Menu

Reklamační lhůta

Reklamační lhůta

Čas od času se každému z nás stane, že zakoupené zboží nesplňuje daný účel nebo má nějakou vadu. V takovém případě je nejlepší výrobek neprodleně reklamovat u prodejce, u kterého ke koupi došlo. Na samém začátku reklamačního řízení je prodejce povinen vydat spotřebiteli tzv. reklamační protokol dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jedná se o písemné potvrzení obsahující veškeré podstatné informace – kdy byl výrobek reklamován, o jaké zboží se jednalo a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

Zejména uvedení data uplatnění reklamace je zvlášť důležité. Prodejce má totiž povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Ve složitějších případech se prodejce se spotřebitelem může dohodnout na delší lhůtě, typicky se jedná o případy, kdy je zboží třeba zaslat na posouzení do zahraničí. Česká obchodní inspekce uvádí, že pro dohodu o prodloužení reklamační lhůty není dostačující předtištěná věta v reklamačním protokolu či obchodních podmínkách. O prodloužení musí být spotřebitel řádně informován a dát k němu jasný souhlas.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po dni uplatnění reklamace podle pravidel počítání času v občanském zákoníku. Pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem nejbližší pracovní den. Před uplynutím této lhůty musí být spotřebitel prejcem infromován o vyřízení reklamace a zboží musí být připraveno na prodejně k vyzvednutí, případně musí být doručeno spotřebiteli domů, pokud bylo zboží zasláno na reklamaci poštou.

Co se však stane, když prodejce reklamační lhůtu nedodrží? Dle zákona o ochraně spotřebitele se jedná o podstatné porušení smlouvy, na základě kterého lze odstoupit od smlouvy. Což znamená, že prodejce si zboží v reklamačním řízení ponechá a vrátí spotřebiteli peníze ve výši kupní ceny. Spotřebitelé mohou v tomto případě využít vzor odstoupení od kupní smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, který nalenou na našich webových stránkách: https://www.asociace-sos.cz/vzory-dopisu/.

Nedodržení reklamační lhůty představuje mimo jiné přestupek, který může Česká obchodní inspekce na podnět spotřebitele pokutovat až do výše 3 000 000 Kč.

Kateřina Šerfelová

odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.