním bytu v domě s byty.

Poskytovatelem služeb je vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo společenství vlastníků jednotek. Příjemcem služeb je nájemce bytu nebo vlastník jednotky v domě, v němž je společenství vlastníků jednotek. Službami jsou zejména:

  • dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody,
  • dodávka vody a odvádění odpadních vod,
  • provoz výtahu,
  • osvětlení společných prostor v domě,
  • úklid společných prostor v domě,
  • odvoz odpadních vod a čištění jímek,
  • umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů,
  • odvoz komunálního odpadu.

Poskytovatel služeb a jejich příjemce si rozsah poskytovaných služeb mohou dohodnout – to znamená, že je možné se dohodnout tak, že některé z výše uvedených služeb si bude zajišťovat sám příjemce, nebo je také možné, že poskytovatel bude kromě těchto služeb zajišťovat ještě další. Také je možné, že o rozsahu poskytovaných služeb rozhodne družstvo (jedná-li se o družstevní byt) nebo společenství vlastníků jednotek (jedná-li se o byt v domě se společenstvím vlastníků jednotek). Způsob rozúčtování musí být určen před poskytováním služby.

Zálohy za služby

Poskytovatel služeb má právo požadovat po příjemci zálohy na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výše záloh se stanoví dohodou, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství. Poskytovatel služeb může změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněnou měsíční zálohu může poskytovatel požadovat nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde a příjemce není povinen hradit zvýšenou zálohu.

Rozúčtování tepla a teplé vody

Rozúčtování tepla a teplé vody, pokud se provádí centralizovaně, se provádí na základě dohody poskytovatele těchto služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů se členy družstva, u společenství vlastníků jednotek se členy společenství. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Pokud nedojde k dohodě, provádí se rozúčtování podle vyhlášky č. 372/2001 Sb., o níž pojednává jiný článek.

Rozúčtování ostatních služeb

Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

Nedojde-li k dohodě, rozhodnutí družstva nebo společenství, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech, náklady na provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů, náklady na umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek, náklady na provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Vyúčtování

Vyúčtování je poskytovatel služeb povinen doručit do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období (stejnou lhůtu poskytuje vyhláška č. 372/2001 Sb.). Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.

Příjemce služeb může do 5 měsíců od skončení zúčtovacího období poskytovatele požádat, aby mu odložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování. Příjemce je oprávněn pořídit si kopie těchto podkladů.

K vyúčtování může příjemce služeb podat námitky – tyto musí podat neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování nebo doložení dokladů. Poskytovatel je povinen námitky vyřídit nejpozději do 30 dnů od doručení námitek.

            Iva Palkovská
Poradkyně SOS – Asociace