Menu

Reklamace zájezdu podle nového občanského zákoníku

Úvodem je třeba upozornit na jednu z nejdůležitějších změn, které nový občanský zákoník v souvislosti s uplatněním reklamace zájezdu přinesl. Oproti původní úpravě, kdy bylo možné zájezd reklamovat do 3 měsíců od jeho skončení, se lhůta nyní zkrátila na 1 měsíc od skončení zájezdu. S reklamací tedy neotálejte. Občanský zákoník přímo uvádí, že vady zájezdu musí zákazník vytknout bez zbytečného odkladu. Nejlépe tedy vady zájezdu řešte přímo na místě s delegátem. Jestliže nedojde k nápravě k Vaší spokojenosti, po návratu z dovolené zájezd písemně reklamujte u jeho pořadatele. Pořadatelem ve většině případů bývá cestovní kancelář. V případě, že jste zájezd zakoupili od  zprostředkovatele – cestovní agentury, můžete reklamovat přímo u ní. Svou reklamaci můžete podložit také různými fotografiemi, videem, výpovědí svědků apod.

Nový občanský zákoník také přináší zcela nový institut a to újmu za narušení dovolené, někdy také nazývanou jako náhradu za zkaženou dovolenou. Pořadatel zájezdu odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy, i když tyto závazky zajišťuje prostřednictvím třetích osob. Pokud dojde k porušení těchto povinností, odpovídá pořadatel zákazníkovi za újmu za narušení dovolené. Tuto kompenzaci bude možné žádat za zmaření či podstatné narušení dovolené. V těchto chvílích není ještě zcela jasné, jak se k tomuto institutu postaví pořadatelé zájezdů a jaké částky bude možné žádat. Podrobnější úpravu tedy přinese až soudní judikatura.

Dnes již známá a užívaná je tzv. náhrada za ztrátu radosti z dovolené. Ta ovšem vychází z tzv. ITQ Kodexu kterým se dobrovolně vážou některé cestovní kanceláře.  Tento kodex vychází z tzv. Frankfurtské tabulky, která garantuje všem klientům jednotný postup při řešení reklamací zájezdu a odpovídající odškodnění.

Další novinkou je povinnost pořadatele odstranit vady zájezdu ve lhůtě stanovené zákazníkem. Jestliže tak neučiní, může zákazník zjednat nápravu zájezdu i sám a následně žádat náhradu nákladů po pořadateli. Otázkou však zůstává, jak mohou být tyto náklady vysoké a co všechno bude muset pořadatel zákazníkovi zpětně proplatit. Odpovědí zřejmě bude až soudní judikatura.

Nový občanský zákoník také řeší případ, kdy zájezd bude mít podstatné vady. Pořadatel musí nejprve zjednat nápravu, aby v zájezdu bylo možné pokračovat. Pokud zákazník tuto nápravu z řádného důvodu odmítne, zajistí pořadatel přepravu zákazníka na původní místo odjezdu (nebo jiné ujednané místo) a to na své náklady. Nový občanský zákoník ovšem dále nespecifikuje, co se budou podstatné vady zájezdu ani co se bude považovat za řádný důvod pro odmítnutí v pokračování zájezdu.

Vlasta Hlucháňová
odborný právní poradce SOS – Asociace