Menu

Právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce u nezletilého pacienta a pobyt zákonného zástupce s hospitalizovaným nezletilým pacientem

Poskytování zdravotních služeb, i podmínky jejich poskytování, jakož i práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých je upraveno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Právo na nepřetržitou přítomnost je právem dětského pacienta, nikoliv jeho rodiče. Právo na nepřetržitou přítomnost může být realizováno pouze v případě, že je možné jej realizovat v souladu s dalšími právními předpisy, je možné jej realizovat v souladu s vnitřním řádem zdravotnického zařízení, a nenaruší-li přítomnost rodičů poskytnutí zdravotních služeb.

S výkonem práva na nepřetržitou přítomnost úzce souvisí i požadavek rodičů na zajištění pobytu s hospitalizovaným dítětem. Zdravotnickým zařízením vzniká povinnost umožnit pobyt za předpokladu, že to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení, nebude narušeno poskytování zdravotních služeb a takový pobyt není na základě jiného právního předpisu vyloučen.

Nepřetržitá přítomnost rodiče u nezletilého pacienta přechází v pobyt okamžikem, kdy zákonný zástupce projeví zájem o nocleh/přespání u svého dítěte. Podmínkou pro vznik povinnosti zdravotnického zařízení umožnit pobyt rodičům je skutečnost, že to umožňuje vybavení tohoto zařízení. I když mnoho zdravotnických zařízení prošlo v poslední době modernizací právě za tímto účelem, je stále větší část zařízení, které na takový pobyt vybaveny nejsou a kde pobyt rodičů není fakticky možný. Za této situace pak povinnost umožnit pobyt zákonného zástupce u nezletilého pacienta zdravotnickému zařízení nevzniká.

Přítomnost zákonných zástupců dále nesmí být v rozporu s jinými právní předpisy a z nich vyplývajícími podmínkami, omezeními, právy a povinnostmi. Těmito předpisy mohou být např. stavební, hygienické ale i protipožární předpisy, jejichž dodržování zajišťuje bezpečnost všech v budovách přítomných lidí. Zdravotnický personál musí vždy dbát i na dodržování těchto předpisů.

Možnost nepřetržité přítomnosti, jakož i pobytu rodičů hospitalizovaných dětí je sice kýženým a vítaným stavem, nicméně ve skutečnosti bude vždy záležet na tom, zda je výkon těchto práv možný v konfrontaci s jinými právy a povinnostmi, a to zejména s nerušeným poskytováním zdravotní služby všem ostatním pacientům.

Mgr. Alena Máčová
Právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.