Menu

Přehled dozorových orgánů na úseku ochrany spotřebitele

V oblasti ochrany spotřebitele působí na území České republiky celá řada dozorových orgánů, které dohlíží na ochranu spotřebitele a kontrolují podnikatele. Tyto orgány disponují různými pravomocemi od kontroly, práva sankcionovat podnikatele až po pravomoc rozhodovat spory mezi spotřebitelem a podnikatelem. Tato specifická možnost rozhodovací pravomoci, tedy poskytnutí tzv. ADR – mimosoudního řešení sporů, bude popsána v dalším článku. Tento článek spotřebitele navede, který dozorový orgán má v kompetenci danou věc řešit, a jakým způsobem se může spotřebitel na tento orgán obrátit. Za nesplnění zákonných povinností podnikateli skrze tyto instituce hrozí sankce, které sice přímo spor nevyřeší, ale můžou podnikatele motivovat k nápravě a zejména k dodržování pravidel v další obchodní praxi.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/okna-ru%C4%8Dn%C3%AD-zv%C4%9Bt%C5%A1ovac%C3%AD-sklo-hledat-1231894/

 

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (ČOI) je instituce, která je obecným dozorovým orgánem pro kontrolu fyzických a právnických osob, které prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na trh, poskytují služby, nebo vyvíjejí jinou podobnou činnost na trhu. Působnost ČOI je zaměřena na jakost, nezávadnost a bezpečnost spotřebního zboží a služeb dodávaných na trh, dále na označování zboží, plnění informační povinnosti prodávajícího, poctivost prodeje a klamavé obchodní praktiky prodejce. Pokud má spotřebitel podezření na nějaké pochybení, které spadá do působnosti ČOI (např. nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě 30 dnů), může podat elektronický podnět k prošetření. Podnikateli, který poruší některý ze zákonů, který spadá do působnosti ČOI (zejména zákon o ochraně spotřebitele), může tento orgán uložit pokutu až 50 000 000 Kč. Mimo jiné je ČOI jedna z institucí, která nabízí mimosoudní řešení sporů.

Webové stránky: www.coi.cz

 

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (ERÚ) provádí dozor nad činností dodavatelů energií (zejména elektřiny a plynu), a to zejména nad dodržováním povinností zákazu používání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele a povinnosti řádně informovat o ceně na úseku podnikání v energetických odvětvích. Internetové stránky tohoto úřadu nabízí množství užitečných informací, jako je například kalkulátor a srovnání nabídek dodavatelů. ERÚ taktéž nabízí podání stížnosti skrze elektronickou podatelnu a poskytuje mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Webové stránky: www.eru.cz

 

Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) provádí kontrolu poskytování a vyúčtování telekomunikačních služeb telefonních operátorů, poskytovatelů internetového připojení apod. Na ČTÚ se může spotřebitel obrátit v případě neuznané reklamace za vyúčtování mobilních či internetových služeb, ať už za vyšší vyúčtování, nebo v případě, že daná služba nefungovala. Proti neuznané reklamaci lze u ČTÚ podat tzv. návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace, takový návrh je ovšem zpoplatněn a je možné jej uplatnit nejpozději 1 měsíc ode dne vyřízení doručení reklamace. ČTÚ vedle ERÚ a ČOI poskytuje také mimosoudní řešení sporů.

Webové stránky: www.ctu.cz

 

Česká národní banka

Česká národní banka (ČNB) kontroluje činnost podnikatelů a společností poskytujících finanční služby, přičemž se typicky jedná o banky a pojišťovny. Také dohlíží nad celým trhem se spotřebitelskými úvěry včetně nebankovních společností. Dříve byla dozorovým orgánem pro nebankovní společnosti Česká obchodní inspekce, ale z důvodu nového zákona o spotřebitelském úvěru, který nabyl účinnosti 1. prosince 2016, bude i nad nebankovními společnostmi, které musí mít licenci od ČNB, dohlížet právě Česká národní banka. I zde je možné podat elektronický podnět ke stížnosti.

Webové stránky: www.cnb.cz

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kontroluje zemědělské výrobky, potraviny, tabákové výrobky a také kontroluje reklamu a pokrmy v zařízeních společného stravování. Kontrola je zaměřena na jakost a zdravotní nezávadnost potravin, dále na hygienické podmínky výroby, skladování a dopravu a také označení potravin. Chrání tak spotřebitele před nebezpečnými potravinami, nebo potravinami, které jsou klamavě označené, s prošlým datem použitelnosti či neznámého původu. Tato instituce taktéž nabízí elektronickou formu podnětu k prošetření. Potraviny a provozovny, u kterých bylo nalezeno pochybení, jsou zveřejněny na internetových stránkách SZPI.

Webové stránky: www.szpi.gov.cz

 

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa (SVS) zajišťuje kontrolu zdravotní nezávadnosti a jakosti potravin živočišného původu, dále nákazové situace zvířat a ochranu před týráním zvířat. Co se týče ochrany spotřebitele, jsou na stránkách SVS zveřejněny informace o kontrolách živočišných potravin a kontrole dodržování povinností provozovatelů potravinářských podniků. I tato instituce nabízí elektronickou podatelnu.

Webové stránky: www.svscr.cz

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) dozoruje dodržování odpovědnosti při zpracování osobních údajů. Jedná se např. o situaci, kdy spotřebitel při nákupu přes internet poskytuje své osobní údaje. Takto uchované údaje musí být spravovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a v případě pochybení je dozorovým orgánem právě ÚOOÚ. Pokud jsou Vaše údaje zneužity či došlo k jejich úniku, můžete se na úřad obrátit se stížností skrze elektronickou podatelnu. V případě, že je stížnost opodstatněná, hrozí za takové porušení zákonů pokuta až 10 000 000 Kč.

Webové stránky: www.uoou.cz

 

Živnostenské úřady

Rozsah působnosti živnostenských úřadů (ŽÚ) vychází ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. ŽÚ kontrolují podnikatele, zda plní své povinnosti v rámci tohoto zákona, případně podnikatele za porušení jejich povinnosti pokutují. ŽÚ jsou, mimo jiné, kontaktní místa systému Spotřebitelský ombudsman. Jedná se o systém, kdy ŽÚ postupují spotřebitelské spory nevládním neziskovým organizacím, včetně SOS – Asociace, z. s., a napomáhají tak oklamaným spotřebitelům rychle, efektivně a bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv.

Webové stránky: www.statnisprava.cz

 

Lucie Kučerová,

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.